Anda di halaman 1dari 40

KOD & NAMA KURSUS

KBK 3073: MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS


TAJUK TUGASAN 1 & 2
KUMPULAN
UPSI-A33 (A112PJJ)
DISEDIAKAN OLEH
NAMA NO. ID NO. TELEFON
AJAH LOUISIANA NAPITUPULU
D201020!"3#$
012#!2"2"!
NAMA TUTOR E-LEARNING: EN%IK SARIB BIN SELAMAT
TARIKH SERAH:
PENGENALAN
1.H&'()*(+ ,-)./.0)1 2,3)+)4)1 5&+6(-5&+6( *,6(6(-(+1 6)')-6)') 5,'*,78(+0(+ 3)9)*(/1 *.0+)-)3 2(+
4.4)(/ 4,'-( /(+0*(: 5,+6,0(:(+ 8(0) 4(/(: 4(-& *(-,0.') *(+(*-*(+(* 8,'*,5,'/&(+ *:(4.
(AUTISME)
2. () K(+(*-*(+(* B,'7(4(/(: P,78,/(;('(+(KKBP) <(+0 -,'2)') 2(')5(2( 5,/8(0() *(-,0.') 4,5,'-)
S)+2'.7 D.=+1P,'*,78(+0(+ L,=(-1 A&-)47,1 H)5,'(*-)31P(/4) %,',8'(/1E5)/,54)1M(4(/(: E7.4)
2(+ M(4(/(: P,'-&-&'(+.
6) K(+(*-*(+(* 8,'7(4/(: 5,+2,+0('(+.
P,+2)2)*(+ *:(4 adalah perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan
untuk individu berkeperluan khas, atau kurang upaya, yang terdiri daripada mereka yang
mengalami kecacatan mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi dan tingkah laku,
gangguan komunikasi (pertuturan dan bahasa), hilang pendengaran, hilang penglihatan atau
darjah penglihatan yang rendah, kecacatan fizikal dan golongan pintar cerdas.
Kementerian Pelajaran Malaysia menurut kta Pendidikan !""#, Peraturan$peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas !""% &ahagian '' (()) menyediakan pendidikan khas dan
kemudahan untuk murid bermasalah penglihatan dan pendengaran, manakala pendidikan khas
integrasi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran, penglihatan, dan
pendengaran.Kanak$kanak keperluan khas masalah pembelajaran adalah kanak$kanak
*indrom +o,n, autisme, kurang tumpuan dan hiperaktif yang juga dikenali sebagai ttention
+eficit -yperactive +isorder (+-+), dan juga kanak$kanak terencat akal ('ntellectual
impairment). *elain itu, kanak$kanak yang mempunyai masalah pendengaran, masalah
penglihatan, masalah pembelajaran terencat akal, cacat anggota, cerebral palsi
(ketidakupayaan perkembangan di mana bahagian-bahagian otak tertentu yang mengawal
koordinasi dan pergerakan otot-otot dalam badan seseorang mengalami kerosakan), gangguan
emosi,kurang upaya mental dan perkembangan lambat (.olfgang,!"")).
Kanak$kanak berkeperluan khas tersebut memerlukan penjagaan, perhatian, malah
pendidikan yang khusus. *alah satu kanak$kanak berkeperluan khas tersebut ialah autisme.
TUGASAN 1: (%) A&-)47,
D,3)+)4)
utisme masih belum dapat dikenal pasti penyebab utamanya. /amun penyebab
autisme adalah berdasarkan genetik, kognitif, dan tingkat saraf yang khas untuk autisme
dengan gejala tiga serangkai. (-app0, )112).
Melalui kajian yang dijalankan oleh utism 3esearch 'nstitute di *an +iego, jumlah
individu autism pada tahun !"2% adalah !45111 anak. 6umlah ini meningkat dengan mendadak
dan pada tahun )115 sudah menjadi !4!#1 anak. utisme lebih banyak terjadi kepada lelaki
daripada ,anita, dengan nisbah 74!.
8ejala autisme adalah sangat pelbagai. *ebahagiannya penghidap autisme akan
bersifat hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri, tapi ada pula yang pasif. Mereka cenderung
untuk sukar mengendalikan emosinya dan sering temper tantrum (laku radang). Kadang$
kadang mereka menangis, keta,a atau marah$marah tanpa sebab yang jelas.
utism merujuk kepada kecacatan bersosial di mana kanak$kanak yang mengalami
autism tidak mempunyai kemahiran berhubung, berkomunikasi dan bersosial dengan orang lain
seperti murid normal. *heila 9 *amsilah ()11#). Kanak$kanak autisme biasanya suka
bersendirian, tiada kontak mata dan sentiasa mengelak daripada memandang orang lain, tidak
gemar bermain dengan rakan dan sering menolak ajakan rakan, suka menjauhkan diri dan
duduk di suatu sudut. :iri$ciri yang khas yang menimbulkan risiko timbulnya autisme di a,al
usianya ialah seperti4
tidak mahu tersenyum bila diajak senyum
tidak member reaksi bila namanya dipanggil
temperamen yang pasif pada umur # bulan, diikuti dengan sifat kegarangan yang tinggi
kecenderungan sangat terpukau dengan sesuatu
interaksi sosial yang kurang
ekspresi muka yang kurang hidup pada saat mendekati umur !) bulan.
pada umur satu tahun anak$anak ini lebih jelas menunjukkan gangguan komunikasi dan
berbahasa.
bahasa tubuhnya kurang
pengertian bahasa mudah dan mengekpresikan perasaan yang rendah.
utisme (autistik) diklasifikasikan sebagai perkembangan neuro atau kecacatan neurologi
yang abnormal yang menyebabkan interaksi sosial yang tidak normal dan masalah kemampuan
untuk berkomunikasi. Persatuan utisme merika *yarikat mendefinisikan autisme sebagai
ketidakupayaan yang rencam yang ada pada kebiasaannya kelihatan pada masa kanak$kanak
itu sebelum meningkat umur tiga tahun. Keadaan ini adalah kesan daripada kecelaruan
neurologikal yang mengganggu fungsi otak. Persatuan Kebangsaan utisme Malaysia
(/*;M) pula bagaimanapun mendefinisikan autism sebgai satu kekurangan seumur hidup
dan menampakkan kesannya dalam masa (1 bulan pertama seseorang bayi.
'stilah <utisme= berasal dari perkataan <utos= bermaksud diri sendiri dan <'sme= bermaksud
suatu aliran. ;leh itu, autisme bermaksud keadaan yang menyebabkan seseorang kanak$kanak
memberi penumpuan dan perhatian dalam dunianya sendiri. >eo Kanner merupakan ahli
psikatri kanak$kanak yang berasal dari merika yang menemui penyakit autisme pada tahun
!"7(. ;leh yang demikian, autisme juga dikenali sebagai *indrom Kanner. *elain itu autisme
juga dikenali sebagai sindrom sperger yang berbentuk austisme tahap sederhana.
+ianggarkan ! daripada 511 individu yang mendapat penyakit autisme. Kekerapan kanak$
kanak lelaki mengalami autisme adalah empat kali ganda daripada kanak$kanak perempuan.
&agaimanapun, individu autisme menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik, kemahiran
mekanikal ataupun bidang muzik dan sebagainya.
Menurut sejarah autisme mula dikesan oleh ahli psikiatri kanak$kanak dari merika ,
>eo Kanner pada tahun !"(7 di pusat perubatan 6ohn -opkin. >eo Kanner menjalankan kajian
ke atas !! orang kanak$kanak selama beberapa tahun.Kanak$kanak itu mempunyai masalah
sosial , sering bersendirian dan berada dalam dunianya sendiri. Mereka berasa kurang senang
dengan perubahan disekeliling dan berminat pada benda yang luar biasa.*ebahagian daripada
kanak$kanak itu tidak menggunakan bahasa .Menurut >eo Kanner, kanak$kanak itu juga
mempunyai kepintaran yang luar biasa dan memiliki kemampuan kognitif yang baik.
ustisme berlaku sejak a,al dan kadarnya melibatkan 5 dalam !1,111 kanak$
kanak.Manakala mereka yang mengalami ciri$ciri autisme adalah seramai !5 dalam setiap
!1,111 orang. /isbah risiko kanak$kanak lelaki kepada kanak$kanak perempuan sebanyak
empat kali ganda. ustisme tidak mengenal mangsa tanpa mengira agama,bangsa,kaum dan
taraf sosial serta ekonomi.
.'stilah autisme berasal daripada perkataan autos yang bererti diri sendiri dan isme yang
bererti suatu aliran.ustisme bererti keadaan yang menyebabkan kanak$kanak menumpukan
perhatian dalam duniannya sendiri.ustisme adalah gangguan dalam perkembangan mental
kanak$kanak menyebabkan mereka mengalami masalah pertuturan , komunikasi, interaksi
social, pemikiran, perilaku emosi, pola bermain dan juga mempunyai tingkah laku yang luar
biasa.
P,+0,'-)(+ A&-)4 kadang$kadang dikaitkan dengan pengklasifikasian sebagai
gangguan perkembangan pervasif, kategori gangguan yang sering digambarkan secara
bergantian dengan spektrum yang luas dari gangguan perkembangan yang mempengaruhi
anak$anak dan orang de,asa yang disebut gangguan spektrum autistik (*+). Kitaran
gangguan gejala autis ini bervariasi dari individu sangat terganggu dengan autisme kepada
individu$individu lain yang memiliki kelainan interaksi sosial tetapi kecerdasan normal (sindrom
sperger). *elain itu, autisme dapat dijelaskan berhubungan dengan gangguan lain seperti
kecelaruan fikiran dan kondisi perasaan tertentu. Peringkat gejala autisme dapat bermula dari
ringan ke peringkat parah. Penderita autis yang ringan mungkin saja tampak normal, namun
pada gejala autisme yang parah mungkin memiliki cacat intelektual yang ekstrim.
:iri$ciri autism lebih ketara apabila bayi tersebut berusia dua tahun atau tiga tahun
.+ianggarkan %5 peratus kanak$kanak autisme mempunyai masalah kerencatan akal daripada
peringkat ringan hingga serius.Manakala )5 peratus daripadanya memiliki '? seperti kanak$
kanak biasa yang lain.
Kanak$kanak autisme mempunyai kebolehan mendengar dan melihat tetapi tidak
mengikut norma$norma yang biasa kerana kadangkala mereka tidak memahami apa yang
dilihat dan apa yang didengar.Mereka seolah$olah hidup dalam dunianya sendiri. Masalah
utamanya adalah kemahiran komunikasi. Mereka tidak tahu bagaimana hendak memulakan
atau melibatkan diri dalam komunikasi.Masalah ini boleh menjadi serius kalau dibiarkan
berterusan.*ekiranya diberi ra,atan atau tidak dibantu mempertingkatkan kemahiran
komunikasi, ia akan menjejaskan kehidupan sosialnya pada masa hadapan.Kanak$kanak
austisme sering menimbulkan kekeliruan kerana mereka kelihatan normal.pabila berana di
tengah khalayak ramai , kita tidak dapat membezakan antara kanak$kanak autisme dan kanak$
kanak biasa..alaupun mereka begitu, namun ada kalanya mereka memaparkan tingkahlaku
dan pola perkembangan yang berbeza.pabila lambat ditangani, ia memberikan kesan yang
serius pada perkembangan kanak$kanak dalam semua bidang terutamanya dalam bidang
kemahiran sosial dan komunikasi.'bubapa memainkan peranan penting bagi mengenalpasti
masalah kanak$kanak autisme diperingkat a,al kerana pengesanan di peringkat a,al akan
memberikan kesan dan pengaruh kuat pada pertumbuhan dan perkembangan kanak$kanak.
P&+6(-P&+6( K,6(6(-(+ A&-)47,
+alam kebanyakkan kes, punca autisme adalah kompleks dan sukar untuk diketahui.
Kajian$kajian yang terkini tentang punca$punca autisme lebih menjurus kepada masalah
genetik, kefungsian otak dan faktor$faktor imunilogikal.
F(*-.' 0,+,-)* memainkan peranan penting yang menyebabkan berlakunya keadaan
autistik kepada kanak$kanak.Punca autisme disebabkan oleh satu masalah biologi yang
menggangu perkembangan dan sistem saraf otak . Kajian mendapati faktor genetik juga
memainkan peranan utama. Kajian menunjukkan sekiranya salah seorang daripada kembar
seiras mengalami autisme, risiko untuk kembarnya menghidap autisme atau masalah interaksi
sosial dan kefahaman bahasa amat tinggi.*elain daripada teori genetik terhadap beberapa teori
lain yang dijalankan oleh pengkaji$pengkaji di seluruh dunia seperti teori kelebihan opioid,teori
gluten atau casean dan hubungan pekait celiac, kolokistokinin, oksitosin dan vasopressin,
metilation,imunitasi teori autoimun dan alegi makanan,zat darah penyerang kuman ke mayelin
protien basic,teori infleksi kerana virus vaksinasi,teori sekratin,teori kelainan saluran
cerna( hipermeabilities intestinal@leaky gut),orphanin protrin4 prophanin kekurangan vitamin,
mineral nutrisi tertentu.,*elain daripada itu, penyakit yang mempunyai ciri autisme termasuk
Aragile B$*yndrome,Phenylketonuria,Curberous *clerosis,/eurofibromatosis,*indrom
sperger,*indrom 3ett. 6angkitan virus yang dihadapi oleh si ibu semasa hamil seperti
3ubella,CoDo,-erpes, pemakanan yang tidak berzat, pendarahan, keracunan makanan, juga
mempengaruhi pertumbuhan sel otak seterusnya mengganggu fungsi otak bayi yang
dikandungi terutama dalam aspek fungsi pemahaman, komunikasi dan interaksi.
+ari segi genetik, adik beradik kepada individu autistik lebih berisiko mengalami autisme
berbanding orang lain terutamanya pasangan kembar seiras. Masalah perubatan seperti Aragile
B *yndrome, Cuberous *clerosis dan Phennylketonuria (PKE) dikaitkan dengan kecelaruan
genetik. *elain itu, masalah sebelum dan selepas kelahiran juga boleh menyebabkan autisme
seperti jangkitan rubella semasa dalam kandungan ibu, encephalitis, kekurangan oksigen
semasa semasa lahir, keracunan makanan dan bengkak cantik (Mumps). *usunan kedudukan
adik$beradik juga boleh menyumbang kepada masalah autisme iaitu anak sulung dalam
keluarga yang mempunyai dua anak, anak keempat atau yang berikutnya bagi keluarga yang
mempunyai empat anak atau lebih (8argiulo 3.M. )11().
Cerlalu banyak vaksin -epatitis & yang termasuk dalam Mumps dan 3ubella yang
mengandungi zat penga,et Chimerosal boleh mengakibatkan penyakit autisme. 'ni adalah
kerana zat penga,et Chimerosal terdiri daripada Ftilmerkuri yang menjadi penyebab utama
*indrom utism *pectrum +isorder. Gaksin biasanya mengandungi plumbum, merkuri dan
aluminium. Kebanyakkan vaksin diimport dari luar negara dan vaksin$vaksin tersebut ditambah
dengan ekstrak punggung babi, anjing dan monyet.
Esia ketika mahu mendapatkan anak juga merupakan salah satu faktor yang
menyumbang kepada penyakit autisme. -asil penemuan kajian pada tahun )1!1 menyatakan
baha,a, perempuan yang berusia 71 tahun lebih berisiko mendapat anak yang menghidapi
autisme berbanding perempuan yang berusia )1 hingga )" tahun.
utisme juga dikaitkan dengan faktor kecelaruan autoimunne dan juga
faktor persekitaran. +alam sesetengah keluarga yang mempunyai anak autisme,
ketidakfungsian pelalian (immune dysfunction) akan berkait dengan beberapa
faktor persekitaran terutamanya alahan kepada makanan seperti susu dan gandum yang tidak
dapat dicernakan dengan baik menyebakan protein daripada makanan ini tidak
bertukar menjadi asid amino ataupun pepton, iaitu bentuk makanan yang akhirnya dibuang
melalui kencing. &agi kanak$kanak autistik, pepton ini diserap kembali oleh tubuh, memasuki
aliran darah, terus ke otak dan diubah menjadi morfin atau casomorfin dan gliadorfin, yang
merosakkan sel$sel otak dan menyebabkan fungsi otak terganggu. Aungsi otak yang terganggu
adalah yang melibatkan fungsi kognitif, tumpuan perhatian, dan tingkah laku (6amila K.
Mohamed, )115).
K,3&+04)(+ O-(*1bahagian otak seperti serebelum, system limbic dan kemungkinan juga
temporal lobe dan corteD yang tidak berfungsi menyumbang kepada terjadinya autisme kepada
seseorang individu. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamine dan serotonin juga
boleh menyebabkan autisme.
