Anda di halaman 1dari 15

UE01302 PEMIKIRAN KRITIS

1.0 PENGENALAN
Pemikiran merupakan aktiviti yang dilakukan le! manu"ia !ampir "etiap ma"a#
Pemikiran "e$ara ringka"nya %le! di&a!ami "e%agai apa "a!a'a %entuk aktiviti yang %erlaku
di dalam minda kita# Manakala kriti" pula mem%eri makna "e"uatu yang "angat
mendalam(terperin$i( mengamati dan "e%againya# Ia 'uga dimak"udkan "e%agai
pema!aman "e$ara mendalam dan kritikal %agi memperkuku!kan dan mempertingkatkan
pema!aman# Pr"e" pemikiran ini "e%enarnya mem%antu manu"ia untuk menganali"a
pernyataan dengan %er!ati)!ati dan men$ari %ukti yang "a! "e%elum mem%uat keputu"an#
1.1 DEFINISI PEMIKIRAN KRITIS.
Pemikiran kriti" ini "e%enarnya !aru" dili!at daripada pel%agai "udut# *al ini kerana(
pengertian pemikiran kriti" ini adala! "angat lua" dan dalam## Setiap "ar'ana atau a!li)a!li
pemikir akan mem%erikan de&ine yang %er%e+a)%e+a# Pemikiran kriti" dapat dili!at "udut
pengertiannya dari "egi %a!a"a dan i"tila!# ,ra"a -pemikiran kriti". adala! merupakan
ga%ungan atau !u%ungan antara dua perkataan iaitu -pemikiran. dan 'uga -kriti".# Muda!
untuk menta&"irkan mak"ud -pemikiran. iaitu meru'uk kepada ke%le!an manu"ia untuk
men$ipta gaga"an)gaga"an dan pengertian)pengertian( %er!u'a!( menilai( "erta mem%uat
keputu"an# /ari "udut %a!a"a perkataan kriti" %era"al daripada perkataan Inggeri" - 0riti$.#
Namun %egitu kata da"ar -kriti". merupakan perkataan 1reek -Krit!". 2 kritik"3 yang
%ermak"ud menim%ang 2'udge3# Menim%ang pula mem%a4a mak"ud menilai 2evaluate"3(
mem%e+akan 2di"tingui"!e"3( memutu"kan 2de$ide3 dan menyal 25ue"tin3 "ama ada
"e"uatu itu %enar atau "ala!
1
#617 /alam Kamu" /e4an 2189:3 pula( perkataan -kriti".
ditakri&kan "e%agai ;tidak dengan %egitu "a!a'a menerima atau memper"etu'ui "e"uatu
mala!an menim%angkan %uruk dan %aiknya terle%i! da!ulu<# Pemikiran kriti" dari "udut
i"tila!nya mem%a4a pengertian "e%agai ik!tiar dan daya intelektual dan mral untuk
mem%angun( memperta'am dan memper!alu"i "erta mengem%angkan "e"uatu %idang ilmu
1
Mohd Azhar Ab. Hamid (2001), Pengenalan Pemikiran Kritis dan Kreatif. Skdai. Penerbit
!"M, h. #1.
Page 1
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
ter"e%ut# /i"amping itu( pemikiran kriti" 'uga %le! ditakri&kan "e%agai pemikiran re&lekti&
yang %eru"a!a untuk memutu"kan "ama ada untuk menerima atau menlak "e"uatu
maklumat# Ia 'uga turut menekankan tentang "al &akta yang %enar ataupun "ala!( "al
%a!a"a yang mana 'ela" atau kurang 'ela" dan terutama "ekali "al "u"unan !u'a! "ama
ada "a! atau "e%aliknya %agi "e"uatu perkara# Selain itu( pemikiran kriti" dalam erti kata lain
%le! ditakri&kan le! Nik A+i" "e%agai ;pemikiran yang meletakkan lgik antara gerak !ati
dengan tindakan# Pemikiran kriti" akan menganali"a i"u)i"u( tetapi %er&ikir "e$ara !li"tik
dan meli!at ma"ala! daripada %er%agai) %agai dimen"i# Mereka %eru"a!a menyele"aikan
ma"ala! dan %ukan %ergiat men$etu"kan pel%agai kri"i" %aru<
2
#627 Setiap a!li "ar'ana "ain"
pemikiran meletakkan pengertian ter!adap &ra"a -pemikiran kriti". kepada pel%agai mak"ud
%era"a"kan kepada pengalaman dan !a"il ka'ian mereka# Antara de&ini"i yang tela!
