Anda di halaman 1dari 14

Mari belajar bahasa Kadazandusun Baku/standard Grammar

BOROS NGARAN (KATA NAMA) NOUNS.


Boros ngaran nopo nga boros di gunoon kumaa papadalin do ngaran tongotulun,
tangatayam, tionon om nogi benda. haro duo tinimungan boros ngaran diti
kumoiso, Boros ngaran koizai om kumoduo, boros ngaran poimbida.
kata nama ialah kata nama yang merujuk kepada orang, binatang, benda dan tempat.Kata
nama boleh dibahagikan kepada Boros ngaran koizai (am) dan boros ngaran poimbida (khas)


1. Boros Ngaran Koizai nopo nga posuaton kumaa do ngaran tongotulun, tiiyonon
om nogi banda. Kata nama am ialah merujuk kepada orang, tempat dan benda secara
umum (general). Contohnya:

Tongotulun (manusia) Tongotayam (binatang)
kusai (lelaki) sada (ikan)
ama (emak) tombolog (burung)
apa (ayah) rimau (harimau)
tondu (perempuan) sapi (lembu)
Tiiyonon (tempat) benda
pogun (negeri) tana
pomogunan (negara) telivison
kuta (bandar) piring

2. Boros ngaran koizai nopo nga binabak do duo kawo, koiso roiton do konkrit om
nogi koduo roiton do abstrak. Boros ngaran koizai konkrit nopo kawasa do
intangan, igitan om purimonon. Boros ngaran koizai abstrak nopo i kawasa do
sorohon. Kata nama am dipecahkan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. kata nama konkrit
boleh dilihat, dipegang dan dirasa manakala kata nama abstrak yang dibayangkan atau
dikhayalkan. contohnya:konkrit abstrak
lobong (kubur) abagus (rajin)
montiri (menteri) osonong (baik)
komulakan (remaja) abaah (pandai)
atou (sulam) ounsikou (gembira)3. kata nama dibahagikan kepada boleh dikira dan tidak boleh dikira. contohnya:

Milo do intobon
(boleh dikira)
Imilod intobon
(tidak boleh dikira)
buuk (buku) tusi / silaon (garam)
tungau (kucing) gula (gula)
wogok (babi) waig (air)
kalatas (kertas) togis (pasir)


4. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil pada panggal kata itu.

5. kata nama khas pula ialah merujuk kepada orang, tempat dan benda secara
menyebut nama sesuatu benda atau terperinci.

6. Kata nama khas dipecahkan kepada bernyawa dan tidak bernyawa. Contoh
kata nama khas bernyawa:

tongotulun (orang) tangatayam (binatang)
Yanak Anuk (manuk)
Ugou sabagu(kambing)
Onong abou (karabau)
Yatak Ugau (tungau)
Kuntagil Asu (Tasu)
Gombunan Karud (kambing betina)
Rungsud Yitom (kucing)

7. kata nama khas tidak bernyawa pula ialah:

Koiyonon (tempat) Uhu buuk (tajuk buku)
Kota Kinabalu (kuta -
bandar)
Komoiboros (kamus)
Sabah (pogun - negeri) Dusun (buuk)
Malaysia (Pomogunan -
negara)
Tombiruo (novel)
Laminsinimin (bangunan) Banda (benda)
Lamin talanggoi Miapid
do Petronas
(Menara Berkembar
Petronas)
Korita Proton
(Kereta Proton)
Lamin Tun Mustapha
(Bangunan Tun Mustapha)
Kanon (kamera)
Lugu Tingau, Sarawak
(Tugu Kucing Sarawak)
Dell (komputer)


8. Kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamannya.

9. Gender ; masculine gender merujuk kepada lelaki manakala faminine gender
merujuk kepada perempuan:

Masculine (kokusaian) Faminine (konduan)
Apa (bapa) Ama (ibu)
Tandaha (ayam jantan) Golupo (ayam betina)
Sabagu (kambing jantan) Karud** (kambing betina)
Taki (datuk) Todu (nenek)
Vozoon/woyoon (raja) Oduw (permaisuri)
Randawi (putera) Inuvong (puteri)
Kusai (lelaki) Tondu (perempuan)
Tanak wagu (pemuda) Sumandak (gadis)
Gorusai (jantan) Gorondu (betina)
Tabang (abang) Taka (kakak)

**kadang-kadang dalam sesetengah dialek Ranau, suami menggunakan karud untuk merujuk
kepada isteri. Namun panggilan ini jarang kedengaran pada zaman ini bagi generasi baharu
yang lebih suka menggunakan perkataan honey, sweetheart dan sebagainya.

