Anda di halaman 1dari 14

Perkhawinan & Kesan Perceraian

PENDAHULUAN.
Sedar atau tidak,dengan memberikan sedikit peihatian kepada kejadian alam ini, kita
pasti mengerti mengapa adanya kejadian lelaki atau perempuan atau adam dan hawa.
Kedua-duanya dari acuan yang sama iaitu manusia yang dibentuk dari unsur-unsur
kemanusiaan. Tetapi yang satunya berwatak keras dan yang satu lagi lemah gemalai. Gerak
langkah melambangkan kekuatan dan gerak langkah wanita melambangkatan keindahan.
Sifat-sifat tersendiri yang ada pada lelaki dan wanita itu menunjukkan bahawa kekuatan
lelaki dijadikan sebagai pelindung kecantikan wanita. Betapa indahnya kehidupan manusia
ini dengan adanya pasangan di dalam kejadiannya. Betapa jemu dan bosan kehidupan ini jika
yang menjadi penghuni alam lelaki semuanya, atau perempuan semuanya. adi, kejadian
berpasangan antara lelaki dan perempuan itu merupakan ramuan yang mampu mengindahkan
kehidupan. !llah S."T. berfirman:'Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ia menjadikan
untuk kamu pasangan dari jenis kamu sendiri untuk kamu tinggal tenteram di sampingnya
dan dijadikan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Semuanya itu menjadi tanda-
tanda bagi orang-orang yang berfikir. '#ar-$uum%&'( . )anusia akan menghadapi berbagai
kepincangan sekiranya pergaulan lelaki dan wanita tidak diatur dan disusun mengikut
peraturan tertentu. Tajuan perkahwinan ialah menyusun pergaulan antara lelaki dan wanita
supaya dapat mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindahkan kehidupan. Tanpa
penyusunan yang rapi di dalam pergaulan di antara lelaki dan wanita, kepincangan tidak
dapat dielakkan. Kerana itu, perkahwinan disyariatkan. *alam perkahwinan, ditentukan
kewajipan-kewajipan dan peraturan-peraturan yang akan membawa kebahagiaan kepada
pasangan yang mematuhinya. +leh yang demikian jika peraturan-peraturan itu tidak
dipatuhi, sama ada kerana kejahilan atau sengaja mengingkarinya, pasangan itu sentiasa
dilanda arus yang menjadikan suasana hidup mereka tidak tenteram.
KONSEP PERKHAWINAN DALAM ISLAM
Page 1
Perkhawinan & Kesan Perceraian
!llah telah mensyariatkan perkahwinan kepada manusia selaras dengan kehendak
fitrah manusia yang ingin hidup berpasang-pasangan. )emandangkan untuk memastikan
kelengkapan ajaran ,slam dalam menjamin kesejahteraan rumahtangga, keturunan dan
keselamatan umat, maka syariat ,slam telah pun mengadakan beberapa peraturan hukum dan
peraturan perkahwinan agar manusia tidak akan tergelincir ke dalam kerosakan dan
kehancuran kerana sudah menjadi fardhu ain terhadap orang ,slam dan mengaku dirinya
,slam wajib mempelajari hukum-hukum !llah termasuk hukum nikah cerai dan rujuk.
