Anda di halaman 1dari 7

Anak Ranto Gedang (RTGD)

Makalah
MAKALAH
GOBAK SODOR
DI
S
U
S
U
N
OLEH
NAMA : RAHIDIN, AMa
!AKULTAS : !KI"
#URUSAN : "EN#ASKESUNI$ERSITAS S%IAH KUALA
BANDA A&EH
TAHUN
'()'*'()+
DA!TAR ISI
KATA "ENGANTAR ,
DA!TAR
ISI
,,
BAB I "ENDAHULUAN
)) Lata-
.elakang )
)' R/0/1an
Ma1alah '
') T/2/an "e0./atan Makalah '
') Man3aat "e0./atan Makalah '
BAB II "EMBAHASAN
') !akto- !akto- 4ang Men4e.a.kan H,langn4a "e-0a,nan T-ad,1,onal +
''#en,1 #en,1 "e-0a,nan T-ad,1,onal 5
'+&a-a 0e0a,nkan 6e-0a,nan Gale Galean (Go.ak 1odo-) 7
BAB III "ENUTU"
+)
Ke1,06/lan
8
+'
Sa-an
8
KATA "ENGANTAR
"/2, 14/k/- 6en/l,1 6an2atkan kehada6an Allah A9T ata1 an/ge-ahn4a 1eh,ngga dala0
ke1e06atan kal, ,n,, "en/l,1 da6at 0en4ele1a,kan t/ga1 olah-aga 4ang .e-/6a 0akalah 4ang
0e0.aha1 tentang 6e-0a,nan t-ad,1,onal 4a,t/ Gale Galean ( G-o.ak Sodo- )
"en/l,1 0eng/:a6kan te-,0aka1,h ke6ada 1el/-/h 6,hak 4ang te-l,.at dan 0e0.ant/ dala0
6en/l,1an Makalah ,n,
"en/l,1 0e0,nta 0aa3 4ang 1e.e1a- .e1a-n4a 2,ka ada ke1alahan kata .a,k 4ang d,1enga2a 0a/6/n
4ang t,dak d,1enga2a Sa4a 0en4ada-, adan4a kete-.ata1an 6engetah/an dan 6engala0an "en/l,1
0eng/:a6kan te-,0a ka1,h ata1 k-,t,kan dan 1a-an 4ang 0e0.ang/n
Ho-0at Sa4a
"en/l,1
BAB I
"ENDAHULUAN

)) Lata- .elakang
Ke0a2/an d, .,dang teknolog, 0e0.e-,kan ke0/dahan .ag, 1e1eo-ang dala0 0en2alankan
-/t,n,ta1 Na0/n d,1,1, la,n, ke0a2/an teknolog, 2/ga .e-da06ak ./-/k .ag, 6e-ke0.angan anak
Hal ,n, tak la,n ka-ena te-l/6akann4a n,la,*n,la, lel/h/-
&ontoh n4ata adalah te-l/6akann4a 6e-0a,nan t-ad,1,onal Tak 1ed,k,t gene-a1, 0/da 4ang
0el/6akan 6e-0a,nan t-ad,1,onal 1e0,1al go.ak 1odo- ata/ 4g ak-a. d,1e./t dengan 1e./tan
gale*galean d, dae-ah G,an4a- kh/1/1n4a d, de1a Ke-a0a1 Be-angkat da-, ala1an ,n,,
1e2/0lah LSM 4ang kon1,1 te-hada6 0a1alah anak 0enggela- 1at/ a:a-a /nt/k le.,h 0endekatkan
6e-0a,nan t-ad,1,onal dengan anak*anak
Mengha-a6kan 0e-eka 0a/ ke0.al, 0engenal 6e-0a,nan t-ad,1,onal te-1e./t 0e0ang 1/l,t,
ka-ena d,1a06,ng teknolog, 4ang t,ngg, dan t,dak 1ede-hana, 6e-0a,nan ,n, te-ke1an k/no Na0/n
1e.ena-n4a .an4ak n,la,*n,la, 4ang da6at d,6ela2a-, da-, 1et,a6 6e-0a,nan t-ad,1,onal ,t/
Ke0a06/an 0oto-,k, 6enge0.angan otak kanan, 2/ga 0enge0.angkan ke0a06/an
.e-1o1,al,1a1, anak, .a,k dala0 .eke-2a1a0a 0a/6/n dala0 0e0e:ahkan 6e-1oalan, 0elal/,
6e-0a,nan te-1e./t Kh/1/1n4a d, kota*kota .e1a-, k,n, anak*anak .an4ak te-k/ngk/ng dala0
6e-0a,nan 4ang .e-.eda
)' R/0/1an Ma1alah

