Anda di halaman 1dari 11

Tsinys.

(18 tema)
Teisi permimo slyga buvusi sutuoktini tarpusavio ilaikymo bylose reglamentuoja
Ck. .!" str. 1" ir 1 #alys.
$aprastai byla turi b%ti nutraukta mirus vienai i ali bylose #l asmens teisinio statuo
nustatymo& nes asmens teisinis statutas neatsiejamai susijs tik su konkre'iu asmeniu.
Teisi permimas taip pat negalimas globos teisini santyki bylose.(loba
pasibaigiama globojamojo mirtimi& pasibaigus globai globotinio turto a#ministravimas
taip baigiasi. Taigi globos teisiniuose santykiuose & mirus globojamajam& nra galimas
teisi permimas.$ro)esini teisi peremimo institutas yra nulemtas materialini
teisii permimo )ivilinje teisja galimybes.Tik perimant atitinkamas materialisias
)ivilines subjektines teises& peremimos ir atitinkamos pro)esins teiss ir pareigos.
*egalima perimti pro)esini tiesi ir pareig& kai nelei#+iama perimti atitinkam
materialij subj. Teisi& t.y kai materialusis teisinins reikalavimas yra neatsiejamai
susijs su asmeniu.
,emiantis C$- ". byla yra nutraukiama jeigu mirus fiziniam asmeniui, kuris buvo viena i bylos
ali, atsivelgiant gino teisinius santykius, neleidiamas teisi permimas;
". C$- 1/ str. " numatytu pagrin#u0 kai alis netenka veiksnumo0 byla turi b%ti
sustab#yta tik tai tuo atveju & kai iekin1 ar pareikim teismui pa#av veiksnus 23inis
asmuo& o veiksnumo jis neteko jau vykstant pro)esui )ivilinje byloje. 4plinkybes
susijusias su ali teisini statusu teismas turi aikinti e5 o6)io. 7ylos sustab#ymo
pagrin#as yra isitesjs teismo spren#imas & kuriuo asmuo pripa+intas neveiksniu.
*eveiksnaus 23inio asmens pa#uot pareikim teismas turi atsisakyti priimti & o jei
toks pareikimas buvo priimtas jis turi b%ti paliktas nenagrintas.
8i3in1 asmen1 pripa+inus ribotai veiksniu& byla turi b%ti sustab#yta tik tuo atveju& jei
gin'as susijs su asmens teismis & kurioms asmens veiksnumas yra
apribotas.4ptariamas bylos sustab#ymo pagrin#as turi b%ti taikomas ir tais atvejais&
kai C- ".8 str. #alies pagrin#u yra apribojamas nepilname'i nuo19 iki 18 met
veiksnumas arba jis atimamas& arba kai ".. str." #alies pagrin#u panaikinamas
eman)ipuotu pripa+into nepilname'io visikas veiksnumas& jeigu jie neturi tv& kurie
yra nepilname'i vaik atstovai.Tuo atveju& kai minti nepilname'iai turi tvus&
galin'ius atstovauti savo vaikams pagal 1statym& byl sustab#yti nra pagrin#o& nes
vaikams nereikia nustatytti globarba r%pyb ir skirti globj ar r%pintoj.
$agrin#as sustab#yti byl& apribojus asmens veiksnum& taip pat yra 1siteisjas teismo
spren#imas.:is bylos sustab#ymo pagrin#as taikytinas ir ta#a& kai veiksnumo netenka
tretysis asmuo su savarankikais reikalavimais (C$- 9/ str " #alis ).
. C$- 1/ str. punkte numatytas ).b sustab#ymo pagrin#as0 negalima nagrinti tos bylos
tol, kol bus isprsta kita byla, nagrinjama iviline, baudiam!ja ar administraine tvarka0 grin#+iama
tuo& ka# teismas negali inagrinti jo +inioje esan'ios bylos& kol nebus isprsta kita
)ivilin& bau#+iamoji ar a#ministra)in byla.
;statym lei#jas 1sakmiai nustato& ka# bylos teismas negali nagrinti& o privalo
sustab#yti. $rivalomj1 sustab#ym numatan'ios normos nra #ispo3ityvios& to#l
ple'iamai neaikinamos.7ylos nagrinjimo negalimumas reikia& ka# kitoje byloje gali
b%ti nustatyti <aktai& kurie i naujo nebus 1ro#injami arba bus priimtas nuospren#is
bylos #alyvi at+vilgiu& kuris bus privalomas spren#+iant #l io #alyvio veiksm
)ivilini tieisni pasekmi. (C$- /1& /" str).
4pie preju#i)inio ryio eg3istavim galima sprsti tik esant #viem byloms& t.y
kita byla jau turi b%ti ikelta. -etinimas pareikti iekin1 ar iekinio isiuntimas
teismui #ar nereikia & ka# kita civilin byla bus ikelta. Cpk nustatytais
atvejais teismas gali atsisakyti priimti iekin1.
Knygos autori nuomon: Civilinis pro)esas byloje prasi#e#a nuo iekinio 1teikimo
teismui momento (pareikimo pa#avimo ypatingj teisena)& )ivilins bylos ikelimas
yra pirmoji )ivilinio pro)eso sta#ija.=eigu susijs su nagrinjama byla iekinys b%t
priimtas byl vistiek reikt sustab#yti apelia)ins instan)ijos ar kasa)inieme teisme
arba& spren#imui 1siteisjus& kreiptis su praymu #l pro)eso ioje byloje atnaujinimo.