F(*-.' I7&+)/.0)*(/1 sesetengah individu yang mengalami alahan kepada makanan seperti
susu dan gandum yang tidak dapat dicernakan dengan baik mengalami <'mmune dysfunction=
(ketida kfungsian pelalian) yang menyumbang kepada faktor imunilogikal dan persekitaran.
Makanan yang tidak dapat dicernakan dengan baik menyebabkan protein daripada makanan
tidak bertukar menjadi asid amino ataupun pepton, iaitu bentuk makanan yang akan dibuang
melalui urin. &agi kanak$kanak autisme, pepton ini diserap kembali oleh tubuh, memasuki aliran
darah yang memba,a terus ke otak dan diubah menjadi morfin atau casomorfin dan gliadorfin
yang merosakkan sel$sel otak dan menyebabkan fungsi otak terganggu.
M(4(/(: 5,+6,'+((+ , turut dikenalpasti sebagai punca autisme.>ebih daripada #1H
kanak$kanak autisme memiliki sistem pencernaan yang kurang baik.Makanan seperti susu
berasaskan hai,an dan tepung gandum tidak dapat dicernakan dengan baik.Protein daripada
makanan ini tidak bertukar menjadi asid amino atau peptone yang dibuang.'a diserap kembali
oleh tubuh, memasuki aliran darah lalu terus ke otak dan diubah menjadi morfin iaitu casomerfin
dan gliadrofin, yang merosakkan sel$sel otak. 'ni menyebabkan fungsi otak terganggu yang
melibatkan fungsi kognitif, komuniksi reseptif,perhatian dan tingkah laku.
Cerdapat juga beberapa pendapat yang mengatakan antara punca lain adalah daripada
*,*&'(+0(+ 8(:(+ .'0(+)* didalam badan akan menyebabkan kerosakan otak( (1H
mengalami epilepsi) kekurangan bahan biokimia akan menyebabkan gangguan
metabolisme.*elain itu kekurangan imunologi -> atau -uman >eucocyle ntigen yang
terdapat dalam serum ibu bapa.Aaktor sekeliling juga mempengaruhi autisme seperti sikap ibu
bapa yang kurang mesra serta mempunyai personaliti yang obsesif.*alah satu punca autisme
juga adalah disebabkan pendedahan pada bahan toksikatau keracunan arsenik yang
menyebabkan kanak$kanak menghadapi masalah seperti*istem imun yang lemah,lergi pada
sesuatu makanan,Masalah gastrointestinal,8angguan tidur,'su neurologi seperti gangguan
pertuturan,Mengasingkan diri,Perasaan bimbang,8angguan masalah koordinasi motor halus
dan motor kasar,Mudah tertekan,Murung
Pengesanan a,al austisme,ia tidak dapat di kesan sejak lahir kerana ia tidak
menunukkan sebarang tanda$tanda kelainan.:uma apabila kanak$kanak itu berusia dalam
lingkungan !2 bulan, terdapat kelainan yang dapat dikesan .*ering kali ibu bapa mereka
mengenai perubahan yang terdapat dalam diri anak$anak mereka jika kanak$kanak itu masih
belum dapat bercakap ataupun berjalan. Pengesanan a,al dapat dilakukan dengan memerhati
tanda$tanda berikut antaranya seperti tidak mahu disusui dengan susu ibu dimana beliau akan
menolak atau menangis apabila cuba diberikan.*eterusnya tidak mengenali ibu bapa mereka
dan melayani semua orang sama sahaja bagi kanak$kanak ini selain mereka tidak memberi
tindak balas terhadap orang de,asa.Kanak$kanak ini juga turut menagis apabila lapar dan
basah tetapi bukan untuk menarik perhatian , mereka juga sukar untuk tidur kerana kerap
terjaga ,aktu malam dan menggangu orang disekelilingnya .Meraka juga tidak menunjukkan
minat pada matahari,cahaya, bunyi atau sesuatau pergerakkan dan juga tidak berminat pada
benda pelik$pelikseperti sius lampu, pita rakaman atau barangan elektrik.Mereka juga tidak
berminat kepada barang permainan seperti kanak$kanak biasa yang lain ynag mudah tertarik
kepada alat permainan dan mereka gemar bermain bersendirian dan tidak takut untuk
ditinggalkan.Kanak$kanak autisme menggunakan tangan untuk menyampaikan sesuatu seperti
untuk mendapatkan minuman mereka akan mengheret tangan ibubapa ke dapur atau peti ais
untuk mendapatkan minuman untuk mereka.*elain itu, mereka tidak gemar disentuh, beliau
akan mengeraskan badan apabila di pegang dan tidak dapat mengikut pergerakkan yang diajar
contohnya melabai tangan.
%)')-%)') P,'*,78(+0(+ F)9)*(/1K.0+)-)3 & S.4)(/
a) Komunikasi
Kanak$kanak autisme mengalami masalah perkembangan bahasa yang lambat atau
tiada langsung.Kanak$kanak tersebut juga kelihatan seperti bermasalah pendengaran dan tidak
mengendahkan apa yang diperkatakan oleh orang lain.Mereka jarang menggunakan bahasa
dan sukar diajak bercakap.Kadangkala mereka dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika
sahaja.Kebiasaannya perkataan atau ja,apan yang dituturkan tidak sesuai dengan
pertanyaan.*ering kali mengeluarkan bahasa yang tidak difahami juga suka menarik tangan
orang lain apabila meminta sesuatu.
Kanak$ kanak autisme juga akan mengalami kelemahan dalam pertuturan sekurang$
kurangnya satu daripada berikut seperti lambat memulakan pertuturan, manakala tiada
babbling, gerak laku , isyarat atau percakapan. Cidak menggunakan isyarat dalam perhubungan
semula jadi dan kelainan dalam pertuturan. :ontohnya, pic, nada, ritma dan intonasi yang tidak
sekata.Mereka kadang$kadang mengulangi percakapan yang didengar iaitu Fcholalia iaitu dan
tidak berupaya mengikut perbualan. Mereka juga bercakap sesuatu yang tidak difahami oleh
orang lain. Kelemahan komunikasi,pada peringkat yang paling teruk kanak$kanak ini tiada
keinginan untuk berhubung dengan orang lain manakala pada peringkat sederhana mereka
hanya bercakap untuk meluahkan sesuatu yang perlu sahaja.&agi mereka yang berkebolehan
bertutur mereka kan bercakap sesuatu yang berfakta tetapi tidak menepati keadaan sosial atau
tidak bersangkutan dengan topik.Mereka juga bercakap banyak tetapi gagal bertindak balas
dalam komunikasidua hala.
b) 'nteraksi sosial
Kanak$kanak autisme kebiasaannya suka bersendirian dan gemar menjauhkan diri
duduk di suatu sudut.*emasa berdepan dengan orang lain mereka iada kontak mata dan
sentiasa mengelak daripada memandang orang lain.Kanak$kanak autisme juga memaparkan
keganjilan dalam pergaulan sosial seperti tidak memperdulikan perasaan orang lain,tidak ada
sikap memujuk atau simpati pada orang lain. Cidak gemar bermain dengan rakan dan sering
menolak ajakan rakan malah tidak suka disentuh.'ni kerana mereka sukan memahami perasaan
orang lain kerana mereka tidak dapat menga,al diri sendiri dan sukan untuk duduk diam dan
bergerak kesana dan kemari. da juga sebilangan mereka yang takut pada air dan kebisingan,
mereka akan menjerit ketakutan sehingga berasa letih.Kadangkala mereka juga menggigit,
menampar, meghantukkan kepala,menumbuk atau melukakan diri sendiri, tetapi ia jarang
berlaku. Mereka juga tidak menunjukkan kesakitan yang dialaminya. pabila terjatuh dan
lututnya luka,mereka akan menagis seperti yang sering dipamerkan oleh kanak$kanak lain.
c) 8angguan deria
Kanak$kanak ini juga sensitif pada sentuhan,mereka tidak suka dipegang atau
dipeluk.Malahan mereka juga sangat sensitif dengan bunyi yang kuat dan menutup
telinga.Kadang kala juga mereka suka mencium dan menjilat mainan atau benda lain serta
kurang sensitif pada rasa sakit atau takut.
d) Pola bermain
Kanak$kanak demikian juga tidak suka bermain seperti rakan$rakan sebayanya dan
tidak suka bermain dengan rakan sebaya.Cidak bermain mengikut cara biasa dan suka
memutar$mutar atau melambung$lambung dan menyambut mainan atau apa sahaja yang
dipegangnya.Mereka suka dengan objek$objek yang diputar seperti kipas dan apabila menyukai
sesuatu, benda terus diba,a ke mana$mana sahaja.
e) Cingkah laku
Masalah tingkah laku kanak$ kanak autisme selalunya hiperaktif atau hipoaktif./amun ,
kebanyakkannya adalah hiperaktif. Mereka juga sering melakukan perbuatan yang sama dan
berulang$ulang seperti menepuk$nepuk tangan.Kanak$kanak ini juga tidak suka pada
perubahan daripada apa yang dilakukannya.Malah mereka dapat duduk lama tanpa berbuat
apa$apa dan tanpa sebarang reaksi.Mereka sering berlari ke sana dan kemari tanpa sebarang
tujuan.Cidak boleh duduk diam dan gemar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.
Mungkin beliau juga akan menggaru kepala atau apa sahaja tingkah laku yang sering di
lakukan berulang$ulang. /amun tingkah laku ini dapat di hentikan dengan memberikan alternatif
yang berbeza.Pehatian mereka yang singkat pada sesuatu perkara sehingga menyebabkan
mereka tidak dapat menumpukan perhatian pada perkara itu dengan sepenuhnya.Cumpuannya
yang singkat, menyebabkan mereka mudah jemu dan tidak dapat memberikan tumpuan dengan
baik.*ebagai guru, ataupun ibu bapa, kita perlu mempelbagaikan aktiviti mereka supaya
mereka tidak jemu melakukannya.
:ara kanak$kanak ini bermain adalah berbeza dan tidak mengikut pola bermain cara
biasa. Mereka gemar memutar, melambung atau melempar alat permainan atau apa sahaja
barangan yang di pegang.Mereka juga lebih gemar pada objek yang berputar seperti kipas
angin dan ada yang sering menghampiri kipas angin.pabila kanak$kanak ini menggemari
sesuatu benda, mereka akan terus memegangnya dan memba,anya kemana$mana sahaja.
Mereka tidak peduli sama ada barangan tersebut milik orang lain ataupun milik mereka dan
akan berusaha mendapatkannya. *ekiranya dilarang berbuat demikian , mereka akan
menunjukkan tingkah laku yang agresif dan meragam bagi mengzahirkan perasaan tidak puas
hati. /amun terdapat juga kanak$kanak autisme yang hanya merenung tajam ke arah benda
tersebut kerana teringin atau tertarik terhadapnya.
f) 'miginasi sosial
Kelemahan imiginasi sosial dan kefahaman,menurut &aron, :hohen, et al. ( !"25),
absence of a theory of mind mentafsirkan ia adalah kegagalan memhami baha,a orang lain
juga mempunyai fikiran atau kegagalan memahami pemikiran dan perasaan orang lain. 'a
terbahagi kepada kepada peringkat teruk iaitu meniru dan tidak memperdulikn orang lain, pada
peringkat sederhanan mereka meniru dan mengikut orang di sekeliling tetapi tidak faham akan
makna dan tujuan dan juga pengulangan atau stereotaip di dalam pergaulan tanpa variasi atau
empati.;rang$orang yang mengalami autisme pada peringkat de,asa dapat merasai apa yang
difikirkan oleh orang lain tetapi tidak memahami bagaimana hendak mencungkil apa yang
sedang difikirkan , Mereka juga dapat mengenali perasaan orang lain tetapi pada tahap
intelektual sahaja tanpa perkongsian emosi secara empati.
*elain itu kanak$kanak autisme mengalami penga,alan terhad dalam aktiviti, minat dan
perkembangan imaginasi sekurang$kurangnya satu daripada berikut seperti pergerakan badan
stereotaip, bermain sesuatu yang sama dalam aktiviti tertentu. Cidak ada pelbagai atau variasi
dalam permainan.Mengalami tekanan sekiranya aktiviti atau sesuatu rutin diubah, contohnya
mengubah atau menukarkan jenis$jenis pakaian, permainan dan laluan yang baru.Mereka tiada
ada variasi, imaginasi dan penzahiran simbolik dan membuat sesuatu tanpa makna dan
tujuan.Kanak$kanak ini juga mempunyai '? ditahap rendah dalam sesetengah kes namun
terdapat juga kanak$kanak ini menyelesaikan kes tertentu dengan menggunakan '? yang tinggi.
Kanak austisme juga akan menggerakkan badan berulang$ulang contohnya, meghayun tangan
berkali$kali, menggelengkan kepalanya dan apabila berjalan tumit tidak menapak ke
bumi.Mereka juga mengenali sesuatu dengan cara menghidu atau menjilat contohnya,
menghidu makanan sebelum dimakan atau menjilat bole sebelum bermain.
g) Pengiktirafan sosial
Masalah pengiktirafan sosial,pada peringkat yang sangat teruk kanak$kanak ini tidak
memperdulikan orang lain.Pada peringkat sederhana kanak$kanak ini menunjukkan persaan
dan sikap yang baik terhadap orang lain tetapi pasif dan tidak tahu memulakn interaksi.Mereka
juga terlalu aktif di dalam memulakan interaksi tetapi menunjukkan keganjilan dan lebih
bersikap sebelah pihak sahaja ,alaupun caranya tidak sesuai.Mereka juga tidak memahami erti
pergaulan sosial.Kanak$kanak ini selalu melanggar peraturan dalam interaksi sosial dan tiad
sikap persefahaman terhadap orang lain. +alam sosial kanak Ikanak ini tidak gemar bergaul
dengan rakan$rakan lain.Mereka tidak tahu bagaimana hendak berinteraksi dengan orang
lain.Mereka tidak dapat memberikan kerjasama pada aktiviti berkumpulan.Mereka tidak
gemarbermain denganrakan dan sering menolak ajakan rakan.Mereka lebih gemar bermain
sendirian.Mereka tidak gemar di sentuh namaun ada juga dikalangan mereka suka di peluk
.Mereka akan menghulurkan tangan supaya didukung ataupun dipeluk.Mereka gemar
bermanja dan sering gembira apabila ditujkukkan kasih sayang padanya.Kanak$kanak autisme
adalah kanak$kanak yang lasak dan gemarkan permainan yang lasak./amun , mereka tidak
dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain.Mereka akan bermain
permainan yang pelik seperti mengumpul botol kosong dan penutup botol yang tidak dilakukan
oleh kanak$kanak lain.Mereka juga tidak gemar berkongsi barang permainan dengan kana
$kanak lain.Mereka merasakan hak mereka dirampas oleh orang lain atau mereka kehilangan
sesuatu penghargaan yang dimiliki selama ini.
h) Per,atakan
Per,atakan kanak$kanak autisme adalah seperti kanak$kanak biasa.pabila kita
melihatnya sepintas lalu, kita tidak dapat membezakan antara kanak$kanak autisme dan kanak$
kanak biasa.Kanak$kanak ini mempunyai ,ajah yang selamba ataupun terlalu bersungguh$
sungguh. &eliau tidak akan memandang ke arah kita dan langsung tidak mempedulikan
kehadiran kita di sebelahnya.Cidak ada komunikasi mata atau eye contact dan sentiasa
mengelak daripada memandang muka orang lain..alaupun beliau sedang bercakap dengan
kita. /amun , kanak$kanak itu sebenarnya mendengar kata$kata kita.Cerdapat juga kanak$kanak
autisme yang terlalu merenung ke arah kita, sehingga tidak berkelip.Kadangkala kanak$kanak
ini akan merapatkan ,ajah kita dan merenung tajam.
i) Postur dan pergerakkan
Postur dan gerak laku kanak$kanak ini kadangkala melucukan. Mungkin cara kanak$
kanak ini berdiri ataupun bergerak tidak stabil atai seolah$seolah seprti menari. da juga
kanak$kanak autisme yang berjalan kaku seperti robot.selain daripada itu mereka juga tidak
menggunakan sebarang semula jadi dalam pergerakkannya.Mereka tidak tahu.bagaimana dan
masa yang sesuai menggunakan pergerakan isyarat semula jadi.
j) Fmosi
*ering marah, keta,a dan menangis tanpa sebab itulah ciri$ciri yang ditunjukkan oleh
kanak$kanak autisme. Mengamuk tidak terka,al jika tidak ditutruti kemahuannya atau dilarang
melakukan sesuatu yang diingininya juga merosakkan apa sahaja yang ada di sekitarnya jika
emosinya terganggu. da kalanya mencederakan diri sendiri Cidak rasa simpati dan tidak
memahami perasaan orang lain.kebiasaanya mereka tidak tahu mempamerkan mimik muka
semasa berkomunikasi bagi melahirkan perasaan mereka seperti tersenyum, berkerut, masam ,
sedih dan sebagainya..ajah mereka seolah$olah mendatar dan orang lain tidak dapat
mengagak perasaannya menerusi mimik mukanya.Kanak$kanak autisme tidak tahu bagaimana
hendak melahirkan perasaan yang halus kerana mereka hanya dapat melahirkan perasaan
dalam keadaan terlalu gembira atau terlalu agresif.Kanak$kanak ini sukar hendak memahami
perasaan orang lain.pabila rakan mereka mengalami kesedihan dan kesakitan, mereka tidak
dapat mengerti.Mereka tidak tahu bagaimana hendak menunjukkan perasaan sedih ataupun
muram pada sesuatu..alaupun kadangkala rakan mereka memukul mereka, namun mereka
masih keta,a dan menunjukkan perasaan gembira.Kadangkala terdapat juga kanak$kanak
autisme yang genar tersenyum atau keta,a sepanjang masa.-atinya sentiasa riang dan
gembira.*eolah$seolah mereka tidak mempunyai sebarang masalah.Kadangkala mereka suka
menepuk tangan bagi melahirkan rasa gembiranya.Mungkin juga mereka akan mencederakan
diri sendiri bagi melahirkan keresahan atau kesedihan yang dialaminya.Mereka tidak dapat
melahirkan perasaan yang terdapat dalam diri mereka dengan betul.