)aksud perkahwinan ialah akad yang menghalalkan di antara lelaki dengan perempuan hidup
bersama dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab. +leh
yang demikian dalam erti kata lain, suatu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan
sebab perkataan yang mengandungi lafa- nikah, perkahwinan dan sebagainya.*i dalam !l-
.uran terdapat banyak ayat-ayat yang menyebut mengenai pensyariatan perkahwinan
dianjurkan secara langsung atau tidak langsung kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah
semulajadinya.Berikut dinyatakan beberapa ayat !l-.uran !l-Karim mengenai perkahwinan
dan tujuan-tujuan disyariatkannya !llah berfirman dalam surah !n-/isaa0 ayat 1, ertinya %

2Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bilah menikah) anak-anak yatim, maka
nikahilah anita-anita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.!etapi, jika kamu
takut tidak dapatberlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu
miliki."ang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku
seenang-enangnya.#
*ari ayat tersebut di atas, dapat diambil penjelasan bahawa seorang lelaki disuruh oleh !llah
Taala untuk berkahwin jika berkemampuan, sehingga kepada empat orang isteri dengan cara
berlaku adil terhadap mereka sepertimana yang ditentukan oleh syarak.Sebaliknya jika
bimbang tidak dapat berlaku adil maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. 3ukum asal
perkahwinan adalah sunat kerana diamalkan oleh $asulullah./amun para ulama telah
menetapkan hukum perkahwinan berubah mengikut situasi indi4idu. !llah S.".T berfirman
ertinya %
$%ahai manusia & 'erta(alah kamu kepada !uhanmu, yang telah menjadikan kamu dari
satu diri, dan daripadanya dijadikanNya serta dari keduanya Dia memperkembang biakkan
Page 2
Perkhawinan & Kesan Perceraian
lelaki dan perempuan yang banyak. 'erta(alah kepada )llah yang kamu telah bertanya
tentang namaNya yang peliharalah keluargamu. Sesungguhnya )llah *engaas atas kamu.#

*i antara hadis $asulullah S!" yang menerangkan mengenai perkahwinan adalah
sebagaimana berikut 5 ertinya %

$Diriayatkan dari )bdullah bin +as,ud katanya, -asulullah S)% bersabda kepada kamu:
%ahai kumpulan anak-anak muda & 'arangsiapa di antara kamu yang mampu berkahin
hendaklah berkahin. .erana sesungguhnya perkahinan itu menutup pandangan dan
memelihara kemaluan. !etapi barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa
sebab yang demikian itu akan menahan nafsunya.#
*apat kita lihat dengan jelas bahawa dalam hadis di atas $asulullah S!" memerintahkan
umatnya yang mempunyai kemampuan dan keupayaan untuk berkahwin, kerana
perkahwinan merupakan suatu tuntutan syariat dan sunnah /abi S!". !ntara faedah yang
ketara di sini ialah seseorang itu dapat menjauhkan diri dari perkara negatif atau perbuatan
keji yang dilarang oleh !llah Taala seperti berbuat -ina dan sebagainya. Sekiranya seseorang
itu tidak mampu berkahwin hendaklah dia berpuasa itu dapat mengekang nafsu syahwatnya
*engan perkahwinan,masyarakat dapat diselamatkan dari kerosakan akhlak dan
mengamankan setiap indi4idu dari kerosakan pergaulan.*i sini nampak dengan jelas bahawa
tabiat manusia sentiasa condong kepada jenisnya yang berlawanan ,3al ini tidak dapat
dipenuhi kecuali dengan jalan perkahwinan yang diatur dengan syariat !llah.*engan
perkahwinan ini,uamt dapat diselamatkan,baik secara indi4idual mahupun social,dengan budi
pekerti yang mulia,inilah salah satu dari fungsi risalah yang telah dibawa oleh $asulullah
saw. 6erkhawinan hedaklah diasaskan kepada beberapa factor penting untuk menjamin
kebahagiaan. !ntara asas tersebut adalah ikatan perkhawinan itu perlulah berasaskan rasa
ta7wa kepada !llah S.".T kerana tanpa elemen ini sesebuah perkhawinan itu tidak akan
mampu mencapai matlamatnya, kerana ia amat bersesuaian dengan fitrah perkhawinan itu
sendiri yang dianggap sebagai satu ibadah dan sunnah. 6erkhawinan juga perlu berasaskan
kepada amanah dan juga tanggungjawaban bukannya berlandaskan nafsu semata-mata. Satu
amanah hendaklah ditunaikan sebaiknya manakala tanggungjawab hendaklah dilaksanakan
dengan jujur dan ikhlas. 6endek kata perkahwinan adalah peraturan dari !llah Taala yang
diturunkan untuk kebaikan seluruh masyarakat manusia bagi mencapai kebahagiaan umat
Page 3
Perkhawinan & Kesan Perceraian
dengan baik dan sempurna. ika keadaan rumahtangga itu kucar kacir dan tidak kukuh, maka
keadaan umat itu juga turut lemah dan sengsara akhirnya.
