Anda di halaman 1dari 30

SILABUS EKONOMI ISLAM

Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag.


Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
Silabus Ekonomi Islam - Page 2
Mata Kuliah : Ayat-ayat Ekonomi
Komponen : MKB
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Ekonomi Islam
Semester : III
Bobot : 3 SKS
Silabus Ekonomi Islam - Page 3
1. Mahasiswa mampu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan
permasalahan tujuan hidup manusia, fungsi harta, pemilikan harta dalam
Islam
2. Mahasiswa mampu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan
perdagangan hutang piutang, boroh (rungguhan) maupun riba.
A. Tujuan Pembelajaran :
B. Materi Pembelajaran :
1. Ayat-ayat tentang tujuan hidup manusia:
al-Zariyat: 56
^)g p+lu4Og ) "^e"-4
O}_^- e^UE= 4`4
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi
kepada-Ku.

Silabus Ekonomi Islam - Page 4
Dan al-Bayyinah: 5

_ E_OEEO- W-O>uNC4 E_OUO-
W-OONC4 47.E4LNO 4g].- N.
4-)U^C` -.- W-+:u4Og )
W-+Oq .4`4
^) gOEj1^- }Cg1 ElgO4
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

2. Ayat tentang sumber daya alam:
al-Baqarah: 29

4OEEc E7lEc O}_.O=O g7.EOO-
O) -O4O4-c- 41gE_ ^O-
O) E` 7 4UE Og~-.- 4O-
^g_ 7)U4 7/E* ]7) 4O-4 _
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha
mengetahui segala sesuatu.
Silabus Ekonomi Islam - Page 5
Ali Imran: 191

^O-4 g4O4OO- -UE= O)
4pNOO:E4-4C4 )_)ONLN_ _O>4N4
-41ON~4 V41g~ -.- 4pNO7'O4C
4g~-.-
^_ jOEL- =-EO4N E4 ElE4E:c
1EgC4 -EOE- =e^UE= 4` 4L+4O
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya
Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka
peliharalah Kami dari siksa neraka.

Dan al-Baqarah: 26

4pOUu41 W-ON44`-47 -g~-.- E` _
E_~O E LO=ON4 E` 1EV4` )O;EC
p +/u^4-O4C -.- Ep)
gO) O_NC O 1EV4` -EOE_) +.-
E1-4O .-O4` ]O7O4O -NOE
4g~-.- E`4 W )_)O }g`
O-E^- +O^^ =
W^gg 4-OE^- ) gO) O_NC _
4`4 -LOOg1E gO) Og;_4C4 -LOOgV
Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih
rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa
perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah
maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak
orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang
diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,
Silabus Ekonomi Islam - Page 6
3. Ayat tentang fungsi harta:
al-Anfal: 28

^gg _1g4N vO;_ +E4gN -.- ]4
O4Lu-g 7u4 :74O^`
.E^^ W-EOUu-4
dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan
Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

al-Taubah: 41

_ *.- O):Ec O) 7O^4
:g4O^`) W-)_E_4 Lg4
+E= W-NOg^-
^j ]OUu> +L7 p) 7- OOE=
7gO
Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah
kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui.
Silabus Ekonomi Islam - Page 7
Dan Al-Taghabun: 15

^) _1g4N vO;_ +E4gN +.-4 _
O4Lu-g 7u4 774O^`
.E^^)
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah
pahala yang besar.

4. Tuntutan supaya menepati janji:
al-Maidah: 1

7^OU4 _OUuNC 4` ) Eu^-
OE1jg4 7 ;e^UgOq _ g 1ON^)
W-Ou W-EON44`-47 -g~-.-
E_GC^4C
^ C@ONC 4` N7^4 -.- Ep) NNONO
+^4 g^1O- O@>g4` 4OOEN
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang
ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
Silabus Ekonomi Islam - Page 8
Dan al-Isra: 34

_ +O7- EuUl4C _/4EO }=O;O "Og-
/-) ) 1g41^- 44`
W-O+4O^> 4
^@j LO7*O4` ]~E E;_E^- Ep) W
g;_E^) W-Ou4
dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik
(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.

