Anda di halaman 1dari 17

52

Perjalanan Hidup Manusia Di Dunia Ini


Sebagai Proses Kawah Candradimuka

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. ( Al
Baqarah 2 : 155)

..Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang
memperdayakan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap
hartamu dan dirimu..Gangguan yang banyak yang
menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertaqwa maka
sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut
diutamakan. ( Ali Imran 3 : 185 - 186 )

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah
permainan dan suatu yang melalaikan..Dan kehidupan dunia ini
tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. ( Al Hadiid 57 : 20 )

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi
sebagai perhiasan baginya agar Kami menguji mereka
siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. (
Al Kahfi 18 : 7 )

53

Kesimpulan

( Al Hajj 22 : 1 - 2 )
Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhan kamu,
sesungguhnya gempa kiamat sesuatu yang sangat dahsyat.
Pada hari itu kamu lihat setiap yang menyusukan lupa akan
apa yang disusukannya, dan gugurlah kandungan semua yang
mengandung. Dan kamu lihat menusia dalam keadaan mabuk
padahal mereka bukan mabuk, tetapi azab Allah sangat keras.

( At Tahrim 66 : 6 )
Hai orang orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan
keluarga kamu dari neraka yang ( kayu ) bakarnya manusia
dan batu, yang menjaganya malaikat yang kasar, yang keras,
mereka tidak mendurhakai Allah ( terhadap ) apa apa yang
diperintahkan Nya kepada mereka dan mereka
melaksanakan apa yang diperintahkan.

( An Nahl 16 : 41 - 42 )
.Dan sungguh pahala akhirat lebih besar kalau sekiranya
mereka mengetahui,
( yaitu ) orang orang yang sabar dan bertawakkal kepada
Tuhannya.

( An Nahl 16 : 128 )
Sesungguhnya Allah bersama orang orang yang bertaqwa
dan orang orang yang berbuat baik.

54

( Ash Shaff 61 : 10 12 & At Taghaabun 64 : 8 - 9 )
Hai orang orang yang beriman, maukah kamu Aku
tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat
menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?

( Hendaklah ) kamu beriman kepada Allah dan Rasul Nya
dan berjuang pada jalan Allah dengan harta dan diri
kamu. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu
mengetahui,

Niscaya Dia mengampuni dosa dosa kamu dan Dia
memasukkan kamu ke dalam surga yang sungai sungai
mengalir di bawahnya dan tempat tempat tinggal yang baik
di surga And. Itulah keberuntungan yang besar.
( Huud 11 : 23 )
Sesungguhnya orang orang yang beriman dan beramal saleh
serta merendahkan diri kepada Tuhannya, mereka itulah
adalah penghuni penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
( Al Hijr 15 : 45 + 48)
Sesungguhnya orang orang yang bertaqwa berada dalam
surga dan mata air.
Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan
dikeluarkan daripadanya.

( Ar Radu 13 : 23 - 24 )
( yaitu ) surga And yang mereka masuk ke dalamnya bersama
orang orang saleh dari bapak bapak mereka, istri istri
mereka, dan keturunan mereka, sedang malaikat malaikat
masuk ke tempat tempat mereka dari setiap pintu,

55

( dengan ucapan ) Keselamatan atas kamu dengan kesabaran
kamu, maka inilah sebaik baik tempat kesudahan.

( Ar Radu 13 : 35 )
Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang orang
yang taqwa ( ialah surga ) yang mengalir sungai sungai di
bawahnya, makanannya abadi ( tak habis habisnya )
begitupun naungannya. Itulah kesudahan orang orang yang
bertaqwa sedang kesudahan bagi orang orang kafir ialah
neraka.

( Huud 11 : 106 )
Adapun orang orang yang celaka, maka tempatnya di dalam
neraka, di dalamnya mereka menjerit dan merintih.

( Faathir 35 : 18 )
Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang
untuk memikul dosa itu tidaklah akan dipikulkan untuknya
sedikitpun meskipun yang dipanggilnya itu termasuk
kerabatnya.