HUKUM-HUKUM PERKHAWINAN
3ukum asal sesuatu perkahwinan adalah harus sahaja tetapi dalam pada itu berkemungkinan
boleh berubah menjadi wajib, sunat, haram dan makruh di mana sesuai dengan keadaan
seseorang yang akan menempuh perkahwinan. !ntara hukum perkhawinan yang telah
digariskan oleh para ulama adalah seperti yang berikut %
Page 4
Perkhawinan & Kesan Perceraian
1. Perkahwinan yang wajib.
+rang yang diwajibkan berkahwin ialah orang yang sanggup untuk berkahwin, sedang ia
khuatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan -ina.
. Perkahwinan yang !"na#
+rang yang disunatkan berkahwin ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk
berkahwin dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang
terlarang.
$. Perkahwinan yang hara%
+rang yang diharamkan berkahwin ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk
berkahwin tetapi kalau ia berkahwin diduga akan menimbulkan kemudharatan terhadap
pihak yang lain seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat-
sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.
&. Perkahwinan yang %akr"h
+rang yang makruh hukumnya berkahwin ialah orang yang tidak mempunyai
kesanggupan untuk berkahwin #dibolehkan melakukan perkahwinan( tetapi ia dikhuatiri
tidak dapat mencapai tujuan perkahwinan.+leh itu dianjurkan sebaliknya ia tidak
melakukan perkahwinan.
MAHAR
)asyarakat pada masa sekarang hanya menganggap mahar itu sebagai sesuatu pemberian
yang diwajibkan bagi melengkapkan sesebuah perkahwinan. )ereka tidak mengetauhui
bahawa mahar itu mempunyai maksud dan hikmah yang tersendiri dalam ,slam. +leh itu,kita
sebagai umat ,slam perlulah mengetahui secara lebih dekat apakah yang terkandung di
sebalik pemberian wajib mahar oleh suami kepada seorang insan yang akan bergelar isteri.
)ahar berasal daripada perkataan !rab. *i dalam al-.uran istilah mahar disebut
Page 5
Perkhawinan & Kesan Perceraian
dengan al-sada7, al-sadu7ah, al-nihlah, al-ajr, al-faridah dan al-8a7d.
)enurut istilah syara0 mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh
suami kepada isteri dengan sebab pernikahan.)ahar juga adalah hak9harta isteri yang wajib
suami serahkan kepada isteri untuk menghalalkan pernikahan antara keduanya., iaitu sama
ada mahar tersebut akan disebutkan ketika akad nikah ataupun tidak disebut.
Sabda $asulullah S!" bermaksud% $/arilah untuk dijadikan mas kahin alaupun
sebentuk 0in0in yang diperbuat daripada besi.# #3adis riwayat Bukhari (
)as kahwin boleh diberikan dalam bentuk apa saja asalkan berfaedah, sama ada wang
ringgit, barang atau sesuatu yang bermanfaat. $asulullah S!" pernah mengahwinkan
seorang lelaki yang tiada memiliki sesuatu apapun untuk dijadikannya mas kahwin lalu
$asulullah S!" bertanya kepada lelaki itu% $)dakah kamu menghafa1 sedikit daripada ayat
al-2ur,an3# :elaki itu menjawab dia mengingati beberapa surah kemudian $asulullah S!"
pun mengahwinkan lelaki itu dengan mas kahwin surah yang diajarkan kepada perempuan
yang bakal menjadi isterinya. )ahar juga disebut sebagai 8Sado7athinna0 bagi
menggambarkan kebenaran dan kesungguhan keinginan untuk berkahwin daripada pihak
yang akan memberi atau dengan kata lain menunjukkan bahawa pihak suami benar-benar
ingin dan ikhlas berkahwin apabila dia bersedia memberikan mas kahwin kepada isterinya.