diletakkan adala! "eperti ;###%er&ikir "e$ara "eriu" 2mendalam3 dan "eteru"nya mem%uat
pertim%angan daripadanya<
3
(637 merupakan de&ini"i yang diletakkan le! /e4ey pada
ta!un1883# Selain itu( Sm dan M!d /a!alan pada ta!un 1888 tela! mentakri&kan
pemikiran kriti" "e%agai ;ke$ekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai
kemuna"a%a!an atau ke4a'aran "e"uatu idea( meneliti ke%erna"an( ke%aikan dan
kelema!an "e"uatu !u'a! dan mem%uat pertim%angan yang 4a'ar dengan menggunakan
ala"an dan %ukti yang muna"a%a!<# =u"teru meneru"i de&ini"ia ini( daptla! kita "impulkan
pema!aman %erkenaan pemikiran kriti"( iaitu u"a!a %er&ikir yang dilakukan untuk diri "endiri
2Eugene dan =ame"( 18813Eleman ini "e%enarnya %erda"arkan %e%erapa eleman tera"
"eperti %er&ikir menggunakan dimen"i tak kiri( %er&ikir menggunakan urutan dan !kum
lgi$( %er&ikir untuk mem%uat pertim%angan dan keputu"an "erta %er&ikir dengan "ikap
%er!ati)!ati dan mengam%il kira ri"ik dan ke"annya#
2.0 JENIS JENIS PEMIKIRAN KRITIS.
Pemikiran kriti" itu "e%enarnya %le! di%a!agikan kepada dua kategri iaitu >
2
$bid, h. #%.
&
$bid, h. #%.
Page 2
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
a3 Pemikiran kritis rendah
Kategri ini meli%atkan pr"e" kgniti& yang "eder!ana # Antara kema!iran)kema!iran kriti"
ta!ap ini iala! mem%anding dan mem%e+akan( mem%uat kategri( mem%uat "e5uen" atau
urutan( meneliti %a!agian)%a!agian ke$il "erta ke"eluru!an dan menerangkan "e%a%nya#
%3 Pemikiran kritis tini
Ia meli%atkan pr"e" kgniti& dan metakgniti& # Pemikiran ta!ap ini 'uga menggunakan
kema!iran metakgniti& meneru"i daya taakulan# /i antara kema!iran pada ta!ap ini iala!
mem%uat ramalan( u"ul perik"a andaian( mem%uat in&eren"i( menge"a!kan "um%er
maklumat( mem%uat generali"a"i dan men$ari "e%a% "erta mem%uat ke"impulan#
!.0 T"J"AN DAN KEPENTINGAN PEMIKIRAN KRITIS.
?idang pemikiran kriti" %ertu'uan menga'arkan kaeda!)kaeda! pemikiran yang
digunakan untuk %er!u'a! "e$ara le%i! %erke"an# *al ini %ermak"ud %a!a4a yang penting
%ukan pada a"pek p"iklgi pemikiran# P"iklgi mengka'i $ara pemikiran yang "e%etulnya
digunakan le! manu"ia# Pemikiran kriti" menumpukan per!atian kepada kaeda!)kaeda!