P,'*,78(+0(+ F)9)*(/1 K.0+)-)3 2(+ S.4)(/
Perkembangan kanak$kanak autism boleh dilihat dalam pelbagai aspek seperti kognitif,
bahasa, komunikasi, sosial dan emosi.
a) Perkembangan kognitif
+ari segi kognitif, ada segelintir kanak$kanak autism mempunyai daya kognitif yang lemah
manakala ada juga yang menunjukkan keupayaan kognitif yang sangat tinggi. Kognitif kanak$
kanak autism berbeza dengan kanak$kanak normal. Kanak$kanak yang menghidap autism ini
tidak dapat memberikan tumpuan yang lama tentang sesuatu perkara tetapi dapat memberikan
tumpuan yang baik pada perkara yang mereka sukai.
Mereka juga tidak mampu untuk memilih maklumat yang penting daripada input$input yang
diberikan kepada mereka dan maklumat itu jugak tidak mampu dikekalkan untuk jangka masa
yang lama. Mereka tidak berupaya membuat penyesuaian terhadap maklumat sebagaimana
kebiasaan kanak$kanak normal. +isamping itu juga, kanak$kanak istime,a ini tidak berupaya
menumpukan perhatian terhadap perkara$perkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan
masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat perkara penting yang ada. Mereka juga sukar
memahami jenaka, membuat analogi dan sebagainya kerana mereka tidak dapat melihat
perkaitan antara dua perkara. /amun ada juga individu autism yang mempunyai keupayaan
kognitif yang tinggi atau bakat yang luar biasa dalam muzik, matematik dan seni lukis. *ebagai
contoh, 6acob &arnett berumur !) tahun penghidap <sperges *yndrom= dari merika dapat
memecahkan teori konsep rumusan metamatik yang sangat rumit. *etelah dijalankan ujian '?,
tahap kebijaksanaan 6acob melebihi lbert Finstein.
b) Perkembangan bahasa
ntara bahasa yang digunakan oleh penghidap autisme ketika berkomunikasi dan bertutur
terdiri daripada 4
i. Aonologi nonsegmental
Pertuturan yang dihasilkan oleh penghidap autism adalah seperti berikut4
'rama yang stereotaip atau berlagu$lagu dengan bunyi yang dipanjangkan secara
berlebihan
Pengeluaran bunyi vokal yang berubah$ubah turun naiknya dan tidak seperti biasa
Pertuturan yang monotonus dengan nada suara yang terhad
Cidak menunjukkan perbezaan dalam intonasi percakapan
ii. &ahasa idiosinkratik
'diosinkratik adalah bermaskud ciri$ciri tingkah laku yang pelik yang ditujukkan oleh individu
ataupun kumpulan. ;leh yang demikian, bahasa idiosinkratik bermaksud segala bentuk bahasa
yang dituturkan oleh penghidap penyakit auitsme ini ada pelik dan unik. &entuk bahasa yang
dikeluarkan menunjukkan proses semantik yang ganjil dan kurang kefahaman.
iii. Masalah kata ganti nama
&agi individu yang menghidap autism, penggunaan kata ganti nama mengelirukan mereka
terutamanya yang melibatkan jantina seperti <he= atau <she=. +isamping itu, mereka juga
menggunakan kata ganti nama diri kedua seperti <a,k=, <anda=, <kamu= untuk diri mereka sendiri.
'ni adalah kerana mereka sukar memahami penggunaan perkataan yang berubah makna
mengikut konteks.
iv. Fkolalia
Fkolalia bermaksud, penghidap autism menuturkan percakapanya secara berulang$ulang
kali bukan kerana mahu berinteraksi dan ianya berlaku secara automatik. Cerdapat tiga jenis
ekolalia yang boleh kita bezakan pada penutur autisme iaitu 4
a. Fkolalia serta$merta
i. Pengulangan yang tepat dan serta$merta apabila perkataan disebut
b. Fkolalia le,at
ii. +iucapkan agak le,at atau agak lama selepas perkataan tersebut
c. Fkolalia ringan
iii. Pengulangan segera tetapi terdapat perubahan apa yang dipertuturkan.
c) Perkembangan komunikasi
Kanak$kanak autism sangat mempunyai masalah dalam berkomunikasi. Mereka tidak
akan memberitahu dan tidak akan menunjukkan kepada ibu bapa barang atau perkara yang
mereka inginkan. *ebaliknya kanak$kanak ini akan memegang tangan ibu bapa dan memba,a
mereka ke tampat terletaknya barang tersebut. *elain itu, penghidap autism juga tidak memberi
perhatian atau tumpuan kepada perkara$perkara yang diperkatakan oleh orang lain kerana
mereka seakan berada didalam dunianya sendiri. Mereka juga sukar untuk memahami ekspresi
dan perasaan orang lain.
d) Perkembangan sosial
Kanak$kanak autism sering menjauhkan diri daripada orang lain. Mereka jugan akan
mengelak segala bentuk interaksi sosial apabila terdapat individu yang cuba mahu berinteraksi
dengan mereka. *esetangah kanak$kanak autism tidak akan mengelak daripada berinteraksi
tetapi mereka tidak mengambil peduli apa yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka hanya
akan berinteraksi dengan orang lain apabila mereka memerlukan sesuatu. Cidak dinafikan juga,
ada segelintir penghidap penyakit ini yang cuba mahu berka,an dengan orang lain tetapi,
hubungan itu tidak akan kekal lama kerana sifat kanak$kanak autism ini yang lebih memikirkan
diri mereka sendiri dan tidak memahami perasaan orang lain.
e) Perkembangan emosi
Kanak$kanak autism tidak akan menyembunyikan perasaan suka atau tidak suka
kepada orang lain. Mereka sukar untuk membuat hubungan dalam cara yang tidak di salah
faham dan terkadang juga mereka menunjukkan sifat kemesraan yang melampau.
L(+0*(: P,+6,0(:(+
Cerdapat beberapa cara untuk mencegah anak$anak daripada mendapat penyakit
autism. ntaranya adalah 4
!. Aaktor kehamilan
Pasangan yang berkah,in hendaklah cuba mengelakkan mendapatkan anak dalam usia
71 tahun.Para ibu haruslah menjaga kandungan dengan baik dan cuba mengelakkan
kandungan daripada mendapat masalah sepanjang tempoh kehamilan.Perbanyakkan
memakan buah$buahan untuk menggantikan asid folik dalam badan.
). Aaktor bahan kimia
-indarkan dari memakan makanan yang mempunyai bahan kimia yang banyak kerana
bahan kimia dapat menyumbang kepada berlakunya penyakit autism.Ebat$ubatan yang
mempunyai bahan kimia yang boleh menyumbang kepada penyakit autism juga disarankan
untuk tidak mengambilnya secara berlebihan.
(. Cerapi autisme
))A55/),2 B,:(>).'(/ A+(/<4)4 (ABA)
& adalah jenis terapi yang telah lama dipakai, telah dilakukan penelitian dan
disahkan khusus untuk kanak$kanak autisme. *istem yang dipakai adalah memberi
latihan khusus kepada mereka dengan memberikan positive reinforcement
(hadiah@pujian). 6enis terapi ini bias diukur kemajuannya.
)))T,'(5) S.4)(/
Kekurangan yang paling ketara bagi kanak$kanak autisme adalah dalam bidang
komunikasi dan interaksi. 3amai kanak$kanak ini memerlukan bantuan dalam
ketrampilan berkomunikasi ) hala, dijadikan rakan dan main bersama ditempat bermain.
*eorang pakar terapi sosial membantu dengan memberikan kemudahan pada mereka
untuk bergaul dengan rakan$rakan sebaya dan memberi tunjuk ajar kepada mereka.
))))T,'(5) P,')/(*&
Kanak$kanak autisme mudah merasa putus asa. ;rang di sekeliling sukar untuk
memahami mereka. Mereka sukar untuk mengekspresikan kemahuannya. Mereka
terlalu sensitif terhadap suara, cahaya dan sentuhan. 'a tidak menghairankan apabila
mereka sering mengamuk. *eorang pakar terapi tingkah$laku diperlukan untuk mencari
latar belakang dari tingkah$laku negatif tersebut dan mencari penyelesaiannya dengan
mendokumentasikan perubahan lingkungan dan rutin kanak$kanak tersebut untuk
memperbaiki tingkah$lakunya.
7. Ebat$ubatan
3a,atan yang perlu dijalankan bagi kanak$kanak autisme dengan kaedah ubatan$
ubatan sering digunakan bagi menagani masalah emosi dan tingkah laku yang terdapat di
kalangan kanak$kanak autisme. 'ni termasuklah hiperaktif, masalah tumpuan, tantrum dan
agresif yang menyebabkan kanak$kanak itu sentiasa resah dan sukar untuk tidur.Pada masa ini
hanya risperidon yang diluluskan yang berusia 5 hingga !# tahun yang mengalami masalah
agresif.+iet atau pemakanan yang seimbang juga dapat mengurangkan masalah
autisme.*esestengah kanak$kanak autisme menunjukkan tindak balas yang positif apabila
diberikan pemakanan tanpa gluten atau tanpa casein.8luten didapati di dalam makanan yang
mengandungi gandum, barli atau bijirin.:asein pula terdapat didalam susu,keju atau bahan
tenusu yang lain..alaupun ada yang tidak sependapat mengenai diet sedemikian, namun ia
bergabtung pada kanak$kanak tersebut..alau bagaimanapun, ia perlu di rujuk pakar gastro dan
pakar pemakanan yang secukupnya dari segi kalori, nutrien dan makanan.Kanak$kanak yang
mengalami sa,an sering kali mengambil ubat$ubatan yang dibekalkan oleh pakar
perubatan.da kalanya mereka akan mengalami sa,an kerana tidak mengambil ubat tepat
pada ,aktunya ataupun sebab lain seperti tekanan atau cuaca..alaupun sa,an hanya berlaku
selama beberapa minit sahaja tetapi kanak$kanak itu akn mengalami sakit kepala selama sejam
ataupun lebih. Cerdapat juga kanak$ kanak yang sering mendapat sa,an perlu diletakkan
daripada berjemur panas atau terlalu lama berada didalam bilik berha,a dingin.
5. +iet
Kanak$kanak autisme sukar memberikan tumpuan pada kita. Kita perlu pastikan beliau berminat
dengan apa yang kita ajar. 6ika tidak, kita akan menghadapi masalah. *ekirannya kanak$kanak
itu kelihatan bosan, kita tidak boleh memaksanya. Kita hendaklah memberikan sesuatu yang
baru untuk mengembalikan minatnya.*ekiranya kanak$kanak itutelah menyiapkan tugasan yang
diberi, usah ditambahkan tugasan untuknya kerana ini dapat membuatkan beliau
bosan.Mungkin kita boleh memberikan pilihan kepadanya membuat pilihan untuk melakukan
sesuatu yang digemari. Mungkin beliau lebih gemar me,arna atau mungkin juga beliau ingin
bermain dengan plastisin.Cerdapat juga kanak$kanak yang dapat menunjukkan tindak balas
yang lebih baik dan memberikan tumpuan yang lebih sekiranya merekaberada diatas buaian
ataupun semasa mereka berguling di tikar.'nput sensori daripada buaian dan tekanan daripada
lantai kadangkala dapat membantu meningkatkan pertuturan.dalah lebih baik kanak$kanak itu
berseronok semasa berada di buaian dan jangan sesekali memaksanya melakukan sesuatu
yang tidak digemari kerana ada kalanya hal ini dapat membuatkan mereka memaparkan
tingkah laku yang tidak diingini.
#. Persekitaran
Persekitaran selesa diperlukan oleh kanak$kanak autisme memerlukan suasana yang terang
untuk belajar. *emasa mengajarnya pada peringkat a,al, langkah baik yang dapat dilakukan
adalah menutup tingkap dan pintu. Cindakan ini dapat memberikannya suasana yang selesa
dan mereka dapat menberikan tumpukan yang lebih semasa belajar.Kita boleh membuka
semua tingkap dan pintu apabila mereka dapat beradaptasi dengan suasana itu.Kadangkala
seorang kanak$kanak autisme lebih mudah mengingati sesuatu yang dipelajarinya apabila
berada berada di luar bilik darjah. +engan bermain buaian atau bermain di tanam, mereka
mudah mengingati lagu yang dipelajari.
&arang permainan dapat meransang kanak$kanak autisme belajar..alau
bagaimanapun, kita harus mengelakkan daripada membeli terlalu banyak barang permainan
pada satu masa. Cumpukan perhatian pada satu barang permainan pada satu masa. Melalui
barang permainan itu, kita dapat mengajarnya bahasa dan kemahiran sosial dengan baik.Kita
juga dapat me,ujudkan permainan dengan melakonkan situasi menggunakan barang
permainan tersebut ataupun bercerita dengannya.&agi mengenalkan konsep nombor, lebih
mudah menggunakan alat bantu mengajar berupa bahan konkrit contohnya barang permainan
supaya mudah bagi mereka mengingatinya. *et blok pembagai ukuran dan ,arna juga dapat
membantu mengajar mereka konsep nombor.Melalui aktiviti ini juga kita dapat mengajarnya
kemahiran menambah dan menolak.
%. Kecenderungan kepada sesuatu perkara.
Kanak$kanak autisme juga mereka sering cenderung kepada sesuatu perkara. pabila
mereka lebih cenderung pada bunga, bacakan buku mengenai bunga pada mereka.dakah
buku skrap dengan pelbagai koleksi bunga.&a,a mereka ke kebun bunga dan ajar mereka
menanam bunga . 8unakan bunga semasa mengajar mereka bahasa dan pertuturan.*ebut
nama$nama bunga.8unakan juga bunga dalam matapelajaran matematik seperti aktiviti
mengasingkan kuantiti dan membilang.*ekiranya kita menggunakan bahan$bahan yang
menarik hatinya, pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih mudah.Mereka seronok belajar
dan lebih bermotivasi lagi.Ka,alan kelas juga tidak akan menjadi masalah.Kadangkala mereka
cenderung kepada satu jenis sahaja.:ontohnya seorang kanak$kanak gemar makan oren yang
mempunyai label tertentu .&agi menggalakkan beliau memakan buah$buahan lain, letakkan
label yang sama pada buah tersebut.*eorang ibu pernah menggunakan pembalut makanan
segera bagi membalut roti yang dibeli supaya kanak$kanak memakannya.
2. 8alakkan &erdikari
8alakan berdikari serta motivasi adalah perlu. kanak$kanak ini melakukannya sendiri
dan tidak bergantung pada orang lain. Cugasan yang sukar boleh dipecahkan kepada
beberapa bahagian supaya beliau mudah melakukannya. Pada peringkatpermulaan
mungkin kita perlu membantunya , namun pada akhirnya belau dapat melakukannnya
sendiri.pabila seorang kanak$kanak masih belum tahu mengikat tali kasutnya, kita tidak
boleh membantu mengikatnya .6ika kita tidak mendidiknya , beliau sentiasa mengharap
pertolongan kita. Kita boleh mengajarnya supaya beliau dapat menguasai kemahiran
itu.>ama kelamaan sudah pasti mereka dapat melakukan sendiri.