PER'ERAIAN DAN PUN'AN(A
)edia bercetak di )alaysia seringkali menyajikan kepada pembacanya tentang kes-
kes penceraian yang berlaku di kalangan masyarakat kita. ,su yang dikatakan sesuatu yang
amat serius itu tidak lagi kedengaran asing dan sesuatu yang baru bagi kita. Kes-kes
perceraian samaada yang melibatkan artis, selebriti, orang kenamaan dan orang awam
semakin meruncing dari hari ke hari. Terdapat pelbagai ragam manusia yang timbul dalam
menyelesaikan masalah penceraian mereka sehingga dibawa ke mahkamah seperti perebutan
hak penjagaan anak, masalah pembahagian harta sepencarian, tuntutan mutah dan nafkah
Page 6
Perkhawinan & Kesan Perceraian
anak-anak, kes saman menyaman dan sebagainya sehingga membawa kepada pergaduhan
antara dua pihak dan meletakkan kesalahan di antara satu sama lain. ;enomena ini
memberikan gambaran yang kurang enak tehadap institusi kekeluargaan di )alaysia yang
semakin hari semakin meruncing. ,katan suci yang pada dasarnya bertujuan untuk membina
sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni seringkali berakhir dengan satu kisah yang
menyakitkan dan menyedihkan iaitu penceraian. $umahtangga yang dibina selama bertahun-
tahun akhirnya musnah juga lantaran masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pasangan yang
tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik.
6erceraian adalah perkara halal tetapi dibenci oleh !llah. ,slam sendiri tidak menggalakkan
penceraian bahkan menggalakkan umatnya agar berbincang dan menyelesaikan dengan cara
yang baik dan berhikmah. *alam sebuah hadis, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh
,bnu <mar, $asulullah S!" telah bersabda=$*erbuatan halal yang dimurkai )llah ialah
talak# $iwayat !bu *aud dan 3akim . )anakala firman !llah S"T, di surah !n /isa0 ayat
'> bermaksud= $*ergaulilah isterimu dengan baik, sekiranya kamu ben0i kepada mereka,
boleh jadi ada yang kamu ben0i itu !uhan akan menjadikan kebaikan yang banyak
padanya#
ika sesuatu masalah tidak dapat lagi diperbetulkan, maka ,slam mengi-inkan
penceraian sebagai jalan terakhir. Seperti firman !llah dalam !l-.uran. $Dan jika seorang
anita melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa
keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya, 'erdamai itulah
terlebih baik daripada ber0erai .+emang manusia itu bersifat kikir. 4ika kamu berbuat baik
kepada isterimu dan berta(a, sungguh )llah +aha +engetahui apa-apa yang kamu
kerjakan.# #Surah !n-/isa?% '&@(
*engan sekali lafa- cerai yang keluar dari mulut suami, maka jatuhlah talak ke atas isteri.
Secara kasarnya, memang nampak mudah dan amat dikhuatiri apabila masyarakat khususnya
orang islam akan menganggap bahawa penceraian ini sesuatu yang boleh dipermainkan dan
sesuatu yang enteng. ika berlaku perselisihan faham antara suami dan isteri, tanpa berfikir
panjang bercerai adalah penyelesaiannya tanpa memikirkan natijahnya. ,nilah yang berlaku.
/amun ketahuilah hakikatnya bahawa penceraian ini merupakan sesuatu yang serius kerana
mendatangkan pelbagai implikasi-implikasi yang negatif terhadap banyak pihak. Selain itu,
tidak ada persefahaman atau tidak serasi sering menjadi faktor yang menjurus ke arah
penceraian. 6erselisihan kecil atau perbe-aan pendapat sudah menjadi asam garam dalam
Page 7
Perkhawinan & Kesan Perceraian
kehidupan orang yang berumahtangga. Sedangkan lidah lagi tergigit, inikan pula suami
isteri. *emi kesejahteraan rumah tangga,mengapa tidak dibuang sahaja yang keruh itu serta
mengambil yang jernih.
Setiap pasangan pastinya ada kelemahannya masing-masing. Seelok-eloknya,
ambillah masa untuk memahami pasangan masing-masing serta kita harus menjadikan
pengalaman yang lalu sebagai pengajaran untuk memastikan kerukunan rumah tangga agar
ikatan suci dan direstui yang terbina itu akan sentiasa terpelihara.
*ari sudut lain pula, sifat isteri yang lebih mementingkan kerjaya berbanding keluarga turut
menyumbang kepada faktor berlakunya penceraian. Sebagai seorang wanita yang bekerjaya
dan dalam masa yang sama sebagai seorang isteri dan ibu, mereka seharusnya bijak dalam
membahagikan komitmen dan masa untuk kerjaya dan keluarga. Sifat wanita yang tidak
mengendahkan kesihatan serta kebajikan suami dan anak-anak menyebabkan mereka rasa
tersisih. )asalah ini juga tidak tertumpu kepada kaum wanita sahaja, malahan ada juga kaum
lelaki yang bersifat demikian. Komitmen suami yang hanya tertumpu kepada kerjaya
menyebabkan hadnya masa untuk berkomunikasi dan berbincang tentang hal kekeluargaan.
