Anda di halaman 1dari 5

http://www.epusara.jawi.gov.

my/epusara/webV5/content/240
Puisi kematian terindah untukmu
Saudaraku,ingatah "#$%
Sesungguhnya mati adaah janji yang ditepati
$api mengapa kau tak pernah pedui
&ngkau ebih memiih dunia yang hina ini.
'aam doa kau meminta husnu khatimah
$api pandanganmu akan dunia tak terarah
(au masih mencari dunia yang beum terjamah
Sehingga upa keinginanmu meraih )annah.
Setiap na*su yang kau hembuskan daam hidupmu
$ak terpuaskan waau dua gunung emas mengeiingimu
+ingga kau tertidur daam peukan hangat istrimu
'an kau terbuai daam angan dan mimpi indahmu.
,eap matamu akan nasib di akhirat nanti
(etika ditanya apa yang kau kerjakan seama ini
-anti kau akan ditanya sendiri.sendiri
(au pun tidak akan dapat mearikan diri
'ari panas dan teriknya matahari
'ari dosa.dosa yang kau akukan setiap hari.
Semoga medan jihad mengantarkan kematianku
#tau saat Sujud Shaat aku menghadap /abbku
#tau saat +ari )umat sebagai hari terakhirku
#tau saat amaan terbaikku,
"aaikat maut meepas jasadku.
#min
0eh: hani*/punyatresna1gmai.com
"enanti 'i 2ar3akh
#bum : +aawatu %man
"unsyid : 4ar &ast
http://iriknasyid.com
(u "erintih, #ku "enangis,
(u "eratap, #ku "engharap,
(u "eminta 'ihidupkan Semua,
#gar 'apat (embai (e 'unia -yata,
5erjaanan /ohku,
"eengkapi Sebuah (embara,
Singgah 'i /ahim 2onda,
Sebeum "enjejak (e 'unia,
"enanti 'i 2ar3akh,
Sebeum 2erangkat (e "ahsyar,
'iperhitung #maan,
5enentu Syurga #tau Sebaiknya,
$anah 6ang 2asah 2erwarna "erah,
Semerah "awar 'an )ugak /indu,
7 8angkah 5un 2aru 2erau,
Susai $akin 5enanda Syahdu,
$enang 'an 'amai 'i 5usaraku,
-isan 2atu "enjadi $ugu,
-amun $ak Siapa 5un $ahu /esah 5enantianku,
$erbangkitnya #ku 'ari Sebuah (ematian,
Seakan (u 'engari,
$angis "ereka 6ang (u $inggakan,
(ehidupan 'isini 2ukan Suatu (hayaan 92
$etapi %a Sebenar (ejadian 92
(embai 0h (embi,
(embaiah (edaam 'iri,
Sendirian Sendiri,
Sendiri 2ertemankan Sepi,
+anya (ain 5utih 6ang "embauti $ubuhku,
$erbujur 'an (aku,
)asad $erbujur 'idaam (eranda (ayu,
#ja 6ang 'atang 'ibuka 5intu ,
$iada Siapa 6ang "emberi $ahu,
$iada Siapa 5un 'apat +indari,
$iada Siapa 6ang $erkecuai,
8emah )emari -a*as $erhenti,
$idak $ergambar Sakitnya "ati,
:ukup sekai )asadku ;ntuk "enguangi,
)antung 2erdenyut (encang,
"enantikan "aaikat 'atang,
"engigi (etakutan ,eap 5ekat 'ipandangan,
Seama %ni 'iceritakan 92
(ini #ku "erasakan 92
'iaam 2ar3akh )asad 'ikebumikan 92
(u "erintih, #ku "enangis,
(u "eratap, #ku "engharap,
(u "eminta 'ihidupkan Semua,
#gar 'apat (embai (e 'unia -yata