Anda di halaman 1dari 8

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN

Nama dan Alamat Sekolah


SEKOLAH MENENGAH TEKNIK
SEPANG,
438 DENGKIL,
SELANGOR DAR!L EHSAN"
Nama Pen#ka$%
J!RIAH &INTI I&RAHIM
Ta$'k Ka$%an
MEMPERM!DAHKAN PENDARA&AN
D!A MATRIKS TINGKATAN ( PD)
DAN ( KE* DENGAN PET!NJ!K
GRID
*" Re+lek,% Pen#a$a-an dan Pem.ela$a-an Lal'
Sejak dari mula melangkahkan ke dunia perguruan, saya dapati antara topik dalam silibus
Matematik Menengah Atas yang mudah diajar dan senang diterima oleh pelajar adalah
topik Matriks. Walaubagaimanapun, terdapat satu-satunya subtopik di dalam tajuk
tersebut yang sukar difahami oleh pelajar iaitu berkenaan dengan pendaraban dua
matriks.
Pendaraban dua matriks adalah satu subtopik yang sangat penting dalam tajuk Matriks
kerana ianya ada berhubungkait dengan pengajaran subtopik seterusnya iaitu
Penyelesaian Persamaan Serentak Dengan Kaedah Matriks. Soalan berkaitan dengan
Penyelesaian Persamaan Serentak Dengan Kaedah Matriks ini pula adalah merupakan
satu soalan yang ajib dijaab oleh pelajar dalam Kertas !, "ahagian A. #al demikian
menjadi lebih penting lagi berikutan di dalam Kertas ! pula, se$ara keseluruhannya
terdapat dua soalan berkaitan Penyelesaian Persamaan Serentak yang mana kedua-dua
soalan ini dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan kaedah Matriks. Disini, ingin
saya tekankan bahaa kegagalan pelajar dalam men$ari hasil darab dua Matriks akan
memberikan impak yang besar kepada jaapan yang diberikan oleh pelajar, baik di
dalam Kertas !, mahupun di dalam Kertas %.
Saya juga telah membin$angkan masalah ini bersama dengan rakan-rakan dalam panitia
dan kebanyakannya juga menyuarakan masalah yang sama terutamnya bagi kelas-kelas
pertengahan. Semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, saya
dapati sebahagian besar daripada mereka gagal mengaitkan pasangan elemen yang perlu
didarabkan. Selain daripada itu, mereka juga tidak dapat menulis hasil darab dengan nilai
dan susunan elemen yang betul. Apabila saya bertanyakan masalah ini kepada mereka,
kebanyakannya menjaab mereka tidak ada petunjuk yang jelas untuk menghubungkan
pasangan-pasangan elemen yang patut didarabkan dan bagaimanakah bentuk susunan
jaapan di dalam Matriks yang akan terhasil. Ada juga di kalangan pelajar yang tidak
faham tentang konsep bilakah masanya pasangan elemen yang didarab itu perlu ditambah
atau tidak dan berapa pasangan yang patut ditambah bagi setiap pasangan Matriks yang
didarabkan.
Persoalannya, perlukah saya memaksa pelajar menghafal bagaimana mendarab beberapa
$ontoh pasangan Matriks dalam Peringkat yang berlainan& Adakah teknik yang saya ajar
selama ini amat membosankan& Apakah yang boleh saya lakukan untuk menarik minat
serta perhatian pelajar untuk menjaab subtopik ini dengan baik& Mampukah saya
membantu pelajar&
'usteru itu, masalah ini telah membuatkan saya ter$ari-ter$ari bagaimanakah $aranya
dapat saya membantu pelajar untuk mendapat satu gambaran yang jelas berkenaan
dengan teknik yang betul dalam men$ari hasil darab dua Matriks. Kesukaran mengaitkan
hubungan serta perkaitan darab antara dua pasang Matriks menyebabkan mereka sering
berasa bosan apabila berhadapan dengan permasalahan ini kerana tiada petunjuk yang
jelas bagi mereka untuk menjaab soalan ini dengan baik. Keadaan inilah yang perlu
diperbaiki dengan segera
Saya per$aya, sekiranya keadaan ini dapat diperbaiki, sudah pasti jumlah markah yang
akan diperolehi oleh para pelajar terutamanya bagi mereka yang lemah dalam subtopik
ini dapat dipertingkatkan dan seterusnya menambah peratusan pen$apai mata pelajaran
Matematik sekaligus men$apai gred purata yang lebih baik.
