Anda di halaman 1dari 3

Tanpa kita sedari, pembelajaran utama yang diperoleh oleh manusia

adalah bahasa. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari orang yang


menuturkannya. Sungguhpun pengwujudan pertuturan itu, adalah hasil kegiatan
seseorang sebagai individu, tetapi bahasa tidak dapat wujud dalamsesebuah
masyarakat jika tidak digunakan oleh sekumpulan individu dalam hubungan
merekas at u s ama l ai n. Ol eh i t u, bahas a adal ah hak mi l i k
ber s ama s ekumpul an i ndi vi du, bukan kepunyaan satu-satu individu
tertentu, (Asmah Hj Omar, 1985:3). Dalam bahasa, sifat yang penting yang ada
pada manusia sebagai makhluk sosial adalah sifat perkongsian. Kebiasaan
berkongsi satu sistem komunikasi ini melahirkan satu kumpulan manusia yang
berbeza darikumpulan lain yang menggunakan dan tumbuh sebagai sistem
bahasa yang berlainan pula. Bahasa terdiri daripada sekumpulan dialek
dan penutur dialek-dialek ini pula salingfaham memahami antara satu
sama lain (Chambers 1983:3 dalam Zaharani Ahmad,1993:4).Berdasarkan ciri-
ciri linguistik, dialek dalam suatu bahasa mempunyai banyak persamaan
danjuga beberapa perbezaan antara satu sama lain. Persamaan yang
wujud itu menggambarkandi al ek- di al ek t er s ebut mengekal kan
ci r i - ci r i war i s an yang di war i s i ber s ama. Manakal a perbezaan itu
pula menunjukkan mereka telah mengalami perkembangan secara
tersendiridan terpisah daripada dialek-dialek lain. Newton (1972),
menyatakan kewujudan pelbagai dialek dalam sesuatu bahasa itu
adalah akibat daripada perubahan yang berlaku dari segi s e j a r a h k e
a t a s s a t u b a h a s a y a n g a s a l n y a s e r a g a m. F a k t o r r u a n g
g e o g r a f i d a n wa k t u merupakan dua faktor utama yang
menyebabkan terpecahnya bahasa asal kepada beberapa dialek
turunannya.Pengkajian tentang dialek ini disebut sebagai dialektologi. Menurut
Zaharani Ahmad(1993:1), dialektologi ialah satu bidang ilmu yang
mengkaji dialek-dialek dalam sesuatubahasa. Kajian dialek yang
menerapkan gagasan-gagasan dan hasil penemuan teori nahu
transformasi generatif, khususnya teori fonologi generatif yakni
kajian yang berhubung dengan perbandingan dialek dapat digunakan untuk
mengkaji perbezaan dialek yang terdapatdalam Bahasa Melayu. Dengan
berlandaskan pendekatan teori ini, huraian serta penjelasantentang
kepelbagaian dialek yang wujud dalam bahasa Melayu dapat dikaji.
Tujuan utama fonologi generatif ini diguna pakai adalah tidak lain iaitu untuk
memformalisasikan kecekapan fonologi intrinsik seorang penutur
sebagai satu sistem rumus yangbertanggungjawab melahirkan reprisentasi
fonetik daripada struktur permukaan sintaksis. Menurut Asmah Hj Omar
(1995:26), pengkajian terhadap dialek ini dilakukan kerana masyarakat
menjalani perubahan dari segi kehidupan dan seterusnya mengalami
perubahan dan tatabahasa. Ragam bahasa ini terdapat dalam daerah geografi
tertentu dan dalam suasana sosial tertentu. Yang nyata daripada dua takrif diatas
ialah salah satu kelainan diantara dialek yang dapat dikesan adalah pada kosa
kata yang digunakan dalam dialek tersebut.Menurut Collins J.T (1996:13),
penyebaran dialek Melayu sudah lama wujud sebelumabad ke-16 lagi. Hal ini
kerana, Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa utama bukansahaja di
sumatera, semenanjung tanah Melayu dan Borneo sahaja, malah turut
digunakan dikepulauan Filipina dan Maluku di Lautan Pasifik.
Kewujudan lebih daripada enam puluhdi al ek daer ah yang mas i h
t er gol ong dal am j ar i ngan bahasa Mel ayu i ni
membukt i kankeunggulan penutur melayu, sebagai perintis budaya,
niaga dan teknologi. Terdapat jugadi al ek Mel ayu yang t i mbul
sebagai hasi l dar i pada per kembangan bahasa per gaul an