5. Ayat tentang kejujuran berbisnis:
al-Isra: 35

^@) 1ECj> }=O;O4 OOE= ElgO _
g74O^- +ECO^)
W-O+^)e4 u7+Ug -O) ^O^-
W-Ou4
sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang
benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Silabus Ekonomi Islam - Page 9
Dan al-Nisa: 58

_ ;E^) W-O7^4` p +EEL-
4u-4 +;EO -O)4 E_)Uu- -O)
ge4L4`- W-1E> p 7NON`4C
-.- Ep)
^)g -LOO4 OgE- 4p~E -.- Ep)
gO) 7Og4C +gg^ -.- Ep)
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.

6. Ayat tentang efisiensi dan efektif:
Al-Isra: 26-27

^gg -OCOl> OO4l> 4 O):OO-
4^-4-Og^-4 +OOEO
_O.O^- -O g-474
^g_ -4OOE gO)4Og }C^OO=-
4p~E4 W -gC4OO=- 4p4Ou=)
W-EO+^~E 4jOO4:^- Ep) 4
26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang
miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros.
27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu
adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
Silabus Ekonomi Islam - Page 10
7. Ayat tentang etika kepemilikan harta :
Al-Nisa: 9 dan 29

-.- W-O+-4OU )_^1U4 W-O~
E LO+CjOO )_gUE= ;}g`
W-O74O> O -g~-.- =uC4O^4
^_ -CgEc LO~ W-O7O4O^4
9. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

-4O> }4N E4OO_g` ]O7> p )
gC4:^) e:E4uO4 74O^`
W-EOU> W-ON44`-47 -g~-.-
E_GC^4C
^g_ V1gO4O 7) 4p~E -.- Ep) _
7=O^ W-EOU+^> _ 4 7Lg)`
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Silabus Ekonomi Islam - Page 11
8. Ayat tentang penanaman investasi :
Al-Taubah: 34-35

+EE4- 44O^` 4pOU74O
p4lu-OO-4 jO4:;O- ;g)`
-LOOg1 Ep) W-EONL4`-47 4g~-.-
Og^4C
Og4+OgLNC 4 O_g^-4 =UE--~.-
]NO6'4C -g~-.-4 *.- O):Ec
}4N ]OO4C4 gC4:^)
Ogj O4O'+- ELE_E_ jO4^ O) E_^1U4
_OE^47 4O4C ^@j 1g -EOE)
-uO]4l *.- O):Ec O)
^@) ]+Og4'> u7+L7 4` W-O~7O
7O^ >uO46 4` -EOE- W
-+OO_4 gONLN_4 _-4:_
= 34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang
alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan
batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang
yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar
dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada
mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka
rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."
Silabus Ekonomi Islam - Page 12
9. Ayat tentang makanan :
al-Baqarah: 172-173

+L p) *. W-NO7;--4 7E4^~Ee4O
4` g e4:j1C }g` W-OU W-ONL4`-47
-g~-.- E_GC^4C
W *.- )OO4g gO) Eg-q .4`4
jOC@O4gC^- = 4 4O.-4
O4-^1E^- N:^OU4 4OEO E^^)
^_g ]+lu> ++C)
^_@ v1gOO EOOEN -.- Ep) _ =gO^OU4N
^) E l14N 4 ^4 4OOEN O7C;-
^}E
172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami
berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya
kamu menyembah.
173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan
binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi
Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Silabus Ekonomi Islam - Page 13
Dan al-Maidah: 3

7EOO~OE^-4 OgLECuL^-4
gO) *.- )OO4g Eg-q .4`4
jOC@O4gC^- N^4O4 NO.-4
O4-^1E^- N7^OU4 ;e4`@ONO
UOOL- O>4N EE)O 4`4 u7+^1-O
4` ) 7+lOO- E .4`4
OEOgCEL-4 O4Cg14O4^-4
-O4=^C` E 7gLCg1 }g` W-NOEE
4g~-.- "j4C 4O4O^- N-Og
7gO _ ^e) W-OO^4O>
p4
_ 44Cg1 =Uce"- N7 e14O4
/Eug^ 7^OU4 e;E^`4 7E4Cg1
7 eUE^ 4O4O^- _
pO4=u=-4
^@ _OgOO EOOEN -.- Ep) ^6p"
l-g^E4-N` 4OOEN O=4^CE` O) O7C;-
^}E
diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang
disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,
dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan
bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan
anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-
orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi
agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Silabus Ekonomi Islam - Page 14
10. Ayat tentang minuman:
al-Baqarah: 219

