Anda di halaman 1dari 36

*

DISEDIAKAN OLEH:
MUHAMMAD QAWIEM AKMAL B. MOHD YUSOF
MUHAMMAD NAJMI BIN NAZARI
MUHAMMAD HASMIE BIN HASSAN
MOHD ZULRAIMIN BIN ZULKIFLI
*GLOBALISASI
PENDIDIKAN
Apa itu
globalisasi?
Apa
erkkkkk?
Menurut Kamus Dewan
Globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang
menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan
manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi
maklumat.

Cendikiawan barat
Mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan
yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek
kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh
dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini
bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam
konsep dunia tanpa sempadan.

CABARAN GLOBALISASI DALAM
PENDIDIKAN :
Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.
Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.
Pengurusan pendidikan.
Pembentukan jati diri pelajar.
Kualiti guru.

Keperluan terhadap pembelajaran berterusan.
Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum
Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.
Pengurusan pendidikan.
Pembentukan jati diri pelajar.
Kualiti guru.
PERSEDIAAN MENGHADAPI
PERSAINGAN GLOBAL

GURU
- budaya pembelajaran sepanjang hayat.
-kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda
dan bahasa antarabangsa.
- Menguasai kemahiran teknologi.
- Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang
kompleks dan mencabar,
- menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan
baru.
- Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari
segi sosial, politik dan budaya.
KESAN GLOBALISASI TERHADAP
PENDIDIKAN

Pembelajaran sepanjang hayat
Kebolehan berkomunikasi
Kemahiran teknologi
Kesediaan kognitif
Warganegara bertanggungjawab
CABARAN GLOBALISASI KEPADA GURU

Kesediaan guru
Pertambahan beban
Kekurangan sokongan pengurusan
Pengurusan pendidikan
Sikap guru
Perbezaan tahap pengetahuan
Penggunaan teknologi
Pembentukan jati diri
Budaya sekolah
Perkembangan profesionalisme guru
KESAN NEGATIF GLOBALISASI

Negara lemah ditindas
Ketidakadilan perkongsian
Pemantauan yang mendalam
Permintaan pasaran tenaga kerja
Meminggirkan bahasa melayu
Terbuka kepada persaingan tidak sihat
Pengkomersilan pendidikan
Penafian pendemokrasian pendidikan
Penghayatan ilmu terhakis
Antara perubahan yang dapat diperhatikan adalah
seperti yang berikut:

Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses
pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan
menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.

Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi
dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru
berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan
kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan
kemudian menyalurkannya kepada pelajar.

Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan
komputer bagi membolehkan pelajar mengakses
ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber
dengan guru berfungsi sebagai pemandu, pelayar
dan pemudahcara.

Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi
pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan
pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru
menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan
memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi
secara elektronik dengan rakan dan guru
*
BINCANGKAN-

*CIRI CIRI GURU DALAM MENGHADAPI
CABARAN GLOBALISASI PENDIDIKAN
*
1.Seorang yang beriltizam
*Keterlibatan diri secara bersungguh-sungguh serta penuh dengan
tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik di
sekolah.

2.Guru yang berorientasikan maklumat
*Bersungguh-sungguh mengejar maklumat-maklumat baru yang
berkaitan dengan pendidikan melalui sebarang media.

3.Guru yang berwawasan
*Berpandangan jauh dan mempunyai visi yang berkaitan dengan
perkembangan pendidikan, demi mencapai kecemerlangan
pendidikan negara dalam alaf baru.
4.Guru perlu berpandangan global
*Melihat perspektif pendidikan bukan lagi terhad dalam negeri
tetapi juga secara global, agar berjaya menangkis cabaran
pendidikan yang berlaku dalam proses globalisasi yang kian
meningkat.

*Perubahan kurikulum yang mendadak; pertukaran bahasa Melayu
kepada bahasa Inggeris bagi matapelajaran Matematik dan Sains
mulai dari 2003 (salah satu usaha menghadapi proses globalisasi
dalam pendidikan).
5.Guru yang berpandangan positif
*Memperlihat reformasi dan inovasi pendidikan serta
perubahan kurikulum dalam perspektif positif atau yang
boleh mendatangkan manfaat kepada diri, pelajar,
masyarakat dan negara.

Ciri berpandangan positif dalam kualiti profesion
keguruan:
*Peka kepada perubahan.
*Sedar tentang keperluan negara.
*Bersikap positif terhadap pembelajaran.
*Mempunyai inovasi dalam tugas.
6. Berpengetahuan, fleksibel dan mudah menyesuaikan diri
dalam reformasi, inovasi dan perubahan pendidikan.