,steri pula akan memberontak dan merungut sehingga tercetusnya pergaduhan.
;aktor kewangan juga turut menjadi isu dalam kes penceraian. )asalah ini berlaku
tatkala berlakunya perbe-aan pangkat dan jurang pendapatan antara suami dan isteri. !pabila
isteri mempunyai pangkat dan pendapatan yang lebih berbanding suami, isteri akan
merasakan dirinya lebih tinggi daripada suami dan menimbulkan perasaan bongkak
sehinggakan isteri tidak lagi patuh dan taat dengan perintah suami. 6erasaan hormat terhadap
suami semakin hilang dipengaruhi oleh sifat ego. 6erkara yang sedemikian rupa sepatutnya
tidak berlaku memandangkan suami merupakan ketua keluarga. ,steri seharusnya membantu
dan bertolak ansur dengan pihak suami berkaitan dengan masalah kewangan bukannya
dengan cara yang amat-amat mendesak serta merendahkannya .Bukankah itu sesuatu yang
tidak digalakkan dalam agama islam itu sendiri.
Aampur tangan ibu dan bapa dalam masalah rumahtangga anak-anak juga turut
menyumbang kepada pertambahan kes penceraian. !da sesetengah ibu bapa suka menghasut
anak 5 anak mereka untuk bercerai disebabkan mereka tidak suka kepada pasangan anak
Page 8
Perkhawinan & Kesan Perceraian
mereka atau dalam erti kata lain bukan menantu pilihan. Kes sedemikian ini sudah banyak
berlaku dan anak-anak pula mudah terpengaruh dengan hasutan ibu bapa tanpa mencari jalan
penyelesaian yang lebih baik. Sebagai ibu bapa, mereka tidak harus mencampuri urusan
rumahtangga anak-anak sebaliknya menasihati dan mengajar anak-anak dengan perkara yang
menjurus kepada kebaikan.
IMPLIKASI PER'ERAIAN
6erceraian bukanlah sesuatu yang mudah dan ia sememangnya tidak pernah dipermudahkan
dalam agama ,slam. ,slam itu sendiri tidak menggalakkan perceraian kerana ia akan
mengakibatkan implikasi dan permasalahan yang besar disebabkan oleh perpisahan tersebut.
,slam hanya membenarkan perceraian, jika kedua pasangan suami isteri telah berusaha
bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga
tiada lagi ruang bagi mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. ika semua usaha-
usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumahtangga mereka masih tidak dapat
diselamatkan, maka ,slam membenarkan pasangan tersebut bercerai. 6erceraian merupakan
perkara yang halal tetapi paling dibenci oleh !llah swt. ;irman !llah di surah !l Ba7arah
ayat &&> yang bermaksud,$-ujuklah mereka (isteri-isteri kamu) dengan 0ara yang ma,ruf
atau 0eraikanlah mereka dengan 0ara yang baik#. Begitu juga ,slam yang amat melarang
Page 9
Perkhawinan & Kesan Perceraian
seorang isteri yang minta diceraikan tanpa ada sebab-sebab yang syar0ie, sebagaimana hadis
$asulullah saw yang bermaksud,$Dari Sauban r.a bahaa -asulullah sa bersabda :
$+ana-mana perempuan yang meminta 0erai daripada suaminya tanpa ada apa-apa
keu1uran syar,ie, maka haram ke atasnya bau syurga# $iwayat % !bu *aud
6elbagai permasalahan yang timbul apabila berlakunya perceraian di antara suami dan isteri.
