Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Sains


Kelas : 4 Azam
Masa : 8.30-9.30
Bilangan Murid :
Tema/ Taju : Sains Ba!an
Standard pembelajaran : ".#.$ dan $.$.#
Objektif pembelajaran :
Pada a!ir %engajaran dan %em&elajaran' murid da%at:
l. Mem&uat %emer!atian dan mengenal %asti si(at &a!an dari segi e&)le!an
men*era% air atau alis air
ll. Mem&uat %engelasan &a!an &erdasaran e&)le!an men*era% air atau alis air.
KPS: Memer!ati' Mengelas' Ber)muniasi
FASA CADANGAN AKT!T CADANGAN KO"#NKAS
Per$ediaan
- Memer!ati
- Men*)al
ndikat%r
Menggunaan deria
%engli!atan'
%endengaran'
sentu!an' rasa atau
&au.

+uru menunjuan # gelas
dimana *ang dila&el A dan B
+elas A &erisi air dan gelas B
)s)ng.
+uru mengutaraan s)alan
e%ada murid.
Murid menjalanan dem)strasi
mengiut malum &alas raan-
raan.
Bagaimanaa! anda &)le!
meminda!an air dari gelas A
e gelas B tan%a mengeraan
gelas A,
magina$i
+uru menunjuan sala! satu
-ara untu meminda!an air
terse&ut.
Murid menjalanan
sum&angsaran tentang
masala! *ang diutaraan
menggunaan %eta minta.
Bagaimana air gelas A &)le!
di%inda!an e gelas B,
Perkembangan
Murid menjalanan ati.iti
se-ara &erum%ulan
menggunaan %eralatan dan
&a!an *ang disediaan.
Ara!an:
i. Masuan air e dalam
gelas.
ii. Masuan )&je e
dalam gelas.
iii. Per!atian a%a *ang
&erlau.
Setia% um%ulan mela%)ran
!asil %emer!atian *ang
di%er)le!i menggunaan
jadual.
Melalui %en*)alan' guru
mem&im&ing murid tentang
si(at &a!an.
Murid menjalanan ati.iti
*ang seterusn*a dengan
menggunaan %el&agai &a!an.
A%aa! %emer!atian
amu,
A%aa! *ang &erlau
%ada %aras air dalam
gelas,
A%aa! si(at &a!an
*ang da%at di%er!atian
a%a&ila &a!an
dimasuan e dalam
air,
A%aa! &a!an *ang
men*era% air,
A%aa! &a!an *ang
alis air,
Kad Pemer!atian $
Tindakan
Murid mengelas &a!an
&erdasaran si(at %en*era%an
air.
Murid men*ataan &a!a/a
terda%at &a!an *ang &ersi(at
men*era% air atau alis air.

A%aa! si(at &a!an
*ang sama &agi
%el&agai &a!an *ang
diuji,
A%aa! si(at &a!an
*ang &eza &agi
%el&agai &a!an *ang
diuji,
A%aa! si(at &a!an
*ang digunaan dalam
%engelasan *ang
dilauan,
0ia amu di&eri
%eluang menjadi
usa!a/an menjual
%a*ung' a%aa! jenis
&a!an *ang aan
gunaan untu
mem&uat %a*ung *ang
&)le! *ang mesra
%engguna,
Ba!an Ka%as Ka*u 1)gam+eta! Plasti
Pemer!atian
Pentak$iran Mengenal %asti &a!an dari e&)le!an
men*era% air atau alis air 2B33$84$5
Mengelas 2B33$4#5
&lemen "erenta$ K'rik'l'm (&"K):
Kreati.iti dan 6n).asi dan Keusa!a/anan
*a+an *ant' *elajar:
Ba!an-&a!an untu ati.iti. 2mengiut esesuaian' )&je *ang men*era% air dan alis
air5
Penilaian P,P:
0adual %emer!atian ati.iti um%ulan' 1em&aran erja
Reflek$i:
STA73A83 KA7397+A7 : ".#' $.$
STA73A83 P4MB41A0A8A7 : ".#.$' $.$.#
STA73A83 P84STAS6 : B33$84$ dan B33$4#
Berdasaran senarai di &a/a!' elasan &a!an terse&ut.
KAYU KAPAS GETAH KULIT PLASTIK LOGAM