( Al Mumin 40 : 55)
Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar,
mohon ampunlah bagi dosamu dan bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu di waktu petang dan
pagi.


56


( An Nahl 16 : 60)
Bagi mereka yang tidak percaya akhirat, sifat yang buruk dan
bagi Allah sifat yang Maha Tinggi. Dan Dia Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.

( Huud 11 : 24 )
Perbandingan kedua golongan itu ( orang orang kafir dan
mukmin ) seperti orang buta dan tuli dengan orang yang
melihat lagi mendengar. Adakah perumpamaan kedua
golongan itu sama ? Maka apakah kamu tidak
mengambil pelajaran ?


57

( Aali Imraan 3 : 185 )
Tiap tiap jiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya
akan dipenuhi pahala kamu di hari kiamat.
Maka barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah menang.
Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan.


( Al Baqarah 2 : 48 )
Dan takutlah kamu akan suatu hari yang seorang pun tidak
dapat membela orang lain sedikit jua dan tidak dapat diterima
daripadanya syafaat dan tidak ( pula ) diterima tebusan dari
padanya dan mereka tidak akan diberi pertolongan.


( Al An Aam 6 : 60 - 62 )
Dan Dia lah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia
mengetahui apa yang kamu kerjakan pada waktu siang.
Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk
disempurnakan ajal yang telah ditentukan, kemudian
kepada Nya kamu kembali, lalu Dia memberitahukan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan Dia lah yang berkuasa di atas semua hamba hamba
Nya dan dikirimkan Nya penjaga untuk kamu, hingga
bilamana kematian datang ( tiba ) kepada salah seorang
58

di antara kamu, utusan utusan Kami itu
mewafatkannya dan mereka tidak lalai.

Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Tuhan mereka
yang benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hukum
( pada hari itu ) kepunyaan Nya dan Dia lah
yang paling cepat membuat perhitungan.


( Aali Imraan 3 : 106 - 107 )
Pada hari itu ada wajah wajah yang menjadi putih berseri
dan ada wajah wajah yang menjadi hitam muram. Maka
adapun orang orang yang menjadi hitam muram mukanya (
akan dikatakan kepada mereka ), Mengapa kamu ingkar
sesudah kamu beriman ? Maka rasakanlah azab karena
keingkaranmu itu.

Dan adapun orang orang yang menjadi putih berseri
wajahnya, maka ( mereka ) berada dalam rahmat Allah ( surga
), mereka kekal di dalamnya.


( Al Baqarah 2 : 107 )
Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah,
bagi Nya kerajaan langit dan bumi ? Dan tiadalah bagi
kamu selain Allah seorang pelindung dan tiada ( pula )
penolong.
59


( Al Baqarah 2 : 214 )
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga
padahal belum datang kepadamu ( cobaan ) sebagai mana apa
yang ( diderita ) orang orang terdahulu sebelum kamu ?
Mereka ditimpa kesengsaraan, kemelaratan dan mereka
digoncangkan ( dengan berbagai cobaan ), sehingga Rasul dan
orang orang yang beriman bersamanya berkata, Kapankah
datang pertolongan Allah ? Ketahuilah sesungguhnya
pertolongan Allah itu amat dekat.


( Al Baqarah 2 : 195 )
Dan nafkahkanlah ( harta ) di jalan Allah, dan janganlah
kamu menjatuhkan ( dirimu sendiri ) dengan
tanganmu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah;
karena sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang
berbuat baik.


( Al Baqarah 2 : 223 )
.dan buatlah kebaikan untuk dirimu, bertaqwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan
menghadap Nya dan sampaikanlah berita gembira
untuk orang orang yang beriman.