Da-, lata- .elakang d,ata1 ka0, 0enga2/kan .e.e-a6a -/0/1an 0a1alah, anta-a la,n
)') A6a 1a2a 3akto- 3akto- 4ang 0en4e.a.kan h,langn4a 6e-0a,nan anak t-ad,1,onal;
)'' A6a 1a2a 2en,1 2en,1 6e-0a,nan t-ad,1,onal;
)'+ Baga,0anakah :a-a 0e0a,nkan 6e-0a,nan Go.ak Sodo- (Gale Galean) ;
') T/2/an "e0./atan Makalah

T/2/an ka0, 0e0./at 0akalah ,n, adalah /nt/k 1e.aga, .e-,k/t
)+) Me06e-kenalkan ke6ada te0an te0an 1e1a0a 6ela2a- tentang 6e-0a,nan t-ad,1,onal
kh/1/1n4a Go.ak Sodo- (Gale Galean)
)+' Ik/t 0ele1ta-,kan 6e-0a,nan t-ad,1,onal
') Man3aat "e0./atan Makalah

Man3aat 4ang ka0, ha-a6kan dala0 6e0./atan 0akalah ,n, adalah 1e.aga, .e-,k/t
)5) Aga- te0an te0an 1e1a0a 6ela2a- 0engetah/, tentang 6e-0a,nan t-ad,1,onalkh/1/1n4a
Go.ak Sodo- (Gale Galean)
)5' Aga- 6e-0a,nan t-ad,onal teta6 le1ta-,
BAB II
"EMBAHASAN
') !akto- !akto- 4ang Men4e.a.kan H,langn4a "e-0a,nan T-ad,1,onal

D, e-a glo.al,1a1, ,n,, .an4ak .e-0/n:/lan 6e-0a,nan alat alat elekt-on,k 4ang 0engg/nakan
teknolog, 4ang 1angat :angg,h, 1eh,ngga 0e0./at 6a-a gene-a1, 0/da te-ta-,k /nt/k
0e0a,nkann4a dan l/6a akan 6e-0a,nan t-ad,1,onal 4ang ada d, dae-ah te06at t,nggal 0e-eka
Ada .e.e-a6a 3akto- 6en4e.a. h,langn4a 6e-0a,nan anak t-ad,1,onal Be.e-a6a 3a:to- te-1e./t
adalah 1e.aga, .e-,k/t
a) Sa-ana dan te06at .e-0a,n t,dak ada,
.) Adan4a 6en4e06,tan <akt/, te-le.,h lag, 1e0ak,n ko06lekn4a t/nt/tan =a0an te-hada6
anak 4ang 1e0ak,n 0e0.e.an,,
:) "e-0a,nan t-ad,1,onal te-de1ak oleh 6e-0a,nan 0ode-n da-, l/a- nege-, d,0ana t,dak
0e0akan te06at, tak te-kendala <akt/ .a,k ,t/ 1,ang ha-,, 6ag,, 1o-e ata/6/n 0ala0 .,1a
d,lak/kan, 1e-ta t,dak 6e-l/ 0en/ngg/ o-ang la,n /nt/k .e-0a,n,
d) Te-6/t/1n4a 6e<a-,1an ./da4a 4ang d,lak/kan oleh gene-a1, 1e.el/0n4a d,0ana 0e-eka
t,dak 1e06at 0en:atat, 0endata, dan 0en1o1,al,1a1,kan 1e.aga, 6-od/k ./da4a 0a14a-akatn4a
ke6ada gene-a1, d, .a<ahn4a B/da4a ,n1tan 4ang 1/dah 0e-a1/k 6ada 1et,a6 anggota 0a14a-akat
1eka-ang 2/ga 0e0.e-,kan 1/0.angan h,langn4a 6e-0a,nan t-ad,1,onal K,ta 1elal/ te-lena oleh
./da4a :e6at 1a2,, 4ang 6ent,ng 1/dah te-1ed,a dan 1,a6 d,0akan tan6a ha-/1 0elal/, 6-o1e1
'' #en,1 #en,1 "e-0a,nan T-ad,1,onal