Kanak$kanak berkeperluan khas perlu sentiasa diberikan perhatian agar mereka tidak
terus ketinggalan. 'bu bapa se,ajarnya sentiasa menga,asi perkembangan dan pertumbuhan
anakmereka sejak lahir kerana ini adalah cara mengenal pasti sekiranya terdapat sebarang
tanda$tanda luar biasa yang ditunjukkan oleh sianak. 'ntervensi a,al penting bagi
meminimumkan kesukaran yang bakal dihadapi oleh anak yang mungkin menghadapi msalah
itu. (6amila K. Mohamed, )115). Kekurangan yang dialami kanak$kanak tersebut
membolehkan ia dikesan dari a,al agar masalah yang dihadapi tidak menyukarkan semua
pihak di kemudian hari. Pengetahuan mengenai kanak$kanak berkeperluan khas ini juga perlu
diketahui oleh setiap anggota masyarakat bukan hanya kepada para ibu bapa dan para guru.
Masyarakat di sekeliling perlu memberi dorongan dan sokongan kepada mereka.
;leh itu, setiap kanak$kanak berkeperluan khas diberi perhatian dan bimbingan
sempurna agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sempurna untuk membentuk
masa depannya.
T&0(4(+ 2: S.(/(+ ( & 6
(() K(+(*-*(+(* 8,'7(4(/(: 5,78,/(;('(+
'mpian ibu bapa adalah untuk memiliki zuriat yang sempurna iaitu tiada
kekurangan.-arapan mereka adalah untuk memiliki anak yang cemerlang dari segi akedemik
dan juga bidang yang diceburi. /amun tidak semua ibu bapa akan memiliki anak zuriat yang
sempurna dari fizikal dan mental.*ebaiknya ibu bapa yang memliki anak yang bermasalah dari
segi keacatan haruslah menerima hakikat dan dugaan tersebut.Kesediaan dari segi mental
harus ada pada diri ibu bapa tersebut untuk membesarkan anak$anak yang sedemikian.
Masalah pembelajaran kanak$kanak terdiri daripada pelbagai kategori seperti *indrom
+o,n, Perkembangan >e,at,utisme, -iperaktif, Palsi :erebral, Fpilepsi, Masalah Fmosi dan
Masalah Pertuturan.Masalah seperti ini akan membantutkan proses pembelajaran kanak$
kanak.Kanak$kanak tersebut sangat berbeza daripada kanak$kanak yang normal.Kanak$kanak
yang normal boleh berdikari sendiri manakala kanak$kanak seperti ini memerlukan perhatian
yang lebih daripada orang de,asa untuk membimbing mereka.
S)+2'.7 D.=+
*indrom do,n merupakan kecacatan genetik berpunca daripada kehadiran sebahagian
atau kesemua kromosom )!. 'a dinamakan sempena nama6ohn >angdon +o,n, doktor &ritish
yang pertama kali menemui sindrom tersebut pada tahun !2##. 'a juga dan tidak boleh diubati.
+ianggarkan *indrom +o,n terjadi pada kadar satu bagi setiap #51 kelahiran. Kebangkalian
*indrom +o,n dianggarkan sekitar ! setiap 211 atau hingga ! setiap !,111 kelahiran *indrom
+o,n berlaku daripada gabungan perbezaan besar dan kecil pada struktur badan. *indrom
+o,n mengakibatkan kelemahan keupayaan berfikir (kognitif),tumbesaran kanak$kanak dan
juga per,atakan muka. *indrom +o,n boleh dikenal pasti semasa kelahiran.
Kanak$kanak yang mempunyai *indrom +o,n biasanya mempunyai keupayaan
kognitif lebih rendah berbanding purata, juga impak sedikit keterencatan akal. Kelemahan
perkembangan ialah kecenderungan terhadap pemikiran konkrit. *ejumlah kecil ianya
berhadapan dengan kecacatan akal yang jelas atau teruk.
Pengidap *indrom +o,n boleh berdikari dan menguruskan diri mereka tanpa bantuan
orang lain jika dididik dengan cara yang betul. *indrom +o,n terbahagi kepada tiga iaitu
Crisomi, Cranslocation dan Mosaic.Kanak$kanak *indrom +o,n boleh dikenali melalui raut
,ajah mereka yang seiras. Kanak$kanak istime,a ini juga menghadapi masalah bahasa atau
pertuturan berbanding dengan kanak$kanak biasa. 'bu bapa serta guru harus memberi
perhatian yang lebih kepada anak$anak seperti ini. &imbingan didikan dan tunjuk ajar yang
berkesan dapat membantu mereka berdikari apabila tamat persekolahan nanti.Cerdapat jurang
perbezaan yang sangat ketara diantara mereka dengan kanak$kanak biasa dari segi fizikal,
kognitif, emosi dan sosial. Kesannya pertumbuhan, perkembangan dan personaliti mereka
adalah tidak sama dengan kanak$kanak biasa. Punca ini adalah disebabkan oleh kecacatan
yang mereka alami dari segi mental dan fizikal sejaklahir. Kita sebagai ,arga pendidik perlu
bijak menangani permasalahan yang dihadapi oleh kanak$kanak *indrom +o,n ini.
P,'*,78(+0(+ L,=(-
Perkembangan le,at bermaksud apabila perubahan atau perkembangan tidak berlaku
kepada kanak$kanak pada masa yang seharusnya dalam tempoh usianya. Masalah
perkembangan le,at melibatkan masalah bahasa,pertuturan,kemahiran social dan
psikomotor.:ontohnya,pada kebiasaan seseorang kanak$kanak seharusnya boleh mula
berjalan apabila mencapai umur antara "$!5 bulan.6ika kanak$kanak itu tidak dapat berjalan
dalam tempoh tersebut maka kanak$kanak itu mengalami masalah le,at perkembangan.
Masalah psikomotor yang biasanya dialami oleh kanak$kanak tersebut iaitu seperti
ketidakupayaan mengikat tali kasut,memegang pensil dengan cara salah,tulisan tidak
kemas,melakar dan me,arna tidak tepat. Mereka juga menghadapi masalah seperti
cemerkap,gaya berjalan tidak betul atau kesukaran menjalankan aktiviti seperti mengayuh
basikal.Kanak$kanak seperti ini juga menghadapi maslah pertuturan seperti perbendaharaan
kata yang terhad, cenderung menggunakkan ayat$ayat yang pendek,kurang menyumbang
dalam perbincangan dan sebutan kerap kali salah.
+ari segi masalah kemahiran social pula mereka menghadapi masalah untuk bergaul
dan berintekasi dengan rakan sebaya.Kebiasaanya kanak$kanak tersebut sukar bergaul
khususnya dalam persekitaran yang baharu atau kurang memberikan respon.Aaktor masalah
le,at perkembangan mungkin disebabkan oleh factor genetic atau persekitaran.Masalah seperti
ini dapat dikenalpasti oleh pakar atau ahli psikologi melalui penilaian$penilaian tertentu.
:ara$cara untuk mendidik kanak$kanak tersebut dengan melaksanakan intervensi a,al
pada umumnya murid$murid belajar mengikut urutan. 6ikalau kanak$kanak tersebut tidak dapat
mempelajari sesuatu yang perlu pada peringkat a,al ia akan mempengaruhi pembelajaran
seterusnya.>angkah$langkah seterusnya yang perlu dilaksanakan seperti penggunaan teknologi
bagi membantu pembelajaran kanak$kanak. Kanak$kanak ini juga perlu menjalani ra,atan dan
perubatan dengan pakar bagi membantu perkembangannya.3a,atan fizikal terapi juga perlu
dijalankan bagi membolehkan kanak$kanak tersebut dapat menguasai kemahiran
belajar.Makanan seimbang juga dapat mempengaruhi kesihatan tubuh badan dan kecergasan
otak kanak$kanak demikian sekiranya dapat diamalkan dengan baik.&agi memastikan tahap
perkembangan dan kebolehan kanak$kanak tersebut perkhidmatan psikologi dapat dijalankan
agar kanak$kanak itu dapat mencapai keperluan yang seharusnya.
A&-)47,
Kanak$kanak autisme memang misteri kerana tiada siapa dapat membaca kehendak
dan fikiran mereka. Kebiasaannya kanak$kanak istime,a ini mula menunjukkan perangai pelik
seperti berlagak pekak, menjadi terganggu dengan perubahan kecil pada persekitaran dan
mencederakan diri sendiri.Kanak$kanak ini juga kurang berminat dan enggan menggunakan
alat permainan, tidak mahu bertentang mata dan tiada ekspresi muka apabila bercakap serta
lebih suka bermain sendiri. +i sebalik kekurangan ini, kelebihan yang ada pada sesetengah
kanak$kanak autisme mempunyai bakat mengagumkan dalam seni lukis, muzik dan matematik.
utisme merupakan gangguan perkembangan otak yang dicirikan masalah hubungan
sosial, komunikasi, emosi, kurang kebolehan imaginasi dan bermain serta menunjukkan tingkah
laku terhad dan berulang biasanya berkaitan minat terhadap aktiviti dan juga
perangai.8angguan tersebut dikenalpasti berkaitan dengan ketidaknormalan pada beberapa
bahagian otak.*aiz otak kanak$kanak autisme tidak sama seperti kanak$kanak normal kerana
saiznya lebih besar.
Masalah autisme boleh dikesan ketika bayi lagi. -al ini biasanya disedari oleh
kebanyakan ibu bapa apabila anak mencapai usia tiga tahun.*ehingga kini,para pakar belum
menemukan cara untuk menyembuhkan maslah autisme. *indrom autisme boleh dira,at
dengan menjalani terapi ataupun ra,atan a,al yang mampu memberi kehidupan lebih baik
kepada kanak$kanak istime,a ini.
Menurut kajian kesihatan yang telah dijalankan, dianggarkan seorang bayi daripada
!,111 kelahiran mengalami autisme. Cerdapat kajian lain pula mengatakan kekerapan antara
dua hingga enam kes bagi setiap !,111 kanak$kanak. Kanak$kanak yang mempunyai rekod
adik beradik menghidap autisme mempunyai kebarangkalian lebih tinggi iaitu dua hingga lima
peratus akan menghadapi masalah yang sama.Masalah autisme berlaku tiga hingga empat
kali lebih kerap pada kanak$kanak lelaki berbanding perempuan. Kanak$kanak autisme
mempunyai sifat yang berbeza antara individu kerana sesetengah kanak$kanak boleh
membesar dan hidup berdikari, manakala segelintir lagi sentiasa memerlukan bantuan
sepanjang hayat.
Menurut Pakar Psikiatri Pusat Perubatan 8leneagles 'ntan (8'M:), iaitu +r /or
-amidah Mohd *alleh, secara umumnya kanak$kanak autistikmenghadapi tiga masalah utama
iaitu tidak mampu bersosial,tidak boleh bertutur dan berkomunikasi serta mempunyai maslah
dalam pemikiran dan perlakuan.
Masalah tidak mampu bersosial melibatkan perkembangan sosial pesakit biasanya
berlaku sangat perlahan, dan mengakibatkan mereka jauh ketinggalan berbanding rakan
sebaya. +i samping itu juga mereka menunjukkan perlakuan sangat berbeza daripada kanak$
kanak normal seperti,tidak menghiraukan orang lain,juga kelihatan tidak sensitif pada
keperluan, perasaan dan pemikiran orang lain.Mereka juga mengelak dari bertentang mata
atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap.Kanak$kanak ini juga tidak suka akan
sentuhan contohnya tidak mahu dipeluk atau dipegang8olongan ini juga susah member
kerjasama, berkongsi atau menunggu giliran. +isebaliknya mereka lebih suka bermain sendirian
tetapi tidak berminat dalam permainan yang perlu menggunakan imaginasi.
Masalah tidak boleh bertutur dan berkomunikasi ialah lambat bercakap.ntara masalah
yang dihadapi ialah sukar bercakap dan tidak memahami percakapan orang lain.Mereka juga
tidak boleh berkomunikasi dengan baik contohnya mereka bercakap dalam nada pelik seperti
menyanyi atau bercakap seperti robot juga sukar memulakan perbualan.&iasanya kanak$kanak
ini sering kali mengulangi perkataan sama, tetapi tidak faham maksudnya.Kanak$kanak autistik
dengan sindrom sperger menggunakan bahasa rasmi dan pertuturan mereka kedengaran
seperti orang de,asa.
Masalah dalam pemikiran dan perlakuan biasanya mereka suka melakukan perkara
sama atau berulang dan tidak mahu menerima apa$apa perubahan sekalipun. Fmosi mereka
akan mudah terganggu jika disuruh melakukan perubahan.Pada umumnya mereka gemar
menunjukkan minat yang pelik, contohnya terhadap peta, peralatan elektronik atau roda kereta
mainan yang berpusing.Kanak$kanak tersebut juga sangat sensitif terhadap rasa, bau dan bunyi
contohnya emosi mereka akan terganggu apabila mendengar bunyi mesin pengisar dan
menunjukkan tingkah laku di luar ka,alan.Mereka juga menunjukkan pergerakan badan yang
pelik dan melakukannya berulang$ulang kali dan sentiasa bergerak.
Pemasalahan yang dapat dikenalpasti juga adalah masalah tingkah laku.Pada masa
sama, kanak$kanak autisme ada masalah tingkah laku yang boleh dibahagikan kepada empat
jenis iaitu suka mengasingkan diri,kumpulan pasif,tidak tahu bersosial serta aktif tetapi
berperangai pelik.*uka mengasingkan diri biasanya kekece,aan ditunjukkan melalui tindak
balas negatif seperti mengamuk, marah$marah,dan agresif yang tidak ditujukan kepada sesiapa
atau perlakuan seperti mencederakan diri. Kumpulan pasif tidak peka dan faham keadaan
semasa dan tidak boleh membezakan keadaan baik dan buruk.Mereka biasanya terjerumus
sesara tidak sengaja dan tanpa disedari dalam masalah yang dicetuskan orang lain.8olongan
ini juga tidak tahu bersosial atau bergaul dengan akan sebaya.:ontohnya jika melakukan
kesalahan ia sangat mudah dikesan.8olongan ini juga aktif tetapi berperangai pelik contohnya
kanak$kanak autistik jenis ini suka mendapatkan perhatian orang lain dan biasanya mereka
diejek atau dibuli oleh rakan$rakan yang lain.6ika tingkah laku yang suka mencederakan diri
menandakan autisme teruk biasanya ia berlaku jika '? kanak$kanak berkenaan kurang daripada
)1. /amun ia boleh dibantu dengan pengambilan ubat anti kemurungan.
spek$aspek yang boleh mempengaruhi proses perkembangan pembelajaran individu
autisme iaitu pendidikan yang se,ajarnya iaitu dengan mendapat ra,atan dan pendidikan a,al
dapat memberi kesan lebih baik. 'a juga menggalakkan kanak$kanak autistik berdikari seperti
kanak$kanak normal yang lain. +isamping itu juga sokongan moral serta motivasi dan kaedah
penjagaan di rumah juga memberi pengaruh besar kepada perkembangan individu ini. Keadaan
persekitaran.8olongan autistik mempunyai buah fikiran dan pandangan sendiri terhadap
kehidupan di dunia,sebagai ibu bapa harus menerima dan menghargai pandangan mereka
juga memahami serta menangani perlakuan golongan istime,a berkenaan.
Menurut para pakar dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat, mereka
mendapati baha,a kanak$kanak autisme menunjukkan baha,a mereka lebih tertarik dengan
pembelajaran yang mempunyai kaedah pemulihan dengan interaksi berkomputer berbanding
kaedah ra,atan tradisional (tanpa komputer). Pakar$pakar juga telah telah menghasilkan
perkakasan dan perisian terkini bagi membantu masalah perkembangan kanak$kanak autisme.
+idapati kumpulan kanak$kanak ini lebih responsif, peka dan bermotivasi sepanjang sesi terapi
yang dijalankan. +engan kaedah seperti itu mereka mampu menguasai lebih banyak kosa
kata. Kanak$kanak autisme juga mengalami ketidakupayaan dalam membuat pilihan atau
membuat keutamaan. &erpandukan perisian komputer, kanak$kanak autisme diajar membuat
perbandingan dari segi persepsi terhadap sifat objek seperti berat atau ringan, perlahan atau
laju dan sebagainya.Perisian komputer yang dihasilkan kebanyakkannya memfokuskan kepada
usaha untuk meningkatkan keupayaan kanak$kanak autisme untuk belajar menghasilkan
perlakuan yang betul. Mereka juga dilatih untuk memahami konsep$konsep asas tertentu.
Misi utama kaedah ini dijalankan adalah untuk menjana keupayaan bertutur di kalangan kanak$
kanak autisme tersebut.
