Anda di halaman 1dari 4

Kursus: Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Kod: EDU3053
Tutorial ISL
Tutorial 1 (M1)
Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan
tentang sesi amali & Independent Student
Learning (ISL)

Topik 1
Bincangkan maksud teknologi pendidikan.
Nyatakan unsur-unsur / elemen-elemen utama
yang terdapat dalam teknologi pendidikan.
Huraikan kenapa teknologi pendidikan penting
kepada warga guru

Topik 2
Bincangkan maksud "reka bentuk pengajaran"
(instructional design). Pilih salah satu reka
bentuk pengajaran, dan terangkan ciri-cirinya,
kemudian huraikan bagaimana ia dapat
digunakan dalam amalan dalam membina
sesuatu proses atau produk PdP.


Aktiviti Pemerolehan ilmu

Pembentukan Kumpulan

Agihan tugasan
(Persembahan)

Menyempurnakan tugasan

Gambaran umum tentang kursus dan penjelasan
tentang sesi amali & Independent Student
Learning (ISL)
(2 jam)

Topik 1
Membuat rujukan di pusat sumber tentang
Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan
dalam pengajaran-pembelajaran
(2 jam)
Tutorial 2 (M2)
Topik 7
Jelaskan fungsi-fungsi utama yang terdapat pada
sesuatu kamera. Nyatakan apakah teknik-teknik
yang biasa digunakan untuk mengambil gambar
(foto). Huraikan bagaimana gambar foto dapat
digunakan dalam proses PdP.

Topik 8
Bincangkan bagaimana bahan audio dapat
diintegrasikan dalam proses PdP


Topik 7
a. Buat rujukan di pusat sumber/ layari
internet bagi mendapatkan maklumat
berkaitan sejarah perkembangan
fotografi


b. Berdasarkan pengetahuan komposisi,
dapatkan foto yang menggunakan teknik
komposisi dalam penghasilan gambar.
Layari internet.
(2 jam)

Topik 8
Senaraikan perisian-perisian dalam
penyuntingan audio.
(2 jam)

Tutorial 3 (M4)
Topik 12
Bincangkan impak perkembangan baru teknologi
terhadap PdP pelajar di sekolah sekolah.


Topik 12
a. Layari internet dan dapatkan dan cirikan
Undang-undang siber.

b. Dalam seminggu, buat koleksi tentang
perkembangan baru tentang media
elektronik dalam surat khabar, berita,
majalah dan sumber media yang lain.
Secara kumpulan, sediakan 1-2
mukasurat laporan menghuraikan impak
perkembangan baru ini terhadap
pembelajaran pelajar
(2 jam)

Tutorial 4 (M5)
Topik 3
Bincangkan maksud "media pengajaran".
Nyatakan jenis-jenis media pengajaran yang
biasa terdapat di sekolah. Huraikan bagaimana
media pengajaran dapat meningkatkan mutu
pengajaran dan pembelajaran.

Topik 9
Bincangkan jenis dan ciri-ciri yang ada pada
sebuah kamera video. Jelaskan teknik merakam
video yang baik. Bincangkan kebaikan video dan
bagaimana ia dapat digunakan dalam proses PdP
dengan berkesan.
Topik 3
a. Melayari internet untuk memperoleh
maklumat tentang pelbagai jenis media .
Cuba buat klasifikasi dengan
menggunakan pengurusan grafik

b. Nyatakan jenis-jenis dan klasifikasi
media pengajaran yang biasa digunakan
dalam pdp.
(2jam)

Topik 9
Muat turun gambar cara-cara kamera video
beroperasi.
(2 jam)
Tutorial 5 (M7)
Topik 5
Bincangkan prinsip-prinsip asas grafik. Nyatakan
apa jenis-jenis grafik (ciri-ciri grafik) yang dapat
memberi maksud yang hendak disampaikan
dengan lebih baik. Huraikan bagaimana sesuatu
grafik itu memberi kesan kepada proses PdP.