10. kata nama arah digunakan untuk menunjukkan hala atau kedudukan sesuatu.
kata nama arah biasanya diletakkan sebelum frasa nama dan selepas kata sendi.

Kata nama arah Contoh ayat
sawat, siriba, suang,
dingus, tangaa, piras,
gibang, wanan,
dumbangan, dohuri. ti,
lo, iti, ilo, diti, dilo.
1. id sawat do mija ilo buuk.

2. id siriba do mija ilo buul.

3. magapon i apa id tangaa do tiong.

4. id dohuri i odu di apa.

5. id dumbangan i ama di apa om i aki.

6. id gibang i odu di ama.


Demonstrative pronouns

demonstrative
pronouns

maksud Penerangan Contoh ayat
ti Ini Merujuk kepada
orang atau benda
yang dekat.
Isai ti? siapakah ini
iti sini Iti nopo nga... Ini ialah...
hiti disini Hiti ko po Awak disini
dahulu
diti Punya ini Pemilikan, keadaan Disaai diti? Siapa
punyakah ini?
lo itu Merujuk kepada
orang atau benda
yang jauh
Isai lo? Siapakah itu?
ilo situ Ilo nopo nga... Itu ialah...
hilo disitu Hilo id mija Disitu meja
dilo Punya itu Pemilikan, keadaan Disaai dilo? Siapa
punyakah itu?


Common Particle dalam Bahasa Kadazandusun.

Dalam bahasa Kadazandusun terdapat articles o, i, do, dan di yang digunakan
sebelum kata nama. articles o dan i ialah definite pivot manakala do dan di pula
indefinite non-pivot.


Pivot Non-pivot
definite o i a
indefinite do di the
Kadazandusun determiners

Ia digunakan untuk menjelaskan klausa non-pronomial dan prasa kata nama.

pivot Non-pivot contoh contoh maksud
o do o tanak do tanak a child
i di i tanak di tanak the child

Ini adalah contoh bagi menggunaan definite dan indefinite dalam ayat bahasa
Kadazandusun. Contohnya:

1. i tungau nopo nga id timpak di mija.
the cat is on the table.

2. i buuk nopo nga id sawat di kutak.
the book is on the box.

3. haro o buuk ku
have a book I

4. haro o sikang ku
have a spoon I

Contoh ayat di atas diambil dari sesetengah dialek di daerah Ranau (dialek liwan).
Majoriti dialek menggunakan do bagi di dihadapan kata nama. Contohnya do
mija, do kutak dan sebagainya. Konsep ini menjadi teras kepada pengajaran dan
pembelajaran di sekolah hari ini.


Boros Ponowoli Ngaran (Pronouns)

kata ganti nama ialah kata yang mengambil tempat kata nama sebagai penganti.

Ganti Nama Diri Pertama.

GND
Pertama
Penggunaan Contoh ayat Maksud dalam Bahasa
Melayu
oku
Digunakan selepas kata
kerja dalam satu-satu
ayat. (saya)
1. Mongoi oku pananom do
bunga.
2. Mongoi oku sikul.
3. mambasa oku do buuk.
4. modop oku no.
5. siaakan oku.
1. Saya pergi menanam
bunga.
2. saya pergi sekolah.
3. saya membaca buku.
4. saya mahu tidur.
5. saya mahu makan.
yoku
Digunakan pada awal
ayat. (saya)