Cindakan atau kaedah yang dicadangkan bagi mengatasi masalah pembelajaran
autisme di dalam kelas pendidikan khas dengan mengambil guru tambahan atau sokongan di
dalam bilik darjah.Kemahiran asas yang perlu diajar iaitu mengajar kemahiran melalui
perbuatan. 8uru perlu duduk bersama pelajar autisme dan membantu pelajar tersebut
mengangkat tanganuntuk memanggil cikgu. 'ni adalah salah satu latihan untuk memberitahu
pelajar tersebut baha,a itu adalah cara untuk mendapat perhatian guru ketika di dalam bilik
darjah sekiranya mengalami masalah.8uru pula perlu memberi pujian pada tindakan yang baik
pelajar itu.&agaimanapun, proses ini mengambil masa yang agak lama untuk mendapat
hasilnya. 'bu bapa juga perlu membantu guru jika untuk mendapat kesan yang lebih cepat,
dengan melatih kaedah ini di rumah.8uru juga perlu menggunakan cara yang mudah difahami,
contohnya menggunakan gambar untuk berinteraksi atau susunan jadual. Kanak$kanak ini juga
perlu diajar cara yang sesuai untuk meminta atau memberi sesuatu contohnya jika barang
yang dikehendaki dengan mengggunakan cara perhubungan atau komunikasi yang baik. 6ika
tidak dilatih dengan baik, dia akan kembali kepada cara yang negatif iaitu dengan cara
mengamuk apabila permintaannya tidak dipenuhi.8uru juga perlu peka terhadap keperluan
kanak$kanak tersebut dengan mengenal pasti apa yang dia suka ataupun tidak. Pada peringkat
a,al, guru harus guna bantuan visual selama satu hingga dua minggu, mengikut tahap
kemampuan kanak$kanak. 8unakan konsep pembayang a,al jika mahu menghentikan sesuatu
aktiviti dengan memberi amaran baha,a ia akan ditamatkan dalam masa beberapa minit lagi
supaya kanak$kanak itu bersedia. Flakkan berhenti secara mendadak ketika mahu
menghentikan aktiviti kerana ,alaupun mereka tahu bercakap tetapi kanak$kanak autisme
mempunyai masalah mengenali konsep masa.:ontohnya petunjuk yang diberikan seperti <lagi
lima minit kita akan tutup televisyen= atau <dalam kiraan lima kita akan berhenti bermain=. 8uru
perlu mengira penurunan masa dengan jelas supaya kanak$kanak autisme mendengarnya
dengan betul.Konsep pembayang a,al ini juga memberi peluang kanak$kanak autisme agar
sentiasa bersedia untuk peralihan aktiviti. 6ika selepas tamat tempoh masa tetapi kanak$kanak
tidak mahu melepaskan barang dipegang, guru perlu mengambilnya juga kerana jika tidak
kanak$kanak ini tidak akan faham konsep masa. Pendekatan ini perlu dilakukan secara
konsisten sama ada di sekolah atau rumah./amun jika mereka terlalu asyik main, jangan
gunakan pendekatan ini kerana ia dianggap sebagai teknik <negatif=.
Kanak$kanak normal, kepelbagaian rutin akan menambah keseronokan,lain pula bagi
kanak$kanak autism perubahan rutin akan membuatkan mereka berasa lebih cemas dan
gelisah, terutamanya bagi mereka yang kurang faham bahasa.Mereka lebih mudah terima
perubahan jika ia sudah dijangka. 'bu bapa juga perlu didik anak$anak ini melakukan kerja di
rumah supaya dapat melatih mereka berdikari.Pastikan kerja yang dilakukan mempunyai tujuan
atau manfaat, contohnya meminta mereka membantu mengambil baju yang dijemur,
mengemakatil l atau buku setelah digunakan.6angan biarkan anak mempunyai terlalu banyak
masa lapang sebaliknya isikan masa lapang itu dengan aktiviti yang berfaedah untuk
perkambangan dirinya.
Konsep sakit pula iaitu mendidik anak mengenali anggota badan dan
menghargaitubuhbadan. Keadaan ini bagi mengelak mereka mencederakan diri sendiri.Proses
ini mungkin mengambil jangka masa lama untuk mereka fahami. 8uru dan pelajar ini perlu
membina hubungan positif.Kanak$kanak autisme lebih banyak menggunakan hubungan mata
dan bercakap ketika bermain.;leh itu mereka perlu diberitahu supaya menyayangi anggota
tubuh badan sendiri.Kanak$kanak ini juga perlu diberi peluang untuk membuat pilihan
terutamanya berkaitan dengan aspek kehidupan mereka.:ontohnya ketika melakukan urutan
kerja yang di,ajibkan,semasa membuat pilihan baju, makanan yang digemari serta aktiviti
masa lapang.'bu bapa dan guru perlu berbincang tentang perkembangan pembelajaran anak$
anak ini supaya pendekatan yang digunakan di sekolah boleh digunakan di rumah juga.-al ini
juga dapat membantu proses pembelajaran kanak$kanak autisme dengan cepat.
H)5,'(*-)3
-iperaktif (ttentsion +eficit -yperactive +isorder (+-+))merupakan istilah perubatan
yang digunakan terhadap kanak$kanak yang mempunyai maslah tingkah laku dan kognitif. 'a
juga merupakan satu kecelaruan tingkah laku yang biasa terjadi di kalangan kanak$kanak. 'a
melibatkan tiga jenis kepayahan iaitu kurang tumpuan, hiperaktif dan menurut kata hati
('mpulsiviti).*atu kajian telah dijalankan ke atas kanak$kanak Malaysia berumur dalam
linkungan 5 hingga !5 tahun menunjukkan seramai 7.(H mempunyai ciri$ciri +-+ dan
kebanyakkannya dihidapi oleh kanak$kanak lelaki.Ciada punca utama yang di
temui,kemungkinan berpunca dari faktor genetik dan ketidakseimbangan bahan kimia di dalam
otak sehingga menyumbang kepada terjadinya masalah ini.
Canda atau gejala seseorang kanak$kanak yang mempunyai masalah +-+ iaitu
sekiranya mempunyai lebih daripada enam tanda dari ktegori kurang tumpuan dan hiperaktif.
Kurang tumpuan kanak$kanak ini sentiasa melakukan banyak kesilapan di rumah atau di
sekolah.Aaktor lain juga dapat dikesan jika dia melakukan kesilapan banyak kali ketika
membuat kerja sekolah.+i samping itu juga dia mempunyai masalah untuk mengatur aktiviti$
aktivitinya juga seringkali kehilangan barang di rumah dan di sekolah.Kanak$kanak tersebut
juga tidak dapat menyelesaikan tugasnya dan tidak memberi tumpuan yang baik ketika orang
yang sedang bercakap dengannya.Kanak$kanak seperti ini juga sering menimbulkan masalah
dan tidak berupaya mematuhi arahan atau peraturan telah ditetapkan.Mereka juga selalu
mengelakkan diri daripada aktiviti yang memerlukan konsentrasi dan fikiran. Mereka mudah
hilang perhatian dan pelupa.8ejala hiperaktif jika anak$kanak sering menggoyang$goyangkan
tangan dan kakinya serta mengeliat dan resah di tempat duduknya.*ering meninggalkan
kerusinya di kelas ,alaupun sepatutnya ia duduk di situ, berlari$lari dan memanjat$manjat
dengan berlebihan (lebih dari kanak$kanak biasa).Perlakuan kanak$kanak ini bising se,aktu
bermain juga sentiasa bergerak ke sana ke mari (tidak duduk diam) serta banyak
bercakap.Menurut kata hati ('mpulsiviti) kebiasaannya gejala ini menunjukkan ciri$ciri seperti
menja,ab soalan dengan spontan ,alaupun soalan yang diajukan belum selesai,tidak sabar
menunggu giliran,sering mengganggu rakan lain semasa mereka bercakap atau bermain serta
sering menimbulkan suasana konflik dengan rakan sebayanya.
*ekiranya terdapat ciri$ciri tingkahlaku sedimikian di rumah atau di sekolah ibu bapa
atau guruperlu berhubung dengan segera untuk mendapat bantuan professional. 8ejala gejala
ini biasanya dapat dikesan sebelum kanak$kanak berumur % tahun.6angka masa gejala yang
dikenalpasti mestilah telah melebihi tempoh # bulan.Perubahan tingkah laku ini dapat dikesan
jika berlaku lebih dari satu tempat atau keadaan seperti di sekolah, rumah, dan tempat
a,am.:iri perubahan kelakuan jika dilihat tidak setaraf dengan umur kanak$kanak itu.Kanak$
kanak seperti ini juga tidak mempunyai masalah tumbesaran atau kesihatan./amun demikian
berpunca daripada factor perubahan perlakuan akan menimbulkan masalah kepada kanak$
kanak itu ketika di sekolah, semasa bergaul dengan rakan rakan dan kehidupan hariannya.
Komplikasi +-+ biasanya ,ujud bersama 8ejala Centangan dan &antahan
(;ppositional +efiant +isorder) di mana kanak$kanak itu berkelakuan degil, keras kepala,
pemarah dan pembangkang.Kesan daripada gejala ini juga akan menimbulkan masalah harga
diri kerana kesusahan yang dilaluinya di sekolah, rumah dan bersama$sama rakan
sebayanya.Masalah pembelajaran adalah biasa terjadi kerana kanak$kanak ini kerana tidak
dapat memberi tumpuan pada sesi pelajaran di sekolah ketika gurunya sedang mengajar.
Penyelesaikan kepada +-+ ialah dengan memba,a kanak$kanak ini berjumpa
dengan pakar bagi menjalani ra,atan yang rapi.Pengambilan ubat yang sesuai seperti yang
dinasihatkan oleh pakar dapat membantu perkembangan kanak$kanak ini bagi menurunkan
kadar hiperaktiviti kanak$kanak ini.+engan bantuan ubat$ubatan ia juga dapat membantu
kanak$kanak ini untuk belajar dengan lebih baik. 6ika pengambilan ubat untuk +-+ yang
dalam jangkamasa panjang pastikan ia adalah selamat untuk digunakan.Kebiasaannya ubat ini
disarankan untuk kanak$kanak yang berusia # tahun. 6enis ubat yang biasa digunakan ialah
Methylphenidate (3italin) untuk membantu kanak$kanak +-+. Pengambilan ubat ini akan
member kesan sampingan yang biasa berlaku ialah hilang selera makan, hilang berat badan
dan mengalami gangguan tidur.Pengambilan ubat ini perlu mendapat nasihat dari pakar
pega,ai perubatan dan kesan sampingannya perlu dipantau.*elain daripada perubatan teknik
pengubahsuaian kelakuan(behavioural modification) perlu dilaksanakan.Ceknik ini merupakan
cara yang berkesan di mana memerlukan tunjuk pakar psikologi supaya dapat dilakkukan
dengan teknik yang betul.>angkah seterusnya menjalankan pendekatan pembelajaran
(educational approach). :ara tersebut bertujuan untuk mengurangkan aktiviti kanak$kanak
manakala melebihkan kemampuan mereka menumpukan perhatian terhadap aktiviti$aktiviti
yang berpotensi memperkembangkan intelek mereka.
>angkah terbaik untuk mengatasi kanak$kanak masalah +-+ dengan melaksanakan
aktiviti pemulihan seperti pelaksanaan intervensi tingkah laku. 8uru bersama ibu bapa juga
harus saling berbincanga mengenai masalah dan perkembangan pembelajaran anak$anak
mereka.Ceknik yang diguna pakai oleh ibu bapa di rumah dan mungkin boleh dipraktikkan oleh
guru di sekolah.*e,aktu pengajaran dan pembelajaran di sekolah guru$guru perlu memberikan
arahan dengan jelas. *emasa memberikan arahan pastikan baha,a kanak$kanak tersebut
memberi perhatian dan memahaminya.8uru juga perlu memberi pujian dan mitivasi sekiranya
mereka membuat sesuatu dengan baik. +engan cara tersebut kanak$kanak itu akan berasa
seronok dan akan menaikkan rasa harga dirinya. Pujian yang diberikan perlu spesifik atau
tepat.Entuk me,ujudkan suasana pembelajaran yang seronok guru juga perlu memberi
ganjaran seperti hadiah untuk menggalakkan kelakuan yang baik. +i dalam kelas guru juga
perlu me,ujudkan :arta &intang (hyperlink) sebagai satu cara yang bagus untuk membantu
kanak$ kanak agar berkelakuan dengan lebih baik.Kekalkan kebiasaan aktiviti harian supaya
kanak$kanak dapat menjangka apa yang berlaku setiap hari agar lebih berdisiplin dan mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan.&imbing kanak$kanak mengatur aktiviti harian mereka dengan
menyediakan senarai semak atau membuat jadual harian untuk memastikan tugasnya
disempurnakan.8alakkan anak$anak untuk menga,al kata hatinya, umpamanya berfikir dulu
sebelum mengeluarkan kata$kata.Motivasi dan dorongan perlu diberi bagi membina semangat
dan kelebihan yang ada pada kanak$kanak itu, sebaliknya jangan menitik beratkan pada
kelemahannya sahaja.Kanak$kanak hiperatif perlu ditempatkan di bahagian barisan hadapan
kelas. 8uru perlu mencatitkan kerja sekolah di dalam buku khas supaya kanak$kanak ini boleh
menunjukkannya kepada ibu bapa semasa di rumah nanti.
P(/4) %,',8'(/
Masalah Palsi :erebral atau <spastik= bermaksud ketidakupayaan menggunakan
sebahagian daripada anggota tubuh disebabkan kecederaan pada otak. :erebral merujuk
kepada otak manakala palsi pula bermaksud gangguan terhadap pergerakan ataupun poster.
Kanak$kanak yang mengalami serebrum palsi bermaksud mereka tidak dapat menggunakan
sebahagian daripada otot di dalam badan mereka dalam keadaan normal, akibat kerosakan
dalam otak.
Kebiasaannya, kerosakan ini berlaku sebelum, semasa ataupun selepas kelahiran,
disebabkan oleh otak yang tidak berkembang dengan baik ataupun berlaku perkara yang
memba,a kepada kerosakan otak yang sedang berkembang seperti kecederaan ataupun
kekurangan oksigen. Pendarahan di dalam otak ataupun jangkitan menyebabkan berlakunya
palsi serebrum. da kalanya kanak$kanak yang dilahirkan normal tetapi mengalami jangkitan
dalam otak ataupun trauma memba,a kepada palsi serebrum. Keadaan ini menjejaskan tona
otot iaitu tahap ketegangan otot yang mengganggu pergerakan spontan dan melambatkan
perkembangan motor kasar dan motor hales.
Palsi cerebral bukan tidak dapat diubati ,alaupun pendidikan, terapi dan teknologi dapat
membantu individu yang mengalaminya menjalani kehidupan yang produktif. .alaupun begitu,
perlu diketahui palsi serebral bukan satu jenis penyakit, malah ia tidak berjangkit dan tidak
menjadi lebih teruk. Kanak$kanak yang dilahirkan dengan palsi serebral terus mengalaminya
sepanjang hayat mereka.Palsi serebral adalah berkaitan dengan ketidakupayaan fungsi
ka,alan motor, terutamanya ka,alan otot dan koordinasi. &ergantung pada bahagian otak yang
rosak, satu ataupun lebih daripada yang berikut berlaku sperti ketegangan otot,pergerakan
tanpa diarah,gangguan dalam mobility,sensasi dan persepsi yang abnormal,kecacatan dalam
penglihatan, pendengaran dan pertuturan serta sakit secara tiba$tiba.Punca kerosakan otak
kenungkinan berlaku sebelum, semasa ataupun selepas kelahiran. Cerdapat dua masalah yang
menyebabkan kerosakan otak yang memba,a kepada palsi serebrum iaitu kegagalan otak
untuk berkembang dengan baik dan juga kerosakan saraf di dalam otak bayi yang sedang
berkembang.Cahap kerosakan otak biasanya bergantung pada jenis dan masa kecederaan itu
berlaku. &agi bayi pramatang ataupun dilahirkan tidak cukup bulan, pendarahan ke dalam otak
boleh menyebabkan kerosakan yang teruk. >agi lama bayi di dalam kandungan tidak mendapat
oksigen, lebih besar peluangnya untuk mendapat kerosakan dalam tisu otak.
Cerdapat tiga jenis palsi cerebral yang utama iaitu palsi serabral spastik,palsi serebral
athetosis, dan palsi serebral ataDia.Palsi cerebral spastik pesakit mengalami ketegangan otot
adalah pada tahap abnormal yang tinggi dan meningkat semasa menjalankan aktiviti. ;tot dan
sendi adalah ketat dan kaku serta pergerakan adalah terhad.Palsi cerebral athetosis pula
mengalami ketegangan otot berubah secara konstan atau malar, biasanya daripada ketegangan
normal ke tahap tinggi. Ciada koordinasi daripada segi pergerakan dan tidak terka,al.Palsi
serebral ataDia menagalami masalah yang teruk daripada segi imbangan dan
koordinasi.*esetengah kanak$kanak mungkin mengalami satu jenis palsi cerebral ataupun
kombinasi daripada beberapa jenis yang dinyatakan di atas. &entuk dan tahap dalam
pergerakan fizikal adalah berbeza antara kanak$kanak dengan kanak$kanak yang lain, malah
bahagian badan yang terlibat juga berbeza. Cerdapat kanak$kanak yang mengalami kecacatan
ini di satu bahagian badan sahaja iaitu di satu tangan dan satu kaki, yang dinamakan sebagai
hemiplegia. &agi kanak$kanak yang mengalaminya pada keseluruhan badan tetapi keadaan
kaki lebih teruk daripada tangan, dinamakan diplegia. Manakala yang mengalami di
keseluruhan anggota badan baik badan mahupun kedua$dua tangan dan kaki, dinamakan
Juadriplegia.
