Anda di halaman 1dari 3

Bilangan Jurnal : Ke 4/12

Minggu Praktikum : Ke-4


Tarikh Peristiwa : 17 Februari-21 Februari 2014
Tauk Jurnal : Masalah untuk menarik perhatian murid dalam sesuatu aktiviti.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
1. Masalah / Peristiwa
Pa"a minggu ke-# sa$a telah mengha"a%i masalah berkaitan untuk menarik
%erhatian muri" semasa sesuatu akti&iti se"ang "ialankan' Jika sesuatu akti&iti $ang
"ilakukan itu menarik( mereka teta% uga ti"ak melakukan %erkara tersebut bersungguh-
sungguh( ika a"a muri" $ang melakukan bersungguh-sungguh itu%un han$a segelintir
sahaa'
2. Analisis
Masalah ini timbul mungkin "isebabkan mereka memikirkan( ika muri" melakukan
sesuatu %erkara tia"a %eneguhan %)siti* atau negati* $ang mereka terima( "alam kata $ang
lain tia"a ganaran atau t)ken $ang "iberi( lebih-lebih lagi ke%a"a +)r ,a*i-i muri" tahun 2
./0ellent( "i"a%ati "ia ti"ak berminat untuk belaar( hasil %erbin0angan "engan guru kelas "an
%emerhatian *ail %eriba"i +)r ,a*i-i( muri" tersebut "atang "ari keluarga $ang agak
bermasalah( menurut guru kelas +)r ,a*i-i memerlukan %erhatian $ang lebih "ari%a"a guru
untuk memastikan "ia belaar'

3. Cadangan Tindakan Susulan
a1 2a$a akan mewuu"kan %eneguhan %)siti* atau negati* ke%a"a muri" $ang as$ik bermain
"an
ti"ak mahu memberi %erhatian semasa P3P'
b1 2a$a akan mewuu"kan sistem t)ken atau menawarkan ha"iah "ia akhir sesi P3P'
01 2a$a akan men"a%atkan bimbingan "an nasihat "ari%a"a guru "an %ens$arah %embimbing
"i
sam%ing berbin0ang "engan rakan guru %elatih untuk menggunakan 0ara lain "alam as%ek
%engawalan kelas su%a$a muri" lebih menarik "an bersungguh-sungguh semasa P3P'
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
2a$a akan 0uba mengatasi masalah ini "alam tem%)h seminggu' 2ekiran$a masalah
ini ti"ak "a%at "iatasi se0e%at mungkin su"ah tentu memberi bebanan ke%a"a "iri sa$a
sen"iri untuk men"a%atkan %erhatian "ari%a"a muri"-muri"'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
4isemak )leh guru Pembimbing 4isahkan )leh Pens$arah
Pembimbing
Tan"atangan : Tan"atangan :
+ama : +ama :
Tarikh : Tarikh :