Anda di halaman 1dari 2

Roha anak Bujang,

No. 91 Lot 669,


Taman Susur Jambu,
96100 Sarikei, Sarawak.
Pengetua,
Sekoah !enengah St. "nthon#,
96100 Sarikei, Sarawak. 10 !a$ %01&
Tuan,
!emohon 'ebenaran untuk !engha(iri !ajis Perkahwinan
!erujuk ke)a(a )erkara (i atas, sa#a Roha anak Bujang seaku ibu ke)a(a )eajar bernama
*ei$ia Nuja anak Barnabas (ari keas 1+ (engan ini memohon jasa baik tuan untuk
membenarkan anak sa#a mengambi $uti )a(a hari Jumaat bertarikh %1 !a$ %01& untuk
mengha(iri majis )erkahwinan kakak beiau (i Perak.
%. ,a ini (isebabkan kesemua ahi keuarga #ang ain turut mengha(iri majis tersebut
(an beiau ti(ak mem)un#ai )enjaga (i rumah sekiran#a ti(ak (a)at mengha(iri majis
tersebut.
-. !ajis )erkahwinan tersebut akan (iangsungkan )a(a.
Tarikh . %% !a$ %01&
,ari . Sabtu
Tem)at . Lenggong, Perak
&. /aau)un majis berangsung )a(a hari Sabtu, namun )erse(iaan untuk )erkahwinan
ter)aksa (iakukan awa kerana jarak #ang jauh (an memerukan masa #ang ama untuk
sam)ai ke sana. Tambahan )ua, tiket )enerbangan teah)un (item)ah (ua buan awa
kerana sukar men(a)atkan tiket )enerbangan terutama waktu $uti sekoah.
0. Sehubungan (engan itu juga, (ihara)kan )ihak tuan (a)at membenarkan juga beiau
men(u(uki )e)eriksaan #ang (ija(uakan )a(a hari Jumaat tersebut ebih awa. Beiau )eru
men(u(uki )e)eriksaan se)erti )eajar #ang ain untuk mengena )asti taha)
)embeajarann#a.
6. 1ihara)kan )ihak tuan (a)at membenarkan anak sa#a untuk mengambi $uti )a(a
tarikh #ang (in#atakan bagi mean$arkan majis (i sam)ing menjamin keseamatan anak
sa#a. Segaa kerjasama (ari )ihak tuan (i(ahuui (engan u$a)an ribuan terima kasih.
Sekian, terima kasih.
2ang Benar,
....................................................
3R4," "N"' B5J"N67
Taman Susur Jambu,
Sarikei.

Anda mungkin juga menyukai