Anda di halaman 1dari 92

ARAS TINGGI

(KBAT/HOTS)

KEMAHIRAN BERFIKIR
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (HOTS)
KEPENTINGAN KBAT
TAKSONOMI BLOOM
THINKING TYPES ( KATA KERJA DALAM
TAKSONOMI BLOOM)
PROSES KBAT
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (HOTS)
KBAT DALAM DSK DAN DSP PEND. ISLAM
KBAT DALAM PEMBELAJARAN ,
PENGAJARAN DAN PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN ISLAM
PERANAN GURU
PROSES
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
MENDAPAT
MENYIMPAN

MENYUSUN
DAN
MENGAIT
MEMANJANGKAN
MAKLUMAT UNTUK
MENCAPAI TUJUAN
DAN PENYELESAIAN
SITUASI RUMIT
KEPENTINGAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
KEMAMPUAN DAN KEBOLEHAN MENCIPTA
4
KEBOLEHAN MENCERNA DAN MENGHASILKAN
IDEA BARU
2
KEMAMPUAN MENYELESAIKAN MASALAH
1

KEMAMPUAN MENGGUNAKAN DAYA IMAGINASI
DAN KREATIVITI

3
KEPENTINGAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
KEMAMPUAN DAN KEBOLEHAN UNTUK
MENCAPAI SESUATU OBJEKTIF
5
KEMAMPUAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN
6
MENGGALAKKAN KAJIAN MASA DEPAN 7
TAKSONOMI
BLOOM
TAKSONOMI BLOOM
LOTS
HOTS
KATA KERJA
TAKSONOMI BLOOM
MENGINGAT
MENGINGAT KEMBALI MAKLUMAT
SEBAGAIMANA YANG DIPEROLEHI
TAKRIFKAN
LABELKAN
NAMAKAN
SENARAIKAN
BACA
NYATAKAN
KENALPASTI
TANDAKAN
PADANKAN
SEBUTKAN
PILIH
KATA KERJA
TAKSONOMI BLOOM
MEMAHAMI
MENTAFSIR, MENTERJEMAH,
MERINGKASKAN SESUATU
MAKLUMAT
SEBUTKAN
HURAIKAN
NYATAKAN
KEMUKAKAN
BANDINGKAN
RAMALKAN
TULIS
SEMULA
DENGAN
PERKATAAN
SENDIRI
TERANGKAN
JELASKAN SIMPULKAN
KATA KERJA
TAKSONOMI BLOOM
APLIKASI
MEMILIH, MEMINDAH DAN
MENGGUNAKAN MAKLUMAT UNTUK
MENYELESAIKAN MASALAH DALAM
SITUASI BAHARU.
BINA
GUNAKAN
TENTUKAN
KAITKAN
SESUAIKAN
GAMBARKAN
RAMALKAN
LAKSANAKAN
TUNJUKKAN
SIMULASIKAN
KIRA
KATA KERJA
TAKSONOMI BLOOM
ANALISIS
MEMBEZAKAN, MENGASINGKAN,
MENGKLASIFIKASIKAN,
MENGAITKAN STRUKTUR.
BANDING
BEZAKAN
SEBAB
KESAN
BUKTIKAN
KRITIK
SUSUN
CERAKINKAN
SIMPULKAN
PERINCIKAN
KENALPASTI
KATA KERJA
TAKSONOMI BLOOM
MENILAI

MEMBUAT KEPUTUSAN ,
PERTIMBANGAN, KRITIKAN
BERDASARKAN UKURAN TERTENTU.

HUJAH
CANTUMKAN
RAMALAN
HUBUNGKAIT
BUKTIKAN
BAHASKAN
BANDINGKAN
GABUNGKAN
JUSTIFIKASI
PENDAPAT
VARIFIKASI
KATA KERJA
TAKSONOMI BLOOM
MENCIPTA

MENGGABUNGKAN UNSUR/
MAKLUMAT UNTUK MENDAPATKAN
SATUKESIMPULAN BARU

SIMPULKAN
PERINCIKAN
JANA IDEA
GABUNGKAN
PERJELASKAN
BUKTIKAN
MAIN
PERANAN
CADANGKAN JUSTIFIKASI
KEPUTUSAN
CIPTA
RANCANG
PERANAN
GURU
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
RPT
1
DSK
2
DSP
3
OBJ
4
B
I
D
A
N
G

AL
QURAN
HADIS
AKIDAH
IBADAT SIRAH
ADAB
JAWI
BACA SURAH
DENGAN
BERTAJWID
HAFAZ SURAH
DAN AMALKAN
FAHAM MAKSUD
SURAH DAN
AMALKAN
BACA , FAHAM
DAN AMALKAN
HADIS
FAHAM ,YAKIN
ASAS AKIDAH
PEGANGAN
FAHAM DAN
AMALKAN
IBADAT
FAHAM , AMBIL
IKTIBAR SIRAH
DAN CINTA
RASULULLAH
FAHAM , AMAL
DAN HAYATI NILAI
AKHLAK
BACA DAN TULIS
JAWI
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM KELAS
TEKNIK
PENYOALAN
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM KELAS
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP

Apa yang dilakukan ?

