Anda di halaman 1dari 1

EMPAT CONTOH WANITA MULIA

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud !Ada Em"a# wan$#a mul$a yang %uga
"enghulu segala wan$#a& mereka $#u $alah As$ah b$n#$ Mu'ah$m ( Is#er$ )$raun *& Maryam
b$n#$ Imran ( +,nda Isa Al-Mas$h *& .had$%ah b$n#$ .huwa$l$d ( $s#er$ Rasulullah *& dan
)a#$mah b$n#$ Muhammad ( Pu#er$ .esayangan Rasulullah *. ( R$waya# +ukhar$ *.
As$ah adalah s$mb,l #eladan bag$ wan$#a ber$man yang #e#a" mem"er#ahankan
ke$manannya ke"ada Allah& mesk$"un h$du"nya sebumbung bersama suam$nya& )$raun&
yang #$dak ber$man ke"ada Allah.
Maryam "ula adalah symb,l wan$#a yang dalam $badah dan #$ngg$ dar%a# ke#akwaannya
ke"ada Allah ser#a mam"u memel$hara kesu/$an d$r$ dan keh,rma#annya ke#$ka
mengabd$kan d$r$nya ke"ada Allah.
.had$%ah "ula adalah s$mb,l $s#er$ yang se#$a #an"a mengenal "ena# lelah mendam"$ng$
suam$nya menegakkan "an%$-"an%$ kebenaran Islam& berk,rban %$wa raga dan segala har#a&
rela menaggung "elbaga$ r$s$k, dan /abaran dem$ menyebarkan r$salah Islam yang
d$amanahkan d$bahu Rasulullah.
Akh$rnya $alah )a#$mah. +el$au adalah lambang "elbaga$ d$mens$ wan$#a s,lehah0 anak
yang s,lehah dan #aa# ke"ada ayahandanya& $s#er$ yang se#$a dan #aa# #erhada" suam$nya
ser#a $bu yang b$%aksana un#uk "u#era-"u#er$nya. +el$aulah mendahulu$ segala wan$#a dan
se,rang wan$#a m$sal$ yang se#$a" de#$k keh$du"an yang d$lalu$nya sewa%arnya d$%ad$kan
$ku#an "ara musl$mah.
Wassalam.