danperdagangan tanpa penghijrahan penutur Melayu dan pembentukan
masyarakat imigran diper kampungan bar u. Set i ap di al ek Mel ayu
i ni di l at ar i dan di war nai dengan sej ar ahnyamasing-masing.
Sememangnya, sesuatu dialek hanya dapat dihargai dan dihayati
dalamlingkungan sosial penuturnya sendiri.Sehubungan itu, kepelbagaian
dialek Melayu yang diwariskan oleh penutur purba iniharus disanjung
sebagai pusaka atau khazanah yang tidak ternilai. Khazanah ini
hendaklahdisusun, diatur, disemak, diteliti dan harus diperlihatkan dari segi
keistimewaannya.Penghargaan terhadap pusaka hidup ini haruslah
berbentuk pengkajian dan penyelidikanmengenai nya. Syahadan,
t ugas par a pengkaj i di al ek Mel ayu t er amat l ah besar .
Bahkan, menurut Collins (1989), terdapat lebih kurang 1500 penulisan tentang
berbagai-bagai dialek Melayu telah dirakamkan. Dialektologi ini telah mengkaji
ragam bahasa Melayu yang wujudkesan dari aspek geografi. Tambahan lagi,
Menurut Collins J.T (1996 : 16), pengkajian dialek Melayu mesti dilakukan
dengan selengkap mungkin dengan mengolah dan mengambil
kirasemua maklumat daripada semua sumber.Menurut S. Nathesan (2001:111),
Bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi negaraMalaysia mempunyai
daerah pertuturan yang amat luas iaitu dari negeri Perlis hinggal ah
kenegeri Sabah. Oleh kerana, penggunaan Bahasa Melayu yang amat luas di
negara kita, makatimbul banyak kelainan penggunaanya dari segi
pertuturan, makna perkataan, binaan ataususunan ayat. Antara ciri
yang menjadikan satu bahasa daerah berbeza dari bahasa daerahyang
lain termasuklah perbezaan makna perkataan sebutan dan ungkapan
tertentu dalamdialek-dialek yang berkenaan.
Bahasa Mel ayu di Mal aysi a pada umumnya mempunyai
beber apa di al ek seper t i dialek Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak danSabah. Walaupun terdapat banyak
dialek dalam bahasa Melayu dengan perbezaan-perbazaanyang t er sendi r i ,
namun ada unsur sal i ng memahami ant ar a penut ur yang
menggunakandialek-dialek tersebut. Menurut Asmah Haji Omar (dalam S.
Nathesan, 2001:112),menyatakan bahawa bahasa Melayu terbahagi kepada
empat kelompok seperti yang berikut :i. Kelompok Barat laut (Kedah,
Perlis, Perak Utara dan Pulau Pinang)i i . Kel ompok t i mur l aut
( di al ek Kel ant an) iii. Kelompok timur laut (dialek Terengganu)iv.
Kelompok selatan (Johor, Melaka, Selangor dan Perak Selatan) Dalam
tugasan ini, kelainan fonetik dan fonologi dalam dialek Melayu Selangor
akanditeliti untuk melihat perbezaan sebutan yang didukung dalam
dialek berkenaan. Beberapakonsep akan diterangkan serta digunakan bagi
mengkaji perbezaan bunyi-bunyi bahasa yangdi hasi l kan dal am di al ek
mel ayu Sel angor unt uk ber i nt er aksi dan ber komuni kasi
ant ar amereka. Hal ini disokong lagi dengan menurut Nik Safiah
Karim (1988), timbul perbezaanbahasa yang lebih nyata pada satu-satu
bahasa khususnya dari segi perbendaharaan kata, tatabahasa dan sebutan
kerana peredaran masa yang panjang dan daerah yang luas.Menurut Collins
J.T (1996:89), penyelidikan dialek daerah haruslah
menghasilkangambaran yang utuh tentang hubungan antara ragam-
ragam yang tersebar di suatu kawasangeografi tertentu. Maksudnya,
dialektologi seperti yang juga telah diperkatakan oleh ZaharaniAhmad tidak
hanya bertujuan menyoroti sesuatu dialek tetapi sebaliknya hendak
menggalidat a dan menyaj i kan t eor i yang dapat menggambar kan
j ar i ngan ant ar a pel bagai di al ek. Justeru itu, melalui kajian yang
telah saya jalankan, didapati bahawa salah satu faktor
yangmempengaruhi bahasa percakapan seseorang itu bertutur adalah
disebabkan faktor dialektologinya. Penerangan lebih lanjut mengenai
dialek dibincangkan dalam peneranganberikutnya ini.

Beri Nilai