Start with knowledge questions
to create a basis of
understanding.
Ask students to use their
knowledge to analyze a topic
Start out with information giving and ask students
for recall and comprehension
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP

Nyatakan contoh-contoh
amalan yang anda lakukan
untuk memuliakan tetamu

Ask students to use their
knowledge to analyze a topic
Then ask students to apply information.
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Ask students to debate information

Kenapa agaknya keadaan ini
berlaku?

Betul atau tidak tindakan yang
dilakukan?

Ask students to use their
knowledge to analyze a topic
Critically evaluate information.

Bagaimana Pak Abu boleh
mengubah keadaan ini?

Teach them to look at other
perspectives
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Categorize information in a variety of way
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
I


T
H
I
N
K

CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Ask them to look for relationships

Apa persamaan antara
Perjanjian Aqabah 1 dan 2?


Apa perbezaan antara
Perjanjian Aqabah 1 dan 2?

Ask them to form generalizations about
information
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Ask them to look for relationships
Ask them to form generalizations about
information

Ada berapa kesemuanya
rukun solat ?


Kategorikan rukun solat

CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Give students the opportunity to put information
they have learned into practice.
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Instead of asking students to simply explain a process,
allow them to apply it by acting it out or explaining how
this process could be used in real life.
TUNJUKKAN /
LAKUNKAN
MEMINTA
MAAF JIKA
MEMBUAT
KESALAHAN
CARA
BERJALAN
DI
HADAPAN
ORANG
YANG
LEBIH TUA
MEMINTA
IZIN
DARIPADA
IBU BAPA
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Analyze and apply information to find solutions to
problems and real life situations
Apa pakaian
pilihan anda?
Mengapa ?
Apakah pakaian
sepatutnya?
Pose opinion based questions, and ask students
to provide reasons for their views,effectively
engaging in evaluation.
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Bring supplementary information into the
classroom and allow students to explore multiple
view-points.
SILA UKUR PANJANG IBUJARI TANGAN
ANDA DENGAN RAKAN DI SEBELAH ?
APA YANG ANDA DAPATI ?
SIAPA YANG CIPTAKAN JARI MANUSIA?
CARA MENERAPKAN HOTS DALAM PdP
Creating is one of the highest levels of thinking skills,
requires students to combine information from multiple sources to
create a unified understanding of the discussed topics.

Nyatakan contoh-contoh lain
ciptaan Allah ?


Bolehkah kita mencipta
sebagaimana Allah ciptakan ?


Apakah kesimpulannya?


Adakah Allah memerlukan
bantuan atau sokongan untuk
mencipta sesuatu?

MODUL
AL QURAN
MODUL AL QURAN:
BACAAN
DAN
HAFAZAN
STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
BACAAN DAN HAFAZAN
1 .
1.1
1.1.1


1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4


B1D1E1
Membaca kalimah dan potongan ayat dengan bimbingan guru satu daripada surah-surah
B2D1E1
Membaca ayat-ayat dengan bantuan guru atau rakan satu daripada surah-surah
B3D1E1
Membaca dan menghafaz dengan betul satu daripada surah-surah
B4D1E1
Membaca dan menghafaz dengan betul, bertajwid dan beradab satu daripada surah-surah
B4D1E1
Membaca dan menghafaz dengan betul, bertajwid dan beradab satu daripada surah-surah
MEMBA
CA
BACA
SURAH
MENYEBUT KALIMAH
MEMBACA AYAT
MEMBACA SURAH
MEMBACA DENGAN
BERTAJWID
MEMBA
CA
HAFAZ
SURAH
MENGHAFAZ AYAT
MENGHAFAZ SURAH
MODUL AL QURAN:
KEFAHAMAN
1.2.3 1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4

STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
KEFAHAMAN
B3D2E1
Menyatakan dengan betul pengertian satu daripada surah-surah berikut:

B4D2E1
Mampu menyatakan dengan betul pengajaran satu daripada surah-surah berikut:

MENYATAKAN/
MENERANGKAN
PENGENALAN
SURAH
MEMBACA/
MENYATAKAN/
MENERANGKAN
ERTI AYAT
MENYEBUT /
MENYATAKAN /
MENJELASKAN/
MENERANGKAN
ISI PENTING /PERINTAH
MENYEBUT /
MENYATAKAN /
MENJELASKAN/
MENERANGKAN
CONTOH / BUKTI
MEMBA
CA
MENGAMALKAN
PERINTAH ALLAH
DALAM AYAT
( BERDASARKAN
SITUASI)
MENYEBUT /
MENYATAKAN /
MENJELASKAN/
MENERANGKAN
PENGAJARAN AYAT
MODUL AL QURAN:
TAJWID
STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
TAJWID
B2D3E1
Membaca dengan bimbingan guru potongan ayat yang mengandungi hukum-hukum mad berikut:
B3D3E1
Mampu membaca dengan betul potongan ayat yang mengandungi hukum-hukum mad berikut:
1.3 :
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6

MENGENALPASTI
TANDA
PADA AYAT
MENGENALPASTI
CARA BACAAN YANG
BETUL
MEMBACA POTONGAN
AYAT
DENGAN
BERTAJWID
MODUL
AL HADIS
2 .
2.12.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

B2D4E1
Membaca hadis dan terjemahannya dengan bimbingan guru
B3D4E1
Mampu membaca hadis dan menjelaskan terjemahannya dengan betul
B4D3E1
Mampu menerangkan kepentingan memuliakan tetamu dengan betul berdasarkan hadis
B5D2E1
Mampu mempamerkan cara memuliakan tetamu dengan beradab terpuji berdasarkan hadis
STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
HADIS
MEMBACA
HADIS DAN
TERJEMAHANNYA
MEMBA
CA
MENYEBUT /
MENYATAKAN /
MENERANGKAN/
MENJELASKAN
TUNTUTAN HADIS
MEMBA
CA
MENYEBUT /
MENYATAKAN /
MENERANGKAN/
MENJELASKAN /
MENYENARAIKAN
CONTOH AMALAN
YANG BERKAITAN
DENGAN TUNTUTAN
HADIS
MEMBA
CA
MENYEBUT /
MENYATAKAN /
MENERANGKAN/
MENJELASKAN /
MENYENARAIKAN
KEBAIKAN DAN
AKIBAT
MELAKSANAKAN /
SIMULASI/
MENGAMALKAN
TUNTUTAN HADIS
BERDASARKAN SITUASI
MODUL
AQIDAH
3.2
.

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
AQIDAH
B2D6E1
Menyatakan dengan betul pengertian dan maksud satu daripada sifat-sifat Allah

B3D6E1
Mampu menerangkan dengan betul kesan meyakini satu daripada sifat-sifat Allah SWT:

MENYEBUT /
MENYATAKAN
MAKSUD
MEMBACA/
MENYATAKAN
DALIL NAQLI DAN
PENGERTIANNYA
MENYEBUT/
MENYATAKAN
HUKUM BERIMAN
BERDASARKAN DALIL
MENYENARAIKAN/
MENYATAKAN/
CONTOH/ BUKTI
(melalui pemerhatian)
MEMBA
CA
MENYEBUT /
MENYATAKAN/
MENJELASKAN /
MENERANGKAN/
MERUMUSKAN
MAKSUD BERIMAN
BAHAWA
MEMBA
CA
MENYEBUT /
MENYATAKAN /
MENERANGKAN/
MENJELASKAN /
MENYENARAIKAN
KEBAIKAN ATAU
AKIBAT
BERDASARKAN
SITUASI
MODUL
IBADAH
.4
4.1 :
-
-
-
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

B3D10E1
Mampu menerangkan dengan betul cara bersuci daripada najis mukhaffafah.
B3D10E2
Mampu menerangkan dengan betul cara bersuci daripada najis mutawassitah.
B3D10E3
Mampu menerangkan dengan betul cara bersuci daripada najis mughallazah.
STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
IBADAH
.4
4.1 :
-
-
-
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