+EELUg 7gE44`4 OO)l E^)
.E)_1g ~ W )OOuOE^-4
@O;EC^- ^;4N l4^OU4*OEC
4O^E^- ~ 4pOgLNC -O4`
C4^OU4*OEC4 E)_g^^^ }g`
+O4- .E_^)4 E
^g_ 4pNO-E4> :^UE ge4CE-
N7 +.- ))-4lNC CgEOE
mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya
lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
Silabus Ekonomi Islam - Page 15
an-Nisa: 43

lN4N_ 4 4pO7O> 4` W-OUu>
_/4EO O4Oc +^4 E_OUO-
W-O+4O^> W-ON44`-47 4g~-.-
Og^4C
Oj*.4^- =}g)` 74g)` /4 47.E_
u OEEc _O>4N u -/E@OO 7+47
p)4 _ W-OUO4^> _/4EO O):Ec
O@O)4N )
7CguC4 7g-ON_+O) W-O=O^`
4lj1C -4Og= W-OO4O4 w7.4`
W-_` U 7.=Og)4- N7+OE
u 4
^j@ -OOEN -CO4N 4p~E -.- Ep)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan
mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid)
sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.
dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau
kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka
bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu.
Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.
Silabus Ekonomi Islam - Page 16
Dan al-Maidah: 90

^}C^OO=- E4N ;}g)` /;_jO
N^e-4 C=^-4
+OO^1E^-4 NO;C^- E^^)
W-EON44`-47 g~-.- Og^4C
^_ 4pO)U^> 7+UE +O+lg[4-;_
4
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Silabus Ekonomi Islam - Page 17
11. Ayat tentang perdagangan:
al-Shaff: 10-13

g).Oc4O4 *.) 4pONLg`u> ^
7g -EO4N ;}g)` 71L> E4OO_g`
_O>4N 7e1 E- W-ONL4`-47
4g~-.- Og^4C
^ 4pO+u> u7+L7 p) 7- OOE=
7gO _ 7O^4 7g4O^`)
*.- O):Ec O) 4p)_O_q`4
_ p;4N geELE_ O) LO4:j1C =}=O4`4
NOOgu+- Og^4` }g` O@O^_`
eELE_ 7U=;NC4 74O+^O 7
Og^4C
^@ 4-gLg`u^- )O]E4 _UC@O~
/Eu-4 *.- =}g)` O^4^ W 44^Oclg4q`
O4Ou=q4 ^g N7gE^- NeOE^-
ElgO

10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang
dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?
11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan
harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
12. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat
tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.
13. dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan
kemenangan yang dekat (waktunya). dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-
orang yang beriman.
Silabus Ekonomi Islam - Page 18
Fathir: 29-30

]ON_O4C LO41g^E4N4 -4O _4L^~Ee4O
Og` W-OE^4 E_OUO-
W-ON`~4 *.- =U4-g ]OUu-4C
4g~-.- Ep)
^@ EOO:E- EOOEN +O^^) _ g)-;_
}g)` -EC@O4C4 -4OON_q
_41g4ONOg ^g_ 4OO+l> }-
LE4OO_g`
29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan
menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan
diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan
merugi,
30. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada
mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Mensyukuri.
Silabus Ekonomi Islam - Page 19
Jumuah: 9 dan 11

_ E7^O4l^- W-+OO4 *.- @O^gO _O)
W-OEc gOE^- gO4C }g`
jE_OUOUg Og1O+^ -O) W-EONL4`-47
4g~-.- Og^4C
^_ 4pOUu> +-47 p) 7- OOE=
7gO
9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

_ jE4OEg- =}g`4 O;_^U- =}g)`
OOE= *.- ELgN 4` ~ _ Vj*.~
EO74O>4 OgO) W-EOO_E^-
-O^O u E4OO_g` W-u4O -O)4
^ 4-g~)eO- +OOE= +.-4
11. dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju
kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa
yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik
pemberi rezki.
Silabus Ekonomi Islam - Page 20
12. Ayat tentang Hutang: al-Baqarah: 245 dan 282