yang "e!aru"nya digunakan le! manu"ia untuk %er&ikir "e$ara %erke"an# A"pek yang
diutamakan dalam %idang pemikiran kriti" iala! peng!u'a!an( iaitu $ara mem%eri ala"an
untuk menykng atau menentang "e"uatu pendapat#
Pemikiran kriti" adala! amat penting dalam ke!idupan "e!arian %aik kepada petani( pen'a'a(
guru( 'urutera( pen"yara!( a!li krprat ma!upun "e%agai "erang pela'ar#6@7 ?udaya %er&ikir
"e$ara kriti" perlu dititik%eratkan dalam kntek" ke!idupan "e!arian dalam "egala "itua"i
dan keadaan "ekalipun yang di!adapi "epan'ang per'alanan !idup# ?ukan "emua perkara
yang dinyatakan adala! %enar dan adil# Adakalanya perkara yang dinyatakan adala! tidak
%enar( dipal"ukan dan di"ele4engkan# Ale! itu( tidak %le! menerima "e"uatu perkara itu
Page 3
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
"e$ara ke"eluru!an mala!an perlu kepada penilaian "e$ara kriti"# /aya pemikiran
memerlukan keta'aman dan keper"i"an %er&ikir# Segala pengaru! negati& dapat
melumpu!kan pemikiran individu# Ale! yang demikian( pemikiran kriti" amat penting "ama
ada dalam !al yang ke$il ma!upun %e"ar# *al ini kerana %erkemungkinan !al yang ke$il itu
mem%eri ke"annya "angat %e"ar kepada ma"a depan dalam ke!idupan individu# Ale! itu(
pemikiran kriti" perlu dalam ke!idupan "e!arian# Kita akan men'adi pemikir yang %aik
apa%ila kita "edar akan pemikiran kita dan %eru"a!a %er&ikir dengan le%i! teliti dan
%ertanggung'a4a% ter!adap pr"e" pemikiran kita# Kema!iran %er&ikir amat diperlukan %agi
mereali"a"ikan Ba4a"an 2020 dan !a"rat negara# Ke'ayaan dan kema'uan "e"e%ua!
negara %ergantung kepada ke%i'ak"anaan dan kekuatan minda yang dimiliki le! rakyatnya#
Kema!iran %er&ikir amat penting kerana keputu"an yang %aik adala! !a"il daripada pr"e"
pemikiran yang %aik# Pemikir yang %aik perlu menyedari dia "edang %er&ikir dan "edang
menggunakan "egala kema!iran)kema!iran %er&ikir yang diperlukan %agi mem%uat
keputu"an yang %aik# Cati!an %er&ikir amat diperlukan dalam u"a!a men$apai !a"rat
&al"a&a! pendidikan negara iaitu mem%entuk in"an "eim%ang dari "egi 'a"mani( em"i(
r!ani dan intelek# Kema!iran ini dapat melati! murid mem%uat keputu"an dan
menyele"aikan ma"ala! de4a"a ini dengan %i'ak dengan $ara mengga%ungkan "egala
pengeta!uan( pengalaman dan kema!iran %er&ikir yang dia'ar atau diperle!#
Kema!iran %er&ikir 'uga mela!irkan individu yang le%i! %er&ikiran ter%uka( %erkeyakinan "erta
%erani menyuarakan pendapat dan pandangan "erta dapat meng!a"ilkan idea yang %erna"
"eiring dengan perkem%angan teknlgi maklumat# Tidak dapat dina&ikan maklumat adala!
"um%er pengeta!uan kepada daya &ikir dan dengan ledakan teknlgi maklumat ini( guru
%ukanla! "um%er utama pengeta!uan kerana pem%ela'ara le%i! %er%entuk men$apa!#
1a%ungan dariapda dua un"ur ini iaitu teknlgi dan kema!iran %er&ikir akan mela!irkan
murid yang kreati& dan kriti"#
Page :
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
#.0 $IRI%$IRI PEMIKIR &ANG 'IJAK DAN 'ERKESAN.
