Anda di halaman 1dari 5

PERHUBUNGAN ANTARA STRATEGI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK

TEKNIK
Cara-cara mengajar yang khusus dalam suatu kaedah
pengajaran
KAEDAH
Perancangan atau prosedur mengajar yang terbentuk
melalui pendekatan pengajaran yang tertentu bagi
melaksanakan suatu pengajaran teratur, kemas dan
sistematik
PENDEKATAN
Satu set andaian yang membentuk sifat bahasa,
pembelajaran dan pengajaran
STRATEGI
Suatu cara atau langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran

Berpusatkan Murid
Pendekatan Tematik
Kepelbagaian
Sumber Bahan
Kepelbagaian
Kaedah Dan Teknik
Penggabungjalinan
Penyerapan
Penilaian
Pemulihan
Pengayaan
STRATEGI
Induktif
Deduktif
Eklektik
Komunikatif
PENDEKATAN
Kaedah Natural
Kaedah Tatabahasa
Terjemahan
Kaedah Terus
Kaedah Askar
Kaedah Ajuk/Hafaz
Kaedah Linguistik
Kaedah Kod-kognitif
Kaedah Situasional
Kaedah Bahasa Komuniti (CLL)
Kaedah Oral-aural
Kaedah Penglibatan Tindak
Balas Fizikal (TPR)
Kaedah Suggestopedia
KAEDAH
Main Peranan
Latih Tubi
Bercerita
Inkuiri
Perbahasan
Kuiz
Sumbangsaran
Soal Jawab
Simulasi
Drama
Perbincangan
Forum
Dialog
Permainan Bahasa
Menyanyi
Penyelesaian Masalah
Tunjuk Cara
Berpuisi
TEKNIK
ASPEK STRATEGI PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK
DEFINISI
Suatu cara atau langkah atau
tindakan yang harus dilakukan untuk
mencapai objektif pengajaran dan
pembelajaran
Satu set andaian yang membentuk
sifat bahasa, pembelajaran dan
pengajaran
Perancangan atau prosedur
mengajar yang terbentuk melalui
pendekatan pengajaran yang
tertentu bagi melaksanakan suatu
pengajaran teratur, kemas dan
sistematik
Cara-cara mengajar yang
khusus dalam suatu kaedah
pengajaran
KONSEP
Dalam pengajaran dan
pembelajaran, kebijaksanaan amat
penting dalam memilih pendekatan.
Selain itu, kecekapan merancang
kaedah dan teknik dalam satu-satu
pengajaran berdasarkan objektif
pelajaran yang telah ditentukan
Dalam pengajaran dan
pembelajaran, strategi melibatkan
pendekatan, kaedah dan teknik.
Pengajaran yang berkesan
mengintegrasikan ketiga-tiga
bentuk ini, iaitu bijak:
i) Menentukan pendekatan
berdasarkan objektif pelajaran.
ii) Memilih kaedah dan teknik
mengajar berdasarkan
pendekatan.
iii) Menyusun kaedah dan teknik
mengajar secara sistematik
dengan mengikut prinsip dan teori
Merujuk kepada beberapa teori
yang berkaitan dengan sifat-sifat
semula jadi murid-murid, teori
pemerolehan bahasa dan teori
pembelajaran
Menjadi pegangan dalam sesuatu
pengajaran dan pembelajaran.
Cara mendekati sesuatu
Cara bagaimana objektif-objektif
jangka panjang dapat dicapai
Berasaskan model atau teori
pengajaran dan pembelajaran
Merangkumi kaedah dan teknik
Mencerminkan sesuatu falsafah
Suatu siri tindakan guru
(prosedur) yang sistematik untuk
mencapai objektif spesifik (jangka
pendek)
Cara mendekati sesuatu objektif
dengan langkah-langkah yang
tersusun
Pemilihan kaedah berdasarkan
pendekatan

Kemahiran guru dalam
pengelolaan dan
pelaksanaan kaedah
Merangkumi aktiviti,
perlakuan dan kemahiran
guru yang digunakan dalam
pengajaran dan
pembelajaran
Cara melaksanakan
pelbagai langkah dalam
pengajaran dan
pembelajaran
Dalam satu kaedah boleh
guna pelbagai teknik.
pembelajaran.
iv) Penentuan langkah-langkah
pengajaran dan pembelajaran.
v) Penentuan masa bagi setiap
langkah.
vi) Penggunaan bahan bantu
mengajar sesuai dan berkesan.
vii) Pengurusan kelas berdasarkan
pendekatan, kaedah & teknik
CONTOH
Berpusatkan Murid
Pendekatan Tematik
Kepelbagaian Sumber Bahan
Kepelbagaian Kaedah Dan Teknik
Penggabungjalinan
Penyerapan
Penilaian
Pemulihan
Pengayaan

Induktif
Deduktif
Eklektik
Komunikatif
Kaedah Natural
Kaedah Tatabahasa Terjemahan
Kaedah Terus
Kaedah Askar
Kaedah Ajuk/Hafaz
Kaedah Linguistik
Kaedah Kod-kognitif
Kaedah Situasional
Kaedah Bahasa Komuniti (CLL)
Kaedah Oral-aural
Kaedah Penglibatan Tindak Balas
Fizikal (TPR)
Kaedah Suggestopedia
Main Peranan
Latih Tubi
Bercerita
Inkuiri
Perbahasan
Kuiz
Sumbang saran
Soal Jawab
Simulasi
Drama
Perbincangan
Forum
Dialog
Permainan Bahasa
Menyanyi
Penyelesaian Masalah
Tunjuk Cara
Berpuisi

Anda mungkin juga menyukai