Anda di halaman 1dari 2

UJIAN 1

NAMA :
TING :
BAB 1
1. Huraikan konsep Negara ? ( 3m)
a)
b)
)
!. Je"askan irri Negara Ber#au"a$ ( %m )
a)
b)
)
#)
BAB !
1. Apa &ang an#a 'a(am $en$ang konsep )e$er$inggian *er"embagaan ( 1m )
!. +enaraikan % ara *in#aan *er"embagaan ( %m )
a)
b)
)
#)
3. Huraikan maksu# ke"u(uran *er"embagaan ( 1m)
1
Baca petikan di bawah ,
Soalan : Definisi pemerdagangan manusia dan berikan 3 punca serta 3 langkah menangani
masalah ini
)ese#aran mas&araka$ Ma"a&sia $en$ang isu pemer#agangan manusia masi( "agi ren#a(
ma"a( masi( ramai &ang $i#ak mema(ami #e'inisi sebenar &ang #imaksu#kan #engan
pemer#agangan orang. +e"ain skopn&a &ang "uas, ak$i-i$i pemer#agangan orang a#a"a(
"anskap .ena&a( &ang masi( #ianggap baru &ang men&ebabkan pema(amann&a masi(
kurang.)urang pema(aman i$u bukan sa(a.a #i ka"angan orang ramai, ma"a( ia ber"aku #i
ka"angan pengua$kuasa sen#iri. Is$i"a( pen&e"u#upan #an pemer#agangan manusia .uga
memba/a #ua maksu# &ang berbe0a /a"aupun ke#ua1#uan&a ke"i(a$an sama.
*emer#agangan orang memba/a maksu# merekru$, pengangku$an, pemin#a(an,
per"in#ungan, pen&e#iaan a$au penerimaan seseorang bagi maksu# eksp"oi$asi #i mana
mo#us operan#in&a $ermasuk penggunaan anaman a$au penggunaan ben$uk $ekanan "ain,
penu"ikan, penipuan, keurangan, pen&a"a(gunaan kuasa, ke#u#ukan berisiko a$au
ra/an #an memberi a$au menerima pemba&aran. Ia #igunakan un$uk $u.uan
mengeksp"oi$asi pe"auran, eksp"oi$asi seksua", buru( paksaan a$au k(i#ma$ "a&anan
paksa #an per(ambaan.Manaka"a pen&e"u#upan memba/a maksu# menga$ur,
memu#a(kan a$au meranang seara "angsung a$au $i#ak "angsung, kemasukan seseorang
seara $i#ak sa( ke #a"am a$au me"a"ui a$au penge"uaran seseorang seara $i#ak sa( #ari
mana1mana negara &ang orang i$u bukan /arga negara a$au pemas$au$in $e$ap sama a#a
#engan menge$a(ui a$au mempun&ai sebab un$uk mempera&ai ba(a/a kemasukan a$au
penge"uaran orang i$u $i#ak sa(. Ini .uga memba/a maksu# mengangku$, memin#a(kan,
men&embun&ikan, me"in#ungi a$au men&e#iakan apa1apa ban$uan a$au perk(i#ma$an
bagi $u.uan me"aksanakan perkara #i a$as.Namun begi$u $i#ak #ina'ikan ak$i-i$i
pen&e"u#upan orang men.a#i puna kepa#a aki-i$i pemer#agangan manusia kerana
kebiasaann&a pen&e"u#upan orang berpo$ensi men.a#i seba(agian ak$i-i$i
pemer#agangan orang.Beriku$an i$u, Ak$a An$i *emer#agangan 2rang !334 $e"a( #ipin#a
bagi memasukkan kesa"a(an pen&e"u#upan migran un$uk #i.a#ikan ak$a baru &ang kini
#ikena"i sebagai Ak$a An$i *emer#agangan 2rang #an An$i *emer#agangan Migran !334
&ang #ikua$kuasakan pa#a MA5 !311 "epas.
!