Anda di halaman 1dari 6

Soalan objektif 1-20 berdasarkan aras Bloom Taksonomi

1.Pengetahuan
2.Antara yang berikut yang manakah sifat bagi gas ? Pengetahuan !
A."em#unyai bentuk yang teta#
B.Boleh dimam#atkan
$."em#unyai isi#adu
%.Boleh mengalir
&. Bahan ' -"em#unyai jisim
-"em#unyai bentuk yang teta#
Berdasarkan #ernyataan di ba(ah a#akah bahan '? Pengetahuan !
A. )elas
B. B.minyak
$. $.oksigen
%. %.losyen
*. $enda(an adalah +ontoh bagi #engetahuan!
A. Tumbuhan
B. ,ungi
$. Bakteria
%. Proto-oa
../efahaman!
0. Antara #asangan yang berikut1 manakah yang betul? kefahaman !
2. 3ang manakah di
antara berikut tidak
tergolong dalam
kum#ulan yang sama?
/efahaman!
A. 4irus
B. Bakteria
$. 5dang
%. ,ungi

6.7mak 8ina mendidihkan air sebelum minum. "enga#akah ia melakukan demikian?
A#likasi!
A. 5ntuk menjadikan air tersebut bertambah seda#.
B. 5ntuk membunuh mikroorganisma.
$. 5ntuk mengelakkan keluarganya dari#ada menda#at A9%S.
%. 5ntuk masak kari kambing.
6. A#likasi
Bahan /eadaan bahan
A. "inyak masak gas
B. $uka #e#ejal
$. Asa# +e+air
%. ais Pe#ejal
:.Analisis!
:.Analisis!
10. A#likasi
11.
12.