Anda di halaman 1dari 1

D

asar ekabahasa negara


Thai yang utuh sejak dulu
hingga kini mengawal
ketat penggunaan bahasa Thai
sebagai bahasa kebangsaan dan
bahasa rasmi negara, khususnya
dalam komunikasi dan penyiaran
negara itu. Kedudukan media
elektronik sama ada saluran
kerajaan mahupun swasta akur
dengan dasar tersebut. Walau
bagaimanapun, stesen radio
Thai membuka ruang untuk
penyiaran bahasa Melayu sejak
lebih tiga dekad lalu setelah men-
dapat kelulusan daripada pihak
tentera kerana faktor keselamat-
an negara bagi keperluan tentera
wilayah selatan yang berpusat di
Narathiwat.
Radio Tentera atau Corokplang
turut dikenali sebagai Radio 912
ini dipancarkan melalui gelom-
bang FM untuk jarak sederhana
dan gelombang AM bagi jarak
jauh bertujuan memudahkan
pihak kerajaan menyalurkan
maklumat dan penerangan kepa-
da rakyat tempatan di samping
melancarkan perang saraf untuk
menghadapi golongan penen-
tang kerajaan, khasnya golong-
an pemisah. Saluran radio ini
juga boleh didengari oleh rak-
yat Malaysia di kawasan Pantai
Timur khasnya.
Antara rancangan yang ter-
kenal dan bertahan lama ialah
Berita Pak Cu. Namun, disebab-
kan ancaman daripada golongan
pemisah dan faktor keselamatan
di wilayah selatan, jam siaran
bahasa Melayu yang selama satu
jam seminggu banyak diisi de-
ngan rancangan hiburan seperti
Dikir Ulu (lebih kurang dengan
Dikir Barat di negeri Kelantan)
serta lagu-lagu Melayu dan
Indonesia. Selain itu, siaran cera-
mah agama juga diwujudkan
untuk pendengar di ketiga-tiga
wilayah selatan Thai.
Bagi meneruskan hayat pe-
nyiaran radio bahasa Melayu di
negara itu rancangan Jendela
Masyarakat yang ditaja oleh
Yayasan Kebajikan Islam Wi-
layah Selatan (YAKIS) diberi
peruntukan masa selama satu
jam sehari untuk lima malam
dari jam 9.00 hingga 10.00 malam
waktu tempatan. Siaran berba-
hasa Melayu ini disiarkan mela-
lui gelombang FM yang dapat
didengari oleh penduduk di tiga
wilayah selatan. Pengisian pel-
bagai aktiviti siaran oleh YAKIS
ini diterima oleh khalayak ke-
rana memuatkan berita-berita
semasa dari luar dan tempatan,
hal-hal agama, kebudayaan, ke-
senian, bahasa, hiburan, sejarah
dan pendidikan. YAKIS dipimpin
oleh YM Tengku Ariffin Tengku
Chik, putera raja keturunan
ketiga kerabat diraja Pattani
Darussalam serta didukung oleh
ahli akademik, ahli politik, pe-
mimpin masyarakat dan individu
tertentu dari badan kerajaan dan
swasta.
Waktu siaran dilakukan me-
ngikut giliran wilayah tertentu
dan dikendalikan oleh seorang
juruhebah yang ditugaskan. Mi-
salnya, Stesen Narathiwat siaran-
nya adalah pada malam Selasa
dan kandungan rancangannya
ialah hal ehwal agama Islam
manakala Stesen Jala pula ber-
siaran pada malam Khamis yang
memberi tumpuan kepada beri-
ta dan hal ehwal semasa. Stesen
Pattani gilirannya adalah pada
malam Sabtu dan kandungan
siarannya ialah tentang sejarah
dan kebudayaan. Selain malam-
malam berkenaan, stesen-stesen
radio ini masing-masing mengen-
dalikan siaran untuk wilayah
sendiri tetapi pendengar yang
berada di luar wilayah masih
boleh mendengarnya. Khalayak
boleh memilih saluran yang
ingin didengari mereka.
Namun, setelah tragedi ber-
darah Krisek-Takbai, rancangan
Jendela Masyarakat di stesen
radio Thai dihentikan oleh pihak
tertinggi tentera Wilayah Selatan
buat sementara waktu atas alas-
an keselamatan negara. Oleh itu
radio sebagai penyambung hayat
bahasa Melayu untuk menemui