Indone1,a 0e-/6akan Nega-a ke6/la/an 4ang 0e0,l,k, keaneka -aga0an ./da4a dan t-ad,1,
Beg,t/ 6/la dengan keaneka -aga0an 6e-0a,nan 6e-0a,nan t-ad,1,onal 4ang telah ada 1e2ak
2a0an nenek 0o4ang
D, 1et,a6 dae-ah 0e0,l,k, 6e-0a,nan t-ad,1,onal 4ang .e-.eda .eda anta-a 1at/ <,la4ah dengan
<,la4ah la,nn4a 4ang d,1e.a.kan oleh 6e-.edaan k/lt/- dan kond,1, <,la4ah 1e-ta l,ngk/ngan d,
0a1,ng 0a1,ng dae-ah 9ala/6/n te-da6at 2en,1 6e-0a,nan 4ang 1a0a anta-a 1at/ <,la4ah
dengan <,la4ah 4ang la,n, 6a1t,n4a na0a 6e-0a,nan ,t/ .e-.eda
Gale*galean > Go.ak Sodo-
Te-da6at .e-.aga, 0a:a0 6e-0a,nan t-ad,1,onal 4ang .e-ke0.ang d, dae-ah Bal, Salah 1at/
6e-0a,nan t-ad,1,onal 4ang :/k/6 6o6/la- d,kalangan anak*anak adalah 6e-0a,nan Go.ak Sodo-
ata/ 4ang ak-a. d,1e./t 6e-0a,nan Gale galean
Gale galean adalah 1e2en,1 6e-0a,nan dae-ah da-, Bal, d, Indone1,a "e-0a,nan ,n, adalah
1e./ah 6e-0a,nan g-/6 4ang te-d,-, da-, d/a g-/6, d, 0ana 0a1,ng*0a1,ng t,0 te-d,-, da-, + 7
o-ang Int, 6e-0a,nann4a adalah 0enghadang la<an aga- t,dak .,1a lolo1 0ele<at, ga-,1 ke .a-,1
te-akh,- 1e:a-a .olak*.al,k, dan /nt/k 0e-a,h ke0enangan 1el/-/h anggota g-/6 ha-/1 1e:a-a
lengka6 0elak/kan 6-o1e1 .olak*.al,k dala0 a-ea la6angan 4ang telah d,tent/kan
"e-0a,nan ,n, .,a1an4a d,0a,nkan d, la6angan dengan a:/an ga-,1*ga-,1 4ang ada ata/ .,1a 2/ga
dengan 0engg/nakan la6angan 1eg,e06at 4ang d,.ag, 0en2ad, ? .ag,an Ga-,1 .ata1 da-, 1et,a6
.ag,an .,a1an4a d,.e-, tanda dengan ka6/-
Anggota g-/6 4ang 0enda6at g,l,-an /nt/k 0en2aga la6angan ,n, te-.ag, d/a, 4a,t/ anggota g-/6
4ang 0en2aga ga-,1 .ata1 ho-,1ontal dan ga-,1 .ata1 @e-t,kal Bag, anggota g-/6 4ang 0enda6atkan
t/ga1 /nt/k 0en2aga ga-,1 .ata1 ho-,1ontal, 0aka 0e-eka akan .e-/1aha /nt/k 0enghalang, la<an
0e-eka 4ang 2/ga .e-/1aha /nt/k 0ele<at, ga-,1 .ata1 4ang 1/dah d,tent/kan 1e.aga, ga-,1 .ata1
.e.a1 Bag, anggota g-/6 4ang 0enda6atkan t/ga1 /nt/k 0en2aga ga-,1 .ata1 @e-t,kal (/0/0n4a
han4a 1at/ o-ang), 0aka o-ang ,n, 0e06/n4a, ak1e1 /nt/k ke1el/-/han ga-,1 .ata1 @e-t,kal 4ang
