Anda di halaman 1dari 19

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


1
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kurikulum Kebangsaan
suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental
dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini
dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997
2
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM

Suatu pengalaman pembelajaran
yang terancang ke arah mencapai
penghasilan pembelajaran yang
dihasratkan

(PPK, 2001)
3
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KANDUNGAN
PENTAKSIRAN PEDAGOGI
4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KANDUNGAN

Matlamat dan objektif
pembelajaran/hasil pembelajaran
yang dihasratkan melalui mata
pelajaran tersebut.
5
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PEDAGOGI

(PPK, 2001)
Pengalaman pembelajaran yang seharusnya
dilalui/diberikan ke arah mencapai objektif
tersebut.


Susun atur pengalaman pembelajaran
tersebut agar mencapai objektif pembelajaran
yang berkenaan (urutan kandungan dll).

6
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN

Kaedah yang digunakan untuk
menentukan objektif
pembelajaran tersebut telah
dicapai
7
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Mendapatkan gambaran tentang
perkembangan murid

Menilai keberkesanan PdP

Membantu memperbaiki PdP

Membantu perancangan tindakan susulan
8
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Melalui maklum balas pentaksiran, murid
akan dapat :

Memahami tujuan mereka belajar dan
perkembangan mereka

Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba
lagi
9
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

PENTAKSIRAN FORMATIF
PENTAKSIRAN SUMATIF
Memantau perkembangan
murid secara berterusan.

Maklumat yang diperoleh digunakan
bagi mempertingkatkan keberkesanan PdP.

Kelemahan murid perlu dikenal pasti
supaya dapat dipulihkan sebelum
kelemahan ini terkumpul sehingga
sukar diatasi.

memberi lebih impak kepada
pembelajaran dan pencapaian murid

Dijalankan pada akhir suatu
tempoh pembelajaran dan
bertujuan untuk mengetahui
tahap penguasaan murid.

10
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
FORMATIF
SUMATIF
Assessment for learning
Semasa PdP
Tidak digredkan
Penekanan pada proses
Pelaporan dalam bentuk deskriptif
Berterusan
Maklumat membantu meningkatkan
kualiti PdP
Assessment of learning
Berlaku pada akhir suatu tempoh pembelajaran
Digredkan
Penekanan pada produk
Pelaporan dalam bentukskor/gred
Berkala
Maklumat menunjukkan tahap pencapaian murid


PERBEZAAN PENTAKSIRAN
11
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Pemerhatian
Tugasan
Projek
Kuiz
Hasil kerja
Lisan
Drama dll..

12
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Apa itu DSKP

Satu dokumen yang
mengintegrasikan kurikulum dan
pentaksiran.

DSKP menyenaraikan Standard
Kandungan(SK), Standard
Pembelajaran(SP) dan Standard
Prestasi(SPi).

13
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Mengapa DSKP ?

Setelah 3 tahun pelaksanaan KSSR dan
PBS serta berdasarkan pemantauan yang
dibuat didapati banyak pertanyaan, teguran
dan salah faham dalam melaksanakan PBS.

Input daripada guru-guru dalam
melaksanakan PBS menyebabkan pihak
pengurusan tertinggi KPM berusaha
menambahbaik perlaksanaan PBS.

DSKP akan digunakan mulai Januari 2014
untuk Tahun 4

14
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Penyataan spesifik
tentang perkara yang
murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam
suatu tempoh
persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan,
kemahiran dan nilai.
Satu penetapan kriteria atau
indikator kualiti pembelajaran
dan pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap standard
kandungan.
STANDARD
PRESTASI

Satu set kriteria umum yang
menunjukkan tahap-tahap
penguasaan murid sebagai
petunjuk bahawa sesuatu
perkara itu telah dikuasai
(indicator of success)
15
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kriteria pencapaian yang berasaskan
setiap kelompok standard kandungan dan
standard pembelajaran yang ditetapkan
TAHAP PENGUASAAN
16
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN
1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran
asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.
2
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk
komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang
telah dipelajari.
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan
sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu
mengikut prosedur atau secara sistematik.
5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru
dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal
dan bersikap positif.
6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran
dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru
secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta
boleh dicontohi.
17
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Nota:
i) Tiada ujian setara peringkat daerah atau
negeri
ii) Ujian pertengahan dan akhir tahun
dilaksanakan di sekolah
iii) Ujian-ujian lain peringkat sekolah tidak perlu
dijalankan


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
18
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
19