Pemikir %i'ak %ermak"ud "e"erang yang %i'ak( $erdik dan pandai menggunakan pr"e"
minda untuk men$ari makna dan pema!aman ter!adap "e"uatu( menerka pel%agai
kemungkinan idea( mem%uat keputu"an atau menyele"aikan ma"ala! dan mem%uat re&lek"i
ter!adap pr"e" pemikiran yang di alami#Antara $iri)$iri pemikir yang %i'ak adala! >
Page D
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
a3 0ekal
0ekal %ermak"ud "e"uatu yang %erkenaan dengan !ati iaitu tetap dan tegu! !ati(
ta!an menderita( ta%a!# Sikap ini akan mem%antu "e"erang dalam %ertindak
menyele"aikan ma"ala! dan mem%uat keputu"an# Sangat matang dalam %er&ikir dan
%ertindak "erta %er&ikiran p"iti&#
%3 Cu4e"
Cu4e" meru'uk kepada kn"ep an'al iaitu %le! %eru%a!)u%a! mengikut ke"e"uaian
keadaan namun ma"i! tetap pada prin"ip a"a"# Ia 'uga %le! dide&ini"ikan "e%agai
tidak terlalu ketat# Maknanya pemikiran individu yang lu4e" ini tidak "empit dan
ter!ad#
$3 Kurang Impul"i&
Kurang impul"i& %ermak"ud tidak %ertindak terge"a)ge"a mengikut drngan kata
!ati# Tidak mem%uat keputu"an dengan terge"a)ge"a dan mengam%il tindakan yang
"ia)"ia yang akan mendatangkan ke"an negati&#
d) Inign Ta!u
Ingin ta!u %ermak"ud %era"a ma!u mema!ami atau mengerti "e"uatu# Pera"aan
ingin ta!u penting kerana %erda"arkan pera"aan ingin ta!u( "e"erang itu akan
%er&ikir dengan le%i! ra"inal dan lgik#
e) ?eker'a"ama
Page @
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
?eker'a"ama %ermak"ud %eker'a %er"ama)"ama atau dengan $ara "aling
mem%antu( %ergtng)ryng# Meli%atkan dua atau %e%erapa pi!ak untuk melakukan
"e"uatu peker'aan atau per%uatan %agi mendapatkan !a"il yang le%i! %aik apa%ila
melakukannya %er"ama)"ama dari "egi pel%agai rupa %entuk %antuan iaitu %er"i&at
%antuan tenaga( "kngan( per"e&a!aman dan lain)lain lagi dari "egi "atu pi!ak
kepada pi!ak yang lain untuk &aeda! %er"ama#
f) Re&lekti&
/e4ey( 218333 meng!uraikan pemikiran re&lek"i "e%agai "atu $ara meng!adapi
"itua"i %erma"ala!# Se"erang itu akan melalui pr"e" akti& dan "edar dengan
memikirkan ma"ala! "e$ara re&lek"i dan menyele"aikannya "e$ara praktik# /engan
erti kata lain( "e"erang %le! mengu%a! "uatu keadaan keraguan( kn&lik( dan
gangguan yang dialami kepada keadaan yang nyata( k!eren( tenang dan !armni"#
Menurut /e4ey pr"e" manu"ia %er&ikir %ermula dengan perma"ala!an yang
di!adapinya atau keraguan yang dira"ai atau di!adapi "e"erang# Selagi !u%ungan
kita dengan per"ekitaran %erada dalam keadaan "ele"a( kita tidak %er&ikir
"epenu!nya# Apa%ila kita %er!adapan dengan "itua"i yang tidak "ele"a( %erma"ala!
dan %erlainan daripada ke%ia"aan kita mula %er&ikir "e$ara re&lekti& untuk men$ari
penyele"aiannya# Maka ter%itla! idea)idea atau $adangan E$adangan %agi men$ari
'alan keluar#
g3 Mengam%il Ri"ik
Arang)rang yang ?er'aya adala! mereka yang %erani mengam%il ri"ik %ukan
individu yang tidak ma!u %er!adapan dengan ri"ik# ri"ik adala! kemungkinan
ter'adinya peri"ti4a yang dapat merugikan peru"a!aan# Menurut A!li "eperti
S$rate"( ri"ik adala! ketidakpa"tian ata" ter'adinya "uatu peri"ti4a#
Page F
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
!3 Tidak Muda! Putu" A"a#
Penyakit putu" a"a itu "e%enarnya adala! men'adi &aktr kegagalan# Kata)kata yang
"ering kita dengar dari rang lain agar kita tidak %erputu" a"a atau menyera! dalam
meng!adapi !idup di era gl%ali"a"i(%ila kita putu" a"a maka kita akan ter"epit le!