!ntara kesan perceraian terhadap kehidupan adalah %
Kesan Bmosi
Sememanya bukan mudah untuk berpisah apatah lagi bahtera perkhawinan yang
terbina itu telah dilayari bersama sejak bertahun lamanya. ,mpak yang besar
sebenarnya akan dialami pihak isteri yang mana jiwa wanita ini amat sinonim dengan
insan yang lemah. Tekanan perasaan ini bukan sahaja akan mengganggu emosi dan
juga jiwa tetapi juga wewujudkan kesan yang negati4e terhadap keluarga dan kepada
mereka yang terdekat. )aka tidak hairanlah dalam kes-kes seperti ini timbul kes
membunuh diri di kalangan wanita yang bercerai.
Kesan Terhadap !nak-anak
Sering kita dengar bahawa anak-anak adalah mangsa perceraian. 3al ini keana mereka
berada diperingkat tertentu untuk meningkat dewasa. !nak-anak adakalanya tidak
memahami situasi yag berlaku. !nak-anak menjadi mangsa terutamanya jiwa dan
perasaan . !nak-anak akan mengalami kemurungan kerana kurangnya perhatian dan
kasih sayang daripada ibubapa . *i samping itu, adakalanya anak-anak ini terpaksa
dipisahkan adik-beradik.*alam keadaan ini, tidak hairanlah perasaan malu di
kalangan anak-anak akibat perisahan ibubapa mula timbul. )asalah ini tidak hanya
akan berakhir di rumah malah ia akan terbawa-bawa ke sekolah yang
akanmenyebabkan bermulalah masalah seperti kurangnya tumpuan kepada pelajaran
dan akan sentiasa bertindak negati4e serta anak-anak akan lebih suka menyendiri. ika
dibiarkan perkara ini berlaku dalam diri anak-anak, kesan negati4e itu akan mereka
rasai sepanjang hayat.iwa muda mereka yang memberontak dan di situlah
sebenarnya titik tolak permasalahn sosial berlaku. +leh yang demikian adalah
menjadi tanggungjawab ibubapa untuk tidak melibatkan anak-anak dalam konflik
yang berlaku. 6erceraian tidak seharusnya menyebabkan ikatan kasih sayang antara
Page 10
Perkhawinan & Kesan Perceraian
anak dan ibubapa terputus. ,bubapa haruslah memberikan bantuan dan sokongan
terhadap anak-anak atas perubahan yang berlaku dalam hidup mereka. Sudah pasti
dalam masa-masa sebeginilah anak-anak perlu dididik untuk tidak menanamkan
rasa kecewa dan negati4e terhadap kedua orang tuanya.
)asalah Kewangan
Terdapat juga beberapa kes di mana ibubapa berpisah kerana masalah kewangan,
perkara ini sebenarnya akan lebih menghantui mereka lagi selepas proses perceraian
berlaku.3al ini kerana kedua-dua pihak perlu mengurangkan perbelanjaan kerna
punca pendapatan semakin berkurangan. ika sebelum proses perceraian berlaku,
mungkin semua erbelanjaan akan ditanggung bersama, namun hal ini berlaku
sebaliknya apabila pasangan suami isteri itu berpisah. Selain itu juga, mungkin
perbelanjaan semakin meningkat bagi pihak suami kerana terpaksa memberi nafkah
kepada anak-anak yang berada dibawah jagaan isteri. )asalah kewangan ini juga
akan lebih menekan apabila pihak isteri yang sebelum ini hanya mengharapkan dan
bergantung sepenuhnya kepada nafkah yang diberikan oleh suami. )aka tidak
hairanlah, jika perbelanjaan harian anak-anak akan terganggu. Kemewahan yang
dirasai oleh anak-anak akan terpaksa disekat kerana kekangan kewangan.
Kesan Sosial
Kes perceraian bukanlah sesuatu yang baru dan asing dalam masyarakat kita. Keadaan
ini sebenarnya hanya akan mengundang kepincangan dalam kehidupan sosial tidak
kiralah samaada dipihak suami mahupun isteri.6elbagai masalah akan timbul yang
berhubung dengan pergaulan dan interaksi sesama manusia yang akhirnya akan
menghasilkan kesan-kesan negati4e.Sebagai contoh, pandangan masyarakat yang
memandang sinis dengan gelaran janda atau duda. usteru, jiwa akan lebih tertekan
dengan pelbagai persoalan yang perlu mereka hadapi tidak kira sama ada daripada
pihak keluarga dan juga rakan-rakan di sekeliling.