>ekinio primimo ir )ivilins bylos ikelimo sta#ija trunka palyginti trumpai& to#l iais
atvejais pakanka )ivilins bylos nagrinjim ati#ti. Ta'iau 1sitikinus& ka# susijusio su
nagrinjama byla iekinio primimo klausimo spren#imas gali u+trukti & reikt
svartyti& ar nra pagrin#o byl sustab#yti aptariamu pagrin#u.
"agal pk #$% str& ' dal byla dl usienio arbitrao sprendimo sustabdoma dviem atvejais( )eismas,
nagrinjantis pareikim! dl usienio teismo *arbitrao+ pripainimo, turi teis sustabdyti bylos
nagrinjim!, jeigu is teismo *arbitrao+ sprendimas yra apskundiamas prastinmis atitinkamos
valstybs teism *arbitra+ sprendim kontrols formomis arba jeigu terminas iam skundui paduoti
dar nra pasibaigs&
-albant apie kit baud. Byl& tai preju#i)in gali turi tik teismo spren#imas ar
nuospren#is& o ne ikiteisminio tyrimo pro)esiniai #okumentai.
Knygos autori nuomon: 7au#+iamoji byla teisme nagrinjama remiantis
kaltinamuoju aktu& kuris apibr+ia bau#+iamosios bylos nagrinjimo teism ribas. Tik
atlikus b. 7yloje ikiteismin1 tyrim& byla gali b%ti per#uota ir nagrinjama teisme. To#l
manytina& ka# )ivilin byla turt b%ti sustb#yta ir tais atvejais& ka#a bpk nustyta
tvarka bau#+iamojoje byloje atliekamas ikiteisminis tyrimas& jeigu bau#+iamojoje
byloje pareikti 1tarimai ar kaltinimai gali turti preju#i)in reikm nagrinjamai
)ivilinei bylai. Ta'iau& iuo atveju ne#ert painioti #vieju skirting #alyk ? poreikio
)ivilin byl sustab#yti atsi+velgiant 1 pagal 7$- taisykles nagrinjamos b. 7ylos sta#ij
ir b. Tvarka nagrinjamojoje byloje nustatyt <akt preju#i)ins reikms nagrinjamai
)ivilinei bylai.
7ylos sustab#ymas nagrintinu atveju galimas& kaip jau ir buvo minta& tik tai
tuo atveju& kai #vi ar #augiau neinagrint byl yra susijusios taip& ka# kitoje
byloje nustatyti <aktai turs 1ro#omj& preju#i)in ar privalomj gali
sustab#ytai bylai.
182 straipsnis. Atleidimas nuo rodinjimo
,ereikia rodinti aplinkybi(") nustatyt 1siteisjusiu teismo spren#imu kitoje
)ivilinje ar a#ministra)inje byloje& kurioje #alyvavo tie patys asmenys& iskyrus
atvejus& kai teismo spren#imas sukelia teisines pasekmes ir ne#alyvaujantiems
byloje asmenims (preju#i)iniai <aktai)@) asmens nusikalstam veiksm
pasekmi& nustatyt 1siteisjusiu teismo nuospren#+iu bau#+iamojoje byloje
(preju#i)iniai <aktai)@
Teismas savo nuo+i%ra spren#+ia & atsi+velg#amas 1 bylos aplinkybes& ar galima
inagrinti ).byl& kol neisprsti su j susij klausimai kitoje byloje.
7yl teismas turi sustab#yti& jei byloje yra pareiktas prieiekinis& ta'iau
teismas prieprieinius reikalavimus iskiria nagrinti atskitorje byloje. =ei
panaaus pob%#+io prieiniai reikalavimai pareikti atskirose bylose& teismas&
priklausomai nuo bylos aplinkybi& siek#amas greitesnio abiej byl
inagrinjimo& gali vienos i byl nestab#yti& ta'iau jas sujungti ir reikalavimus
isprsti kartu.
=eigu nagrinjant ). 7yl paaikja& ka# #alyvaujan'io byloje arba kito amens
veiksmai turi nusikalstimo po+ymi& teismas apie tai turi praneti prokurorui.
Tokiais atvejais teismas aptariamo punkto pagrin#u taip pat turi byl sustab#yti&
jei pagal bylos aplinkybes ).byl negalima inagrinti i esms (C$- AA str.)
*ereti pasitaiko atvej& ka#a teismuose nagrinjamos #vi ar #augiau ). 7ylos&
kuriose #alyvauja tie patys asmenys ir 1ro#injimo objaktas yra tos pa'ios
<aktins aplinkybs bei teisiniai santykiai& nor bylose pareikti reikalavimai yra
skirtingi. Tokiais atvejais iose ). 7ylose priimti pro)esiniai spren#imai vienas
kito at+vilgiu 1gis preju#i)in gali. To#l atsi+velg#amas 1 tarpusavyje susijusi
byl ryio pob%#1 ir siek#amas kuo greitesnio bei teisingo j inagrinjimo&
teismas gali& esant C$- 19. str 9 #alyje& nuro#ytoms aplinkybms& bylas sujungti
arba inagrinti jo +inioje esan'i byl i esms.
