Anda di halaman 1dari 5

Definisi :

Komunikasi ialah terjemahan daripada istilah Inggeris communication. Istilah


ini berasal dari perkataan Latin communicare yang bermaksud to make common
atau mewujudkan persamaan. Terdapat berbagai-bagai takrifan mengenai
komunikasi. De ito !"#$%& menyatakan komunikasi ialah proses menghantar dan
menerima mesej antara dua peribadi dengan beberapa kesan dan maklum balas
yang serta-merta.
'ybels and (ea)er II !"##*& pula menyatakan+ komunikasi adalah sebarang
proses yang mana manusia berkongsi maklumat+ idea dan perasaan. Definisi 'ybels
dan (ea)er II lebih menekankan perkongsian maklumat+ idea dan perasaan
komunikator. Ini adalah kerana semasa komunikasi berlaku+ peserta akan
menghantar sebarang maklumat+ idea dan perasaan mereka kepada orang lain.
,aklumat+ idea dan perasaan itu akan dikongsi oleh orang lain dan biasanya akan
bertindak balas kembali kepada penyampai maklumat tersebut.
-ecara ringkasnya+ komunikasi ialah proses pertukaran maklumat melalui
pemahaman yang sama di antara dua atau lebih pihak yang terlibat. .erdasarkan
definisi ringkas tersebut+ dapatlah dirangkumkan bahawa komunikasi adalah proses
penyampaian maklumat dan idea dari satu pihak kepada pihak lain melalui keadaan
saling mempengaruhi antara kedua-dua pihak. /ada umumnya+ akti)iti komunikasi
dilakukan dengan secara lisan yang dapat difahami oleh penyampai juga penerima
maklumat. 0pabila tidak ada bahasa )erbal yang dapat difahami+ proses komunikasi
masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan bahasa tubuh+ misalnya
tersenyum+ menggelengkan kepala+ mengangkat bahu. 1ara seperti ini disebut
komunikasi dengan bahasa non)erbal atau bahasa isyarat.
Kepentingan komunikasi :
Komunikasi adalah amat penting dalam kehidupan+ contoh manusia
berinteraksi dengan penjual makanan untuk mendapat bahan makanan hasil
daripada tanaman dan sebagainya. 0ntara cara mencapai kesempurnaan ini ialah
manusia harus berkomunikasi bagi menyampai maksud dan menjalankan kewajipan.
2alinan antara manusia dengan Tuhan+ manusia dengan manusia+ manusia dengan
tumbuhan+ bumi dan sebagainya adalah bentuk-bentuk komunikasi. /eranan fungsi
komunikasi ini ialah memberitahu hasrat dan isyarat kefahaman dipihak lain agar
hasrat dan harapan dapat ditunaikan. 0patah lagi dalam kehidupan era kemajuan
dan berorganisasi+ komunikasi adalah salah satu acara penting yang dilakukan bagi
mencapai sesuatu matlamat.
-eperti mana yang kita tahu+ -etiap indi)idu mempunyai pengalaman dan
pengetahuan yang tersendiri. 3leh itu+ ,elalui komunikasi seseorang indi)idu
dapat berkongsi pengalaman serta bertuka-tukar pengalaman dan pengetahuan
kepada indi)idu yanglain. ,elalui komunikasi+ kita juga dapat menyampaikan
sesuatu maksud. Kita akan dapat menyampaikan maklumat kepada orang lain. Ini
akan dapat menjalinkan hubungan yang rapat dengan orang lain. -ecara tidak
langsung Komunikasi dapat dijadikan sebagai satu proses interaksi yang membantu
proses sosialisasi+ melahirkan institusi sosial dan berpengaruh ke atas budaya dan
struktur sosial.3leh itu+ apabila berkomunikasi kita dapat untuk berkongsi maklumat+
idea atau sikap
Kepentingan komunikasi yang lain pula + adalah kita akan dapat memahami
orang lain. 1ontohnya+ apabila kita hendak mengenali siapa mereka+ siapa diri
mereka+ apa yang mereka fikirkan+ apa yang mereka rasakan dan macam macam
lagi maklumat berkenaan dirinya. ,alah+ menurut -mith !"#44&+ komunikasi manusia
adalah satu rangkaian proses yang halus yang digunakan manusia untuk
berinteraksi+ mengawal antara satu sama lain dan memperolehi kefahaman. ,elalui
komunikasi + kita akan dapat mempengaruhi fikiran+ perasaan dan tingkah laku
orang lain serta dapat mennolong+ menghibur dan memberi nasihat kepada orang
lain. 0pabila berkomunikasi+ manusia akan dapat memahami segala kejadian dan
peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. -ebahagian daripada peristiwa itu yang
berlaku ke atas diri mereka sendiri+ manakala sebahagian lagi berlaku ke atas orang
lain.
Didalam organisasi sebuah keluarga pula komunikasi memainkan peranan
yang amat penting untuk membentuk sebuah keluarga. kepentingan komunikasi
dalam pembentukan sebuah keluarga yang bahagia adalah berdasarkan kepada
situasi masyarakat kini yang sedang mengalami perubahanperubahan besar akibat
proses permodenan dan pembangunan ekonomi. 3leh yang demikian+ institusi