ke'amnya dunia#Se%agai manu"ia pa"ti ada "aatnya kita mengalami !al yang tidak
"e"uai dengan !arapan tapi kita !aru" tetap tegar dan tak %le! putu" a"a# Putu"
a"a adala! mu"u! utama yang akan mem%a4a kepa"a pel%agai "ikap negative yang
lain#
i3 A"erti&
A"erti& %era"al dari kata a"ing t a""ert yang %erarti menyatakan dengan tega"#
Menurut Ca+aru" 2,en"ter!eim( l8903( pengertian perilaku a"erti& mengandung "uatu
tingka! laku yang penu! ketega"an yang tim%ul karena adanya ke%e%a"an em"i
dan keadaan e&ekti& yang mendukung yang antara lain meliputi > menyatakan !ak)
!ak pri%adi( %er%uat "e"uatu untuk mendapatkan !ak ter"e%ut( melakukan !al
ter"e%ut "e%agai u"a!a untuk men$apai ke%e%a"an em"i# Sedangkan Taum%mann
2l8F@3 menyatakan %a!4a a"erti& adala! "uatu pernyataan tentang pera"aan(
keinginan dan ke%utu!an pri%adi kemudian menun'ukkan kepada rang lain dengan
penu! per$aya diri# Al%erti dan Emmn" 21unar"a( S#/# l89l3 mengatakan %a!4a
rang yang memiliki tingka! laku a"erti& adala! mereka yang menilai %a!4a raang
%le! %erpendapat dengan rienta"i dari dalam( dengan tetap memper!atikan
"unggu!)"unggu! !ak)!ak rang lain# Mereka umumnya memiliki keper$ayaan diri
yang kuat# Menurut Rat!u" 2l89@3 rang yang a"erti& adala! rang yang
mengek"pre"ikan pera"aan dengan "unggu!)"unggu!( menyatakan tentang
ke%enaran# Mereka tidak meng!ina( mengan$am ataupun mereme!kan rang
lain#eng!ina( mengan$am ataupun mereme!kan rang lain# Arang a"erti& mampu
menyatakan pera"aan dan pikirannya den
Page 9
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
(. $)NT)* PEMIKIR KRITIS.
Penga"a" %idang pemikiran kriti" adala! S$rate"# Menurut rekd pur%a(S$rate"
dila!irkan pada ta!un :@8 SM di 1unung Cy$a%ettu" ( At!en# ?apanya adala! "erang
pengukir manakala i%unya adala! "erang %idan# Gi Pei 2 Gant!ippe ( D a%ad ke) : a%ad
SM3 merupakan i"teri S$rate"( dia tela! mela!irkan tiga rang anak iaitu Campr$le" (
Sprni"$u" ( dan MeneHenu" # S$rate" melan'utkan pela'arannya di %a4a! %im%ingan
&al"a&a! Ark!elau" # Plat merupakan anak murid S$rate" pada ma"a itu# Selepa" itu (
Ari"tp!ane" merupakan anak murid Plat# Pada ma"a Iunani( ketiga E tiga rang ini
%ergelar "e%agai a!li &al"a&a!#S$rate" merupakan "erang &al"a&a! Iunani yang "angat
menn'l ( %eliau tela! meninggal dunia pada umur F0 ta!un#
Menurut Genp!n ( J Simp"ium J rekd ( S$rate" perna! %erkata %a!a4a
ke!idupannya !anya akan menyum%ang kepada %idang ke"enian dan mem%in$angkan
&al"a&a! "a!a'a# Selain itu( S$rate" !anya me4ari"i !arta %enda yang "edikit "elepa"
%apanya meninggal dunia# Menurut rekd Genp!n ( S$rate" !anya %ergantung kepada
yuran pela'ar)pela'arnya untuk menyara ke!idupannya# Menurut rekd Ari"tp!ane"