)" /OK!S KAJIAN
Kami hanya memfokuskan kajian kami ini kepada $ara mendarab dengan mudah setiap
pasangan dua Matriks, alaupun pada hakikatnya masih ada terdapat beberapa topik lain
yang masih sukar dikuasai dengan baik oleh pelajar.
Antara kesilapan-kesilapan yang dikesan dalam jaapan pelajar adalah(
kesilapan memilih pasangan elemen yang perlu didarabkan dalam hubungan baris
Matriks pertama dan lajur Matriks pasangannya.
tidak dapat men$ari hubungkait antara pasangan-pasangan elemen dalam kedua-
dua Matriks yang telah didarabkan sama ada perlu ditambah atau tidak.
)agal menulis jaapan hasil darab antara dua Matriks dengan susunan elemen
yang betul.
Saya per$aya dan amat yakin dengan menggunakan *Petunjuk Grid yang diperkenalkan
ini, ianya dapat membantu pelajar mengatasi masalah menghubungkait setiap elemen
berkaitan dalam proses mendarab dua Matriks.
Diharap, pengukuhan kemahiran tersebut akan menjadi bonus untuk mereka memperolehi
markah pada bahagian kertas soalan yang berkaitan seterusnya meningkatkan lagi
ke$emerlangan mereka dalam mata pelajaran Matematik.
3" O&JEKTI/ KAJIAN
Selepas kajian ini selesai dilaksanakan, para pelajar diharap dapat men$apai objektif-
objektif berikut(
%" O.$ekt%+ !m'm
Men$apai kelulusan %++, lulus dalam mata pelajaran Matematik dalam Peperiksaan
SPM dan seterusnya meningkatkan pen$apaian gred purata nilai bagi mata pelajaran
Matematik sekaligus membantu meningkatkan gred purata nilai keseluruhan sekolah.
%%" O.$ekt%+ Kh',',
Mendapatkan petunjuk yang jelas dalam memilih pasangan elemen yang perlu
didarabkan dalam hubungan di antara baris Matriks pertama dan lajur Matriks
pasangannya.
Men$ari garis panduan dalam menentukan hubungkait antara pasangan-pasangan
elemen dalam kedua-dua Matriks yang telah didarabkan sama ada perlu ditambah
atau tidak.
Menentukan dasar proses menulis jaapan bagi hasil darab antara dua Matriks
dengan susunan elemen yang betul.
4" K!MP!LAN SASARAN
Kajian ini melibatkan %+ orang pelajar dari kelas - Perdagangan ! dan - Kejuruteraan
.lektrik % yang terdiri daripada - orang pelajar lelaki dan - orang pelajar perempuan.
(" TINDAKAN 0ANG DI1ADANGKAN
("* T%n$a'an A2al Ma,alah
Sebelum memulakan langkah-langkah yang seterusnya dalam menjalankan kajian ini,
tinjauan aal masalah akan dikenalpasti, bertujuan untuk memahami dengan lebih
mendalam masalah berkaitan. /injauan dilakukan dengan mengumpulkan data-data
seperti di baah(
a.0 1jian /opikal berkaitan topik Matriks.
b.0 1jian Khas men$ari hasil darab dua Matriks melibatkan pelbagai pasangan dengan
peringkat yang berlainan bagi mengenalpasti bilangan soalan yang dapat dijaab dengan
betul.
$.0 latihan bagi mengesan kesilapan dan ke$uaian yang sering dilakukan oleh pelajar
dalam men$ari hasil darab dua Matriks.
(") Akt%3%t% KAEDAH 4PETUNJUK GRID5 6 d%$alankan dalam tem7oh 4
m%n##'8
1a-a Pelak,anaan9
Akt%3%t% * 6Ind%3%d'8
Para pelajar diberikan empat pasangan Matriks yang mempunyai peringkat yang
berbe2a.
)uru meminta pelajar membuat perkaitan terlebih dahulu sama ada ketiga-tiga
pasang Matriks tadi boleh didarabkan ataupun tidak dan apakah peringkat Matriks
yang akan terhasil berdasarkan peringkat-peringkat pasangan Matriks tersebut.
Pelajar kemudiannya diminta men$ari hasil darab bagi pasangan Matriks yang
boleh didarabkan
Pelajar diminta untuk menyemak sama ada hasil darab yang diperolehi bagi setiap
Matriks yang didarabkan adalah betul atau salah berdasarkan semakan aal tadi.
Akt%3%t% ) 6Ind%3%d'8
Para pelajar diberikan satu pasang Matriks yang boleh didarabkan.