Bpren#+iant <akt preju#i)ijos klausim ). 7ylose #a+niausiai remiamasi
apkaltinamaisiais nuospren#+iais& nes jais konstatuojamos tam tikr asmen
nusikalstomos veikos. Ta'iau preju#i)in reikm turi ir teismo iteisinamieji
nuospren#+iai& nes jais konstatuojama& ka# asmuo ar amsneys nusikaltim
ne1vyk#.
9.C$- 1/ str. 9 punkte numatytas bylos sustab#ymo pagrin#asC kai nagrinjant byl!,
kurioje atsakovui pareikti turtiniai reikalavimai, paaikja, kad t pai turtini reikalavim
patenkinimas yra susijs su ikeltos baudiamosios bylos nagrinjimu&
Civilin byla sustab#oma remiantis C$- 1/ str. punktu tais atvejais & ka#a b.
7yloje nustatyti <aktai turs preju#i)in gali ). 7ylai& ta'iau b. 7yloje nra pareikti
reikalavimai& tapat%s pareiktiems ). 7yloje (spe) norma).
b. 7yloje& kurioje itiriamos visos nusikaltimo pa#arymo aplinkybs & #a+niausiai
spren#+iamas ir pareikto ). >ekinio pagr1sto bei #y#+io klausimas. C. >ekinio
klausim ispren#us b. 7yloje& ).byla #l tapataus reikalavimo nutraukiama (C$-
". str punkte numatytu pagrin#u (7$- 11" str 9 #.)
=ei b.b. )ivilinis iekinys neinagrinjamas& tai asmeniui& kuris buvo ). >ekovas
b.b.& nereikia reikti nauj iekin1& nes jo tapatus reikalavimas ispren#+iamas
atnaujintoje ). 7yloje.
$areikus iekin1& jei toks iekinys b.b neispren#+iamas& iekinio seniaties
termino eiga sustab#oma nuo iekinio pa#avimo #ienos iki nuospren#+io& kuriuo
iekinys paliktas nenagrintas& 1siteisjimo #ienos ir po to eina tuoliau (C- 1.1A
str D #.)
D.C$k 1/ str D punkte yra numatytas privalomas bylos sustab#ymas kai nagrinjant byl!,
kurioje atsakovui pareikti turtiniai reikalavimai, paaikja, kad jam ikelta bankroto ar restrukt-rizavimo
byla&
$agal aptariam punkt byl b%tina sustab#yti tik ta#a& kai nagrinjamoje
byloje& kurioje pareikti turtiniai reikalavimai& atsakovu patrauktam asmeniui yra
ikelta bankroto ar restr%ktiri3avimo byla.
;statymas nustato iimt1 ). 7yl& kuriose 1monei pareikti turtiniai reikalavimai&
teismingum0 tokios bylos nagrinjamos bankroto byl nagrinjan'iame teisme&
jas prijungus prie bankroto bylos.
Bustab#ytos aptariamu pagrin#u turi b%ti ir bylos& kuriose bankrutuojan'iai ar
restrukt%ri3uojamai 1monei pareikti i 1moni #arbuotoj piniginiai reikalavimai
#l imok& susijusi su #arbo santykiais& su +alos #l suluoinimo ar kitokio
k%no su+alojimo& susirgimo pro<esine liga arba #l mirties nuo nelaimingo
atsitikimo #arbe atlyginimu.
Taigi visi iiekojimai susij su #arbo santykiais& turi b%ti vyk#ominkartu bankroto
byloje.
/. Cp- 1/ str /. $unktas 1tvirtina teismo pareig sustab#yti byl kai nagrinjant byl!,
kurioje komeriniam bankui pareikti turtiniai reikalavimai, paaikja, kad .ietuvos bankas yra paskyrs
komeriniam bankui laikin!j administratori;
!.C$- 1/ str. ! punkto pagrin#u teismas privalo sustab#yti byl + kai teismas kreipiasi
/onstituin )eism! io /odekso 0 straipsnio 0 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais;
8. C$- 1/ str. 8 punkto pagrin#u teismas privalo sustab#yti byl & kai teismas kreipiasi
1 a#ministra)in1 teism io -o#ekso straipsnio 9 #alyje nustatyta tvarka ir pagrin#ais@
.. C$- 1/ str. . punkto pagrin#u privalo sustab#yti byl& kai kreipiasi 1 kompetenting
Europos Bjungos teismin institu)ij C$- str. D #alyje nustatyta tvarka ir pagrin#ais
CPK nepateikia baigtinio privalamojo bylos sustabdymo atvej srao.
18.8.2.2. Teismo teis sustabdyti byl.
Esminis privalomojo ir <akultatyvaus )ivilins bylos sustab#ymo skirtumas yra tas& ka#
esant bent vienam privalomojo bylos sustab#ymo pagrin#ui (C$- 1/ str.) teismas
privalo byl sutab#yti& o bylos sustab#ymas C$- 1/9 str. numatytais pagrin#ais
(<akultatyvusis bylos sustab#ymas)priklauso nuo byl nagrinjan'io teismo valios& nes
is C$- straipsnis ne1pareigoja& o tik suteikia teismui teis sustab#yti byl. 7yla gali
b%ti sustab#yta tiek paties teismo& tiek ir #alyvaujan'i byloje asmen ini)iatyva.
Fa+niausiai <akultatyvaus bylos sustab#ymo klausimas kyla #l objektyvi kli%'i kuriai
nors i ali #alyvauti teismo pos#yje arba ne+inant atsakovo gyvenamosios ir #arbo
vietos. Tokiais atvejais teismas turt 1vertinti& ar alis i tikruj negali atvykti 1 teismo
pos#1& ar galima byl inagrinti aliai ne#alyvaujant ir t.t.(;vertinti visas aplinkybes).
