Anda di halaman 1dari 1

Rumusan

Setelah menyiapkan kerja kursus ini, saya banyak menambah ilmu pengetahuan. Saya lebih
mengenali produk tempatan yang saya kaji iaitu________. Saya telah mengetahui produk
tempatan _____________, latar belakang, kaedah / cara penghasilan dan perkembangan
___________dengan lebih mendalam. Saya juga mendapati produk ___________sangat penting
bagi masyarakat kita
Kerja kursus sejarah ini membolehkan saya memperoleh banyak pengetahuan tentang
________. Saya mendapati pihak ___________ telah berusaha bersungguh-sungguh untuk
mengurus produk mereka dengan baik . Lantaran itu, saya lebih menghayati dan menghargai
sumbangan serta jasa ____________. Saya akan mengenang jasa __________. Di samping itu,
saya dapat mengetahui nilai kesabaran dan ketabahan setelah menyiapkan kerja kursus ini. Hal ini
demikian kerana ______________telah sabar dan tabah serta tidak berputus asa untuk
menghadapi cabaran semasa menghasilkan produk mereka.
ukan itu sahaja, ___________-juga gigih dalam mengekalkan !arisan budaya dan adat
tradisi pelbagai kaum dengan menghasilkan barangan yang melibatkan pembelian pelbagai kaum.
Semua rakyat "alaysia haruslah mengenali budaya dan adat tradisi kaum lain dan jangan lupakan
budaya dan adat tradisi sendiri. #ika semua rakyat masyarakat kita dapat memahami !arisan
budaya dan tradisi pelbagai kaum, maka akan timbul semangat berse$ahaman dan hormat-
menghormati antara kaum. %erse$ahaman yang timbul ini bukan sahaja dapat mengelakkan
sebarang perselisihan $aham yang mungkin berlaku antara kaum, malah dapat mengeratkan
hubungan antara kaum dan seterusnya me!ujudkan perpaduan kaum. #ika perpaduan kaum
di!ujudkan, negara akan menjadi harmoni dan makmur.

Anda mungkin juga menyukai