)uru meminta pelajar membuat perkaitan terlebih dahulu sama ada pasangan
Matriks itu tadi boleh didarabkan ataupun tidak dan apakah peringkat Matriks
yang akan terhasil berdasarkan peringkat pasangan Matriks tersebut.
Pelajar diminta menurunkan Matriks yang pertama ke baah sedikit daripada
Matriks kedua tanpa menggerakkannya ke kiri atau ke kanan.
Pelajar kemudianya diarahkan membuat garisan-garisan melintang berdasarkan
setiap baris Matriks Pertama dan garisan-garisan menegak berdasarkan setiap
lajur Matriks kedua.
)uru menerangkan kepada pelajar fungsi setiap titik persilangan daripada grid
yang terhasil iaitu sebagi petunjuk hubungan darab setiap elemen berkaitan dalam
Matriks pertama dan kedua di mana setiap titik tersebut menunjukkan kedudukan
elemen bagi hasil darab dua Matriks tersebut.
Pelajar diarahkan untuk menyemak sama ada hasil darab yang diperolehi daripada
*Petunjuk Grid tadi betul atau salah berdasarkan semakan aal melibatkan
peringkat Matriks.
Akti3iti yang sama diulang untuk tiga pasangan Matriks lagi
)uru menyemak jaapan pelajar.
Akt%3%t% 3 6.e-7a,an#an8
Setiap pasangan pelajar diminta memilih empat pasang Matriks yang boleh
didarabkan daripada kad-kad yang tertulis dengan Matriks.
Salah seorang daripada mereka akan memberikan soalan daripada kad-kad yang
telah dipilih tadi, manakala salah seorang lagi akan $uba menjaab dengan $ara
yang sama sepertimana arahan guru di dalam Akt%3%t% )"
Pemberi soalan akan menyemak jaapan yang dihasilkan oleh rakannya.
Akti3iti ini dijalankan se$ara bergilir-gilir sehingga kad-kad tadi telah habis
digunakan.
'aapan pelajar disemak.
Akt%3%t% 4 6Pen%la%an8
)uru menyemak dan menganalisis hasil kerja pelajar.
1jian khas dijalankan pada akhir sesi kajian bagi mengenalpasti penguasaan
konsep dan kemahiran pelajar dalam men$ari hasil darab dua Matriks.
Semua akti3iti-akti3iti di atas akan diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan
setelah akti3iti peringkat aal berjaya dilaksanakan.
:" JAD!AL PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN
&IL" AKTI;ITI
TARIKH
PELAKSANAAN
1ATATAN
%.
Mengenalpasti masalah dan
mengumpul data aal.
Minggu ke 4 ! April
!. Menulis Proposal Kajian Minggu ke 4 5 April
5. Meran$ang tindakan - Akti3iti % Minggu ke 4 6 April
6. Melaksanakan tindakan 4 Akti3iti % Minggu ke 4 6 April
-.
Membin$angkan masalah yang
ujud dalam tindakan 4 Akti3iti %
7dalam panitia0
Minggu ke 4 - April
8. Melaksanakan tindakan 4 Akti3iti !
Minggu Pertama
Mei
9.
Membin$angkan masalah yang
ujud dalam tindakan 4 Akti3iti !
7dalam panitia0
Minggu ke 4 ! Mei
:. Melaksanakan tindakan 4 Akti3iti 5 Minggu ke 4 6 Mei
;.
Membin$angkan masalah yang
ujud dalam tindakan 4 Akti3iti 5
7dalam panitia0
Minggu ke 4 ! 'un
%+.
1jian khas dan pengesanan
pen$apaian pelajar 4 Akti3iti 6
Minggu ke 4 5 'un
%%. <efleksi Kajian /indakan Minggu ke 4 6 'un
%!. Menulis =aporan Kajian /indakan
Minggu Pertama
'ulai
%5.
Pembentangan #asil Dapatan
Kajian /indakan
Minggu ke 4 ! 'ulai
<" KOS KAJIAN
&IL" JENIS &AHAN
K!ANTITI
= HARGA SE!NIT
J!MLAH
%. Kertas A6 7putih0 ! ream > <M :.++ <M %8.++
!.
/oner printer Samsung 7M=!+%+0 4
hitam
% > <M %9+.++ <M %9+.++
5. Kad Manila 7pelbagai arna0 %+ > <M %.!+ <M %!.++
6. Pen marker 7permanent0 % kotak > <M %!.++ <M %!.++
-. )unting % > <M 5.++ <M 5.++
8. "uku $atatan guru % > <M 5.++ <M 5.++
9. Set alat tulis <M %-.++
:. ?otostat bahan dan =aporan Kajian <M -+.++
J!MLAH RM )8*"