Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4


ASPEK TATABAHASA

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tarikh/ Hari : 14 Februari 2014 (Jumaat)
Tahun : 4 Amanah
Bil. Murid : 36 Orang
Masa : 8.50 pagi 9.50 pagi (1 Jam)
Tema : Amalan Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk : Makanan Sihat

Standard Kandungan Standard Pembelajaran
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat mengikut konteks.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :
i. Membaca dengan lancar petikan dialog yang diberikan.
ii. Mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga daripada lima kata adjektif dan kata
penguat berdasarkan petikan dialog.
iii. Membina sekurang-kurangnya tiga ayat mudah dengan menggunakan kata
penguat dan kata adjektif.Sistem Bahasa : Tatabahasa Kata adjektif dan kata penguat
Kosa Kata : Saluran darah, lemak, pengaliran darah
Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Kesihatan, Sains
Nilai : Kebersihan mental dan fizikal
EMK : Sains dan Teknologi
Kepelbagaian kaedah dan teknik
KB : Penyoalan, menghubungkait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga
kebersihan
KP : Verbal linguistik
BCB : Mencari maklumat
Pembelajaran Kontekstual : Menghubung kait dengan amalan pemakanan dalam
kehidupan seharian
Pembelajaran konstruktivisme : Menghubung kait
Bahan Bantu Mengajar
Bil. Jenis Jumlah
1. Baling ajaib 2
2. Peta minda 1
3. Petikan dialog 36
4. Lembaran kerja 36

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui jenis makanan yang seimbang

Langkah /
Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan
Set induksi

8.50 pagi
8.55 pagi

(5 minit)
Balang ajaib
- Gula-gula
- Buah epal
Soalan
- Manakah
makanan yang
menyihatkan?
1. Guru memilih beberapa orang
murid datang ke hadapan untuk
melihat benda yang ada di
dalam baling ajaib.
2. Murid yang dipilih tadi diminta
menyatakan apa yang mereka
lihat.
3. Guru mengaitkan dengan isi
pelajaran pada hari ini.
BBB : Balang ajaib

Pembelajaran
Kontekstual :
Menghubungkait
dengan amalan
pemakanan dalam
kehidupan seharian
Langkah 1

8.55 pagi
9.10 pagi

(5 minit)
Petikan dialog
Pemakanan yang
seimbang

Kata adjektif
- Kata yang
menerangkan
keadaan atau
sifat sesuatu
kata nama
atau frasa
nama
Kata penguat
- Kata tugas
yang
menguatkan
maksud kata
adjektif
1. Guru mengedarkan petikan
dialog kepada murid.
2. Murid diberikan masa membaca
petikan dialog secara senyap.
3. Beberapa orang murid diminta
membaca petikan dialog.
4. Guru memberikan penerangan
mengenai kata adjektif dan kata
penguat.

BBB : Petikan
dialog, peta minda

Nilai : Menjaga
kesihatan
Langkah 2

9.10 pagi
9.25 pagi

(5 minit)
Kata adjektif dan
kata penguat
- Enak sekali
- Sedap
sungguh
- Paling lazat
- Sangat tebal
- Agak kurus
1. Murid menyenaraikan kata
adjektif dan kata penguat yang
terdapat dalam petikan dialog.
2. Beberapa orang murid dipilih
secara rawak untuk menulis
kata adjektif dan kata penguat
pada papan tulis.
3. Guru menyemak jawapan
bersama-sama murid.
BCB : Mencari
maklumat

Nilai : Berdikari
Langkah 3

9.25 pagi
9.45 pagi

(20 minit)
Ayat mudah
- Buah manggis
itu enak
sekali.
- Air laici itu
sedap
sungguh.
- Masakan ibu
adalah paling
lazat.
- Isi rambutan
itu sangat
tebal.
1. Guru mengedarkan lembaran
kerja kepada murid.
2. Murid diminta membina ayat
mudah berdasarkan kata adjektif
dan kata penguat yang
diberikan.

Pengayaan
1. Murid diminta membina ayat
majmuk dengan menggunakan
kata adjektif dan kata penguat
yang diberikan.

Pemulihan
1. Murid diminta menggariskan
kata adjektif dan kata penguat
yang sesuai pada ayat yang
diberikan.Penutup

9.45 pagi -
9.50 pagi

(5 minit)

Penutup sosialPenutup kognitif
- Berikan satu
contoh kata
adjektif?
- Berikan satu
contoh kata
penguat?
1. Guru memberikan pujian
kepada murid yang
menunjukkan tingkah laku yang
baik.
2. Guru merumuskan isi pelajaran
dengan bersoal jawab dengan
murid.

Anda mungkin juga menyukai