Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tunjang : Kemahiran
Tajuk : Permainan
Kemahiran : Bola Tampar Menyangga
Tarikh : 18 March 21!
Masa : 8" # 8"$ pagi"
Tahun : % &ntan
Bilangan Murid : 1% orang
Pengalaman 'epas : Murid pernah menonton acara (ola tampar melalui rancangan tele)isyen
atau pertandingan di peringkat sekolah"
*(jekti+ : ,i akhir sesi pengajaran dan pem(elajaran- diharap murid dapat:
i" Psikomotor : Melakukan kemahiran menyangga (ola dengan teknik yang (etul"
: Menerima (ola yang dilam(ung tepat oleh rakan yang (erdiri sejauh $
meter"
ii" Kogniti+ : Murid dapat menyatakan perlakuan semasa menyangga (ola tampar
melepasi jaring secara indi)idu dan (erpasangan"
: Menyatakan per(e.aan melakukan kemahiran menyangga dengan
teknik yang (etul dan yang salah"
iii" /+ekti+ : Memupuk semangat kerjasama antara ahli kumpulan semasa
melakukan akti)iti"
: Mem(eri kepuasan kendiri apa(ila (erjaya melakukan kemahiran
menyangga dengan (etul"
Penerapan 0ilai : Bekerjasama
KBKK : Mem(anding#(e.a
Pengga(ungjalinan : Kesukanan keselamatan
Kesepaduan : 1ains Kesihatan Kesan serta aki(at menyangga (ola dengan cara
yang salah serta isu keselamatan lain semasa (ermain (ola tampar"
/latan : i" ! (iji (ola tampar
ii" ! gelung rotan
iii" 8 skitel
Bahagian
/ Masa
Nama
Aktiviti
Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Permulaan
23 Minit4
Memanaskan
dan
meregang
(adan"
1" Murid#murid di(ahagikan kepada empat
kumpulan"
2" Jarak di antara setiap murid ialah 3
langkah"
$" Murid yang pertama
perlu mem(aling (ola kepada
murid yang kedua manakala murid
kedua perlu mem(aling (ola kepada
murid yang ketiga dan (egitulah
seterusnya sehingga murid yang
terakhir 2murid keempat4 dalam (arisan"
!" /pa(ila (ola sampai kepada murid yang
terakhir- murid terse(ut perlulah (erlari
ke tempat murid pertama manakala
murid pertama itu perlu (ergerak ke
tempat murid yang kedua dan
seterusnya"
/latan digunakan:
1" Bola tampar
2" 1kitel kecil
Melalui akti)iti ini-
murid dapat
menghu(ungkait
#kan kepentingan
perkara#perkara
(erikut :
a" (ersaing secara
sihat
(" kecergasan diri"
Perkem(a
ngan
21! Minit4
AKI!II "
#$ MINI%

Men&angga
b'la
melebihi
(aras bah)
dan ke(ala
se*ara
individ)
1" Murid di(ahagikan kepada 2
kumpulan"
2" 1etiap kumpulan akan mendapat
se(iji (ola"
$" 1etiap kumpulan akan menentukan
seorang untuk (ertugas melam(ung
(ola kepada ahli kumpulan untuk
menyangga"
!" Bagi ahli yang lain akan (eratur dan
(ergilir#gilir untuk menyangga"
/0156 M/J5 K7M/8&6/0 M709/0::/
Bersedia dengan merendahkan
(adan 2se(elah kaki di depan4
Mata memandang ke arah (ola
'uruskan kedua#dua (elah tangan
untuk menyam(ut (ola
Kontek (ola di (ahagian lengan
(a;ah
'uruskan lutut apa(ila menyangga
dan akhiri aksi dengan tumit
ditinggikan
AKI!II +
#, MINI%

Men&angga
(elbagai
variasi
/pa(ila ;isel di(unyikan- murid
hendaklah mula menyangga dan
menim(ang (ola pada paras (ahu
dan kepala secara statik
Tim(angan akan dilakukan se(anyak
8 tim(angan
'angkah ini diulang secara dinamik
1" Murid di(erikan arahan oleh guru
2" Murid akan di(eri kepada 2 kumpulan
sama (anyak dan (erdiri dalam satu
(arisan (ertentangan dalam jarak 3
meter
$" Be(erapa skital akan diletakkan
dengan pel(agai posisi dan (erla(el
!" 1etiap pasangan akan mendapat
se(iji (ola
3" /pa(ila ;isel di(unyikan- murid /
(ertindak se(agai pengumpan"
%" / akan menye(ut la(el skitel dan
pemain B akan (ergerak ke arah
skital yang yang dise(ut untuk
menyangga (ola yang diumpan oleh
/"
<" Peranan akan ditukar setelah setiap
ahli kumpulan selesai menjalankan
akti)iti
Kemuncak
28 Minit4
P76T/0,&0
:/0
=17'/M/TK
/0 B*'/>
1" Murid di(ahagikan kepada 2
kumpulan"
2" 1etiap kumpulan akan mem(uat satu
(ulatan yang (esar dan seorang ahli
akan (erdiri di tengah (ulatan untuk
melontar (ola kepada ahli"
$" /hli yang lain (ertugas untuk
menyangga (ola yang dilam(ung"
!" setiap kali menyangga (ola- ahli
harus mengira"
3" Bagi kumpulan yang menyangga (ola
dengan kiraan yang ter(anyak
dengan tidak jatuh ke lantai dikira
menang"
#
Penutup
2$ Minit4
1" /KT&?&T&
M7097J5KK
/0 B/,/0
Tarik na+as
=@ooling do;n>
Murid menarik dan menghem(us
na+as
,iulangi se(anyak $ kali