Anda di halaman 1dari 2

Hizib AL-FATIHAH

Diriwayatkan dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu wa rodiyallohu anhu.


Barang siapa membaca hizib alfatihah degan mudawwamahisti!omah setiap hari "#$
maka ia akan sampai kepada semua keinginan% dunia & akhirat dengan mudah dan alloh
akan menundukkan baginya semua 'A() manusia dan Alloh akan mengangkat dari
dirinya semua bala baik dunia maupun akhirat
Diriwayatkan pula oleh imam Bukhory Barang siapa yang mendawamkan hizib al*
fatihah$
maka orang tersebut tidak akan membutuhkan orang lain di dalam kebutuhan*kebutuhan
dunia +kaya, dan Alloh akan membukakan baginya pintu*pintu alam ghaib.Dan barang
siapa yang mempunyai suatu hajat yang sangat penting maka bacalah 'izib Al*fatihah
dengan tata cara berikut ini -
". (empat yang sepi
%. Suci dari semua hadas serta suci tempat$pakaian
.. Sholat Sunnat 'ajat % /oka0at
1. Ba0da salam langsung sujud$didalam sujud membaca - 2a )laha )lla Anta Subhanaka
)nni Kuntu 3inadzolimin 1"#
4. 3embaca )stigfar 56#
7. Sholawat 56#
5. 3embaca 'izib Al*8atihah 56#
9. 3emohon kepada Alloh yang menjadi hajatnya
3aka sesungguhnya Alloh swt akan mengabulkan apa*apa yg menjadi hajatnya pada hari
itu juga dan pada jam itu juga serta alloh akan membukakan baginya banyak sekali 8utuh
serta alloh akan menjadikan nya Kaya dengan kemulian serta kelembutanya alloh.
Dan di riwayatkan oleh Syeikh Al*Akbar Barang siapa yang membaca 'izib Al*8atihah
tiap hari 5# maka dia akan menyaksikan suatu Alam :haib yang tersembunyi dari
makhluknya alloh dan dia akan menyaksikanAlam /uhany$Alam 3alakut$Alam ;abarut$
Alam sulfa + bawah tanah, dan dia akan sampai kea lam Ba!o0 dengan sampai secara
sempurna serta dia akan mendapatkan kebahagian dengan kebahagian maksud*maksud
Dunia dan Akhirat.
3enurut Syeikh 3uhammad As*Sanusi Al*3agribi yang terkenal di gunung ;abal Abi
<ubais
3ekkah Al*3ukarromah di dalam setiap " ayat dari 5 ayat surat al*fatihah$Alloh
meletakkan di dalam tiap ayatnya hari*hari yang 5 disertai malaikat*malaikat yang
menguasai hari*harinya dari golongan 2angit dan bumi di sertai dgn Asma0*asma0nya dan
huruf%nya. 3urid Syeikh 3uhammad As*Sanusi Syeikh Al*=aro0 'amid Al*3ajidani
mengamalkan 'izib Al*8atihah ini tanpa )jazah dari gurunya$ maka ia bermimpi bertemu
Sayyidina Ali /A di dalam mimpinya dia mencium tangan sayyidina Ali ra$ lalu ia
menceritakan mimpinya kepada gurunya$ Syeikh 3uhammad As sanusi berkata$ engka"u
telah di ijazah langsung oleh malaikat ruhani yang ada dlm hizib al*fatihah.
)nilah 'izib Al*8atihah >ang di maksud -
Bismillahirrohmanirrohim +Alhamdulillahi robbil A0lamin, >a 'ayyu >a <oyyumu ajib
ya
/u!iyaila alaihissalam sami0an muti0an anta wa huddamuka 3adzhab biha!!i
Alhamdulillahi robbil A0lamin =a biha!!il 'ayyil <oyyumi wa biha!!i sayyidina
muahammadi alaihis sholatuwas salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi
!owaimil A0rsyi Alif Ba ;im Dal
+Arrohmanirrohim, >a /oufu >a A0tufu ajib ya ;ibroila alaihissalam sami0an muti0an anta
wa huddamuka Abyad bi ha!!i Arrohmanirrohimi wabiha!!ir roufil a0tufi wa biha!!i
sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil
muwakkaliina bi !owaimil A0rsyi 'a =awu ;ai 'a
+3aliki >aumiddin, >a 3u!ollibal !ulubi =al*Absor ajib ya samsamaila alahissalam
sami0anmuti0an anta wa huddamuka Ahmar bi ha!!i maliki yaumiddini wa bi ha!!i
mu!ollibil !ulubi wal absor wa biha!!i sayyidina muahammadi alaihis sholatu was
salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi !owaimil A0rsyi (ho ya Kaf 2am
+)yyaka ?a0budu wa )yyaka ?astai0nu, >a Sariu0 >a <oribu ajib >a 3ikaila alaihissalam
sami0an muti0an anta wa huddamuka Bur!on bi ha!!i iyyaka na0budu wa iyyaka
nastai0nu wa biha!!i sari0il !oribi wa biha!!i sayyidina muahammadi alaihis sholatu was
salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi !owaimil A0rsyi 3im ?un sin A0in
+)hdinas sirotol 3usta!im, >a <odiru >a 3u!tadiru ajib ya sorfiyaila alaihissalam
sami0an muti0an anta wa huddamuka Syamhurosyin biha!!i )hdinas sirotol musta!im
wabi ha!!il <odiril 3u!tadiri wa biha!!i sayyidina muahammadi alaihis sholatu was
salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi !owaimil A0rsyi 8a Shod <o8 /o
+Sirotol ladzina ana0mta alaihim, >a A0limu >a 'akimu ajib ya Anyaila alaihissalam
samia0n muti0an anta wa huddamuka @awba ah biha!!i Sirotol ladzina ana0mta alaihim
wabiha!!il a0limil hakimi wa biha!!i sayyidina muahammadi alaihis sholatu was salamu
wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi !owaimil A0rsyi Syin ta (sa Kho
+:hoiril magdubi alaihim walad dhollin, >a <ohiru >a A0ziju ajib ya Kasfiyaila
alaihissalam sami0an muti0an anta wa huddamuka 3aimun biha!!i :hoiril magdubi
alaihim waladdollin wabiha!!il !ohiril a0jiji wa biha!!i sayyidina muahammadi alaihis
sholatu was salamu wa bihurmatil malaikatil muwakkaliina bi !owaimil A0rsyi Dzal
Dhod Dzo :hin
A!samtu alikum ya malaikatar ruhaniyyinna minal u0luwiyyati was sufliyyati way a
Khodima 8atihatul kitabi ajibuuni wa amidduni wa a0iinuni fi jami0) umuri+ aluhan %#,
+Al A0jal %#, +As saAah %#, biha!!is sab0il masani wal!uranil a0dzim wa biha!!il asrori
wal barokati fihima wa biha!!i ma ta0ta!idunahu minal a0dhomati wal burhani wa
bihurmati sayyidina muhammadin alaihis solatu wassalamu Allohumma sahhil li abdika
/ofrofal akhidir )nnaka a0la kulli saying !odir birohmatika ya arhamar rohimin
wasollallohu a0la sayyidina muhammadin wa a0la alihi wasohbihi wasallim
walhamdulillahi robbil a0lamin. +)lmu =arisan 2eluhur,

Anda mungkin juga menyukai