te-letak d, tengah la6angan
"e-0a,nan ,n, 1angat 0enga14,kkan 1ekal,g/1 1angat 1/l,t ka-ena 1et,a6 o-ang ha-/1 1elal/
.e-2aga dan .e-la-, 1e:e6at 0/ngk,n 2,ka d,6e-l/kan /nt/k 0e-a,h ke0enangan
'+ &a-a 0e0a,nkan 6e-0a,nan Gale Galean (Go.ak 1odo-)
Te-da6at .e-.aga, 0a:a0 6e-0a,nan t-ad,1,onal 4ang .e-ke0.ang d, dae-ah Bal, Salah 1at/
6e-0a,nan t-ad,1,onal 4ang :/k/6 6o6/la- d,kalangan anak*anak adalah 6e-0a,nan Go.ak Sodo-
ata/ 4ang ak-a. d,1e./t 6e-0a,nan Gale galean
Gale galean adalah 1e2en,1 6e-0a,nan dae-ah da-, Bal, d, Indone1,a "e-0a,nan ,n, adalah
1e./ah 6e-0a,nan g-/6 4ang te-d,-, da-, d/a g-/6, d, 0ana 0a1,ng*0a1,ng t,0 te-d,-, da-, + 7
o-ang Int, 6e-0a,nann4a adalah 0enghadang la<an aga- t,dak .,1a lolo1 0ele<at, ga-,1 ke .a-,1
te-akh,- 1e:a-a .olak*.al,k, dan /nt/k 0e-a,h ke0enangan 1el/-/h anggota g-/6 ha-/1 1e:a-a
lengka6 0elak/kan 6-o1e1 .olak*.al,k dala0 a-ea la6angan 4ang telah d,tent/kan
"e-0a,nan ,n, .,a1an4a d,0a,nkan d, la6angan dengan a:/an ga-,1*ga-,1 4ang ada ata/ .,1a 2/ga
dengan 0engg/nakan la6angan 1eg,e06at 4ang d,.ag, 0en2ad, ? .ag,an Ga-,1 .ata1 da-, 1et,a6
.ag,an .,a1an4a d,.e-, tanda dengan ka6/-
Anggota g-/6 4ang 0enda6at g,l,-an /nt/k 0en2aga la6angan ,n, te-.ag, d/a, 4a,t/ anggota g-/6
4ang 0en2aga ga-,1 .ata1 ho-,1ontal dan ga-,1 .ata1 @e-t,kal Bag, anggota g-/6 4ang 0enda6atkan
t/ga1 /nt/k 0en2aga ga-,1 .ata1 ho-,1ontal, 0aka 0e-eka akan .e-/1aha /nt/k 0enghalang, la<an
0e-eka 4ang 2/ga .e-/1aha /nt/k 0ele<at, ga-,1 .ata1 4ang 1/dah d,tent/kan 1e.aga, ga-,1 .ata1
.e.a1 Bag, anggota g-/6 4ang 0enda6atkan t/ga1 /nt/k 0en2aga ga-,1 .ata1 @e-t,kal (/0/0n4a
han4a 1at/ o-ang), 0aka o-ang ,n, 0e06/n4a, ak1e1 /nt/k ke1el/-/han ga-,1 .ata1 @e-t,kal 4ang
te-letak d, tengah la6angan
"e-0a,nan ,n, 1angat 0enga14,kkan 1ekal,g/1 1angat 1/l,t ka-ena 1et,a6 o-ang ha-/1 1elal/
.e-2aga dan .e-la-, 1e:e6at 0/ngk,n 2,ka d,6e-l/kan /nt/k 0e-a,h ke0enangan
Be-,k/t ,n, 6e-at/-an 6e-at/-an 4ang .e-lak/ dala0 6e-0a,nan Gale Galean (Go.ak Sodo-)
adalah 1e.aga, .e-,k/t