Perihal mengenai penggunaan warna dalam
grafik dengan contoh yang sesuai.
(2 jam)

Tutorial 6 (M8)
Topik 10
Bincangkan maksud integrasi teknologi dalam
proses pengajaran dan pembelajaran. Huraikan
bagaimana aplikasi pemprosesan perkataan dan
persembahan elektronik dapat diintegrasikan
dalam proses PdP dan sertakan contoh
rancangan pengajaranTopik 10
a. Buat rujukan dalam Pusat Sumber and
bincang dengan rakan-rakan mengenai
topik : Impak pemprosesan perkataan
dalam pendidikan dan isu-isu berkait
dengan pemprosesan perkataan

b. Muat turun 5 fitur bagi MS Word dan 5
fitur bagi Ms Excel.
(2 jam)

Tutorial 7 (M9)
Topik 10
Bincangkan Strategi PdP menggunakan TMK
yang boleh diguna pakai dalam proses PdP. Pilih
satu strategi dan nyatakan kelebihan strategi
tersebut.


Topik 10
a. Dengan mengakses internet, cari bahan
dan cuba membentuk satu aktiviti bilik
darjah yang mengintegrasi-kan fungsi
hamparan elektronik dalam pengajaran

b. Cari bahan dan bincangkan pernyataan
berikut:
Peningkatan dalam penggunaan
pangkalan data dalam masyarakat serta
kemudahan internet telah memudahkan
maklumat peribadi diakses oleh sesiapa
pun. Apakah implikasi yang wujud
berkaitan dengan keselamatan dan
privasi palajar di sekolah? Apakah
peranan guru dalam isu keselamatan dan
privasi?
(2 jam)

Tutorial 8 (M10)
Topik 10
Jelaskan bagaimana menghasilkan satu produk
multimedia interaktif yang baik. Bincangkan
apakah elemen-elemen penting yang perlu ada
dalam proses membina produk tersebut.Topik 10
a. Akses maklumat dari internet dan pusat
sumber, bincangkan perkembangan
teknologi multimedia di dalam internet
dari dahulu sehingga kini.

b. Nyatakan kepentingan 5 elemen
multimedia dalam proses membina
produk tersebut.
(2 jam)

Tutorial 9 (M11)
Topik 10
Memurnikan produk multimedia interaktif

Showcasing


Topik 10
Melayari dan akses maklumat dari internet dan
pusat sumber untuk mencari beberapa jenis
media interaktif yang boleh digunakan sebagai
sumber bilik darjah
Dapatkan sebuah produk multimedia dan beri
komen berdasarkan 5 elemen multimedia.
(2 jam)
Tutorial 10 (M15)
Topik 11
Bincangkan bagaimana penggunaan internet
dapat dimanafatkan dalam proses PdP.
Bincangkan apa yang dimaksudkan dengan Web
2.0, dengan menggunakan Analisis SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threatens), pilih satu aplikasi Web 2.0 yang
sesuai untuk meningkatkan PdPTopik 11
Nyatakan konsep web 1.0, 2.0 dan 3.0.
Berikan perbezaan di atas.
(2 jam)
Tutorial 11 (M18)
Topik 4
Bincangkan maksud "instructional planning"
(rancangan pengajaran). Berdasarkan sesuatu
sub tajuk (tajuk kecil sesuatu matapelajaran) dan
berasaskan sesuatu media pengajaran yang
tertentu bina satu "instructional planning"
(jelaskan bagaimana peringkat-peringkat
"instructional" dirancang, direka, dibina,
dilaksanakan dan dinilai).

Topik 6
Nyatakan jenis-jenis bahan 2 dimensi (2D) dan 3
dimensi (3D) yang biasa digunakan atau yang
terdapat di sekolah. Bincangkan bagaimana
bahan-bahan tersebut dapat meningkatkan
proses PdP.


Topik 4
Membuat rujukan di Pusat Sumber / internet
mengenai topik Peranan dan kepentingan
Model-model reka bentuk pengajaran seperti
ADDIE dan ASSURE
Bincangkan Model ASSURE.
(2 jam)Topik 6
Bina satu RPH bagi menggunakan bahan 2D atau
3D dalam PdP.
(2 jam)