Anda di halaman 1dari 1

BAB II

KEGIATAN YANG DILAKUKAN


Kegiatan Field Lab dilaksanakan di Puskesmas Wonogiri I, Kabupaten
Wonogiri. Kegiatan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan:
Hari 1: Rabu 23 April 2014
ambutan ole! per"akilan puskesmas #aitu $apak %ari &utomo, Amd dan
instruktur lapangan dr.Rias &arum 'a!#anie.
Pembekalan dan ara!an lengkap mengenai kegiatan KI(: Pos#andu )ansia
se*ara umum ole! dr.Rias &arum '.
Pen+elasan tentang pela#anan KI(: Pos#andu )ansia #ang terdapat di "ila#a!
ker+a puskesmas Wonogiri I diberikan ole! koordinator akreditasi Puskesmas
Wonogiri I $apak %ari &utomo, Amd.
Pengara!an untuk pertemuan selan+utn#a.
Hari 2: Rabu 0, -ei 2014
Persiapan kegiatan pela#anan KI(: Pos#andu )ansia ole! ketua program
P.K/A Promkes Puskesmas Wonogiri I, Ibu Ida#u Kurnia"ati (stiningsi!,
K-
Pen#ulu!an dan pelaksanaan di pos#andu lansia 01u#ub Rukun2, 1ondang
Wetan, ke*amatan Pur"osari, Wonogiri.
-elakukan pendataan +umla! lansia #ang datang di pos#andu lansia.
Pengara!an untuk pembuatan laporan.
Hari 3: Rabu 14 -ei 2014
Presentasikan !asil kegiatan
3iskusi Permasala!an #ang mun*ul dengan pi!ak puskesmas
Pengesa!an dan Pengumpulan laporan 4ield )ab
1