Anda di halaman 1dari 1

1. Mobil Bensin = Pelari .

a. Makanan b. Sepatu c. Kaos d. Lintasan


2. Dingin Selimut = u!an .
a. "ir b. Pa#ung c. Dingin d. Basa$
%. Semir Sepatu = Sikat .
a. Kuku b. &ambut c. 'ele(isi d. )igi
*. Kepala Pusing = Perut .
a. Batuk b. Pilek c. Mules d. )emuk
+. Bugil Pakaian = )undul .
a. Botak b. Kepala c. ,ukur d. &ambut
-. Ka#u Po$on = .mas .
a. 'ambang b. Per$iasan c. Ma$al d. Logam
/. Sa#a Kami = Dia .
a. Kamu b. Mereka c. "nda d. Kita
0. Kumis Kucing = Belalai .
a. 1lar b. arimau c. )a!a$ d. idung
2. &eguler Senin = Kar#a3an .
a. Selasa b. &abu c. Minggu d. 4umat
15. Busur Pana$ = Senapan .
a. Peluru b. Sen!ata c. Berba$a#a d. 'embakan
11. "#a$ "nak = Po$on .
a. Daun b. 'unas c. &anting d. "kar
12. .s Dingin = )ula .
a. Bubuk b. Kristal c. 'ebu d. Manis
1%. Pintar Bela!ar = Bodo$ .
a. ,erdas b. &a!in c. Dosen d. Malas
1*. 'erbang Burung = 4alan .
a. 4au$ b. Singa c. Leba$ d. Kupu6kupu
1+. Mobil &oda = &uma$ .
a. Pondasi b. 'ana$ c. 4endela d. "tap
1-. Bulan Bumi = 7upiter
a. 8enus b. 9rbit c. Mata$ari d. Bulan
1/. :ebruari "pril = Mei .
a. 4uli b. "gustus c. September d. 9ktober
10. .kspor Pergi = ;mpor .
a. Luar b. Dagang c. Masuk d. "sing
12. Mobil Bensin = Pera$u .
a. Laut b. "ngin c. 9mbak d. Ka#u
25. Mikroskop Mikroba = 'eleskop .
a. Bakteri b. Bioskop c. 'eropong d. Bintang
21. Ba!u Kancing = Pintu .
a. Ka#u b. Besi c. Ka#u d. Kunci
22. 4am Menit = Menit
a. <aktu b. 4am c. Detik d. ari
2%. 9bat "potik = Pakaian .
a. Butik b. Binatu c. Ba!u d. ,elana
2*. Sendok Makan = Silet .
a. 'a!am b. Potong c. Ba$a#a d. itam
2+. Data Disket = 1ang .
a. Ka#a b. Bank c. Duit d. Logam