Anda di halaman 1dari 4

Bagaimanakah Unsur Pendidikan Alam Sekitar Dapat Diserapkan?

1. Memandangkan degradasi alam sekitar yang kian meningkat dan telah menimbulkan
pelbagai isu seperti pemusnahan hutan, pencemaran, kesan rumah kaca, penipisan
lapisan ozon, hakisan dan kepupusan spesies maka adalah penting untuk menyerapkan
unsur pendidikan alam sekitar merentas kurikulum.
2. Matlamat pendidikan alam sekitar adalah untuk membentuk masyarakat (pelajar)
yang lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar serta memperoleh
pengetahuan, kemahiran, nilai dan komitmen untuk berusaha dan bertindak secara
individu atau bersama ke arah penyelesaian isu-isu alam sekitar.
3. Objektif pendidikan alam sekitar adalah untuk pelajar
a. mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas tentang alam sekitar
dan masalahnya.
b. lebih sedar, peka dan prihatin terhadap alam sekitar dan masalah yang
berkaitan dengannya.
c. memperoleh nilai, memupuk sikap yang positif, cintakan alam sekitar dan
bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan
alam sekitar.
d. memahami baha!a pembangunan negara harus diteruskan dengan
menggunakan sumber-sumber semulajadi yang ada secara terancang.
e. menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenal pasti masalah alam
sekitar dan penyelesaiannya.
f. berpeluang melibatkan diri secara aktif dan penyelesaian masalah alam
sekitar.
4. "enegasan perlu diberi kepada pembangunan mampan (sustainable development).
5. #uru perlu merujuk kepada buku panduan guru, $"endidikan %lam &ekitar Merentas
'urikulum$ ('(&) dan '(&M), ""', *++,.
6. 'urikulum pendidikan alam sekitar mengandungi tajuk utama berikut
a. -uhan "encipta alam semesta dan sekalian makhluk
b. (umi dan alam semesta
c. (enda bukan hidup dan sumber semula jadi
d. (enda hidup dan alam sekitarnya
e. .nteraksi antara manusia, hai!an dan tumbuhan
f. "engurusan alam sekitar
7. &trategi dalam p/p ialah melalui pendekatan
a. rohani dan moral
b. penyerapan
c. berpusatkan pelajar
8. (idang hasil pembelajaran yang perlu dikembangkan di kalangan pelajar ialah
a. pengetahuan dan kefahaman konsep
b. nilai-nilai murni dan sikap positif
c. kemahiran berfikir
d. kemahiran manipulatif dan penggunaan deria
e. aplikasi pengetahuan, nilai dan kemahiran ke dalam situasi yang baru
9. 'aedah dan aktiviti yang harus digunakan ialah yang menarik serta menyeronokkan
dan yang berpusatkan kepada pelajar dan kaedah atau aktiviti itu adalah seperti
berikut
a. 'erja amali
b. Membuat kajian dan eksperimen
c. "erbincangan
d. &umbang saran
e. 0emonstrasi
f. Menonton -1, video dan slaid
g. Memerhati dan memeriksa spesies, objek dan gambar foto
h. 2erita
i. Membaca buku, majalah dan akhbar
j. "rojek
k. "ermainan dan simulasi
l. &yarahan, ceramah, penerangan, !a!ancara dan forum
m. 3a!atan
n. 'empen alam sekitar
o. )intis
p. 'em alam sekitar
q. "rogram sandaran
10. 4nsur pendidikan alam sekitar boleh diserap dengan berkesan dalam pengajaran dan
pembelajaran melalui stesen-stesen pendidikan alam sekitar berikut yang boleh
ditubuhkan dika!asan sekolah dan digunakan oleh pelbagai mata pelajaran
a. &tesen mengkaji tanah termasuk mengkahi hakisan tanah
b. &tesen mengkaji pencemaran
c. &tesen mengkaji tumbuhan
d. &tesen mengkaji hai!an
e. &tesen mengkaji interaksi antara hai!an dan tumbuhan
f. &tesen mengkaji penggunaan tenaga elektrik
g. &tesen mengkaji penggunaan air
h. &tesen mengkaji penggunaan tenaga solar
i. &tesen mengkaji penggunaan tenaga angin
j. &tesen mengkaji penggunaan bahan api
k. &tesen mengkaji penggunaan bahan buangan
l. &tesen mengkaji tanam-tanam
m. &tesen mural
n. &tesen mengkaji cuaca
o. &tesen permainan pendidikan alam sekitar
p. &tesen di tiang bendera
q. &tesen mengkaji bumi dan alam semesta
r. &tesen di tandas dan dibilik darjah.
11. &ekolah juga digalakkan menubuhkan pusat sumber pendidikan alam sekitar untuk
menyimpan dan mempamerkan bahan alam sekitar.
SE!"#$ "ES&#'( memb)da*akan pendidikan alam +eki,ar dengan menerapkan nilai
m)rni alam +eki,ar dalam a+pek peng)r)+an- k)rik)l)m- kok)rik)l)m dan penghija)an
+ecara ber,er)+an bagi me.)j)dkan amalan hid)p *ang +elara+ dengan kon+ep
pembang)nan le+,ari.

Definisi Pendidikan Alam Sekitar ialah:
" Pembelajaran untuk memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan
bagaimana alam sekitar diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab ke
arah kelestarian hidupan di bumi. Proses ini melibatkan pendidikan tentang alam
sekitar, melalui alam sekitar dan untuk alam sekitar".
LATA !"LA#A$%
SEKOLAH LESTARI - Anugerah Alam Sekitar (SEKOLAH LESTARI) dicetuskan semasa Simposium endidikan Alam Sekitar untuk engetua-engetua Sekolah eringkat Ke!angsaan pada "#-$% Ogos "%%&' di (elaka' )ang dian*urkan oleh +a!atan ALam Sekitar (+AS)' Kementerian Sains' Teknologi dan Alam Sekitar ((OSTE) dengan ker*asama (akta! erguruan Teknik' Kementerian endidikan (ala)sia (K(), ihak (OSTE dan K( telah merangka dra- .aris anduan Ke Arah em!entukan Sekolah Lestari dan dra- ini telah dimurnikan dalam !e!erapa !engkel )ang mengam!il kira pandangan daripada pel!agai pihak iaitu agensi kera*aan' s/asta dan !adan !ukan kera*aan,

0okumen ini !ertu*uan mem!antu sekolah memperkukuh proses pelaksanaan pendidikan alam sekitar sedia ada, Elemen pendidikan alam sekitar dapat diterapkan pada kalangan guru dan pela*ar secara langsung dan komuniti setempat secara tidak langsung dengan mengintegrasikan pengetahuan' kemahiran dan nilai murni alam sekitar dalam kurikulum dan kokurikulum,

rogram Sekolah Lestari - Anugerah Alam Sekitar !ertu*uan mem!antu sekolah memperkukuh proses pelaksanaan pendidikan alam sekitar )ang sedia ada, Elemen pendidikan alam sekitar dapat diterapkan pada kalangan guru dan pela*ar secara langsung dan komuniti setempat secara tidak langsung dengan mengintegrasikan pengetahuan' kemahiran dan nilai murni alam sekitar dalam kurikulum dan kokurikulum,