(yoku {nopo nga} .....)
1. Yoku nopo nga i Jovi.
2. Yoku nopo nga tanak kusai.
3. Yoku nopo nga poinsikul id
SK Ratau, Ranau.
4. Yoku nopo nga kukumadai.
1. Saya ialah Jovi.
2. saya ialah anak lelaki
3. saya bersekolah di SK
Ratau, Ranau.
4. saya ialah peniaga.
yoho
Digunakan di awal ayat.
Sama penggunaan
1. Yoho nopo nga i Jovi.
2. Yoho nopo nga tanak kusai.
1. Saya ialah Jovi.
dengan ganti diri yoku.
(saya)
3. Yoho nopo nga poinsikul id
SK Ratau, Ranau.
4. Yoho nopo nga kukumadai.
2. saya ialah anak lelaki
3. saya bersekolah di SK
Ratau, Ranau.
4. saya ialah peniaga.
Yahai
Digunakan selepas kata
kerja. lebih dari
seorang. (kami)
1. Mooi yahai sid One
Utama.
2. Muli yahai id kampung di
tama ku.
3. mananom yahai do
kinotuan.
1. Kami pergi ke One
Utama.
2. Kami pulang ke
kampung ibu saya.
3. kami menanam sayur-
sayuran.
Tokou
Digunakan selepas kata
kerja. lebih dari seorang
(kita)
1. Magapon tokou id bawang.
2. walai tokou.
1. Kita pergi memancing di
sungai.
2. rumah kita.
kito
Digunakan selepas kata
kerja. (kita berdua)
1. Mooi kito pagapon.
2. mananom kito do
balatung.
1. Kita berdua pergi
memancing.
2. kita berdua menanam
kacang panjang.Ganti Nama Diri Kedua

GND
Kedua
Penggunaan Contoh ayat Maksud dalam bahasa
Melayu
ika Digunakan pada kedua-
dua gender. lelaki dan
perempuan.
1. ika no tanak tosonong.
2. yoku om ika manaat diti
tansar.
1. awak adalah anak yang
baik.
2. saya dan awak yang
akan mengecat pagar ini.
Ia Digunakan pada kedua-
dua gender lelaki dan
perempuan.
1. mooi ko ia.
2. okon ko ia.

1. awak pergi kah?
2. bukan awaklah.
nu Digunakan selepas kata
nama. selalunya
bersama dengan kata
tanya apa, siapa
bagaimana dll. (noun
agent)
1. Honggo ngoyon nu?
2. Nunu maan nu?
3. piro gatang diti kinotuan
nu?
4. Poingkuro do i tama nu?
1. di mana awak pergi?
2. apa awak buat?
3. berapa harga sayur awak
ini?
4. bagaimana keadaan ibu
awak?
ikoyu Digunakan untuk lebih
dari seorang. boleh
guna untuk kedua-dua
gender.
1. ikoyu tumanud di aki
Gombunan.
2. ikoyu no tanak osonong.
1. kamu mestilah ikut
datuk Gombunan.
2. kamu adalah anak yang
baik.
diu Digunakan untuk lebih
dari seorang, kedua
gender boleh
digunakan.
biasanyaditulis akhir
1. honggo ngoyon diu?
2. nunu maan diu?
3. isai sinakayon diu?
4. nunu abal diu?
1. kamu pergi mana?
2. apakah kamu buat?
3. siapakah yang kamu
naik?
ayat. ditulis bersama
kata tanya honggo, isai,
nunu dan lain-lain.
5. poingkuro no i tama diu? 4. bagaimanakah keadaan
ibu kamu?

Ganti nama ketiga

GND
Ketiga
Penggunaan Contoh ayat Maksud dalam bahasa
Melayu
isio Ganti nama bagi lelaki. 1. isio nopo nga tanak kusai.
2. isio no minananom di
tupolo.
3. isio no mongingia hiti sikul.
1. dia adalah anak lelaki.
2. dia lah yang menanam
durian ini.
3. dia lah guru di sekolah
ini.
isido Ganti nama bagi
perempuan.
1. isido nopo nga tanak tondu.
2. isido no mongingia hiti
sikul.
3. mambasa isido do buuk.
1. dia ialah anak
perempuan.
3. dia ialah guru di sekolah
ini.
4. dia membaca buku.
yolo Digunakan lebih dari
seorang.
1. popoboli yolo do rangalau.
2. mangakan yolo do takani.
3. monuat yolo do tangon.

1. mereka menjual buah
rambutan.
2. mereka memakan nasi.
3. mereka menulis cerita
dongeng.
diolo Digunakan lebih dari
seorang. Pemilikan
sesuatu benda atau
barang.
1. buuk nopo dilo nga diolo.
2. angatan oku diolo mooi
pagapon.
3. diolo dino.

