Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 1

BAHAGIAN II KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS


RASMI/LATIHAN
(Diisi oleh PYD)
1. KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI
Senaraikan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti
sukan/pertubuhan/sumbangan kreatif di peringkat
Komuniti/Jabatan/aerah/Negeri/Negara/Antarabangsa !ang berfaedah kepada
"rganisasi/Komuniti/Negara pada tahun !ang dinilai#
Senarai
kegiatan/aktiviti/su!angan
"eringkat
kegiatan/aktiviti/su!angan
#n$atakan %a&atan atau
'en(a'aian)
1# Persatuan Ibu $apa dan %uru &PI$%' Peringkat Sekolah &Ahli $iasa'
*. LATIHAN
&i' Senaraikan program latihan &seminar( kursus( bengkel dan lain)lain' !ang
dihadiri dalam tahun !ang dinilai#
Naa Lati+an
&N!atakan si*il *ika ada'
Tarik+/Te',+ Te'at
1# K+RS+S P,N%+R+SAN
P+SA- S+M$,R S,K"LA.
AN PR"%RAM NILAM
/# ,N%LIS. LAN%+A%,
,N.AN0,M,N-
PR"%RAMM, 1"R
SARA2AK &+PSR'
3# -AKLIMA- P,N,MPA-AN
%+R+ $A.AR+ 1ASA
1//413
5# -AKLIMA- P,%ISIAN
SMAR- S0.""L
6+ALI1I0A-I"N
S-ANARS &SS6S /#4'
7# K+RS+S KSSR S,JARA.
8 -A.+N 5
9# K+RS+S KSSR $A.ASA
IN%%,RIS SK : SJK 8
-A.+N 5
15 Ma; /413 ) 17 Ma;
/413
&/ hari'
15 Ma! /413
&1 hari'
1< Jun /413 8 1= Jun
/413
&3 hari'
13 September /413
&1 hari'
/3 "ktober /413 )
/9 "ktober /413
&5 hari'
34 "ktober /413)
/ No>ember /413
&5 hari'
Pusat Kegiatan %uru(
Limbang
Pusat Kegiatan %uru(
Limbang
,ast?ood @alle! and %olf
0lub( Miri
Pusat Kegiatan %uru(
Limbang
Pusat Kegiatan %uru(
Limbang
Makmal Komputer SK
Mela!u Pusat
&ii' Senaraikan latihan !ang diperlukan
Naa / Bi-ang Lati+an Se!a! Di'er.ukan
LAMPIRAN 1
1# Pengurusan Panitia Mata Pela*aran ) mengenal pasti ;ara);ara mengurus
panitia mata pela*aran se;ara efektif