60


( Al Baqarah 2 : 257 )
Allah adalah pelindung orang orang yang beriman; Dia
mengeluarkan mereka dari kegelapan ( kekafiran ) kepada
cahaya ( iman ). Dan orang orang yang kafir itu pelindung
pelindung mereka ialah setan yang mengeluarkan mereka dari
cahaya ( iman ) kepada kegelapan. Mereka itu adalah
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.


( Al An Aam 6 : 134 )
Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti akan
datang dan kamu sekali kali tidak sanggup
menolaknya.

( Al An Aam 6 : 60 - 104 )
Sungguh telah datang kepada kamu keterangan dari
Tuhanmu maka barangsiapa yang memperhatikan (
keterangan )itu maka ( manfaatnya ) bagi dirinya sendiri dan
barangsiapa yang buta maka ( kerugiannya ) bagi dirinya
sendiri.

( Yuusuf 12 : 109 )
.Dan sungguh negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi
orang orang yang bertaqwa, maka tidaklah kamu
mau berfikir ?

61( Adz Dzaariyaat 51 : 15 - 19 )
Sesungguhnya orang orang yang bertaqwa berada di dalam
taman taman dan mata air,
Mereka menerima apa yang diberikan Tuhannya.
Sesungguhnya mereka sebelum itu berbuat kebaikan.

Adalah mereka ( di dunia ) pada malam hari tidur sebentar.
Dan di penghujung malam, mereka memohon ampun.
Dan pada harta harta mereka ada hak untuk
orang yang meminta minta dan orang yang tidak
meminta.

( Al Hajj 22 : 8 )
Dan sebahagian manusia ada yang berbantah tentang
Allah tanpa ilmu, tiada petunjuk dan tiada kitab
yang menerangi, dengan memalingkan lambungnya (
karena kesombongan ) supaya dia menyesatkan (
manusia ) dari jalan Allah. Baginya kehinaan di
dunia dan Kami rasakan kepadanya azab yang
membakar di hari kiamat.
62

Penutup

( Thaahaa 20 : 14 - 16 )
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Aku,
maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Ku.
Sesungguhnya Kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya (
terjadinya ) supaya tiap tiap diri itu dibalas dengan apa apa yang
diusahakannya.
Maka janganlah sekali kali engkau dipalingkan dari padanya oleh
orang yang tidak beriman dengannya dan orang yang mengikuti hawa
nafsunya, yang menyebabkan engkau bimasa.
( Al Mulk 67 : 2 )
Yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia
menguji kamu siapakah yang lebih baik di antara kamu
amalnya ? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
( Al Hajj 22 : 7 )
Dan sesungguhya kiamat itu datang tiada keraguan padanya
dan bahwasanya Allah membangkitkan orang orang yang di
dalam kubur.
( An Naba 78 : 17 )
Sesungguhnya hari keputusan itu sudah ditentukan
waktunya,
( An Nuur 24 : 25 )
Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan mereka yang
sebenarnya dan mereka mengetahui sesungguhnya Allah,
Dialah yang benar lagi terang.
63

( Al Ahzaab 33 : 63 )
.Sesungguhnya ilmu tentang kiamat adalah di sisi Allah.
Dan tahukah engkau boleh jadi kiamat itu hampir ( waktunya
).
( Al Qiyaamah 75 : 36 )
Apakah manusia mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu
saja ( tanpa ia bertanggung jawab ) ?

( Al Kahfi 18 : 110 & An Nisaa 4 : 36 )
.Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang
Esa. Maka barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan
Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan
janganlah dia mempersekutukan Tuhan Nya dalam beribadah
dengan seorangpun.
( Thaahaa 20 : 100 - 101 )
Barangsiapa yang berpaling dari padanya ( Al Quran ) maka
sesunggguhnya di hari kiamat dia memikul dosa,
Mereka kekal di dalamnya. Dan seburuk buruk beban bagi mereka di
hari kiamat,

( Al Muminuun 23 : 102 - 103 )
Maka barangsiapa yang berat timbangan ( kebaikan ) nya,
maka merekalah yang beruntung.
Maka barangsiapa yang ringan timbangan ( kebaikan ) nya,
maka merekalah yang telah merugikan diri mereka sendiri,
mereka kekal di dalam jahannam.