Falyvaujantis byloje asmuo pats gali pareikti& ka# byl galima nagrinti jam
ne#alyvaujant ar #alyvaujant jo atstovui.
=ei #lyvaujantis byloje asmuo negali #alyvauti tik viename kuriame teismo
pos#yje& teismas spren#+ia klausim #l pagrin#o bylos nagrinjim ati#ti& jei
yra svarbi pri+as'i& o ne klausim #l bylos sustab#ymo.
. $agal C$- /9 str. 1 punkt teismas gali byl sustab#yti kai paskelbta
atsakovo paieka.
$agal C$- 1" str iimtiniais atvejais, atsivelgdamas bylos aplinkybes, jeigu neinoma
atsakovo buvimo vieta, teismas gali paskelbti atsakovo paiek! per poliij!, jei iekovas
rodo, kad jis msi vis priemoni atsakovo gyvenamajai vietai nustatyti&
=ei atsakovas neran#amas gyvenamojoje vietoje& taip pat jeigu atsakovo
gyvenamoji ir #arbo vieta ne+inoma& o pagal 1statym jo #alyvavimas nra
b%tinas ir byl galima tinkamai isprsti atsakovui ne#alyvaujant& teismas skelbti
atsakovo paiek negali& nes teismo aukimas ir iekinio nuoraas atsakovui gali
b%ti 1teikiamas C$- 1" str . #alyje & C$- 1". str. ir 1A str. nustatyta tvarka ir
byla nagrinjama atsakovui ne#alyvaujant.
*et ir paskelbs atsakovo paiek teismas byl ustab#yti neprivalo ir 1 klausim
turi sprsti pagal <aktines bylos aplinkybes& nes byloje gali b%ti #uomen& ka#
atsakovo paieka ilgai neu+truks.
!. Bustab#yti byl C$- 1/9str . " punkte numatytu pagrin#u galima& jei
teismas paskiria byloje eksperti3.
"eismo atsisakymas skirti eksperti#$ atskiruoju skundu neskund%iama.
7ylos sustab#ymo klausimas kyla tik tai tuo atveju jei teismas nutaria paskirti
eksperti3.
Pagrindas paduoti atskirj skund gali b%ti tik teismo nutartis sustab#yti
byl #l teismo eksperti3s byloje paskyrimo
&. $agal C$- 1/9str. punkt alies tarnyba Gietuvos ,espublikos krato
apsaugos #alyje& kuriame paskelbta karin pa#tis& gali b%ti tik
<akultatyvaus bylos sustab#ymo pagrin#as.
4ptariamu pagrin#u byla gali b%ti sustab#yta tik tai tuo atveju& kai #alinyje&
kuriame paskelbta karin pa#tis& tarnyb atlieka bylos alis& o ne kiti
#alyvaujantis byloje asmenys& nes tai tiesiogiai numatyta 1statyme.
'. -aip ir privalomojo bylos sutab#ymo atveju& C$- nepateikia <akultatyvaus
bylos sustab#ymo pagrin# baigtinio srao.
18.8.2.3. Teismo nutari dl bylos sustabdymo apskundimas
C$- numato galimyb #l teismo nutarties sustab#yti byl a#uoti atskirj1
skun#.
4tskiruosius skun#us #l teismo nutar'i sustab#yti byl gali pa#uoti tiek alys&
tiek kiti #alyvaujantis byloje asmenys& skun#ai pa#uo#ami ir nagrinjami pagal
ben#rsias C$- numatytas taisykles.
Tuo tarpu #l nutarties & kuria atsisakyta sustab#yti )ivilin byl& galimyb
pa#uoti atskirj1 skun# C$- nenumatyta. Tokia nutartis galimybs tolimesnei
bylos eigai neu+kerta. To#l i nutartis atskirai nuo teismo spren#imo negali b%ti
skun#+iama& o motyvai #l jos teistumo ir pagr1stumo gali b%ti 1traukti 1
pelia)in1 skun#.
18.8.2.4. Bylos sustabdymo terminai. Civilins bylos sustabdymo padariniai. Civilins
bylos atnaujinimas
C$- 1// straipsnis bylos sustab#ymo terminus sieja su aplinkybmis& su#ariusiomis
bylos sustab#ymo pagrin#. 7ylos sustab#ymo pabaig lemia i aplinkybi inykimo
ar atsira#imo momentas. Taigi bylos sustab#ymo terminas apibr+iamas ne konkre'ia
kalen#orine #ata ar laikotarpiu& bet tam tikrais 1vykiais.
CPK (& straipsnio punkte numatyto bylos sustab#ymo termino pabaiga
nustatoma iaikjus istojusios i proceso alies teisi permjui) arba
paaikjus aplinkybei) jog teisi permimas ne*vyko +CPK (( straipsnio
dalies punktas,.
Hienas i svarbesni bylos sustabdymo procesini padarini yra tai& ka#
sustab#+ius byl sustoja procesini termin eiga) jei jie #ar nepasibaig.