@ Alat dan Bahan 4ang d, g/nakan dala0 "e-0a,nan Go.ak Sodo- 4a,t/ Ka6/- Unt/k Me0./at
Ga-,1 La6angan

La6angan Be-.ent/k Seg, E06at
"e0a,n te-.ag, 0en2ad, ' kelo06ok 4ang te-d,-, da-, + 7 o-ang
#,ka ) kelo06ok te-d,-, d1a-, 5 o-ang 0aka la6angan d,.ag, 0en2ad, 5 kotak 6e-1eg, 6an2ang,
4ang .e-/k/-an 70 A +0
T,0 6en2aga .e-t/ga1 0en2aga aga- t,0 la<an t,dak .,1a 0en/2/ ga-,1 3,n,1h
T,0 la<an .e-/1aha 0en/2/ ga-,1 3,n,1h dengan 1a4a-at t,dak te-1ent/h t,0 6en2aga
T,0 la<an d,katakan 0enang a6a.,la .e-ha1,l .al,k 0en/2/ ga-,1 1ta-t dengan 1ela0at (t,dak
te-1ent/h t,0 la<an)
Salah 1at/ t,0 .,1a d,katakan 0enang a6a.,la .,1a ke0.al, ke ga-,1 1ta-t dengan 1ela0at /nt/k
t,0 la<an dan /nt/k t,0 6en2aga d, katakan 0enang a6a .,la .,1a 0en4ent/h 1alah 1at/ anggota
t,0 la<an

BAB III
"ENUTU"
+) Ke1,06/lan

Galah A1,n ata/ d, dae-ah la,n d,1e./t Gala1,n ata/Go.ak Sodo- adalah 1e2en,1 6e-0a,nan dae-ah
da-, Indone1,a"e-0a,nan ,n, adalah 1e./ah 6e-0a,nan g-/6 4ang te-d,-, da-, d/a g-/6, d,
0ana0a1,ng*0a1,ng t,0 te-d,-, da-, + 7 o-ang Int, 6e-0a,nann4a adalah 0enghadang la<an
aga- t,dak .,1a lolo1 0ele<at, ga-,1 ke .a-,1 te-akh,- 1e:a-a.olak*.al,k, dan /nt/k 0e-a,h
ke0enangan 1el/-/h anggota g-/6 ha-/1 1e:a-alengka6 0elak/kan 6-o1e1 .olak*.al,k dala0 a-ea
la6angan 4ang telah d,tent/kan

+' Sa-an

Dala0 6en/l,1an 0akalah ,n, 6en/l,10en4ada-, .ah<a 0a1,h ada kek/-angan d,dala0 6en/l,1an
ata/6/n ,1, da-,0akalah, /nt/k ,t/ 6en/l,1 .e-ha-a6 1a-an dan k-,t,k da-, 6e0.a:a aga-
6en/l,1da6at 0en,ngkatkan ke0a06/an 0en/l,1n4a /nt/k 0a1a 4ang akan datang