1. buku itu mereka punya.
2. mereka membawa saya
pergi memancing.
3. mereka punya tu.
Possessive Pronouns.

Possessive Adjective dalam bahasa Kadazandusun adalah untuk menunjukkan
kedudukan sesuatu. Berikut adalah Possessive Adjective dalam bahasa KD.

Possessive
Pronouns
Penggunaan Contoh ayat Maksud
doho
dogo
(mine)
Digunakan selepas
kata nama.
1. doho do buuk.
2. doho do pinsil.
3.doho do walai.
1. saya punya buku.
2. saya punya pensel.
3. saya punya rumah.
dia
(his or hers)
1. tahakan dia ino buuk.
2. dia dino buuk.
1. buku itu diberikan
kepada awak.
2. buku itu milik awak.
dika
(his or hers)
Sama dengan dia 1. tahakan dika ino buuk.
2. dika dino buuk.
1. buku itu diberikan
kepada awak.
2. buku itu milik awak.
disio
(his)
Masculine gender,
digunakan selepas
kata nama.
1. Monuat isio do suat kumaa
di tapa disio.
2. mooi isio pagapon id kulam
di tabang disio.
1. dia menulis surat kepada
bapanya.
2. dia pergi memancing di
kolam milik kawannya.
disido
(hers)
Faminine gender,
digunakan selepas
kata nama.
1. Monuat isido do suat
kumaa di tapa disido.
2. Mooi isido pagapon id
kulam di tabang disido.
1. dia menulis surat kepada
bapanya.
2. dia pergi memancing di
kolam milik abangnya.
dahai
(ours)
1. Dahai do walai dino
2. Norumbak walai dahai.
1. rumah itu kami punya.
2. rumah milik kami telah
rosak.
dikoyu
(yours)
1. Boros dikoyu boros Dusun.
2. Iti nopo punti nga dikoyu.
1. Bahasa milik kamu
bahasa Dusun.
2. Pisang ini milik kamu.
diolo
(theirs)
1. Diolo do walai dilo.
2. Iti nopo nga buuk diolo.
3. Mangansak koi id walai
diolo.
1. itu rumah milik mereka.
2. ini ialah buku milik
mereka.
3. kami memasak di rumah
mereka.
daton Kita berdua punya 1. Daton do walai
2.Pagapanan daton.
1. rumah milik kita berdua
2. tempat memancing milik
kita berdua.

Personal pronouns, Possessive Adjective dan Possessive Pronouns dalam bahasa
Kadazandusun standard/ baku

Personal
pronouns
Maksud
Possessive
Adjective
Maksud
Possessive
Pronouns
Maksud
oku I ku my doho mine
yoku I ku my dogo mine
ko you nu you nu mine
ika you nu/kah you dika your
ia you nu you dia your
yau he or she dau his or her dau his or hers
isio he sio his disio his
isido she sido her disido hers
yahai we yah our dahai ours
yagai we koi our dagai ours
tokou we yotokou our dotokou ours
ikoyu you diu your dikoyu yours
kou you diu your diu yours
ikovu you muju your dikovu yours
yolo they diolo their diolo theirs
dato Kita berdua to Kita berdua daton Kita berdua
punya

Jadual dia atas merupakan kajian penulis dan tidak semestinya betul atau benar.
Sesiapa yang mempunyai maklumat penuh bolehlah dipaparkan ke website atau
internet agar saya dan semua pembaca dapat mengetahuinya. Penulis masih
membuat kajian tentang bahasa Kadazandusun yang sangat dicintai ini kerana
bahasa ini sangat unik dan menarik untuk dipelajari. Apasi Boros Apasi Tinaru.

Untuk possessive adjective nu/kah ada sedikit perbezaan penggunaan di mana
apabila nu dan kah berada dalam posisi Possessive adjective maka kah
digunakan untuk orang manakala nu pula digunakan untuk benda dan binatang.