_ LE4OOg1 +E; N. +OEg_N1
4L=OEO O~ -.- O@O^NC Og~-.-
-O }E`
^gj) ]ONE_O> gO^1)4 7O:4C4
+*):^4C +.-4
245. siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan
dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

lUg> 74LuO+ U+-'4O^4 _
+O+l+- O=OG` E_ -O)
^E) 7+L4C-E> -O) W-EONL4`-47
-g~-.- E_GC^4C
O-E^- gO^OU4N Og~-.- )U;N1^4
U+--:4OU _ +.- +OE^U4N E =U+'4C
p RUg>~E =4C 4 _ ;E^)
Og= u _1gEc O-E^- gO^OU4N
Og~-.- 4p~E p) _ 6*^OE- +OuLg`
ECl4C 4 +O+4O -.- -+-4O^4
W :g~E}jO }g` ^EOjgE+
W-);=4c-4 _ ;E^)
+OGOg4 )U;N1U 4O- EgNC p
7OgC4-OEC u
E_.Eu) g E_> p 7.-EOgO-
=}g` 4pO=O> }Og` p>=O-4
N_4O u-UN_4O 4^O74C - p)
Silabus Ekonomi Islam - Page 21
_ -OO= +O+l+'> p W-EO4*O> 4 _
W-ONN1 4` -O) +7.-EOgO- =4C 4 _
O4Ou=1- E_.Eu) 4O]EO+
E4OEg> ]O7> p ) W W-EO+>O>
-OE+u14 jEEOgOUg N4O^~4 *.-
ELgN 7O=O^~ 7gO g)-E_ -O)
-OO)l u
W _ _Ug>~E O._NC 4 _ +u4C4:> -O)
W-)_;-4 E-O+l+'> NE4LN_
7^OU4 "^1U :E4uO4 E_4^NOCg>
LE4Og~4
^ggg _1)U4 7/E* ]:) +.-4 +.-
N:ggUENC4 -.- W-OE>-4 :)
-OOO +O^^) W-OUE^> p)4 /O)_E-
4

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.
janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika
kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Silabus Ekonomi Islam - Page 22
13. Ayat tentang Boroh (rungguhan):
al-Baqarah: 283

7_u4 =}g` up) W O=O+l^E`
E}E-@O 4:g>~E W-> 4
OEEc _O>4N +L7 p)4
E_;+--:4C }4`4 _ EEE_O=-
W-O+-'> 4 +O+4O -.- -+-4O^4
+O44L4` =}g>^4- Og~-.-
g1ENOU V_u4
^gg@ _1)U4 4pOUEu> E) +.-4
+O+:U~ Eg-47 +O^^)

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan.
Silabus Ekonomi Islam - Page 23
Dan al-Maidah: 38

^@g _1EO NOCjG4N +.-4 *.- =}g)` 1E4^
4l=OE E) 7.-4OE_ E_4CguC
W-EONC^~ O~jOOO-4 7-jOOO-4
38. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

14. Ayat tentang Riba:
al-Baqarah: 275-279

_ +pE^- =}g` }C^OO=- +O7C*:EC44C
Og~-.- NO4C EE ) 4 pON`O4C
W-_O4@O- 4pOU4C -g~-.-
gO)O }g)` OgNO4` +47.~E} }E _
W-_O4@O- 4OEO4 E7^O4l^- +.-
EEO4 W-_O4@O- Nu1g` 7^O4l^-
E^^) W-EO7~ _^^) ElgO
^g_) ])-E= OgOg - W jOEL-
CUE; Elj^q E14N ;4`4 W *.-
O) +NO^`4 E-UEc 4` N-
_OE_4^
275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.
Silabus Ekonomi Islam - Page 24
^g_g >7g OOE E7 OUNC +.-4
ge~EO- O)ONC4 W-_O4@O-
+.- -E;4C
-NO;_ _ E_OEO- W-+O>-474
E_OUO- W-ON`~4 geE)UO-
W-OUg4N4 W-ONL4`-47 -g~-.- Ep)
-.- W-O4>- W-ONL4`-47 -g~-.-
E_GC^4C ^g__ ]O+^4O4C - 4
)_^1U4 7OE= 4 )_)4O ELgN
W g).Oc4O4 *.- =}g)` OE)
W-O+^O W-OUE^> - p) ^g_g
4-gLg`uG` +L7 p) W--O4@O- =}g`
4O4 4` W-+OO4
^g__ ]OU;> 4 ]O)U;>
:g4O^` +E+7+O :U +:> p)4
276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap
orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat
dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang
belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa
Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan
riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
Silabus Ekonomi Islam - Page 25
15. Ayat tentang pembelanjaan harta: at-Taubah: 16-18