khalayak melalui gelombang uda-
ra walaupun agak terhad tidak
dapat bersiaran lagi melainkan
mendapat kebenaran pihak kera-
jaan dan tentera Thailand.
Halaman Dua Belas BERITA HARIAN Rabu, 21 November 2007
BAHASA MELAYU DI PERSADA DUNIA
Radio Thai Penyambung Hayat Bahasa Melayu
BHPILIHL12 21 emel
DI MANA BUMI DIPIJAK DI SITU LANGIT DIJUNJUNG
D
ewan Bahasa dan Pustaka
(DBP) mengucapkan tah-
niah dan syabas kepada
Perbadanan Putrajaya atas kepri-
hatinan mereka terhadap peng-
gunaan bahasa kebangsaan yang
betul pada papan tanda yang
dipamerkan di tempat awam.
Bangunan yang terletak di
Presint 2, Putrajaya yang menem-
patkan dua buah mahkamah, iaitu
Mahkamah Persekutuan dan
Mahkamah Rayuan yang dahu-
lunya dinamai Palace of Justice,
kini dinamai Istana Kehakiman.
Penggunaan nama Istana Ke-
hakiman tersebut memang tepat,
indah dan menarik. Teguran
DBP kepada pihak Perbadanan
Putrajaya tentang penggunaan
nama Palace of Justice ini pernah
disiarkan dalam Klik DBP keluar-
an bulan Jun 2005.
Pertukaran nama bangunan
tersebut mencerminkan sikap
cinta dan bangga rakyat Malaysia
yang menyanjung bahasa
Melayu sebagai bahasa kebang-
saan dan bahasa rasmi negara.
Keprihatinan pihak Perbadanan
Putrajaya ini seharusnya men-
jadi teladan kepada institusi ter-
babit, lebih-lebih lagi ia terletak
di tengah-tengah pusat pentadbir-
an negara yang menjadi mercu
tanda kemajuan negara yang ber-
citrakan Malaysia.
Pertanyaan tentang aspek
penggunaan bahasa wyang
betul boleh dihubungi melalui
talian 03-2148 1960, 5887, 5905
dan 2139.
Dahulu Palace of Justice
Kini Istana Kehakiman
Oleh Normala Mohamad Yusof
Oleh Ismail Salleh
DI STUDIO: Tuan Dania Meringing (kanan) dan ahli panel jemputan yang menjayakan seg-
men bahasa Melayu.
APA SUDAH JADI?
U
niversiti Kebangsaan Ma-
laysia (UKM) ditubuhkan
37 tahun lalu bagi memenu-
hi keperluan pendidikan orang
Melayu dan pembangunan bahasa
Melayu. UKM diiktiraf sebagai
salah sebuah universiti penyeli-
dikan oleh Kementerian Pengajian
Tinggi apabila meraih pelbagai
kejayaan. Terbaharu, bekas gra-
duan UKM Dr. Sheikh Muszaphar
Shukor Sheikh Mustapha yang
juga merupakan bekas graduan
UKM terpilih sebagai angkasa-
wan negara pertama menjejakkan
kaki ke Stesen Angkasa Lepas
Antarabangsa (ISS).
Meskipun, pihak pentadbiran
UKM mengutamakan penggunaan
tulisan Jawi pada papan tanda
pintu masuk utama UKM, terdapat
sedikit kesilapan ejaan yang perlu
diperbetulkan. Menurut Pedoman
Ejaan Jawi Yang Disempurnakan
terbitan DBP, ejaan yang betul bagi
perkataan universiti ialah
bukan dan frasa
yang lengkap .
Kesilapan ini berlaku disebab-
kan kecenderungan kita menye-
but perkataan universiti dengan
yu-ni-ver-si-ti sedangkan sebu-
tan yang tepat ialah u-ni-ver-si-
ti.
Walau bagaimanapun penggu-
naan penggunaan tulisan Jawi
pada kepala surat UKM dieja
betul. Kesilapan ejaan pada
papan tanda tersebut mungkin
disedari oleh pihak pentadbiran
UKM, tetapi Cuma belum ada
usaha untuk menggantikannya.
Bersama-samalah kita mem-
budayakan penggunaan tulisan
Jawi yang betul.
Hantarkan sebarang kesalah-
an atau kesilapan bahasa kebang-
saan yang anda temui melalui
e-mel: ayu@dbp.gov.my atau ki-
rimkan kepada Ketua Editor Klik
DBP, Bahagian Pengembangan
Bahasa Melayu, Jabatan Bahasa,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala
Lumpur. Tel.:03-21485887. Hadiah
istimewa menunggu anda.
atau
" " " "