Contoh ayat personal pronouns, possessive adjective dan possessive pronouns
dalam perbandingan tiga bahasa (BKD, BM dan BI)

Boros Kadazandusun Bahasa Melayu Bahasa English
1. Kibeg oku*.
2. Iti nopo nga beg ku**.
3. Doho** do beg.
1. Saya mempunyai sebuah beg.
2.Ini beg saya.
3. Beg ini kepunyaan saya.
1. I have a beg
2. This is my beg
3. It is mine.
1. Kitanak yahai do duo.
2. Iti nopo ngawi nga tanak yah.
3. Dahai do tangaanak.
1. Kami mempunyai dua orang
anak.
2. Ini anak-anak kami.
3. Anak-anak ini kepunyaan kami.
1. We have two children.
2. These are our children.
3. They are ours.
1. Kitama yolo.
2. Ilo nopo nga tama diolo.
3. Diolo do tama.
1. Mereka mempunyai seorang
emak.
2. Itu emak mereka.
3. Wanita itu kepunyaan mereka.
1. They have a mother.
2. That is their mother.
3. She is theirs.
1. Kitangataka kou.
2. Ilo nopo nga tangataka diu
3. Diu do tangataka.
1. Kamu mempunyai dua orang
kakak.
2. Itu adalah kakak-kakak kamu.
3. Mereka itu kepunyaan kamu.
1. You have two elder
sisters.
2. Those are your elder
sisters.
3. they are yours.
1. Kitapa isio.
2. Iti nopo nga tapa di sio.
3. Disio do tapa.
1. Dia (lelaki) mempunyai seorang
ayah.
2. Ini bapa dia (lelaki)
3. Bapa ini kepunyaan dia (lelaki).
1. He has a father.
2. This is his father.
3. He is his.
1. Kitabang isido do tolu.
2. Iti nopo nga tangatabang di
sido.
3. Disido do tangatabang.
1. Dia (perempuan) mempunyai
tiga orang abang.
2. Ini adalah abang-abang dia.
3. Mereka ini kepunyaan dia.
1. She has three elder
brothers.
2. These are her
elderbrothers.
3. They are hers.
1. Kitikiu yau****.
2. Ilo nopo nga tikiu dau.
3. Dau do tikiu.
1. Ia (haiwan) mempunyai satu
ekor.
2. Itu adalah ekornya.
3. Ekor itu kepunyaan ia (haiwan)
1. It has a tail.
2. That is its tail.
3. It is its.

Nota tambahan:

* adalah personel pronouns (no.1)
** adalah possessive adjective (no.2)
*** adalah possessive pronouns (no.3) dan seterusnya.
**** boleh digunakan untuk manusia dan haiwan.Interrogative pronouns (wh words) dalam bahasa Kadazandusun standard/ baku.
Digunakan apabila kita menanyakan soalan.

Interrogative
Pronouns
Penggunaan Contoh ayat Maksud
Nunu
(what)
Digunakan apabila kita
menanyakan tentang
binatang, benda dan
keadaan.
1. nunu lo?
2. nunu maan nu?
3. nunu i naakan nu?
1. apakah itu?
2. apakah awak buat?
3. apakah yang awak telah
makan?
Honggo
nombo
siombo
(where)
Digunakan untuk
menanyakan sesuatu
tempat.
1. honggo ko do poingion?
2. honggo walai nu?
3. honggo toyon nu?

1. di manakah awak tinggal?
2. dimanakah rumah awak?
3. dimanakah awak pergi?
Isai
Isey
(who)
Digunakan untuk
menanyakan kepada
orang.
1. isai i Leela?
2. Isai tapa nu?
3. isai ngaran taka nu?
4. isai i tulun id walai nu?
1. siapakah Leela?
2. siapakah bapa awak?
3. siapakah nama kakak
awak
4. siapakah orang yang
berada di rumah awak itu?
Disaai
(whose)
Digunakan
menanyakan barang
kepunyaan.
1. disaai diti buuk?
2. disaai diti beg?
3. disaai diti torumpak?