Gaikotarpis nuo bylos sustab#ymo iki jos atnaujinimo neturi b%ti 1skaitomas ir 1 )ivilins
bylos inagrinjimo teisme termin. 7%tina atkreipti #mes1& ka# pro)esini termin
eiga sustoja ne nuo teismo nutarties sustab#yti byl primimo& bet nuo pagrin#o
sustab#yti byl atsira#imo #ienos (C$- !/ straipsnis).
Teismas privalo vyk#yti sustab#yt byl kontrol. To reikalauja teismo pareiga siekti
operatyvaus ir teisingo bylos inagrinjimo. Taigi teismas turi reguliariai kreiptis 1
atitinkamas institu)ijas ar #alyvaujan'ius byloje asmenis in<orma)ijos& ar neinyko
bylos sustab#ymo pagrin#as iskyrus atvejus& kai teismui su tuo susijusios aplinkybs
yra +inomos& taip pat atlikti kitokius b%tinus pro)esinius veiksmus.
$asibaigus konkre'iam bylos sustab#ymo terminui ir inykus bylos sustab#ymo
pagrin#ui& teismas privalo byl atnaujinti ir nagrinti toliau pagal C$-
taisykles.
>nykus bylos sustab#ymo pagrin#ui& j atnaujinti teismas turi savo iniciatyva.
-lausimas #l sustab#ytos bylos atnaujinimo ispren#+iamas raytinio proceso
tvarka teismo raytine nutartimi. Bustab#+ius byl& $askirti +o#in1 bylos
nagrinjim teismas negali& nes atlikti tokius pro)esinius veiksmus nelei#+ia
1statymas.
7yl atnaujinus& ji nagrinjama pagal ben#rsias C$- nustatytas taisykles&
atsi+velgiant 1 konkre'iai byl kategorijai taikomus ypatumus. 7ylos nagrinjimo
nepertraukiamumo prin)ipas (C$- 1/& "D straipsniai) reikalauja& ka#
atnaujintoje byloje teisminis nagrinjimas b%t pra#e#amas i naujo. Ta'iau
taikant 1statymo& numatyto C$- 1D/ straipsnio 9 #alyje& analogij
#alyvaujantiems byloje asmenims neprietaraujant& bylos nagrinjimas gali b%ti
pra#tas nuo to pro)esinio veiksmo& kur1 atlikus byla buvo sustab#yta. =ei
atnaujinus byl 1 pro)es 1stoja nauji #alyvaujantys byloje asmenys& tsti bylos
nagrinjim nuo to pro)esinio veiksmo& kur1 atlikus byla buvo sustab#yta& galima
tik tuo atveju& jei to prao 1stojs 1 byl asmuo (C$- 9D straipsnio 9 #alis).
-... Bylos u%baigimas nepriimant teismo sprendimo dl gin/o esms
-.... 7ylos u+baigimo nepriimant teismo spren#imo #l gin'o esms
samprata ir b%#aiC j ben#ri bruo+ai ir skirtumai
Fvi skirting prie+as'i& lemian'i bylos baigt1 nepriimant teismo spren#imo& grups
bei j pob%#is lemia #u skirtingus bylos baigimo be teismo spren#imo b%#us 0 bylos
nutraukim ir pareikimo palikim nenagrinto. Bkiriasi tiek i institut taikymo
pagrin#ai& tiek ir atitinkam pagrin# sukeliami pro)esiniai teisiniai pa#ariniai. *usta0
'ius& ka# pro)esas pra#tas pa+ei#us teiss kreiptis 1 teism prielai#as& byla
nutraukiama (C$- ". straipsnis). =ei pa+eistos tam tikros ios teiss tinkamo
1gyven#inimo slygos& iekinys paliekamas nenagrintas (C$- "./ straipsnis).
1. Byla nutraukiama) kai iekinys teisme buvo priimtas ir )ivilin byla ikelta&
nors asmuo neturjo teiss kreiptis 1 teism teismins gynybos& Tokie atvejai
tiesiogiai numatyti 1statyme. Ta'iau gali b%ti nutraukta ne tik neteistai& nesant
teiss kreiptis 1 teism prielai#& ikelta byla. Teistai pra#to pro)eso metu taip
pat gali atsirasti aplinkybi& #l kuri priimti spren#im #l gin'o esms
ne1manoma. *utraukus byl pakartotinai kreiptis 1 teism su tapa'i iekiniu
negalima& nes ne1manoma paalinti kli%'i& #l kuri byla buvo nutraukta (C$-
".9 straipsnio " #alis).
". Pareikimas paliekamas nenagrintas) kai #l iki ikeliant byl buvusi ar
vliau bylos nagrinjimo eigoje atsira#usi aplinkybi gin' isprsti i esms ir
priimti spren#im negalima tik iame pro)ese& bet ne apskritai. 4smuo turi teis
kreiptis 1 teism su pareikimu& tik netinkamai i teis 1gyven#ina. $rie+astis&
#l kuri pareikimas paliktas nenagrintas& paalinus ateityje galima kreiptis 1
teism su tapa'i pareikimu (C$- ".! straipsnio " #alis).
7ylos nutraukimas bei pareikimo palikimas nenagrinto turi ir bendr bruo%.
:ie institutai taikomi ir apelia)ins instan)ijos bei kasa)iniame teisme& taip pat
pro)eso atnaujinimo byloje metu.
Taip pat ir pasirengimo teisminiam bylos nagrinjimui sta#ijoje& jei tam yra
konkretus 1statyme numatytas pagrin#as.