64

( Muhammad 47 : 10 + 12 )
Maka apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu
memperhatikan bagaimana akibat orang orang yang sebelum
mereka ? Allah telah membinasakan mereka dan orang
orang yang kafir mendapat ( kebinasaan ) seperti itu.

Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang orang yang
beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir
sungai sungai di bawahnya, dan orang orang kafir
bersenang senang dan makan sebagaimana binatang
binatang makan, dan nerakalah tempat tinggal mereka.

( Al Hajj 22 : 69 )
Allah akan memutuskan di antara kamu pada hari kiamat
tentang apa yang kamu perselisihkan padanya.

( Al Hajj 22 : 17 )
Sesungguhnya orang orang yang beriman, orang orang
Yahudi, orang orang Shabi-in, Nasrani, Majusi dan orang
orang yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya Allah akan
memberi keputusan antara mereka pada hari Kiamat.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

( Faathir 35 : 5 )
Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka
janganlah kamu sekali kali tertipu oleh
kehidupan dunia, dan janganlah kamu sekali kali
terpedaya tentang Allah oleh yang memperdayakan.

65

( Al Hadiid 57 : 20 )
Ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia hanyalah
permainan, kelalaian, perhiasan dan berbangga
bangga antara kamu dan berlomba banyak harta
dan anak, seperti hujan yang tanaman tanamannya
mengagumkan petani petani, kemudian ( tanamannya )
menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning , kemudian
menjadi hancur.

Dan di akhirat ada azab yang keras dan ada ( pula ) ampunan
dari Allah dan keridhaan Nya. Dan tiadalah kehidupan
dunia melainkan kesenangan yang menipu.

( At Tiin 95 : 4 - 5 )
Sungguh Kami menciptakan manusia dalam sebaik baik
bentuk.
Kemudian Kami mengembalikan kepada yang serendah
rendahnya,

( At Tahrim 66 : 8 )
Hai orang orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah
dengan taubat yang semurni
murninya. Mudah mudahan Tuhan kamu akan
menutupi kesalahan kesalahanmu dan memasukkan
kamu ke dalam surga.

66

( Al Maa Idah 5 : 92 & An Nuur 24 : 54 )
Dan taalah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada
Rasul dan berhati hatilah. Maka jika kamu
berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya
kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan
kebenaran dengan terang.

( Fushshilat 41 : 46 & Al Jaatsiyah 45 : 15 )
Barangsiapa beramal saleh, maka ( pahalanya ) adalah
untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat
jahat, maka ( dosanya ) atas dirinya sendiri. Dan
tiadalah Tuhanmu menganiaya hamba
hamba Nya.

( Al Bayyinah 98 : 7 )
Sesungguhnya orang orang yang beriman dan
beramal saleh mereka itulah sebaik baik mahluk.


67


( Thaahaa 20 : 123 - 126 )

.Maka jika datang kepada kamu petunjuk daripada Ku,
maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk Ku itu, maka
dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Ku, maka
sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan Kami akan
mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.

Dia berkata, Hai Tuhanku, mengapa Engkau mngumpulkan
aku dalam keadaan buta dan adalah aku dahulu ( di dunia )
malihat?

( Allah ) berfirman, Demikianlah, telah datang
kepadamu ayat ayat Kami, lalu engkau
melupakannya. Dan demikianlah pada hari ini
.68


( Fushshilat 41 : 8, Al Insyiqaaq 84 : 25 & At Tiin 95 : 6 )
Sesungguhnya orang orang yang beriman dan beramal
saleh, bagi mereka pahala yang tiada putus
putusnya.

( Al An Aam 6 : 106 )
Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari
Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia dan berpalinglah dari
orang orang musyrik.

Anda mungkin juga menyukai