2 Ari"tp!ane" ( ::9 SM )390 SM3 pula menerangkan S$rate" tela! mem%uka "e%ua!
"ekla! &al"a&a! pada ma"a itu#Menurut rekd Plat 2Plat ( :2F ?0) 3:F ?0 3 daripada J
Simp"ium J (Plat merupakan anak murid S$rate" (Plat melan'utkan pela'arannya di
%a4a! %im%ingan S$rate" # Pada ma"a itu( S$rate" tidak ada menerima "e%arang yuran
daripada Plat# Ale! itu (S$rate" !anya %ergantung makanan "eperti $klat yang di%eri
le! rakan)rakannya untuk menyara ke!idupannya# Balau%agaimanapun ( S$rate" tidak
mempunyai karya "endiri # Semua pengeta!uan dan ri4ayat %eliau ke%anyakannya datang
dari rekd yang %er%e+a $nt!nya dialg pela'ar S$rate" Plat ( karya Genp!n ( karya
Ari"tp!ane" dan karya Ari"ttle 2 Ari"ttle ( 39: SM )322 SM3#
/i "amping itu( menurut rekd Ari"tp!ane" ( %ukan "a!a'a merekdkan ke%aikan
%eliau tetapi "indiran dan "indiran %eliau 'uga ada direkdkan# Tam%a!an pula(i"u yang
Page 8
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
kmplek" adala! ulama Iunani pur%a "ering menggunakan kn"ep diri "endiri ( teri( dan
$iri)$iri mereka untuk merekd ri4ayat ke!idupan "e"erang # =u"teru( Plat pun mengikut
tradi"i ini untuk men$atatkan ri4ayat S$rate"# Kemungkinan %e"ar Plat akan
menggunakan pandangan dan kn"ep diri "endiri untuk men$atatkan ri4ayat ke!idupan
S$rate"# Sementara itu( %e%erapa rekd tela! merekdkan peranan dan $iri)$iri S$rate"(
$nt!nya S$rate" tela! menyertai tentera "ema"a Perang Pelpnne"ian tela!
direkdkan le! ,ernande+ S!ake"peare di dalam dialgnya# *al ini tela! menun'ukkan
ke%eranian S$rate"# /alam rekd J Simp"iumJ Plat 'uga menega"kan %a!a4a
ke%eranian S$rate"# *al ini di"e%a%kan S$rate" tela! melindungi dan menyelamatkan
nya4a ,ernande+ S!ake"peare dalam peperangan ter"e%ut#
S+m,anan S-krates
/alam "epan'ang !ayat Skrate"( %eliau tela! %anyak mem%eri "um%angan dalam
pel%agai %idang# Skrate" %anyak meng!a%i"kan 4aktunya untuk %er%i$ara tentang &al"a&a!
di 'alanan At!ena !ingga tidak mempunyai ma"a lagi %aginya untuk menuli"kan apapun
yang %eliau u$apkan# Kita mengenal Skrate" melalui dua "um%er utama ) Plat dan
Genp!n yang %er"ama)"ama men'adi murid Skrate"# /i ma"a "elan'utya( Plat tum%u!
men'adi "erang a!li &al"a&a! yang menuli"kan &al"a&a! dalam dialg)dialg terkenal(
"e'umla! %e"ar di antaranya yang menampilkan Skrate"# Manakala Genp!n pula
men'adi "erang penuli"( dan antara karya terkenalnya adala! Memra%ilia yang
men$eritakan Skrate"#
/ialg yang paling %anyak dianggap "e%agai %er"e'ara! iala! Apology. Ia diakui
"e%agai u$apan yang di%uat le! S$rae" dalam pem%elaan dirinya di per%i$araannya )
tentunya %ukan "eperti "uatu lapran 'urutrengka"( tetapi apa yang tinggal dalam ingatan
Plat %e%erapa ta!un "elepa" ke'adian itu( dikumpul dan di!uraikan dengan $ara
%er"a"tera# Plat !adir di per%i$araan itu( dan tentu "ekali nampak agak 'ela" %a!a4a apa
yang diperturunkan iaa! a6a yang Plat ingat tela! dikatakan le! S$rate"K dan tu'uannya(
Page 10
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
"e$ara am( adala! untuk "e'ara!# Ini( dan "egala %ata"annya( $ukup untuk mem%erikan
"uatu gam%aran yang agak tepat tentang 4atak S$rate"#
,akta)&akta utama tentang per%i$araan S$rate" tidak %le! di"ang"ikan#
Pendak4aan %era"a"kan tudu!an %a!a4a JS$rate" rang yang melakukan ke'a!atan dan
rang yang gan'il( mengka'i tentang perkara)perkara di %a4a! %umi dan di ata" langitK dan
mem%uat "e"uatu yang le%i! %uruk keli!atan "e%agai "e"uatu yang le%i! %aik( dan
menga'ar "emua ini kepada rang lainJ# /a"ar "e%enar permu"u!an ter!adap %eliau yang
!ampir pa"ti adala! %a!a4a %eliau dianggap mempunyai kaitan dengan parti ari"tkra"iK
ke%anyakan anak muridnya terma"uk dalam glngan iniK dan "e"etenga! daripada mereka
yang mempunyai kedudukan yang %erkua"a tela! mem%uktikan %a!a4a mereka $ukup
mendatangkan ke$elakaan# Tetapi tudu!an ini tidak dapat di%uktikan( kerana terdapat
pengampunan %aginya# ?eliau didapati %er"ala! le! ma'riti( dan kemudian ter%uka
kepada %eliau( menurut undang)undang At!en"( untuk meyarankan penalti yang le%i!
