Anda di halaman 1dari 3

SOALAN 2

1. Proses pengajaran dan pembelajaran mesti dirancang dengan sistematik dan


tersusun melalui satu reka bentuk pengajaran.
a. Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan peranan reka bentuk pengajaran
dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata
pelajaran pengkhususan anda.
JAWAPAN :
Kecekapan guru menyediakan perancangan menjadikan pengajaran dan
pembelajaran yang lebih teratur rapi dan tidak membuang masa serta menunjukkan
guru lebih bersedia. Contohnya, objektif ditentukan setelah meneliti keperluan
pelajar, merancang pengajaran dengan mengambil kaedah, aktiviti, bahan dan
menilai pengajaran dan pembelajaran.
Meningkatkan pembelajaran secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar -
amalkan teori, prinsip dan proses pembelajaran. Contohnya, murid dapat melibatkan
diri secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran.
Membolehkan murid memperolehi ilmu, kemahiran dan pengetahuan yang
diharapkan murid memahami pengajaran guru dengan cepat dan jelas. Contohnya,
pembelajaran murid lebih bermakna.
Mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan rasa hormat murid terhadap guru dan
membantu pembinaan disiplin dan sikap yang positif. Contohnya, aktiviti
pembelajaran menyeronokkan dan digemari murid kerana murid yakin dengan
kemampuan guru.
Membantu serta memudahkan pencapaian objektif supaya objektif PdP serta hasil
pembelajaran seterusnya meningkatkan pencapaian murid. Contohnya, sasaran
objektif tercapai dan berdasarkan maklum balas murid.
Menjadikan guru lebih kompeten. Pemilihan dan penggunaan media dan teknologi
yang tepat dan sesuai dengan pengalaman murid memudahkan penerimaan dan
pemahaman murid. Contohnya, guruakan sentiasa cuba meningkatkan kompetensi
semasa menyediakan reka bentuk pengajaran.


b. Model ASSURE boleh membantu guru merancang pengajaran secara sistematik
dan meningkatkan hasil pembelajaran murid.

Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Berikan justifikasi yang sesuai.
Analyse learners (analisis pelajar)
State objectives (nyatakan objektif)
Select method, media and materials (memilih kaedah, media dan sumber)
Utilize media and materials (menggunakan media dan sumber)
Require learner participitation (melibatkan murid dalam pembelajaran)
Evaluation and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian)


KERJA INDIVIDU
Fotostat 1 sukatan pelajaran sekolah rendah (kssr)
Rph berdasarkan model assure (Isnin 7/7/2014)
Story board

TAPAK PEMBELAJARAN
Audio (muzik & suara rakaman)
Rph guna power point (hyperlink / interaktif) tapak pembelajaran
Button konsisten (menu utama, ke belakang, ke depan, keluar)
Hantar = akhir bulan Ogos
Hasilkan cover CD (guna adobe photoshop)

TOPIK 2
Rph diletakkan fungsi2 model

TOPIK 1
Grafik group tu

TOPIK 3
Asas grafik (letakkan CD) biarkan dulu!!!!
Story board
- Lakar guna pensil
- atas kertas
- ada muzik latar
- gambar harimau / pelbagai haiwan
- penerangan tentang apa yang kita nak buat
Tajuk : haiwan
Sains Tahun 1
Menu utama
- Haiwan karnivor
- Kuiz
- Nyanyian