7ylos nutraukimo ir iekinio palikimo nenagrinto institutai taikomi ne tik gin'o&
bet& su tam tikromis iimtimis& ir ypatingosios teise0nos bylose& taip pat bylas
spren#+iant supaprastinto pro)eso tvarka.
Taikomi #okumentiniame pro)ese ir bylose #l teismo 1sakymo i#avim taip pat ir
prieiekinyje pareiktiems reikalavimam
Falyvaujan'i byloje asmen ar savo ini)iatyva iaikins bylos nutraukimo ar
pareikimo palikimo nenagrinto pagrin# eg3istavim& klausim #l i
pagrin# taikymo teismas turi spr$sti e oftcio, atsi+velg#amas 1 kiekvieno i
pagrin# taikymo ypatumus
-...!. 7ylos nutraukimo pagrin#ai ir teisiniai pa#ariniai
7ylos nutraukimo pagrin#ai priklausomai nuo j atsira#imo momento bei )ivilinio
pro)eso subjekt valios skirstytini 1 tris grupes.
Pirmoji grup 0 aplinkybs& i#stytos C$- ". straipsnio 1& "& & / punktuose.
:ie pagrin#ai eg3istuoja pareikimo pa#avimo teismui momentu ir ro#o& ka#
pareikim pa#avs asmuo teiss kreiptis 1 teism neturjo& pro)esas #l teisjo
klai#os& neati#umo ar tam tikr #uomen tr%kumo buvo pra#tas neteistai& be
pagrin#o priimant pareikim& kur1 reikjo atsisakyti priimti.
0ntrj grup$ su#aro aplinkybs& ivar#ytos C$- ". straipsnio 9 ir D
punktuose& 89 straipsnio 9 #alyje& .A straipsnio " punkte& 9A straipsnio .
#alyje ir 9. straipsnio ! ir 8 #alyse. :ie bylos nutraukimo pagrin#ai atsiran#a
po bylos iklimo ir priklauso nuo vienos ar abiej ali valios ir veiksm& kuriais
siekiama u+baigti byl be teismo spren#imo.
"re/ioji grup 0 bylos nutraukimo pagrin#ai& numatyti C$- ". straipsnio ! ir
8 punktuose& 89 straipsnio ! #alyje ir .A straipsnio 1 punkte. =ie taip pat
atsiran#a po bylos iklimo teisme& ta'iau nepriklauso nei nuo ali valios& nei
nuo teismo pro)esini veiksm.
, C$- ". straipsnio 1 punkte numatytas bylos nutraukimo pagrin#as 0 jeigu
byla nenagrintina teisme. C$- ". straipsnio 1 punkto pagrin#u
neteistai ikeltos bylos turi b%ti nutrauktos tiek tais atvejais& kai jos
priskirtinos nagrinti ne teisminse institu)ijose& tiek tais atvejais& kai jos
buvo priskirtos nagrinti ne ben#rosios kompeten)ijos teismuose arba& nors ir
ben#rosios kompeten)ijos teismuose& ta'iau ne )ivilinio pro)eso tvarka& taip
pat ir kitais atvejais& kai pagal 1statym bylos nenagrintinos teisme #l kit
prie+as'i
!, C$- 1! straipsnio " #alies punkte numatyta& ka# nesilaikius ! konkre'iai bylai
nustatytos gin'o iankstinio spren#imo ne teisme tvarkos& teismas atsisako
priimti iekin1 (pareikim). =eigu pareikimas buvo priimtas ir byl iklus
paaikja& jog 1statyme nustatytos iankstins gin'o spren#imo ne teisme
tvarkos nesilaikyta ir ja jau negalima pasinau#oti& tokia byla turi b%ti nutraukta
C$- ". straipsnio " punkte numatytu pagrin#u.
1sant dviem skirtingiems teism sprendimams dl t pa/i
2akt) b3tina nustatyti) kuris i t sprendim alims turi res
iudicata gali. 4i problema spr$stina taikant du kriterijus.
Pirma) b3tina nustatyti) kuriame teismo sprendime padarytos
ivados labiau atitinka 2aktin$ ir teisin$ bylos esm$. 0ntra)
jeigu 2aktin$ ir teisin$ bylos esm$ labiau atitinka vliau
priimtas teismo sprendimas) tai juo ir turi b3ti remiamasi) nes
vlesnio bylos nagrinjimo metu galjo b3ti nustatytos naujos
aplinkybs) labiau atitinkan/ios tikrj padt*.
&, Teismas nutraukia byl& jeigu iekovas atsisak iekinio ir teismas
atsisakym prim (C$- ". straipsnio 9 punktas)& taip pat jeigu alys
su#ar taikos sutart1 ir teismas j patvirtino (C$- ". straipsnio D punktas).
>ekinio (pareikimo) atsisakymas ir taikos sutarties su#arymas 0tai
#ispo3ityvumo prin)ipo )iviliniame pro)ese reali3avimo iraika&nes
pro)esas ne tik prasi#e#a& bet ir gali baigtis ali ar vienos i j
ini)iatyva.