ringan daripada !ukuman mati# Untuk megelakkan dirinya daripada !ukuman mati( S$rate"
tela! %ermula dengan menudu! para pendak4anya %er$akap dengan kelan$aran( dan
menlak dak4aan kelan$aran yang dikenakan ter!adap dirinya# Katanya kelan$aran tunggal
yang %eliau %erupaya !anya tentang ke%enaran# /an mereka "e!aru"nya 'angan mara!
dengan %eliau 'ika %eliau %er$akap dengan $ara yang la+im dilakukan le! %eliau( %ukan
dalam J"uatu %entuk pidat yang tela! ditetapkan( $ukup di!ia"i dengan perkataan dan
rangkai kata#J ?eliau "eteru"nya mengatakan %a!a4a( "e%agai tam%a!an kepada para
pendak4anya yang &rmal( %eliau mempunyai ramai pendak4a yang tidak &rmalK dan
mereka( "e'ak para !akim ma"i! kanak)kanak lagi( tela! menye%arkan Jtentang "erang
%ergelar S$rate"( rang yang %i'ak"ana( yang mem%uat "pekula"i tentang langit di ata"(
dan menyelidik ke dalam %umi di %a4a!( dan mem%uat perkara yang le%i! %uruk keli!atan
"e%agai yang le%i! %aik#J Arang "eperti itu( katanya( dikatakan tidak memper$ayai
ke4u'udan para de4a#
Page 11
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
Pemikiran)pemikiran S$rate" le%i! %er"i&at ke"u"ilaan daripda "ainti&ik# /alam
Aplogy( %eliau %erkata>JSaya tidak ada kena)mengena dengan "pekula"i)"pekula"i &i+ikal#J
/ialg)dialg Plat yang paling a4al( yang pada amnya dianggap paling %er"i&at S$rate"(
tertumpu kepda pen$arian takri& i"tila!)i"tila! "u"ila# Charmides menumpukan per!atian
kepada takri& pena!an diri atau ke"eder!anaanK Lysis dengan per"a!a%tanK Laches dengan
ke%eranian# /alam "emua ini( tidak ada ke"impulan yang di$apai( tetapi S$rate"
men'ela"kan %a!a4a %eliau tidak ta!u apa)apa( dan !anyala! le%i! pandai daripada rang
lain kerana mengeta!ui %a!a4a men$ari pengeta!uan adala! perkara yang amat penting#
?eliau %erpegang %a!4a tidak ada manu"ia yang melakukan d"a "e$ara tidak mengeta!ui(
dan le! yang demikian !anya pengeta!uan diperlukan untuk men'adikan"emua manu"ia
murni# *u%ungan yang rapat antara kemurnian dan pengeta!una terdapat dalam
per4atakan S$rate" dan Plat# *ingga ke "uatu dar'a!( ia 4u'ud dalam "emua pemikiran
Iunani( yang %ertentangan dengan &a!aman Kri"tian# /lama "u"ilan Kri"tian( !ati yang "u$i
%er"i! yang diperlukan( dan "ekurang)kurangnya %erkemungkinan ditemui di kalangan
rang adala! !a'il dan 'uga di kalangan rang yang terpela'ar# Per%e+aan antara "u"ila
Iunani dan "u"ila Kri"tian ini kekal !ingga ke !ari ini#
Namun %egitu( "um%angan terpenting S$rate" kepada pemikiran ?arat dikatakan