*.- p1 }g` W-7OgC+-4C 4 7Lg`
W-E_E_ 4g~-.- +.- +Uu4C
O4 W-O74O^> p +:OEO ;
4-g)O;Ug 4p~E 4` ^g ]OUEu>
E) lOO)lE= +.-4 _ LOEOg4
4-gLg`u^- 4 g).Oc4O 4
jOEL- O)4 _UE;N ;eC)lEO
Elj^q _ @O^7^) )_O^
-O>4N =}Cg)_E- *.- E=O4`
W-NOu4C p
E_OUO- 4~4 @O=E-
gO4O^-4 *.) ;4`-47 ;}4` *.-
E=O4` NOu4C E^^) ^_
])-E= -
^g -g4;_^- =}g` W-O+^O74C p
Elj^q -=OE W -.- ) =^C
4 E_OEO- O4-474
16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui
(dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil
menjadi teman yang setia selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17. tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang
mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia
pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.
18. hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada
Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut
(kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan
Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.
Silabus Ekonomi Islam - Page 26
16. Ayat tentang Zakat: at-Taubah: 60

~@O- )4 gOU~
gOE-E^-4 OgOU4
4-)-gE^-4 -=OE^-4
g7.-4OUg e~EO- E^^)
^g _O:EO v1)U4 +.-4 *.- ;g)`
LO_C@O W O):OO- ^-4 *.-
O):Ec )4 4-g`@O4^-4
60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang
sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Silabus Ekonomi Islam - Page 27
C. Strategi Pembelajaran
Perkuliahan mata kuliah ini dilakukan dengan strategi pembelajaran, antara lain:
1. Lecturing: Ceramah (diharapkan tidak lebih dari 30% dari waktu perkuliahan)
2. Card Sort: Membagikan kertas yang berisi contoh atau informasi atau langkah-
langkah dalam suatu kategori tertentu. Minta kepada mahasiswa untuk mencari
kawan yang memiliki kertas dengan kategori yang sama. Kemudian mereka
diminta menjelaskan kategori tersebut ke seluruh kelas.
3. Everyone is a Teacher Here: Membagikan kertas (card) kepada setiap
mahasiswa dan meminta mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang
materi kuliah yang telah atau sedang dipelajari atau topik khusus yang ingin
mereka diskusikan dalam kelas.
4. Learning Starts with a Question: Membagikan bahan ajar (yang telah dipilih)
kepada mahasiswa, kemudian meminta mereka mempelajari bahan tersebut
untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan.

Silabus Ekonomi Islam - Page 28
1. Essay
2. Lisan
Bentuk Evaluasi
Jenis Evaluasi
1. Mid Semester
2. Akhir Semester
3. Makalah
4. Presensi
5. Keaktifan Kelas
D. Evaluasi
Silabus Ekonomi Islam - Page 29
1. Mhd. Ali al-Sayis, Tafsir Ayat Ahkam.
2. Mhd. Ali al-Shabuni, Rawaiul Bayan.
3. Al-Qurthuby, al-Jami li Ahkamil Quran.
4. Rasyid Ridha, Al-Manar.
E. Referensi :
Silabus Ekonomi Islam - Page 30
http://blog.sunan-ampel.ac.id/jejeabdrojaq
Silabus Ekonomi Islam
Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag., lahir di Sumedang,
15 Oktober 1963. Menamatkan Sarjana pada tahun
1989 jurusan Tafsir Hadis dan S2 jurusan Dirosah
Islamiyah pada tahun 1997 di IAIN Sunan Ampel
Surabaya. Saat ini sedang dalam proses S3 di
kampus yang sama. Selain dosen juga mendapat
tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan II
Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

PENELITIAN
Penelitian Naskah Klasik Nusantara, 2003-2004
Pemetaan Pemilih Umat Islam Pada Pemilu 1999
Modifikasi Pemimpin Nasional dalam Konsep Fiqh
Peneliti Naskah Klasik Kerjasama LPAM dengan The British
Library 2006-2007.
Dan lain-lain

E-Mail: jeje@pk-iklass.org dan jejeabdulrozaq@yahoo.com

Biodata