Anda di halaman 1dari 10

Konsep Kurikulum Standard Prasekolah

Kebangsaan dan Kurikulum Standard


Sekolah Rendah
Selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
Berlandaskan prinsip-prinsip KBSR
oPendekatan bersepadu.
oPerkembangan individu secara menyeluruh.
oPeluang dan kualiti pendiidkan yang sama untuk
semua murid.
o Pendidikan seumur hidup.

Transformasi
Dalam konteks transformasi kurikulum,
transformasi membawa maksud proses
melakukan satu bentuk perubahan yang
holistik berdasarkan kurikulum
persekolahan sedia ada dengan
mengambil kira keperluan-keperluan
perubahan kepada aspek asas kurikulum :
Struktur kandungan, pedagogi,
peruntukan masa, kaedah pentaksiran,
bahan kurikulum dan pengurusan sekolah.
Transformasi Kurikulum
Perubahan dlaam Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR) dari aspek :
Reka bentuk kurikulum
- Organisasi kurikulum
- Bahan kurikulum
- Pentaksiran
- Peruntukan masa
Struktur Persekolahan

Bentuk Kurikulum KPSK & KSSR
Pembentukan insan seimbang yang
mempunyai pemikiran kritis dan kreatif
serta inovatif melalui :
Komunikasi
- Penggabung jalinan kemahiran
berbahasa semasa berinteraksi secara
verbal dan non verbal dalam Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina
dan Bahasa Tamil.


Literasi Sains & Teknologi
- Penguasaan pengetahuan sains,
kemahiran dan sikap saintifik
- Kemahiran matematik
- Penguasaan pengetahuan dan kemahiran
berasaskan teknologi

Kerohanian Sikap & Nilai
- Penghayatan amalan agama,
kepercayaan, sikap dan nilai
Fizikal & Estetika
- Perkembangan jasmani dan kesihatan
untuk kesejahteraan diri
- Pemupukan daya imaginasi, kreativiti,
bakat dan apresiasi

Kemanusiaan
- Penguasaan ilmu dan amalan tentang
kemasyakaratan dan alam sekitar
setempat, negara dan global
- Penghayatan semangat patriotisme dan
perpaduan

Keterampilan diri
- Pemupukan kepimpinana dan sahsiah diri
melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum
Kurikulum Berasaskan Standard
KSPK dan KSSR digubal dalam bentuk
standard kandungan dan standard
pembelajaran

Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Penyataan spesifik tentang
perkara yang murid patut
ketahui dan boleh lakukan dalam
suatu tempoh persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan, kemahiran dan
nilai.
Satu penetapan kriteria
atau indicator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap
standard kandungan.
Tahap Persekolahan
Prasekolah
- Perkembangan sosioemosi, kerohanian,
fizikal, kofnitif, sahsiah, persediaan ke
sekolah rendah serta pendedahan
kemahiran 4 M.

Tahap l Sekolah Rendah ( Tahun 1-2)
- Penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT,
perkembangan sosioemosi, kerohanian,
fizikal, kognitif, sikap dan nilai.

Tahap II Sekolah Rendah (Tahun 3-6)
- Pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran
asas ICT, perkembangan sosioemosi,
kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.