B4D7E1
Mampu menunjuk cara bersuci daripada najis mukhaffafah mengikut syarat-syarat tertentu.
B4D7E2
Mampu menunjuk cara bersuci daripada najis mutawassitah mengikut syarat-syarat tertentu.
B4D7E2
Mampu menunjuk cara bersuci daripada najis mughallazah mengikut syarat-syarat tertentu.
B5D3E1
Mampu mengenal pasti jenis-jenis najis dan menunjuk cara menyucikannya dengan betul dan beradab
dalam kehidupan seharian
STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
IBADAH
MEMBA
CA
MENYEBUT /
MENYATAKAN
MAKSUD
MEMBACA/
MENYATA
DALIL NAQLI DAN
PENGERTIANNYA
MENYEBUT/
MENYATAKAN
HUKUM
MEMBA
CA
MENERANGKAN/
MENJELASKAN
SEBAB/ RUKUN/
SYARAT/ CARA
MEMBANDING BEZA
RUKUN/ SYARAT/
CARA
MENJELASKAN/
MENERANGKAN
MENGHURAIKAN
HIKMAH
MENYATAKAN/
MENERANGKAN/
MENJELASKAN
HUKUM DAN ALASAN
TUNJUK CARA
MELAKSANAKAN /
PERLAKUAN IBADAT
CONTOH AKTIVITI
MODUL
SIRAH
5 .
5.1
.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

B3D14E1
Mampu menyatakan tindakan Rasulullah SAW dalam menghadapi penentangan terhadap dakwah
baginda dengan betul..
B4D11E1
Mampu mencontohi tindakan Rasulullah SAW ketika menghadapi situasi tertentu dengan betul.
STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
SIRAH
MENYEBUT /
MENYATAKAN/
MELABEL
MAKSUD/ NAMA/
TARIKH/ TEMPAT
MEMBACA/
MENYATAKAN
DALIL NAQLI DAN
PENGERTIANNYA
MENYATAKAN/
MENERANGKAN /
MENJELASKAN
SEBAB/ HIKMAH/
AKIBAT/
PERISTIWA /
TINDAKAN
MEMBA
CA
MENYUSUN/
MENYATAKAN/
MENERANGKAN /
MENJELASKAN/
PERISTIWA
MENYATAKAN/
MENERANGKAN
CADANGAN/ PENDAPAT/
MENYATAKAN/
MENERANGKAN
JUSTIFIKASI TENTANG
TINDAKAN BERDASARKAN
SITUASI
MENYATAKAN/
MENJELASKAN/
MENERANGKAN
PENGAJARAN DAN IKTIBAR
DARIPADA PERISTIWA
CONTOH AKTIVITI
MODUL
ADAB
STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
ADAB
6.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6

B3D18E1
Mampu menyatakan satu daripada adab-adab berikut dengan betul.
B4D14E1
Mampu melakukan satu daripada adab-adab berikut dengan betul
B5D6E1
Mampu melakukan satu daripada adab-adab berikut dengan betul dan istiqamah:
B6D4E1
Mampu melakukan satu daripada adab-adab berikut dengan betul,istiqamah dan boleh dicontohi
STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
ADAB
MENYEBUT/ MENYATA/
MENYENARAI/
MENERANGKAN
ADAB-ADAB
MEMBACA/ MENGHAFAZ
DOA BERKAITAN
MENYATAKAN/
MENCADANGKAN
CONTOH AMALAN LAIN
YANG SESUAI
MENERANGKAN/
MENYATAKAN/
MENJELASKAN/
MENGHURAIKAN
KEBAIKAN ATAU AKIBAT/
MEMILIH/
MENCADANGKAN
ADAB ATAU AMALAN
YANG BERSESUAIAN
BERDASARKAN SITUASI
MENYATAKAN HUJAH/
JUSTIFIKASI
TENTANG TINDAKAN
YANG DIPILIH/
DILAKUKAN
CONTOH AKTIVITI
MODUL
JAWI
7 .
7.1
.
7.1.1 .
:
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .

STANDARD PEMBELAJARAN DAN EVIDENS
JAWI
B3D19E1
Mampu membaca dan menulis ayat-ayat pendek daripada pelbagai jenis teks dengan
B4D15E1
Mampu membaca dan menulis ayat-ayat pendek daripada pelbagai jenis teks dengan betul.
B5D7E1
Mampu membaca pelbagai jenis teks dengan betul.
B5D7E2
Mampu mengaplikasikan kaedah menulis pelbagai jenis teks dengan betul.
B6D5E1
Mahir membaca pelbagai jenis teks dengan betul dan boleh dicontohi.
B6D5E2
Mahir menulis pelbagai jenis teks dengan betul dan boleh dicontohi.
MENYEBUT/
PERKATAAN
MEMBACA
PERKATAAN /
AYAT/ TEKS
MEMBA
CA
MENGENALPASTI
PERKATAAN/ AYAT

MENCERAKIN
PERKATAAN

MEMBINA
PERKATAAN BARU


MEMBINA
AYAT
DARIPADA PERKATAAN


MENULIS
AYAT
DARIPADA PERKATAAN


MEMBACA
AYAT
DARIPADA PERKATAAN

RANCANG
RUJUK
TENTUKAN
/ PILIH
REFLEKS
RUTIN