Masalah lain yang timbul akibat kecacatan ini termasuk masalah pembelajaran, terencat
akal, epilepsi, masalah pertuturan, kesukaran untuk makan, masalah deria dan lain$lain. Kanak$
kanak yang mengalami palsi serebrum yang ringan memerlukan ahli terapi bagi membantu
mereka memperkembangkan kemahiran motor yang lebih baik.
Manakala bagi mereka yang mengalami masalah ini pada peringkat sederhana,
memerlukan lebih banyak masa dan usaha bagi memastikan mereka melibatkan diri dalam
aktiviti yang dirancang. Mereka dapat berjalan tetapi dalam kadar yang lambat berbanding
kanak$kanak normal. +i samping itu mereka juga memerlukan kerusi roda dan peralatan lain
bagi membantu mereka bergerak. &agi kanak$kanak dalam kategori teruk, bantuan dalam
aktiviti kehidupan seharian diperlukan. &iasanya mereka tidak dapat berjalan, berdikari ataupun
bercakap. ;leh itu pembelajaran bagi mereka adalah dengan melihat dan mendengar.
+isebabkan mobiliti mereka yang terhad, kedudukan mereka perlu diubah dari semasa ke
semasa. Kanak$kanak palsi serebrum juga mungkin turut mengalami masalah lain seperti
masalah penglihatan, pendengaran ataupun pembelajaran.
/amun begitu, hampir 71H kanak$kanak palsi serebrum ini mempunyai kebolehan kognitif
yang normal ataupun lebih baik daripada kanak$kanak yang sebaya dengannya. 'ni
menunjukkan ketidakupayaan fizikal dan komunikasi yang ada pada mereka tidak bermakna
mereka mengalami terencat akal.
Kesan$kesan a,al apabila kanak$kanak mengalami kerosakan otak, pelbagai gejala yang
ditunjukkan boleh membuatkan para doktor dan ibu bapa dapat membuat andaian sesuatu yang
tidak kena sedang berlaku terhadap kanak$kanak itu. +alam beberapa bulan pertama kelahiran,
bagi dengan kerosakan otak mungkin menunjukkan gejala seperti kelihatan lesu dan kurang
sedar,tidak selesa dan sukar dijaga,abnormal, sering menangis dengan kuat,tangan dan kaki
menggeletar,sukar menghisap dan menelan,ketegangan otot yang rendah,postur yang
abnormal, suka mengiring sebelah badan sahaja,diserang sakit yang tiba$tiba,mata selalu
berkelip$kelip,badan tersentak$sentak serta refleks yang abnormal.+alam tempoh enam bulan
pertama, tanda$tanda yang berkaitan dengan kerosakan otak juga dapat dilihat dalam
ketegangan otot dan postur bayi, seperti ketegangan otot mungkin berubah perlahan$lahan
daripada ketegangan yang rendah kepada ketegangan yang tinggi hingga ia menjadi kaku.
&ayi mungkin menggenggam tangannya.Kemungkinan juga berlaku pergerakan simetri, iaitu
satu bahagian badan dapat bergerak dengan lebih mudah berbanding bahagian sebelah lagi.
&ayi mungkin menghadapi kesukaran untuk makan kerana lidahnya menolak makanan keluar.
pabila bayi yang mengalami kerosakan otak mencapai umur enam bulan, biasanya
kemahiran pergerakan bagi bayi itu menjadi sangat lambat, seperti menggulingkan badan,
merangkak, duduk, berdiri, berjalan dan bercakap. &iasanya ibu bapa dapat mengesan
kelambatan ini serta tingkah laku yang abnormal dan menyatakan kebimbangan mereka
kepada pakar perubatan. Kebiasaannya para profesional tidak menggunakan istilah palsi
cerebral pada peringkat a,al.'stilah berikut yang diberikan seperti perkembangan lambat dalam
perkembangan bayi normal,perkembangan lambat dalam sistem saraf dan ketidakupayaan
motor
Para profesional tidak terus melabelkan bayi sebagai bayi palsi cerebral kerana biasanya
dalam sistem saraf bayi, ia mampu untuk sembuh apabila berlakunya kecederaan. ;tak kanak$
kanak mempunyai peluang yang besar untuk pulih berbanding otak orang de,asa. 6ika
kecederaan otak berlaku a,al, bahagian$bahagian otak yang tidak terlibat dapat mengambil alih
fungsi bahagian otak yang rosak. 'ni membolehkan kanak$kanak yang mungkin mengalami
kecacatan motor tertentu, berjaya ataupun berkembang dengan baik dalam kemahiran motor
yang lain.'ni menunjukkan berdasarkan tanda a,al, diagnosis tidak dapat dijalankan dalam
masa yang singkat. Perkembangan bayi ataupun kanak$kanak itu perlu dipantau oleh kumpulan
pelbagai disiplin yang pakar dalam bidang masing$masing. Mereka menjalankan penilaian dan
menganalisis kekuatan dan keperluan bayi itu. pa yang dapat dipastikan, kebiasaannya palsi
serebrum tidak menjadi semakin teruk daripada keadaan yang dialami.
.alaupun keadaan kanak$kanak sedemikian namun mereka juga adalah manusia biasa yang
memerlukan perhatian dan kasih sayang.Mereka juga ingin hidup seperti kanak$kanak normal
dan memerlukan pendidikan.Penilaian multi disiplin adalah penting bagi memastikan semua
aspek palsi cerebral diambil kira semasa merancang rancangan pendidikan kanak$kanak itu.
Keperluan pembelajaran bagi kanak$kanak dalam kategori ini merangkumi pelbagai aspek
dengan panduan berikut tahap kecacatan dan kesulitan yang ,ujud perlu diambil kira dalam
semua aspek seperti kognitif, fizikal, motor, pertuturan, penglihatan, pendengaran, persepsi dan
tingkah laku.Perhatian perlu diberi terhadap aspek motor seperti koordinasi dan ka,alan motor
kerana ini semua mempengaruhi perkembangan pembelajaran amnya bagi kecacatan motor.
&antuan mungkin melibatkan penunjuk kepala (head pointers), kerusi roda individu, alat
bantuan elektronik, dan pelbagai peralatan yang diubah suai.
Program khusus bagi bahasa adalah penting jika berlaku masalah pertuturan, dengan
sokongan teknologi maklumat dan komunikasi.Cerapi fizikal perlu dimasukkan dalam program
harian. Penilaian berterusan adalah penting bagi keperluan keupayaan kanak$kanak palsi
cerebral, seiring dengan perkembangan ra,atan perubatan, terapi dan pengajaran.
&anyak ra,atan yang dapat diberi bagi membantu kanak$kanak mencapai tahap kefungsian
semaksimum mungkin. Memandangkan tidak semua kanak$kanak mengalami palsi cerebral
yang sama, program ra,atan secara individu adalah berbeza antara satu sama lain.
+isebabkan semua kanak$kanak palsi cerebral mengalami masalah berkaitan pergerakan, oleh
itu ra,atan utama bagi mereka ialah program latihan terapeutik. &ergantung pada keperluan
kanak$kanak itu, profesional pelbagai disiplin bersama$sama membantu kanak$kanak itu iaitu
ahli fisioterapi, ahli terapi cara kerja dan patologi pertuturan. Kanak$kanak yang menerima
ra,atan yang terbaik bukan sahaja mengalami batasan pergerakan yang minima tetapi juga
memperoleh postur, perkembangan otot dan keupayaan bagi mengurus diri dalam kehidupan
seharian.
E5)/,54)
Fpilepsi ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh gangguan dalam bahagian otak
yang berlaku secara berulang dalam bentuk serangan sa,an yang boleh menyebabkan
seseorang penghidap sa,an tidak akan sedarkan diri dalam satu jangka masa bergantung
kepada tahap kekronikan penyakit sa,an yang dihadapi. &iasanya serangan sa,an yeng
terjadi boleh menyebabkan penderitaan yang serius dan melibatkan semua peringkat umur
manusia tidak kira kanak$kanak atau orang de,asa. *elepas seseorang itu mengalami
serangan sa,an, seseorang itu akan keletihan dan tidak mampu mengigati apa yang telah
terjadi kepada dirinya. Pada abad ke !2 dan !" -ippocrates telah memperkenalkan ubat
antileptik pertama yang dikenali sebagai &romid yang telah digunakan diseluruh dunia.Menurut
-ans &erger (6erman) !")1$an telah mencipta elektroensefalograf (FF8) bagi merekod
kehadiran pelepasan elektrik didalam otak, yang telah memungkinkan pembedahan dilakukan
tiga dekad kemudian.*ecara puratanya kadar kekerapan berlakunya serangan sa,an adalah
bergantung kepada tahap kekronikan penyakit sa,an yang mereka hadapi.&iasanya, jangkaan
berlakunya serangan sa,an epilepsi dikalangan kanak$kanak adalah selama !1$)1 minit dan
yang paling cepat boleh terjadi adalah selam
Punca sebenar epilepsi masih belum diketahui secara jelas dan terperinci.ntara punca$
punca epilepsi ialah kekurangan oksigen atau pendarahan dalam otak se,aktu
kelahiran,penyakit keturunan atau genetic seperti tuberos sclerosis,akibat komplikasi selepas
strok,ketumbuhan dibahagian otak, saluran darah luar biasaatau kecacatan saluran darah
dibahagian otak,kerosakan bahagian otak akibat jangkitan kuman,parasit,alcohol atau bahan
toksik.kecederaan parah di bahagian otak serta kecederaan teruk dibahagian otak.Punca lain
epilepsi ialah seperti faktor biasa kecederaan di kepala, faktor genetic dan penyakit tumor
otak,faktor orang de,asa ialah penyalahgunaan alcohol, jangkitan kuman,pendedahan kepada
bahan kimia dan penyakit kerosakan otak dan faktor kanak$kanak ialah demam yang
kuat,kecacatan se,aktu lahir,keracunan,kecederaan di kepala dan suntikan vaksin$sa,an.
:iri$ciri penghidap epilepsi meibatkan aspek fizikal ,tingkah laku social,kognitif dan
motor.:iri$ciri fizikal serangan pada bahagian fizikal pesakit akan mengalami rebah, kaku,
kejang, tidak sedarkan diri, pernafasan tidak teratur,air ludah berbuih dan tidak mampu
menga,al pembuangan air kecil dan besar.+ari segi ciri$ciri tingkahlaku pula,mereka hanya
mempamerkan sikap atau tindakan yang luar biasa setelah diserang sa,an.:iri$ciri sosial
pesakit akan mempamerkan ciri$ciri seperti sukar berka,an dengan rakan sebaya
nereka,menghadapi dan masalah kemurungan.:iri$ciri kognitif pesakit tidak dapat
menumpukan perhatian terhadap pelajaran dan mengikuti persekolahan seperti kanak$kanak
biasa yang lain.:iri$ciri motor pesakit berada dalam keadaan binggung,mengulangi perbuatan
yang sama, tidak dapat bersukan dan melakukan aktiviti berat.
>angkah untuk mengurangkan risiko penyakit ini dengan menjalankan intervensi dan
perubatatan.Cerdapat beberapa ujian yang boleh dilakukan untuk mengenal pasti penyakit
sa,an seperti ujian paras kalsium dan magnesium dalama darah,ujian paras glukosa dalam
darah,ujian fungsi hati dan buah pinggang,elektroensefalogen (FF8),pemantauan video$
FF8,penilaian neuropsikologi serta paras 8&.8& ialah sejenis asid amino yang terdapat
dalam system saraf pusat manusia tertumanya dibahagian otak manusia.Kebiasaanya jenis
ra,atan yang diberikan adalah ubat anti$epileptik (F+*) yang mengandungi satu atau lebih
bahan kimia yang dipanggil antikonvulsi.:ontohnya sodium valporat, Phenobarbital dan
phenytoin.3a,atan alternatif yang lain seperti pembedahan, diet pemakanan khas,ransangan
saraf vegas dan 'ntervensi dari segi pendidikan
Kanak $kanak yang mengalami sejenis sa,an yang dinamakan petit mal epilepsi sering
tidak sedarkan diri beberapa ketika dan keadaan ini mungkin berlaku berpuluh $puluh kali dalam
sehari. 'ni sudah pasti akan mengganggu pelajarannya. +ia perlu diberikan ubat mencegah
sa,an. Kanak $kanak yang terlalu singkat tumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu
dengan ubat $ ubat stimulant tertentu dan kaedah pengubahsuaian tingkah laku ( behavioural
modification method ). Murid $murid yang lemah daya ingatan digalakkan menggariskan perkara
$perkara utama atau key $points dalam sesuatu perenggan dan membacanya berulang $ulang
kali supaya mudah diingat.

G(+00&(+ E7.4)
Masalah 0(+00&(+ ,7.4) boleh ditakrifkan sebagai satu situasi yang menunjukkan sesuatu
lebih karasteristik oleh murid$murid. Menurut istilah Kamus de,an bahasa dan pustaka telah memberi
maksud kepada gangguan emosi sebagai gangguan emosi adalah akibat konflik yang tidak dapat
diselesaikan, yang dicirikan dengan keresahan sama adamelalui pertuturan atau perlakuan
tertentu.8angguan emosi juga dapat ditakrifkan sebagai kelakuan menunjukkan ciri suka menyendiri dan
mempunyai emosiyang tidak stabil. ntara gangguan personaliti yg berlaku ialah
antisosial.Ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor$faktor
intelektual,kesihatan juga menjadi definisi kepada gangguan emosi. *ecara amnya gangguan emosi
boleh dikatakan baha,a gangguan yang diterima oleh seseorang murid yang menyebabkan emosi
murid tersebut tidak stabil. 8angguan emosi ini akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap kehidupan
seseorang murid. gangguan emosi adalah satuperkara yang amat serius pada usia persekolahan.
mereka akan mengalami gangguan emosi yang serius dan ini menyebabkan stress kepada murid$murid.
Punca 8angguan Fmosi dalam kalangan murid menurut Cerri Mauro ()117),
terdapat banyak faktor yang berkait dengan gangguan emosi dalam kalangan kanak$kanak. ntara
punca berlakunya gangguan emosi dalam kalangan murid ialah persekitaran sekolah, peristi,a dalam
keluarga,pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, tindakan guru dan lain$lain lagi.8angguan emosi
dalam kalangan murid berpunca daripada persekitaran sekolah yang tidak kondusif. :ontohnya
gangguan emosi itu mungkin berpunca daripada masalah kesesakan didalam kelas yang boleh
me,ujudkan kecenderungan murid untuk melakukan kesalahan disiplin. 'ni selaras dengan pendapat
yang diberikan oleh Ketua 6abatan Pendidikan Kaunseling dan Psikologi Kaunseling, Aakulti Pengajian
Pendidikan, Eniversiti Putra Malaysia (EPM), Prof Madya +r 3usnani bdul Kadir yang mendapati
baha,a kecenderungan ke arah perlakuan negatif ,ujud kerana dipengaruhi unsur rangsangan di
sekeliling mereka. 'ni bermaksud murid mungkin melakukan kesalahan akibat daripada suasana
persekitaran yang tidak kondusif dan mengganggu emosi mereka.Keadaan ini berlaku kerana keadaan
sekolah yang sesak akan memba,a kepada fizikal kelas padat dan menyebabkan situasi tidak selesa
kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Malah keadaan ini menjadi lebih ketara jika ada murid
nakal yang sering mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. 'ni secara langsung akan
mengganggu murid yang ingin belajar dan menyebabkan mereka mengalami tekanan emosi.*elain itu,
peristi,a dalam keluarga juga akan menjadi punca murid mengalami gangguan emosi. Peristi,a dalam
keluarga selalunya melibatkan perubahan yang besar dan penyesuaian dalam kehidupan murid.
