Anda di halaman 1dari 3

Topik 6 Tanggungjawab Sosial dan Organisasi

Pengenalan Tanggungjawab Sosial


-Defnisi - satu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi
pertahankan, sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka
beroperasi.
Lihat ajah !.".
!." Sejarah Tanggung- i. #ra $eusahawanan %"&''s-"()'*
jawab Sosial
- Perhubungan penting di antara perniagaan, kerajaan dan masyarakat mula
diperakui+ bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain
memaksimumkan keuntungan.
- ,eluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan.
Lihat -adual !." untuk .ontoh-.ontoh yang diamal.
ii. #ra $emelesetan %"()'-"(!'*
- $uasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak
bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada
"(/(.
- 0ndang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaan-
perniagaan ke.il.
- Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan
peranan akti1 dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum.
iii. #ra Sosial %"(!'s*
- #ra pergolakan sosial, pergerakan akti2is awam dan bantahan terhadap
Perang 3ietnam
- Pendapat awam yang lantang terhadap nilai, keutamaan serta matlamat
4egara
- Pengisytiharan 5 hak asasi pengguna oleh -. 6. $ennedy7
8ak menggunakan produk yang selamat
8ak diberitahu mengenai aspek-aspek rele2an sesuatu produk
8ak menyampaikan rungutan
8ak memilih apa yang mereka beli
!./ Skop Tanggungjawab i.$onstituen 9 pihak yang menerima kesan langsung akibat
Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya.
:ontohnya, kerajaan, pemiutang, pembekal, pekerja dan pelabur.
ii. Persekitaran alam semula jadi
iii. $ebajikan/kesejahteraan umum masyarakat
!.) 8ujah-hujah yang 8ujah-hujah menyokong7
,enyokong atau a.Perniagaan yang menimbulkan masalah, maka mereka
,embantah harus membantu menyelesaikannya.
Tanggungjawab Sosial b.;adan korporat sebagai warga masyarakat
..Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah.
d.Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan.
8ujah-hujah membantah7
a.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya,
bukan bertanggungjawab sosial.
b.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak
kuasa kepada perniagaan.
1
..Potensi wujudnya kon<ik kepentingan.
d.Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus program-program sosial.
!.5 #mpat Pendekatan/ i.8alangan Sosial9 ,elakukan seberapa sedikit yang boleh,
Tahap =rganisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah
dalam Tanggungjawab
Sosial ii. Tanggungjawab Sosial 9 Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-
undang, tidak lebih dari itu.
iii. esponsi1 Sosial 9 Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-
undang atau etika.
i2. Sumbangan Sosial 9 ,en.ari-.ari peluang se.ara proakti1 untuk
menyumbang kepada masyarakat.
!.> $erajaan dan - Lihat ajah !.?.
Tanggungjawab
Sosial
!.! Pengaruh ;agaimana kerajaan dapat mempengaruhi organisasi7
$erajaan -,elalui peraturan langsung- mengarah, memantau
dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang, seperti7
,elindungi alam sekitar
,elindungi pengguna
,elindungi pekerja
0ndang-undang sekuriti %seperti pemilikan, .agaran, jaminan*
- ,elalui peraturan tidak langsung, seperti7
0ndang-undang per.ukaian sebagai insenti1 untuk mempengaruhi arah
perbelanjaan organisasi
!.? Pengaruh =rganisasi -=rganisasi mempengaruhi kerajaan melalui7
$enalan peribadi - pergaulan sosial dan @networkingA
,elobi 9 indi2idu/kumpulan .uba pengaruhi pembentukan undang-undang
-awatankuasa ;ertindak Politik 9 mengumpul dan mengagihkan wang
kepada .alon politik %di Bmerika Syarikat terutamanya*
;antuan %@1a2oursA* 9 guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk
dapatkan sokongan.
!.& ;agaimana =rganisasiPendekatan 1ormal7
,engurus Tanggung- - Perundangan 9 mematuhi undang-undang tempatan,
-awab Sosial7 negeri, persekutuan dan antarabangsa.
-angkauan ,ematuhi - #tika 9 mematuhi standard asas gelagat beretika
#tika - Sumbangan flantropik 9 pemberian wang/hadiah dalam akti2iti dan program
amal.
Pendekatan tidak 1ormal7
- $epimpinan dan budaya organisasi 9 membina budaya dan kepimpinan
dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap
oleh warga organisasi
- ,enyokong peniupan wisel 9 Pekerja mendedahkan salahlaku %yang tidak
beretika atau menyalahi undang-undang* dalam organisasi kepada pihak
berkuasa awam serta media.
2
!.( ,enilai Tanggung- - Caris panduan atau $od #tika
jawab Sosial
!.(." Budit sosial korporat 9 ,erujuk kepada suatu analisis 1ormal dan menyeluruh terhadap keberkesanan
prestasi sosial frma.
- Suatu alat/kaedah untuk menilai tanggungjawab sosial 9Langkah-langkahnya7
- ,enganalisis sumber-sumber yang diperuntukkan bagi setiap
matlamat
- ,enjelaskan bagaimana matlamat-matlamat di.apai
- ,en.adangkan perkara-perkara yang perlu perhatian tambahan
- Budit sosial boleh dilihat debagai suatu proses menilai dan melaporkan
prestasi ekonomi, perundangan dan kedermawanan frma dari sudut
tanggungjawab sosial.
Lihat ringkasan DS=/!'''7/'"' sebagai satu panduan serta galakkan agar
organisasi melakukan yang lebih baik daripada yang dikehendaki undang-
undang.
$aedah-kaedah lain yang disenaraikan7
- Triple ;ottom Line
- SiE-Sigma
- ;alan.ed S.ore.ard
6aedah-1aedah audit sosial7
0ntuk men.apai prestasi sosial yang terbaik
0ntuk memudahkan penambahbaikan dan pembelajaran organisasi
0ntuk meningkatkan perhubungan dengan pemegang kepentingan melalui
dialog
0ntuk membantu mengenalpasti potensi risiko dan liabiliti
0ntuk menkoordinasi program dalam seluruh organisasi
0ntuk membolehkan organisasi menilai impaknya ke terhadap
persekitaran, komuniti dan masyarakat
Laporan sosial 9 boleh berpandukan @The Clobal eporting Dnitiati2esA
- 6aedah laporan sosial
,eningkatkan reputasi pengurusan
,empromosikan akauntabiliti
,eningkatkan ketelusan
Pemegang kepentingan dan para pelabur akan dapat membuat keputusan yang
lebih baik sama ada sesebuah organisasi itu men.apai matlamat-matlamat
mengikut nilai-nilai yang ditetapkan sebagai penting.
3