kekeluargaan akan lebih kukuh seandainya suami+ isteri ibu bapa dan anak anak
pandai berkomunikasi sehingga menyebabkan keseluruhan ahli keluarga merasakan
dirinya dicintai+ dikasihi+ dihargai dan dimuliakan. Komunikasi lisan !verbal& dan
komunikasi tanpa lisan !non verbal& adalah antara dua bentuk komunikasi yang perlu
dikuasai oleh ibu bapa dalam usaha mengenali keperibadian anak anak mereka.
-ebagai seorang pemimpin pula+ komunikasi adalah amat penting . ,ereka
haruslah bijak berkomunikasi untuk mendapatkan pengaruh mendapatkan pengaruh.Ini kerana melalui
komunikasi+ seorang pemimpin akan dapt mempengaruhi pengikutnya. Komunikasi
kepemimpinan yang dimiliki akan membantu seseorang pemimpin itu dalam
memimpin keluarga+ masyarakat+ organisasi+ dan 5egara dengan lebih berkesan
dan sempurna. Ia juga merupakan satu asas penting yang membolehkan seseorang
pemimpin mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta memupuk moti)asi ahli-
ahli organisasi dalam melaksanakan amanah yang diberikan .
Di dalam sebuah organisasi korporat pula+Komunikasi merupakan peroses
dan akti)iti yang dilaksanakan berterusan dalam sesebuah organisasi korporat.
Kejayaan perancangan strategi organisasi mencapai matlamat bergantung kepada
bagaimana organisasi itu distruktur dan keupayaan indi)idu atau kumpulan untuk
berkomunikasi dan seterusnya menginterpretasi+ melaksana+ menyampai dan
menggunanya sebagai nadi dan alat pengurusan kearah matlamat organisasi. Ini
menggambarkan betapa pentingnya berkomunikasi sebagai alat untuk mencapai
matlamat sesebuah organisasi. (alaupun sumber dan sokongan daripada faktor lain
penting seperti pengurusan yang cekap+ kemudahan sumber dan peralatan+ bahan
mentah dan sebagainya..
-ebagai seorang pendidikpula + komunikasi akan dapat memberi maklumat+
menghibur+ memujuk+ member nasihat dan mendidik pelajar. ,alah+ komunikasi
akan berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan semangat untuk belajar
para pelajar.Komunikasi akn mempengaruhi fikiran+ perasaan dan tingkah laku
pelajr.
.agi skop yang lebih luas pula + komunikasi yang mantap mampu mendamai
peperangan+ melerai permusuhan+ mencetus perhubungan diplomatik+ sinergi+
sekaligus merubah negara ke arah yang lebih elok.
Komunikasi memainkan peranan penting dalam perjalanan sesebuah
organisasi bagi memastikan kelancaran dan kejayaan sesebuah organisasi. ,enurut
/ettit+ 6oris dan aught !"##$& komunikasi dianggap sebagai peramal bagi
menentukan prestasi kerja dan kepuasan kerja. 3leh yang demikian+ setiap daripada
kita haruslah bersedia dan memastikan diri kita mempunyai kemahiran komunikasi
yang baik tanpa mengira apa pangkat kita bagi membolehkan kita mempengaruhi
setiap indi)idu7pekerja kearah positif dan kejayaan dapat dikecapi bersama.
Dari segi kuasa pula+ komunikasi mempunyai pengaruh positif dan negatif
yang tinggi pada pengurus dan orang bawahan dan kerja-kerja dalam organisasi.
/engurus yang koperatif dijangkakan membantu+ berkomunikasi secara menyokong+
berinteraksi dengan cara yang membina iaitu memoti)asikan pekerja dan
membentuk sikap positif pada orang bawahan berbanding dengan pengurus yang
kompetitif !iaitu bersifat bersaing atau tidak mahu beralah& dan indi)idualistik
!mementingkan diri& !Tjos)old+ "#%*&.
3leh itu+ komunikasi dan kuasa adalah unsur-unsur yang mempunyai kaitan
antara satu sama lain. Tanpa komunikasi+ kuasa tidak dapat disampaikan melalui
taktik-taktik komunikasi yang tertentu. Dengan adanya perkaitan ini+ sesuatu kerja itu
dapat disampaikan sebaik-baiknya dan dipatuhi dengan rasa tanggungjawab oleh
pekerja.
Komunikasi dalam bidang ini dapat mengeratkan hubungan antara ahli
professional kesihatan debgan para pesakit. Disamping itu+ ia juga mendedahkan
indi)idu terhadap proses mencari dan menggunakan informasi kesihatan.seterusnya
ia juga memudahkan untuk memperoleh sokongan indi)idu terhadap peraturan dan
cadangan klinikal yang berkaitan dengan kesihatan.maklumat-maklumat yang
berkaitan juga boleh dipromosi
3leh itu risiko-risiko untuk penyakit seperti '"5" dapat disebarkan kepada umum.
Komunikasi juga dapat menonjolkan imej-imej tentang kesihatan melalui media
massa disamping dapat mendidik masyarakat dan indi)idu itu sendiri tentang
bagaimana untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan kesihatan srta membentuk
aplikasi telekesihatan.