Peristi,a dalam hidup mungkinbersifat positif atau negatif dan melibatkan diri sendiri atau orang yang
tersayang.:ontoh peristi,a hidup yang negatif adalah penderaan, penceraian, kemalangan,kematian,
muflis atau hilang pekerjaan, dipenjara, krisis ke,angan dan lain$lain.Manakala peristi,a hidup yang
positif termasuk perkah,inan, mengandung,kenaikan pangkat dan berpindah ke rumah baru. Peristi,a
dalam kehidupan keluarga seperti yang dinyatakan itu memberi kesan ke atas masalah emosi seseorang
murid.Peristi,a yang sedemikian akan menyebabkan emosi murid tertekan dan selalunya mereka akan
menunjukkan tindak balas fizikal, emosi dan tingkah laku seseorang. +ari segi emosi, murid akan berasa
susah hati, murung, sedih, marah, tidak tentu arah,resah dan lain$lain lagi.+i samping itu, keluarga yang
sering bertengkar, bergaduh dan kurang mesra,tidak menaruh minat terhadap anak$anak, bercerai,
terdapat kematian dan perpisahan akan memba,a keadaan gangguan emosi dan penyesuaian kanak$
kanak yang tidak stabil. Pengaruh keluarga menjadi punca keadaan in berlaku. +ari segi tingkah
laku,murid berkenaan mungkin akan bertindak berlainan di antara satu dengan lain.*esetengahnya ada
yang menjadi kaku, ada juga yang meluahkan emosi manakala ada juga yang tidak menunjukkan
sebarang emosi. Keluarga yang mesra antara satusama lain, demokratik dan ibu bapa yang memenuhi
keperluan kanak$kanak akan meningkatkan penyesuaian kanak$kanak tersebut. Kanak$kanak yang
melihat dirinya diterima oleh ibu bapanya akan menunjukkan aspirasi ego yang lebih tinggi, ketabahan
dan ketekunan dalam melaksanakan sesuatu perkara.
Kesan gangguan emosi di Kalangan Murid berpunca daripada tekanan yang tidak dapat
dika,al oleh individu yang mengalaminya mungkin mendatangkan kesan yang negatif.Cerdapat
sesetengah pelajar melakukan cara yang tidak sihat untuk rnengatasi gangguan tekanan yang akhimya
cara sedemikian akan mendatangkan kesan negatif kepada diri rnereka sendiri contohnya dengan
mengambil dadah dan alkohol,tidur dan makan berlebihan atau menahan lapar.Penemuan menurut data
kajian$kajian lalu menunjukkan tekanan yang dialami oleh pelajar mempunyai kaitan dengan
penghargaan kendiri yang rendah,lokus ka,alan yang lemah, kemurungan dan masalah
penyalahgunaan.Penemuan yang diperolehi oleh para pengkaji ini membuktikan baha,a tekanan yang
tidak terka,al boleh mendatangkan implikasi yang negatif kepada pelajar yang mengalaminya. 6usteru,
identifikasi a,al kepada simptom$simptorn tekanan boleh membantu masalah berkenaan. ntara
simptom$sirnptom yang menunjukkan seseorang mengalami tekanan ialah mengalami gangguan
tidur.Pelajar tersebeut tidak dapat tidur dengan betul dan ini akan menyebebkan matanya merah dan
selalu berair dan pelajar itu juga mungkin selalu kelihatan kehausan dan keletihan disebabkan tidak
cukup tidur.Kesan yang seterusnya ialah menunjukkan reaksi berlebihan terhadap kejadian$kejadian
biasa. pabila seseorang pelajar itu mengalami tekanan emosi dia akan menunjukkan reaksi$reaksi yang
abnormal dan berlebihan .:ontohnya marah dan makihamun mana mana pelajar jika terlanggarnya di
tangga.Kesan yang seterusnya ialah ,pelajar sebegini akan menunjukkan rasa tidak gembira terhadap
pencapaian diri. .alaupun mereka telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang di akademik
ataupun kokurikulum tetapi dirinya sendiri tidak akan menghayati dan menghargainya pencapian tersebut
dan hanya mengambilnya pencapaian tersebut dengan tanpa makna.Pelajar$pelajar yang telah
mengalami tekanan emosi akan mengamali keletihan yang melampau dan kurang bertenaga,
menunjukkan tingkahlaku gelisah seperti mata berkelip$kelip dan menggeleng$gelengkan kepala, sakit
perut atau sakit kepala pada setiap hari atau pada setiap minggu, menunjukkan tingkahlaku untuk
mendapatkan perhatian seperti tingkahlaku agresif, tidak berupaya rnembuat keputusan dan hilangsifat
kelucuan.Ke,ujudan salah satu atau sebahagian daripada perkara$perkara yang dinyatakan
menunjukkan baha,a individu tersebut berkernungkinan mengalami tekanan. Pelajar yang
mengalaminya berkemungkinan sedar atau tidak sedar baha,a mereka sedang mengalami
gangguan tekanan. Pengenalpastian kesan$kesan yang dinyatakan bukan sahaja dapat memudahkan
golongan ibu bapa mernbantu pelajar yang tertekan bahkan pelajar yang menyedari baha,a mereka
menunjukkan slmptom$simptom tersebut boleh mendapatkan bantuan leblh a,al sebelum kesan negatif
yangmungkin berlaku akibat tekanan berlaku pada diri pelajar.
>angkah$langkah menangani masalah gangguan emosi di kalangan murid menurut ahli
falsafah Kunani ristotle menegaskan, setiap individu mudah mengalami gangguan emosi sekiranya
seseorang itu tidak menguruskan sesuatu perasaan itu dengan sebaiknya. Kini kebanyakan murid telah
mengalami gangguan emosi kerana mereka tidak menguruskan emosinya secara berpatutan dengan
kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya. ntara$antara langkah$langkah yang boleh diambil
oleh guru,ibu$bapa, murid dan pihak sekolah adalah seperti menerapka amalkan sikap kepimpinan
demokratik.*ebagaimnana yang telah yang kita kepimpinan guru bersifat demokratik boleh me,ujudkan
interaksi dua hala dan memba,a suasana sosio$emosi yang sihat,mesra dan harmonis di antara guru
dengan murid$muridnya. *ifat kepimpinan demokratik ini boleh mengurangkan suasana yang tegang dan
menggalakkan murid$murid berdamping rapat dengan guru, tidak merasa segan untuk bertanya atau
mengemukakan pendapat mereka. *ifat kepimpinan demokratik ini juga mendorong murid$murid
berinteraksi di antra satu sama lain, dan melibatkan dirisecara aktif dalam aktiviti kumpulan.
Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan ktiviti Kumpulan memberi banyak peluang kepada
murid$murid untukberinteraksi di antara satu sama lain. ;leh itu, guru harus berikhtiar merancang dan
menguruskan banyak aktiviti kumpulan untuk membolehkan murid$muridmenjalankan aktiviti pengayaan,
aktiviti pemulihan, lakonan, sesi buzz,permainan pertandingan atau kerja projek. ktiviti$aktiviti sebegini
akan merangsang murid untuk menampil diri kehadapan bagi menyiapkannya serta mereka tidak akan
berasa diri mereka diasingkan. ktiviti$aktiviti ini juga boleh menggalakkan murid untuk menujukkan bakat
yang terpendan dalam dirimereka.Menggunakan percakapan yang sesuai sebagaimana yang telah
dihuraikan oleh Alanders, percakapan guru yang boleh me,ujudkan interaksi guru dengan murid$
muridnya adala diklasifikasikan diba,ah kategori pengaruh tidak langsung. 'ni bermakna, untuk
me,ujudkaninteraksi dua hala, selain menggunakan kaedah menyoal, percakapan guru harus boleh
menggalakkan murid mengemukakan pendapat atau memberi tindak balas mereka. :ontohnya guru
boleh menggunakan modifikasi tingkahlaku yang bersesuaian. Peneguhan positif seperti memuji diberi
kepada murid yang menunjukkan tingkahlaku yang diingini. -ukuman dikenakan perlu adil dan
berseuaian.8uru membantu murid yang bermasalah.*ekiranya terdapat murid yang mempunyai
masalah peribadi seperti bersifat pendiam, penakut, pemalu, guru seharusnya mengadakan sesi
kaunseling untuk membantu mereka mengatasi masalah peribadinya. *elepas itu guru menggalakkan
mereka menyertai dalam aktiviti pembelajaran bersama murid$murid yang lain. 8uru harus juga
mendorong murid$murid normal supaya mereka dapat menerima murid$murid yang bermasalah dalam
kumpulan mereka dan tidak menyingkirkan murid$murid bermasalah tersebut. :ara ini dapat
mengelakkan mrid yang bermasalah mengalami gangguan emosi.Pihak sekolah Enit &imbingan dan
Kaunseling sekolah boleh menganjurkan program$program yang berbentuk pendidikan sebagai tindakan
sokongan dalam pembentukan tingkahlaku. Program$program ini bertujuan membantu mereka yang
mempunyai masalah gangguan emosi untuk meningkatkan pencapaian akademik, membangunkan
kemahiran social, meningkatkan kemahiran dalam menga,al tingkahlaku dan meningkatkan
konsep kendiri murid$murid.Murid bersifat self$efficacy menurut lbert &andura, murid haruslah
bersifat self$officacy iaitu murid yangboleh belajar daripada kekalahan, mengambil inisiatif mencari punca
kekalahan,memikir bagaimana memabaikinya demi menukarnya kepada kemenangan, dan bukan
membimbang atau menyedih kerana kekalahan. Murid belajar untuk memandang segala perkara secara
optimistic kerana ia merupakan cara yang paling berkesan untuk menentang emosi yang kurang sihat ini.
*elain daripada itu, ibubapa juga membelikan buku$buku yang berkaitan dengan teknik$teknik
meningkatkan kecerdasan emosi dan menghadiahkannya kepada anak yang mengalami gannguan
emosi. 'bu bapa juga memberikan beberapa tunjuk ajar tentang cara menguruskan emosi masing$
masing. 8uru atau ibu bapa tidak memukul murid atau anak yang mempunyai tingkahlaku yang tidak
diingini seperti anak yang seringkali ponteng sekolah atau anakyang merokok. Murid perlu diberi peluang
untuk mengenalpasti kesalahan atau tingkah laku yang tidak diingini. *eterusnya diberi ruang untuk
memperbaiki tingkah laku yang tidak diingini itu. 'ni kerana sekiranya mereka memukul anak tersebut
,ujudnya perasaan benci, marah terhadap orang yang memukulnyadan anak itu tidak akan
memperbaiki tingkah laku itu. 'ni akan meyebabkananak atau murid itu mengalami gangguan emosi.
Murid$murid yang mengalami gangguan emosi perlu mendapat perkhidmatan psikologi dan
kaunseling. Mereka ini perlu mendapat khidmat bimbingan kepadaahli psikologi, kaunselor dan personel
yang berkelayakan atau bertauliah.Kerjasama dengan ibubapa juga perlu semasa seseorang murid itu
mendapat bimbingan daripada ahli psikologi, kaunselor dan personel yang bertanggungja,ab. 'ni kerana
ibu bapa juga perlu diberi maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh anak$anak
mereka. Perbincangaantara dua pihak itu dibuat dari semasa ke semasa dan apa juga cadangan untuk
menangani masalah yang dihadapinya perlu dibuat bersama$sama. Pada peringkat kanak$kanak, rakan
sebaya mempunyai pengaruh yang sikit berbanding dengan zaman remaja yang mempunyai peranan
yang besar. /amun begitu, pengaruh rakan sebaya juga menjadi salah satu punca gangguan emosi
dalam kalangan kanak$kanak. Minat kanak$kanak lebih mirip kepada minat rakan daripada ibubapa.
Perihal popular atau tidak popularnya seseorang itu mengikut pandangan rakan$rakannya sangat
penting dalam perkembangan personalitinya. Mereka juga akan suka membantu, bijak bertoleransi dan
melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan
menyeronokkan.Murid yang diterima oleh rakan sebaya akan bersikap ceria, bersemangat, baik hati,
boleh berjenaka, mempunyai daya usaha, dorongan dan sering memberikan ideayang baik. Murid yang
tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan$rakan mempunyai ciri$ciri yang bertentangan dengan mereka
yang popular. Murid ini akan berasa kurang yakin pada diri sendiri, penakut dan cuba menjauhkan diri
dari rakan sebaya. Murid sebegini akan menunjukkan sikap agresif, sombong dan terlalu mendesak.
Murid yang disukai oleh ka,an$ka,annya akan berasa inferior, rasa iri hati, benci muram dan marah
terhadap ka,an$ka,an yang tidak menghiraukannya. *emua ini menunjukkan tanda$tanda gangguan
emosi yang perlu diketahui oleh guru dalam menguruskan tingkah laku murid di dalam kelas.
Kanak $kanak yang mengalami gangguan emosi perlulah dikenal pasti supaya boleh
diberi kaunseling untuk membantunya mengatasi masalah emosinya. Kaunseling memerlukan
penglibatan seluruh ahli keluarga untuk mencari jalan penyelesaian yang sebaik$baiknya.
Masalah pembelajaran dikalangan kanak$kanak memang sering berlaku dan kebanyakannya
boleh diatasi degan menggunakan pendekatan$pendekatan yang tertentu. Pendekatan$
pendekatan ini perlulah mengambil kira ciri$ciri kekuatan dan kelemahan kanak$kanak
berkenaan. Murid$ murid yang mengalami gangguan emosi perlu diberi bimbingan
kerjaya.+engan ini, mereka akan meningkatkan konsep kendiri yang lebih positif.>angkah$langkah
diatas adalah langkah$langkah yang paling berkesan kepada murid yang gagal menguruskan emosi
,mereka dengan berkesannya. >angkah$langkah di atas ini akan membantu seseorang individu yang
mengalami gangguan emosi untukmenguruskan emosinya dengan lebih berkesan secara berpatutan
dengan kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya.
M(4(/(: P,'-&-&'(+
Pertuturan merupakan aspek penting dalam kehidupan untuk manusia saling
berinteraksi antara satu sama lain./amun begitu terdapat juga 7(4(/(: 5,'-&-&'(+ yang
dihadapi oleh manusia.&ertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi$bunyi yang dilahirkan
daripada alat sebutan articulator. Menurut Kamarudin -j.-usin bertutur merupakan kemahiran
berinteraksi dalam suasana berbahasa manusia.Kemahiran bertutur dikuasai oleh kanak$kanak
hasil daripada meniru atau mengajuk pertuturan orang de,asa yang berada
disekelilingnya.3angsangan dan ganjaran yang diterimanya akan menggalakkannya
mengulangi perkataan yang disebutnya sehingga yang lebih kompleks. pabila kemahiran
bertutur sudah dikuasai, kanak$kanak akan mula berinteraksi dengan orang lain di
sekelilingnya.;leh yang demikian seharusnya orang de,asa perlu menunjukkan model
pertuturan yang baik kepada kanak$kanak bagi membolehkan mereka bertutur dengan
berkesan. 8angguan ini menjejaskan kefahaman dan cara seseorang bercakap. 8angguan ini
dalam bentuk salah sebutan, bunyi$bunyi pertuturan hingga ketidakbolehan bercakap.
*eseorang yang mengalami masalah pertuturan ini adalah jika pertuturannya berbeza dari
individu$individu lain dalam kumpulan umur, jantina atau bahasa yang sama. Pertuturannya
sukar difahami apabila seseorang itu mengelak daripada berkomunikasi dengan orang lain.
Masalah pertuturan yang telah dikenal pasti terdiri daripada gagap,masalah
artikulasi@telor,masalah suara,pelat, meninggalkan atau menambah imbuhan dan afasia. 8agap
merupakan pertuturan yang tidak lancar disebabkan teragak$agak dan pengulangan atau
pemanjangan pertuturan.Masalah artikulasi @ telor tidak dapat menyebut bunyi pertuturan
dengan betul.Masalah suara penggunaan nada dan kekuatan bunyi yang tidak sesuai, suara
serak, sengau atau garau.Pelat dipengaruhi oleh slanga kenegerian. :ontohnya, *ara,ak,
*abah, Kelantan, Cerengganu.Meninggalkan atau menambah imbuhan serta fasia
hilang keupayaan bertutur disebabkan penyakit strok atau kecederaan kepala.
spek$aspek pertuturan merangkumi sebutan,tekanan,mora(panjang pendek),jeda
(persendian),intonasi,nada,tatabahasa,kelancaran,kefasihan dan laras &ahasa.*ebutan adalah
membunyikan huruf$huruf , perkataan, atau ayat dengan tepat dan jelas. Kanak$kanak perlu
dilatih menyebut dengan betul supaya tidak menimbulkan kekeliruan kepada orang yang
mendengar pertuturannya. Pertuturan yang tidak jelas menyebabkan mesej yang hendak
disampaikan tidak dapat difahami.'ntonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun
ketika sesuatu ayat dilafazkan. +alam bahasa Melayu, intonasi juga penting kerana ia boleh
memba,a makna yang berbeza bagi sesuatu ayat sekiranya disebut dengan intonasi yang
tertentu.Kelancaran bermakna kanak$kanak dapat bertutur tanpa tersekat$sekat, kemas, dan
teratur. 'ndividu yang mengalami masalah gagap akan menghadapi masalah kelancaran
bertutur yang serius.Kefasihan pula bererti kanak$kanak boleh bercakap bukan sahaja lancar
tetapi jelas dan tepat sebutannya tanpa ada unsur$unsur dialek atau telor bahasa asing.