Ta'iau tiek atsisakymas iekinio& tiek ir ali su#aryta taikos sutartis
nra beslyginis pagrin#as nutraukti byl. Biekiant 1gyven#inti C$-
numatyt vien i )ivilinio pro)eso tiksl 0 tinkamai taikyti 1statymus
nagrinjant )ivilines bylas& )iviliniame pro)ese 1tvirtintas aktyvus teis0
mo vai#muo (C$- "& & !& !"& 1/A& 1!. ir kt. straipsniai). Teismo akty0
vum pagrin#+ia b%tinumas saugoti viej tvark. C$- 9" straipsnio "
#alis numato& ka# teismas turi nepriimti iekinio (pareikimo) atsisa0
kymo ir netvirtinti ali taikos sutarties& jei tokie veiksmai prietarauja
imperatyvioms 1statym nuostatoms ar vieajam interesui.
4tsisakymas iekinio (pareikimo)& kaip pagrin#as nutraukti byl&
visa#a turi b%ti beslyginis.
Taikos sutartis gali b%ti su#aroma ir tvirtinama bei )ivilin byla
nutraukiama tik pareikt teismui iekinio reikalavim (ir prieiekinio
reikalavim& jei byloje tokie yra pareikti) apimtimi. Taikos sutartimi
negali b%ti spren#+iami kiti klausimai& #l kuri 1statymo nustatyta
tvarka nebuvo kreiptasi 1 teism.
Teismo patvirtinta taikos sutartis jos alims turi teismo spren#imo gali
ir yra priverstinai vyk#ytinas #okumentas. 4tsisakius vyk#yti taikos
sutarties slygas& teismas i#uo#a vyk#omj1 rat ir taikos sutarties
slygos 1gyven#inamos priverstinai@
', C$- ". straipsnio ! ir 8 punktuose nuro#yti bylos nutraukimo pagrin#ai
+mirus 5#iniam asmeniui ar likvidavus juridin* asmen*) kurie buvo
byloje alimi) jeigu atsi%velgiant * gin/o teisinius santykius
neleid%iamas teisi permimas, yra tiesiogiai susij su C$- 1/ straipsnio
1 punkte numatytais bylos privalomojo sustab#ymo pagrin#ais& #etaliai
aptartais anali3uojant ios temos 18.8.".1 klausim I$rivalomasis bylos
sustab#ymasJ. -aip jau buvo rayta& jeigu gin'o teisinis santykis lei#+ia
materialij teisi permim& tai vienai i ali mirus ar juri#in1 asmen1
likvi#avus& byla sustab#oma C$- 1/ straipsnio 1 punkto pagrin#u& kol atsiras
ir 1stos 1 byl tos alies teisi permjas.
6, CPK numatyt bylos nutraukimo pagrind sraas yra isamus ir
pla/iau aikinamas negali b3ti) jeigu pa/iame CPK nenumatyta kitaip.
=ei byloje sujungti keli reikalavimai& o pagrin#as nutraukti byl
lie'ia tik vien i j& nutraukta gali b%ti ne visa byla& o tik #alis #l
tam tikr reikalavim (pavy3#+iui& jei vienas i reikalavim
nenagrintinas teisme& arba #l vieno i reikalavim jau yra
1siteisjs teismo spren#imas kitoje byloje arba atsisakius #alies
reikalavim ir kt). Tokiu atveju #l vien reikalavim byla
nutraukiama nutartimi& o #l kit nagrinjama i esms ir
ispren#+iama spren#imu. =eigu byla viename teismo pos#yje
inagrinjama #l vis reikalavim ir paaikja& ka# #l #alies
reikalavim ji turi b%ti nutraukta& o #l kit 0 priimtas teismo
spren#imas& teismas turi visus reikalavimus isprsti vienu pro)e0
siniu #okumentu 0 spren#imu.
C$- ".9 straipsnio " #alyje numatyta svarbiausias bylos nutrau0
kimo teisinis pa#arinys 0 draudimas dl tapataus reikalavimo
* teism kreiptis pakartotinai.
*utartis nutraukti byl u+kerta keli ne tik pro)eso eigai& bet pa0
prastai ir galimybei analogik reikalavim pareikti teisme
ateityje. To#l nutartis nutraukti byl gali b%ti skun#+iama
atskiruoju skun#u.
Bkirtingai nuo teismo nutar'i #l iekinio palikimo nenagrinto&
gavs atskirj1 skun# #l bylos nutraukimo& pirmosios instan)ijos
teismas& net ir sutik#amas su atskirojo skun#o argumentais&
negali pats panaikinti skun#+iam nutart1& bet visais atvejais
atskirj1 skun# persiun'ia nagrinti apelia)ins instan)ijos
teismui.
18.9.3. "arei#kimo palikimo nena$rinto pa$rindai ir teisiniai padariniai
>ekinio palikimo nenagrinto pagrin#us& priklausomai nuo j atsira#imo
momento bei )ivilinio pro)eso subjekt valios& galima suskirstyti 1 keturias grupes.
Pirmoji grup 0 aplinkybs& numatytos C$- "./ straipsnio 1 #alies 109& !&
8 ir 11 punktuose& 9"9 straipsnio 9 #alyje& 91 straipsnio #alyje& taip pat
atitinkamos aplinkybs& numatytos C$- 9D straipsnio " ir #alyse. =os
eg3istuoja jau pareikimo teismui pa#avimo momentu ir ro#o& ka# asmuo
teis kreiptis 1 teism reali3uoja netinkamai& #l tojau pareikim pa#uo#ant
j 1 reikjo atsisakyti priimti (C$- "./ straipsnio 1 #alies 1& 9 punktai& 9"9
straipsnio 9 #alis& 91 straipsnio #alis ir pan.) arba teismas turjo
nustatyti termin pareikimo tr%kumams paalinti.