1. siapa punya buku ini?
2. siapa punya beg ini?
3. siapa punya kasut tinggi
ini?
Soira
Siara
Songgira
(when)
Digunakan
menanyakan tentang
waktu
1. soira ko monimpuun do
kumalaja?
2. soira koi do korikot id
walai ku?
3. siara ko do mamanau
mooi sikul?
1. bilakah anda mula
bekerja?
2. bilakah kamu sampai ke
rumah ku?
3. bilakah kamu bertolak ke
sekolah?
Nokuro
(why)
Menanyakan sebab 1. nokuro hakod nu?
2. nokuro ino mato nu?
minomuraha?
1. kenapakah kaki awak?
2. kenapakah matau awak itu
berdarah?
Hinonggo
(which)
Menanyakan pilihan 1. id hinonggo o beg nud
ti?
2. itonggo o beg nud ti?
1. Yang manakah beg anda?
Poingkuro
Ingkuro
(how)
Menanyakan keadaan 1. poinguro-kuro ko no
baino?
2. ingkuro ko no?
1. apa khabar? (lit:
bagaimanakah keadaan
awak hari ini?)
2. apa khabar (lit: sama di
atas)
Songkuro
(how)
Menanyakan kuantiti 1. songkuro ginumu noboli
nu no rasuk?
1. berapa pasang bajukah
yang awak sudah beli?
Piro
(how)
Menanyakan nilai 1. piro gatang diti
kinotuan?
1. berapakah harga sayur ini?

Conjunction Kata Hubung dalam bahasa kadazandusun standard/baku.

Conjunction Maksud
perkataan
contoh Maksud ayat
om and 1. Momoli oku do buuk om pinsil.
2. mangakan oku do takano om
sada ginuring.
1. Saya membeli buku dan
pensel.
2. Saya memakan nasi dan
ikan goreng.
nung if 1. Au ogoris tinan nung au tokou
minguyat.
2. au tokou kaakan nung gobulan
tokou.
1. Badan kita tidak sihat jika
kita tidak bersenam.
2. Tidak tidak dapat makan
jika kita pemalas.
toi

toi ko
or 1. Id suang kou do komplek
pomolian toi ko id soliwan?
2. Nunu korohian nu, tupolo toi
rangalau?
1. kamu berada di dalam
kompleks membeli-belah
atau pun diluar bangunan?
2. apa kegemaran awak,
durian atau rambutan?
kumaa kepada 1. Monuat oku do suat kumaa di
taka ku id Kota Kinabalu.

1. Saya menulis surat kepada
kakak saya yang berada di
Kota Kinabalu.Contoh ayat kata tunggal (singular) atau boros montotooiso dalam bahasa
Kadazandusun standard.

1. kiwaa buuk ku. - saya ada buku.
2. mangakan oku do takano. - saya makan nasi.
3. magapon oku id bawang. - saya memancing di sungai.
4. minonilut i sawong do tontolu ku. - biawak mencuri sedikit demi
sedikit telur saya.
5. momompod oku do sondulu. - saya memotong kuku.
6. iti nopo nga pinsil ku. - ini ialah pensel saya.
7. iti nopo nga kompiuto ku. - ini ialah komputer saya.
8. ilo nopo nga tapa ku. - itu ialah bapa saya.
9. ilo nopo nga lamin ku. - itu ialah rumah saya.
10. pointimpak i sada id mija. - ikan itu berada di atas meja.
11. suminding oku. - saya sedang menyanyi.Contoh ayat kata Jamak (plural) atau boros misompuru dalam bahasa
Kadazandusun standard.

1. kiwaa buuk om pinsil ku.
2. mangakan oku do takano om sada linugu.
3. magapon oku om i apa id bawang.
4. minonilut i sawong om i tasu do tontolu ku.
5. momompod oku om i taka ku do sondulu.
6. iti nopo nga pinsil om buuk ku.
7. iti nopo nga kompiuto om tolipaun ku.
8. ilo nopo nga tapa om tina ku.
9. ilo nopo nga lamin om kurita ku.
10. pointimpak i sada om takano id mija.
11. suminding oku duo di tabangon ku.
12. magapon oku do tangasada id Bawang Liwogu.


Komen dari para pembaca sangat di alu-alukan. Semoga komen dan penjelasan
saudara membolehkan bahasa kita dapat diperjelaskan, diperbetulkan dan
seterusnya dapat digunakan secara meluas di kalangan tinaru Kadazandusun di
seluruh Sabah.

Anda mungkin juga menyukai