kaeda! %ertanya)tanyanya 2method of enquiry3 yang dikenali "e%agai kaeda! elen$!"( dan
yang %eliau mempergunakan untuk penelitian kn"ep)kn"ep mral yang utama "eperti
J?aikJ dan JAdilJ yang "ering kali digunakan tanpa "e%arang de&ini"i nyata# Kaeda! ini
diperi!alkan %uat pertama kali le! Plat dalam karyanya( /ialg)dialg S$rate"#
/i"e%a%kan ini( S$rate" dianggap "e$ara tradi"i "e%agai %apa &al"a&a! plitik "erta etika
2atau &al"a&a! mral3( dan "e$ara amnya "e%agai "um%er untuk ke"emua tema utama dalam
&al"a&a! ?arat# Kaeda! ini ma"i! lagi digunakan dalam %idang pendidikan pada ma"a kini#
Skrate" per$aya %a!a4a kita akan le%i! %aik 'ika kita kerap mempertanyakan diri "endiri#
?eliau mengutip "e%ua! ungkapan yang amat terkenal JGnothi seauton" ) yang %ermak"ud(
Kenalila! dirimu "endiri#
Page 12
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
..0 KESIMP"LAN
A"a"nya( Pemikiran Kriti" men'adikan kita le%i! ter%uka dalam menerima "e"uatu( di
"amping $u%a mempertim%angkannya "emula( menganali"a "e$ara kriti" dengan
Page 13
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
mengam%ilkira pel%agai "udut# Ia 'uga memungkinkan pen$ernaan %e%erapa idea dan
kn"ep %aru#Ilmu Pemikiran Kriti" 'uga mem%le!kan "elain menganali"a !u'a! 2!u'a! yang
kuat atau lema!( teri %erguna atau menyangkalnya3( kita 'uga %erupaya %er!u'a! dengan
%erke"an "ekali# *akikatnya ia mampu mem%uatkan kita %er!u'a! dengan %aik atau
menganali"a !u'a! dengan lengkap# Pemikiran Kriti" men'adikan kita le%i! kriti" dan peka
dalam mengka'i "e"e%ua! !u'a! ataupun penyataan yang dikeluarkan "e$ara pengu$apan
ataupun penuli"an# Ia dapat menyedarkan kita %a!a4a "e"e%ua! penyataan itu tidak
"eme"tinya %enar 4alaupun kntek" "truktur penyataannya adala! %etul# Pemikiran kriti"
'uga mampu mem%uka minda kita agar le%i! menerima %er%anding teru" menlaknya
"e$ara &ala"i ke'a!ilan# Kita akan le%i! %erkeyakinan dalam menangani perma"ala!an "erta
'ela" dalam meli!at "e"uatu &enmena#
/.0 R"J"KAN
1# M!d A+!ar A%# *amid 220013( Pengenalan Pemikiran Kritis dan Kreatif# Skudai# Pener%it
UTM( !# 81
Page 1:
UE01302 PEMIKIRAN KRITIS
2# I%id( !# 8D#
3# M!d A+!ar A%d *amid 2200:3# Kreativiti> Kn"ep dan Teri Prakti"# =!r> Univer"iti
Teknlgi Malay"ia
:# A%d Ra!im A%d# Ra"!id 218883# Kema!iran ?er&ikir Merenta"i Kurikulum# Kuala Cumpur >
,a'ar ?akti Sdn# ?!d
D# !ttp>LL444#"$ri%d#$mLd$L1:D9D39FLPemikiran)/an)1aya
@# Mk Sn Sang# 220013# P"iklgi Pendidikan Untuk Kur"u" /iplma Perguruan
Seme"ter 2# Su%nag =aya> Kumpulan ?udiman# Sdn ?!d#
Page 1D