Punca masalah pertuturan berpunca dari factor masalah hilang pendengaran,palsi
serebral,kecederaan kepala yang teruk,strok sindrom do,n lelangit bercelah @ sumbing dan
anser pita suara&agi merujuk maslah seperti ini dengan lebih lanjut ibu bapa harus merujuk
kepada pakar kesihatan untuk mendapat khidmat nasihat serta ubat untuk membantu masalah
yang dihadapi oleh anak mereka.
ktiviti$aktiviti pembelajaran bagi mengatasi mengatasi masalah pertuturan guru perlu
mempergiatkan gerakerja atau aktiviti lisan untuk murid untuk memperbaiki tahap pertuturannya
juga harus memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi.*elain itu juga guru harus
mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di samping menjalankan peneguhan dan
pengukuhan serta$merta.Kaedah lain juga guru menggabungjalinkan aktiviti lisan dalam
kemahiran$kemahiran lain bahasa, iaitu bacaan dan tulisan serta me,ujudkan situasi$situasi
yang menggalakkan murid$murid untuk berinteraksi antara satu sama lain.Mengadakan
rangsangan yang dapat membolehkan murid bercakap mengenai perkara$perkara tertentu
serta memastikan setiap murid mendengar apa yang dipertuturkan oleh guru dan murid lain.
(6) K(+(*-*(+(* 8,'7(4(/(: 5,+2,+0('(+
Kanak$kanak yang menghadapi 7(4(/(: 5,+2,+0('(+ lazimnya tidak boleh bertutur dengan jelas
,alaupun dia boleh memahami percakapan orang lain sama ada dengan cara bacaan bibir atau cara$cara
lain.;leh kerana pendengaran merupakan deria yang paling mustahak untuk pembelajaran,kanak$kanak
yang mengalami masalah ini akan ketinggalan di dalam pembelajaran.Cerdapat dua kategori masalah pekak
iaitu separa pekak dan pekak. *epara pekak bermaksud penggunaan alat pendengaran akan
membolehkan kanak$kanak ini menerima pendidikan secara audio. Kanak$kanak yang dikategorikan
sebagai pekak perlu menerima pendidikan menggunakan sensori lain seperti penglihatan. Cahap kehilangan
keupayaan mendengar diukur dengan audiometer dalam unit decibel.*eseorang dikategorikan sebagai
pekak jika tahap kehilangan keupayaan mendengar lebih daripada %1 decibel. Mereka yang tergolong
sebagai separa pekak mempunyai tahap kehilangan keupayaan mendengar antara )1 hingga #1
decibel.Masalah pendengaran terdiri daripada beberapa tahap dan ada yang hanya dikenalpasti apabila
kanak$kanak tersebut telah berumur beberapa tahun. Kanak$kanakyang menunjukkan masalah ini
menunjukkan simptom seperti kerap meminta orang mengulang apa yang telah disebut. Mereka juga
menghadapi kesukaran untuk mengikut arahan dan salah faham kerap berlaku. Pertuturan kanak$kanak ini
tidaklancar kerana masalah sebutan yang sangat lemah. Mereka juga sering mempunyai nada suara yang
tinggi atau rendah dan memusingkan kepala untuk mendengar.*emasa mendengar radio atau televisyen
kanak$kanak ini akan meninggikan nadanya pada tahap yang agak kuat.Masalah pendengaran
menjejaskan komunikasi dan juga pembelajaran individu.Ketidakupayaan berkomunikasi ini memberi kesan
kepada perkembangan sosial,emosi, bahasa dan kognitif individu tersebut.
:iri$ciri masalah pendengaran seperti kurang memberi perhatian,susah mengikut
peraturan,tidak aktif dalam perbincangan,selalu berkhayal,perlukan bantuan rakan,cara
percakapan yang ganjil serta mempunyai masalah kesihatan.Cerdapat pelbagai jenis$jenis
masalah pendengaran. Masalah hilang pendengaran jenis konduktif, bunyi tidak dapat bergerak
dari telinga luar ke telinga dalam secara efisien kerana sumbatan atau kerosakan pada laluan
ini. 'ni menyebabkan bunyi menjadi perlahan dan tidak jelas. Kehilangan perdengaran jenis
konduktif selalunya boleh dipulihkan secara perubatan atau pembedahan.-ilang Pendengaran
jenis sensori neural pula masalah ini disebabkan oleh kerosakan telinga dalam atau laluan saraf
pendengaran ke otak. *etengah bunyi kedengaran kurang jelas menyebabkan herotan dan
masalah memahami pertuturan. Masalah pendengaran ini selalunya kekal. .alu bagaimanapun
ia dapat dibantu dengan alat batu pendengaran.*eterusnya masalah hilang pendengaran jenis
campuran kombinasi dari hilang pendengran jenis konduktif dan sensorineural.
Peringkat$peringkat masalah pendengaran mempunyai tahap ringan sehingalah ke
tahap yang kritikal. Cahap ringan keupayaan untuk mendengar bunyi antara )5d& $ 71 d&.
Kanak$kanak boleh mendengar bunyi$bunyi pertuturan dalam jarak yang dekat dan berupaya
untuk berkomunikasi dengan orang yang normal.Pada tahap sederhana keupayaan untuk
mendengar bunyi antara 7! d& $ #1d&. Kanak$kanak perlu diberi bantuan alat bantu
pendengaran dan terapi pertuturan. Peringkat sed.teruk tahap teruk keupayaan untuk
mendengar bunyi antara #! d& $ %1 +b.Kanak$kanak sukar untuk mendengar bunyi$ bunyi
Pertuturan dan pertuturan kanak$kanak ini tidak jelas kerana pengalaman yang terhad. Cahap
Ceruk keupayaan untuk mendengar bunyi antara %! d& $ "1 d&. Pada tahap ini kanak$kanak
sukar untuk memperolehi pertuturan. Peringkat amat teruk keupayaan untuk mendengar bunyi
"! d& dan ke atas . Kanak$kanak sukar untuk mendengar, bertutur dan memerlukan alat
bantuan pendengaran serta terapi pertuturan. Pada tahap ini juga, kanak$kanak ini memerlukan
bahasa isyarat untuk tujuan berkomunikasi.
Punca masalah pendengaran dipengaruhi oleh pelbagai faktor iaitu sebelum
kelahiran baka yang disebabkan oleh gen manakala factor bukan baka, jangkitan sebelum lahir seperti
virus (rubella, demam glandular) atau semasa hamil si ibu mengambil dadah atau bahan kimia seperti
kuanin serta toksemia pada peringkat kelahiran.Penyebab lain pula semasa lahir tempoh kelahiran
yang terlalu lama atau susah menyebabkan tekanan pada telinga,kelahiran tidak cukup bulan atau
kecederaan semasa dilahirkan terutama pada bahagian telinga.Masalah ini juga mungkin terjadi selepas
kelahiran iaitu kanak$kanak menghidap penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria dan
virus, kemalangan yang mencederakan bahagian telinga dan terdedah kepada bunyi yang terlalu kuat
dalam jangka masa yang lama.
ntara ciri$ciri kanak$kanak yang mempunyai masalah pendengaran ialah kebiasaanya mereka tidak
bertindak balas terhadap bunyi,panggilan nama sendiri serta tidak memahami atau silap memahami
arahan.Mereka juga kelihatan tidak memberikan tumpuan dan sentiasa mengelamun,kelihatan nakal,
tidak mempedulikan orang lain serta sangat pasif dan menyendiri juga lebih banyak menunggu dan melihat
apa yang dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang tugas.kibat daripada
masalah pendengaran mereka akan membaca bibir, melihat isyarat visual, ekspresi muka dan gerak tangan
daripada mendengar .Mereka juga akan mengalami pencapaian dalam pelajaran lemah terutama yang
berkaitan bahasa.*elain itu juga mereka lebih banyak menunjuk dengan jari dari bercakap kita
berkomunikasi serta menonjolkan sikap yang ganjil ketika berinteraksi dengan ka,an$ka,an juga sering
mengalami telinga berair atau bernanah.
Kanak$kanak yang mengalami masalah ini perkembangannya akan terbantut dari segi aspek
bahasa dan komunikasi.Kehilangan pendengaran menghalang secara serius perkembangan berkomunikasi
secara mendengar dan bertutur. Canpa bantuan pakar pertuturan, kanak$kanak bermasalah pendengaran
mungkin mengalami perkembangan terbantut dalam kedua$dua kemahiran ini.
+alam perkembangan sosial dan emosi kanak$kanak bermasalah pendengaran banyak bergantung pada
pengalaman mereka, dan melalui perkembangan mereka sendiri bagi membolehkan mereka meluahkan
perasaan mereka, kehendak, keperluan dan memahami perasaan orang lain. Masalah komunikasi mereka
memberi kesan ke atas konsep kendiri, kebolehan bermain dan berkongsi dengan rakan sebaya.
+ari segi perkembangan kognitif iaitu merujuk kepada bagaimana memahami dan mengurus dunia
mereka. 'ni termasuk kemahiran menaakul, menyimpan dan mengingati maklumat,klasifikasi,
mendefinisikan dan sebagainya. Kelambatan perkembangan bahasa kanak$kanak bermasalah
pendengaran turut melambatkan perkembangan kognitif mereka.Perkembangan fizikal dan
motor melibatkan perkembangan motor kasar dan motor halus bagi kanak$kanak bermasalah
pendengaran adalah serupa dengan kanak$kanak normal.
&agi mengatasi masalah ketidaksempurnaan masalah pendengaran terdapat
beberapa langkah atau cara untuk mengatasinya. Pada peringkat a,al ujian pengesanan harus
dijalankan untuk mengesan kecacatan pendengaran pada peringkat bayi dan kanak$kanak iaitu
ujian tarikan(distraction test) dan ujian pertuturan(speech test).Kaedah auditory oral,kaedah ini
menekankan proses mendengar serta bertutur, dengan penggunaan saki baki pendengaran secara lebih
berkesan dan diperkukuhkan dengan penggunaan alatbantu dengar dan deria lihat serta deria sentuh.
Kaedah ini tidak menggunakan bahasa isyarat atau ejaan jari tetapi menekankan kaedah membaca gerak
bibir (lip reading ).Kaedah ini menggunakan implikasi bunyi bagi memperkembangkan kemahiran
mendengar dan bertutur, melibatkan latihan mendengar untuk membolehkan merekamendiskriminasikan
bunyi$bunyi yang berbeza.Kaedah bacaan bibir memfokuskan dan menekankan penggunaan
penglihatan sepenuhnya. Kaedah ini memerlukan kanak$kanak sentiasa melihat gerak bibir penutur dengan
tepat dan dalamsituasi ini penutur berada di tempat yang terang dan jelas dilihat.Kaedah bahasa isyarat
secara amnya bahasa isyarat digunakan dengan mudah dengan menggabungkanperkataan dengan
makna asas. Cerdapat pelbagai bahasa isyarat termasuk American*ign >anguage, Pidgin *ing
>anguage (P*F), dan banyak lagi. +i Malaysia, bahasa isyarat yang digunakan ialah Kod Cangan &ahasa
Melayu (KC&M).
Ceknik lain pula ialah kaedah komunikasi seluruh,kaedah ini adalah satu kaedah yang menggabungkan
ejaan jari, isyarat, bacaan bibir,pertuturan dan implikasi auditori. Flemen penting dalam kaedah ini ialah
penggunaan isyarat dan pertuturan secara serentak.Pertuturan isyarat (cued speech)kaedah tersebut
diperkembangkan dari kaedah bacaan bibir, menggunakan bentuk$bentuktangan bagi memandu bunyi$
bunyian. &entuk$bentuk tangan yang dilambangkan(kiu),ditentukan pada ka,asan$ka,asan di mana bentuk
tangan menentukan bunyiperkataan. Cerdapat lapan bentuk tangan bagi konsonan dan empat bentuk
tangan bagimenentukan bunyi huruf vokal.hli audiologi dan ahli patologi pertuturan merupakan orang yang
bertanggungja,ab dalam mengenal pasti keadaandan tahap kehilangan pendengaran kanak$kanak
manakala ahli patologi pertuturan bahasa pula bertanggungja,ab dalam memberi latihan pendengaran dan
pertuturan kepada kanak$kanak itu. hli audiologi akan menilai kemampuan pelbagai alat bantu dengar,
membuat acuan telinga, memilih dan memasang alat bantu dengar yangmemberi impliksi terbaik kepada
kanak$kanak pekak termasuklah memberi kaunseling kepada ibu bapa tentang cara memakai, penjagaan
dan latihan yang perlu. +engan bantuan ahli patologi, kanak$kanak yang mendapat implikasi terbaik akan
dilatih menggunakan pendengaran untuk bertutur dan membentuk bahasa.
KESIMPULAN
Kesimpulannya, kanak$kanak yang mengalami masalah pembelaj aran ini
seharusnya tidak dilemparkan dengan pelbagai pandangan atau tanggapan yang negative
malah mereka harus diberikan perhatian. 'bu bapa juga perlu berhati$hati dalam menilai
anak$anak mereka supaya andaian yang dilakukan tidak tersalah. ;leh itu, sekiranya
ibu bapa mengalami keraguan dalam menentukan sama ada anak$anak mereka
dikategorikan dalam masalah pembelajaran, ibu bapa perlu merujuk doktor atau pakar
kanak$kanak untuk melakukan penilaian yang selanjutnya.6ika benar anak mereka disahkan
mengalami seperti masalah$masalah, ibu bapa seharusnyamemberikan garis panduan
atau membimbing anak$anak supaya mereka dapat menguruskan diri sendiri dengan baik
,alaupun dalam keadaan sedemikian. +engan bantuan pihak lain seperti guru dan
para doktor, kanak$kanak dapat mengatasi masalah kekeruangan yang terdapat di
dalam diri mereka.Memang masalah ini akan berterusan sehingga de,asa, tetapi
dengan ra,atan dan terapi yangdilakukan ke atas kanak$kanak ini sedikit sebanyak akan
dapat membantu mereka semasa de,asa kelak.;leh itu mereka dapat membina masa depan
yang lebih cerah jika diberi sokongan moral,motivasi serta didikan yang sempurna.
BIBLIOGRAFI

bdul 3ahim b. Calib, ()11#). Pengenalan Pendidikan Kanak-kanak Masalah Pembelajaran4 ;pen
Eniversity Malaysia (;EM). Kuala >umpur4 E/'CFM*dn. &hd..-aliza -amzah, ()112).
Buku Panduan Instrumen Penempatan Pendidikan Khas BermasalahPembelajaran (IPP)4
:hua Cee Cee 9 Koh &oh &oon. !""). Pendidikan Khas Dan Pemulihan. Kuala >umpur. +e,an
&ahasa dan Pustaka.
8argiulo, 3. M. ()11(). *pecial Fducation in :ontemporary *ociety4 n 'ntroduction to
FDceptionality. &elmont :4 .+*.;3C-, Chomson >earning, 'nc.
-aliza -amzah,()112). Perkembangan Kanak -kanak4Entuk Program 'jazah*arjana Muda
Perguruan4Fdisi Kedua.'nstitut Perguruan Ceknik,Kuala >umpur4 Kumpulan &udiman *dn. &hd.
-allahan, +. 9 Kauffman. )11(. FDceptional :hildren4 Introdution to speial eduation. &oston4
lly and &acon
6abatan Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia, ()11%).
6amila K. Mohamad .)115. Pendidikan Khas !ntuk Kanak-Kanak Istimewa. Kuala >umpur.
PC* Publiction 9 +istributions *dn. &hd.
6amila K. Mohamed, ()112).Pendidikan Khas untuk Kanak -kanak Istimewa.*elangor4 PC*
Professional Publishing *dn. &hd.
>usia Kus nna, *elasa, !! 6anuari )1!! L 1"451 .'&4 >ima Aaktor Penyebab utisme
Manual.*elangor4 bsolute Master Printers *dn.&hd..
/anny G.&. :opyright M )11" /ural4 http4@@,,,.nural.com.my@&M@autism.html
PF3*CE/ KF&/8*/ EC'*MF M>K*'. Che /ational utism *ociety ;f Malaysia
(/*;M) /o. Pendaftaran4 7"%@2% (.ilayah Persekutuan)
.olfgang, :harles - 9 .olfgang, Mary F., (!"")) "hool #or $oung %hildren& De'elopment
Appropriate Pratie.,E*4llyn and &acon
http4@@health.kompas.com@read@)1!!@1!@!!@1"51!5(5@>ima.Aaktor.Penyebab.utisme
http4@@kumpulanperubatanelektronikterengganu.blogspot.com@)11"@1%@autisme$sindrom$
asperger$dan$sindrom.html