0ntrajai grupei priskirtini iekinio palikimo nenagrinto pagrin#ai& susij
su ali neatvykimo 1 teismo pos#1 pro)esiniais pa#ariniais& numatyti C$-
"./ straipsnio 1 #alies D ir / punktuose& -..7&. 89 straipsnio 1 #alyje&
88 straipsnio 1 #alyje.
"re/ij grup$ su#aro aplinkybs& numatytos C$- "./ straipsnio 1 #alies . ir
1A punktuose& -..&. 89 straipsnio #alyje (C- .D9 straipsnio #alis)& D"A
straipsnyje& C- ".1". straipsnio " #alyje& .D straipsnio 9 #alyje& susijusios su
bylos alims ar vienai i j tenkan'i pro)esini teisi 1gyven#inimu ar pareig
vyk#ymu bei kit )ivilinio pro)eso subjekt atliekamais pro)esiniais veiksmais.
Ketvirtajai grupei priskirtini C$- .1 straipsnio " #alyje& D!9 straipsnio " #alyje
numatyti pagrin#ai& kurie nepriklauso nei nuo ali& nei nuo teismo valios ir
atsiran#a po bylos iklimo teisme.
18.93. %Bylos nutraukimo pa$rindai ir teisiniai padariniai&'esminiai j taikymo
aspektai.
, $agal C$- "./ straipsnio 1 #alies 1 punkt iekinys paliekamas
nenagrintas& jeigu iekovas ar pareikjas nesilaik ios kategorijos
byloms nustatytos iankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos
ir dar galima ia tvarka pasinaudoti. $alikti iekin1 nenagrint iuo
pagrin#u galima tuo atveju& kai pagal 1statym iankstinio gin'o spren#imo
ne teisme tvarka yra laikoma teiss kreiptis 1 teism tinkamo 1gyven#inimo
slyga& t. y. kai iekovas ia tvarka turjo.
!, =ei iekin1 teisme pareikia neveiksnus asmuo& pareikim teismas turi
atsisakyti priimti C$- 1! straipsnio " #alies ! punkto pagrin#u. =eigu vis
#lto )ivilin byla buvo ikelta& toks pareikimas remiantis C$- "./
straipsnio 1 #alies " punktu paliekamas nenagrintas.
>ekinys negali b%ti paliktas nenagrintas io punkto pagrin#u&
neiklausius neveiksnaus asmens 1statyminio atstovo nuomons #l
teisme pareikto reikalavimo. =eigu 1statyminis atstovas neveiksnaus
asmens veiksmus patvirtina& pareikimas negali b%ti paliktas
nenagrintas ir )ivilin byla nagrinjama i esms& #alyvaujant
neveiksnaus asmens 1statyminiam atstovui.
&, $agal C$- "./ straipsnio 1 #alies punkt pareikimas paliekamas
nenagrintas) jeigu j* pareikjo ar iekovo vardu
padav ne*galiotas vesti byl asmuo.
8esant galimybs pakeisti pradinio pareikjo tinkamu)
teismas pareikim turi palikti nenagrint +CPK !'6
straipsnio & punktas,.
', $agal C$- "./ straipsnio 1 #alies 9 punkt teismas pareikim palieka
nenagrint& jeigu teisme nagrinjamas tapatus gin/as.
6, $agal C$- "./ straipsnio 1 #alies D punkt pareikimas paliekamas
nenagrintas& jeigu atsakovas neprao priimti sprendimo u% aki
CPK !'( straipsnio dalyje nurodytu atveju) o pagal / punkt 0jeigu
abi alys) nepraiusios nagrinti byl j nesant) neatvyko be
svarbi prie%as/i
(, $agal C$- "./ straipsnio 1 #alies ! punkt teismas pareikim palieka
nenagrint& jeigu pareikim padav$s asmuo nra sumokj$s nustatyto
dyd%io %yminio mokes/io) o pagal 8 punkt0jeigu yra pareikta keletas
reikalavim) o %yminis mokestis sumoktas tik u% dal* i j 7 paliekama
nenagrinta neapmokt pareikimo reikalavim dalis.
*uro#ytais pagrin#ais iekin1 galima palikti nenagrint tik pirmosios
instan)ijos teisme.
9, $agal C$- "./ straipsnio 1 #alies . punkt teismas palieka pareikim
nenagrint& jeigu alys yra tarpusavyje sudariusios sutart* perduoti
t gin/ spr$sti arbitra%ui.
-, $agal C$- "./ straipsnio 1 #alies 1A punkt iekinys paliekamas
nenagrintas j* iekovui atsimus.
I>ekinio atsimimas galimas nagrinjant byl tik pirmosios instan)ijos
teisme 0 tiek pirm kart tiek ir ta#a& kai byla apelia)ins instan)ijos
teismo ar kasa)inio teismo nutartimi buvo gr+inta pirmosios instan)ijos
teismui nagrinti i naujo (C$- 1 straipsnis& 1. straipsnio 1 #alis).
.) >ekinys (pareikimas) paliekamas nenagrintas& jeigu bylos nagrinjimo
pirmosios instancijos teisme metu paaikja) kad pareikimas neatitinka
iekinio turiniui keliam reikalavim (C$- -..7&. "./ straipsnio 1 #alies 11
punktas).
CPK !.( straipsnio dalis isamaus iekinio palikimo
nenagrinto pagrind srao nepateikia.