*Hendaklah menguasai kemahiran belajar untuk melengkapkan diri
dengan ilmu kemahiran dan ilmu pengetahuan.
*Menyesuaikan diri dalam peranan dan tugas baru dari semasa ke
semasa serta dalam persekitaran sosial.

*KEPELBAGAIAN
BUDAYA
KEPELBAGAIAN BUDAYA

Perlu keadilan
Peluang pendidikan kepada semua
Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum
Program sekolah berkembar
KEPELBAGAIAN SOSIO BUDAYA PELAJAR HARUSLAH
DITANGANI DENGAN BIJAK. BERIKUT ADALAH
BEBERAPA CADANGAN YANG BOLEH
DILAKSANAKAN UNTUK MENJAYAKAN MISI
TERSEBUT.


Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem
pendidikan negara.

Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaan dengan
sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal
dengan matlamat mencari kebenaran.

Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daif di
pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.

Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah
dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan.

Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di
institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang.Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan
pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka
sentiasa selaras dengan perkembangan semasa.

Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim
rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman.

Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan
lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar
miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman.

CADANGAN TANGANI KEPELBAGAIAN
SOSIOBUDAYA

Sekolah kebangsaan sebagai peneraju
Kelayakan pelajar jadi penentuan
Pindaan akta
Tingkatkan kemudahan
Tingkatkan mutu pendidikan guru
Peluang latihan
Biasiswa kepada yang berkelayakan
Kuasai pelbagai bahasa
*
*APAKAH KEPENTINGAN SEORANG
GURU DALAM MEMAHAMI KONDSEP
BUDAYA?????
*Guru dapat menerapkan unusr-unsur budaya kepada
murid.
*Murid lebih mengenali budaya yang terdapat dalam
masyarakat.
*Wujudnya nilai-nilai menghormati budaya orang lain.
*Lebih memahami apa yg boleh dibuat dan sebaliknya
dalam masyarakat pelbagai budaya.
*Guru lebih bersedia untuk berhadapan dengan murid
pelbagai budaya.
*Tak ada sifat prasangka terhadap diri murid.
*Guru lebih berhemah & menghormati nilai serta
amalan budaya setempat.
*
PENGARUH PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI (TMK)

Suasana lebih kondusif
Mudah hasilkan bahan
Kepelbagaian media
Maklumat pelbagai
TERDAPAT 3 ASAS PENTING DALAM
PENGGUNAAN TEKNOLOGI
MAKLUMAT IAITU
teknologi maklumat adalah utk kumpul
maklumat. Ia digunakan untuk suntingan dengan
menggunakan teknologi.
memanipulasikan maklumat dan proses semula
imej.
proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan
bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk
berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat
daripada sumber kepada penerima.
PERUBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Kuasa penggerak
Pelaksanaan
Pemudahan bertindak
Kaedah perubahan
Permulaan perubahan

mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan
sesuatu tugasan.
menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh
organisasi menjadi lebih terancang dan telus terutama
organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan
terdapat perkara kerahsian.
mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan
tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya.
kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan
perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus
kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara
bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi.
KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN

Pendidikan jarak Jauh
Reformasi dalam pendidikan
Mudah beri maklumbalas
Sebagai bahan pengajaran pembelajaran
Alat komunikasi
Memudahkan pemahaman
*
GEJALA SOSIAL

PENGKELASAN MASALAH SOSIAL BOLEH
DIPECAHKAN KEPADA 3 BAHAGIAN IAITU:

kesalahan jenayah : mencuri basikal, melawan guru, bertumbuk
sesama pelajar, berjudi dan mencuri kertas soalan ujian.
kesalahan gengsterisme : menjadi ahli kumpulan geng, mengutip
duit pau daripada pelajar lain, mencari gaduh dengan kumpulan
lain, memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam
geng dan berkelakuan seperti samseng.
kesalahan kurang sopan dan biadab : menghisap serta
menyimpan rokok, mengganggu pelajar perempuan, melawan
pengawas, bising dalam bilik darjah, minum serta menyimpan
minuman keras, berbohong, berambut panjang, mengeluarkan
kata-kata lucah, menonton dan menyimpan filem lucah dan lain-
lain.

PUNCA GEJALA SOSIAL

Globalisasi dan modenisasi
Keruntuhan institusi keluarga
Media-massa
Kelemahan undang-undang
Sikap remajA
Sikap ibu bapa
KESAN NEGATIF

Kepada individu sendiri
Menjejaskan negara
Keruntuhan nilai agama
TANGANI GEJALA SOSIAL

Peranan ibu bapa
Peruntukan undang-undang
Pendekatan akademik
Didikan agama
Peranan ahli masyarakat