Kesan *ari Segi <ndang-<ndang
6erceraian akan melibatkan satu penukaran dalam status seseorang itu dari segi
undang-undang. ,ni akan menimbulkan masalah yang hanya akan menambah lagi
bebanan yang sedia ada di samping sekatan-sekatan terhadap kebebasan kewangan
akan bertambah. Sebagai contoh, peningkatan cukai perbelanjaan atas sebab
penarikan balik pengecualian-pengecualian cukai pendapatan. ika dilihat dengan
lebih jeas lagi, terutamanya pasanagn yang sudah membeli asset atas nama bersama
Page 11
Perkhawinan & Kesan Perceraian
akan terpaksa mengalami kerugian kerana untuk mengelakkan perbalahan mengenai
pemilikan asset yag sedia ada, pasangan akan lebih selesa mengambil keputusan
untuk menjual asset-aset tersebut. Kesan yang lebih teruk lagi adalah, berlakunya
perbalahan dikedua-dua pihak jika pihak bekas suami mengabaikan tanggungjawab
terhadap anak-anak.usteru berlakulah kes perbicaraan di mahkamah yang
sememangnya memerlukan kos guaman dan sebagainya. Sedar atau tidak situasi ini
akan menambahan tagi tohmahan masyarakat terhadap pasangan terbabit.
,mplikasi-implikasi seperti ini hanya akan membawa kepada kehancuran masyarakat.
6erceraian bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga bahkan ia
hanya mengundang lebih banyak keburukan. )asalah ini seharusnya idak berlaku kerana
islam itu sendiri telah menggariskan panduan untuk membina sebuah keluarga yang bahagia
lantas melahirkan umat islam yang berkualiti melalui institsi kekeluargaan. 6erkhawinan itu
bukan lah sesuatu yang mudah, tetapi perkhawinan adalah tanggungjawab yang amat besar
yang harus dipikul oleh setiap pasangan. +leh yang demikian, sebagai seorang insan yang
berpegang teguh kepada agama, kita haruslah bersandarkan kepada lunas-lunas islam agar
kehidupan kita akan kekal dalam kasih sayang dan keredhaan-/ya.
Page 12
Perkhawinan & Kesan Perceraian
PENU)UP.
,roninya, janganlah kita menganggap bahawa penceraian sebagai satu jalan penyelesaian
yang terbaik untuk satu menyelesaikan konflik atau masalah yang berlaku. Konsep
mencegah itu sebenarnya adalah lebih baik dari mengubati. Bak kata orang-orang tua kita
dahulu, jika mahu bercerai, lihatlah wajah anak-anak kerana di mata mereka ada seribu
penderitaan dan kesengsaraan jika ikatan perkahwinan itu terputus . Seboleh-bolehnya,
setiap pasangan perlu banyak bersabar, bertolak ansur dan memahami antara satu sama lain
untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Komunikasi amat penting dalam
menyelesaikan kemelut yang melanda jiwa mereka. 6asangan seharusnya meluahkan segala
apa yang tidak berkenan dari hati ke hati dan tidak memendam rasa.
Bagi kaum lelaki yang dikurniakan sembilan akal, fikirlah dan buatlah sebaik-baik keputusan
demi kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak. adikanlah perkahwinan itu sebagai
langkah pertama untuk menuju gerbang kebahagiaan. Bagi mereka yang merancang untuk
mendirikan rumahtangga, lengkapilah diri dengan ilmu yang mantap dan mengetahui
tanggungjawab yang akan dipikul untuk membentuk keluarga yang mawaddah, sakinah dan
rahmah.
RU*UKAN
1. h##+,--.a"/yn%.ebe0ia.ne#-Na!iha#
. h##+,--i0%"1an"0a%ak.b02g!+2#.32%
$. www.!abah.g24.%y-jheain!-
&. h##+,--#i+!kahwin.32%-556-57-
8. h##+,--n3r.jai!.g24.%y-+erkahwinan
7. h##+,--ga00eri+erkahwinan.3jb.ne#-
Page 13
Perkhawinan & Kesan Perceraian
6. h##+,--www.i!0a%.g24.%y-kh"#bahjaki%-
9. h##+,--www.%y%a!ji1.ne#.%y
Page 14