Anda di halaman 1dari 3

Thavamanai a/p Maniam

SJK(T)Ladang Raja Musa


Ladang Raja Musa
45000 Kuala Selangor
Y !a"o Seri S#Su$ramaniam
Kemen"erian Kesiha"an Mala%sia
lo& '() '*) '+ , '(0) Komple&s '
-usa" -en"ad$iran Kerajaan -erse&u"uan
*.5/0 -u"raja%a# (/ Jun .0(0
Y !a"o Seri)
Memohon Rayuan Pertukaran lokasi Tugas Perguruan
!engan Meruju& Kepada per&ara dia"as sa%a Thavamani a/ p Maniam (no K#-
11(.0401*((0) ingin mera%u $agi per"u&aran lo&asi "ugas dari Selangor !arul
'hsan (daerah 2Kuala Selangor &e negeri Kedah !arul 3man (daerah 2 Kuala Muda)
.#Y !a"o seri )-ermohonan ini di$ua" dengan hasra" menjaga i$u$apa %ang "ida&
siha"# Sa%a merupa&an ana& "unggal dalam Keluarga #i$u menghidapi pen%a&i"
3$normali"% -elvis one dan a%ah masih menerus&an Ra4a"an di 5ospi"al Kerajaan
$agi pen%a&i" &en6ing Manis # ini men%e$a$&an &esu&aran un"u& menjaga dan
meme$a4a mere&a nenerus&an ra4a"an &erana sa%a di"empa"&an di Selangor dan
i$u $apa sa%a di Kedah# Sudah 5ampir se"ahuan mere&a dalam &esusah&an
se$agai ana& sa%a "ida& dapa" menjalan&an "anggungja4a$ sa%a#
0# Y !a"o seri) Sehu$ung i"u sa%a sanga" $erharap permohonan ra%uan ini $erja%a
diperpanjang&an dengan so&ongan penuh Y da"o Seri &epada pega4ai $er&enaan
dengan per"u&aran lo&asi "ugas perguruan#
4# Y !a"o Seri) Se&ian )harap ma&lum# Segala &erjasam dan perha"ian daripada Y
!a"o Seri $agi permohonan ini didahului dengan ri$uan u6apan "erima &asih#
Se&ian ) "erima &asih#
Yang $enar
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Y !a"o Seri S#Su$ramaniam
Kemen"erian Kesiha"an Mala%sia
lo& '() '*) '+ , '(0) Komple&s '
-usa" -en"ad$iran Kerajaan -erse&u"uan
*.5/0 -u"raja%a# (/
Jun .0(0
Y !a"o Seri)
Memohon Rayuan Pertukaran lokasi Tugas Perguruan
!engan Meruju& Kepada per&ara dia"as sa%a
se$agai8888888888888888888# ingin memohon
jasa $ai& "uan un"u& menu&ar lo&asi "ugas perguruan a"as "u&ar
sama su&a dian"ara Thavamani a/ p Maniam (no K#-
11(.0401*((0) per"u&aran lo&asi "ugas dari Selangor !arul
'hsan (daerah 2Kuala Selangor &e negeri Kedah !arul 3man
(daerah 2 Kuala Muda) dan The$aa a/p Yellapan (9o# K/-
1505(40151(*) per"u&aran lo&asi "ugas dari 9egeri &edah !arul
3man (!aerah 2aling ) &e Selangor !arul 3hsan (!aerah 2
-e"aling -erdana)#
.#Y !a"o seri )-ermohonan Thavamani a/ p Maniam (no K#-
11(.0401*((0) ini di$ua" dengan hasra" menjaga i$u$apa %ang
"ida& siha"# eliau merupa&an ana& "unggal dalam Keluarga #i$u
menghidapi pen%a&i" 3$normali"% -elvis one dan a%ah masih
menerus&an Ra4a"an di 5ospi"al Kerajaan $agi pen%a&i" &en6ing
Manis #:ni men%e$a$&an &esu&aran un"u& menjaga dan
mem$a4a mere&a nenerus&an ra4a"an &erana $eliau
di"empa"&an di Selangor dan i$u $apa $eliau di Kedah# Sudah
5ampir se"ahuan mere&a dalam &esusah&an se$agai ana& dia
"ida& dapa" menjalan&an "anggungja4a$n%a#
0# Y !a"o seri )-ermohonan The$aa a/p Yellapan (9o# K/-
1505(40151(*) ini di$ua" dengan hasra" i&u" suami %ang &ini
$er"ugas se$agai juru"era Sis"em Kompu"er dengan se$uah
s%ari&a" s4as"a %ang "erle"a& di negeri Selangor !aru 'hsan #
Sudah se"ahun dari "ari&h per&ah4inan ) $eliau masih "erus&an
hidup "anpa merasa&an er"i se$enar ma4addah rumah
"angga#Suamin%a pula "ida& dapa" $er"u&ar &erja &e negeri lain
memandang&an s%ari&a"n%a "ida& mempun%ai se$arang su$
lo&asi pe&erjaaan di ;on <"ara Semenanjung Mala%sia#
4# Y !a"o seri) Sehu$ung i"u sa%a sanga" $erharap permohonan
ra%uan ini $erja%a diperpanjang&an dengan so&ongan penuh Y
da"o Seri &epada pega4ai $er&enaan dengan per"u&aran lo&asi
"ugas perguruan#
5# Y !a"o Seri) Se&ian )harap ma&lum# Segala &erjasam dan
perha"ian daripada Y !a"o Seri $agi permohonan ini didahului
dengan ri$uan u6apan "erima &asih#
Se&ian ) "erima &asih#
Yang $enar