Anda di halaman 1dari 6

ALKUTURASI DAN PERKEMBANGAN BUDAYA ISLAM

Disusun Oleh
Nama : Rifatul Mona
No : !
Kelas : " Ke#e$a%atan II
SMK NEGERI & BANYUDONO
Islam me$u#a'an salah satu a(ama )an( masu' *an +e$'em+an( *i
In*onesia, -al ini tentu +u'anlah sesuatu )an( asin( +a(i An*a. 'a$ena *i mass me*ia
mun('in An*a su*ah se$in( men*en(a$ atau mem+a/a +ah%a In*onesia a*alah
ne(a$a )an( memili'i #en(anut a(ama Islam te$+esa$ *i *unia, A(ama Islam masu'
'e In*onesia *imulai *a$i *ae$ah #esisi$ #antai. 'emu*ian *ite$us'an 'e *ae$ah
#e*alaman oleh #a$a ulama atau #en)e+a$ a0a$an Islam, Men(enai 'a#an Islam masu'
'e In*onesia *an sia#a #em+a%an)a te$*a#at +e+e$a#a teo$i )an( men*u'un(n)a,
Untu' le+ih 0elasn)a silah'an An*a sima' u$aian mate$i +e$i'ut ini, P$oses Masu' *an
Be$'em+an(n)a A(ama *an Ke+u*a)aan Islam *i In*onesia, P$oses masu' *an
+e$'em+an(n)a a(ama Islam *i In*onesia menu$ut Ahma* Mansu$ Su$)ane(a$a
*alam +u'un)a )an( +e$0u*ul Menemu'an Se0a$ah. te$*a#at 1 teo$i )aitu teo$i
Gu0a$at. teo$i Ma''ah *an teo$i Pe$sia, Keti(a teo$i te$se+ut *i atas mem+e$i'an
0a%a+an tentan( #e$masalah %a'tu masu'n)a Islam 'e In*onesia. asal ne(a$a *an
tentan( #ela'u #en)e+a$ atau #em+a%a a(ama Islam 'e Nusanta$a, Untu' men(etahui
le+ih 0auh *a$i teo$i2teo$i te$se+ut. silah'an An*a sima' u$aian mate$i +e$i'ut ini,
I, Teo$i Gu0a$at
Teo$i +e$#en*a#at +ah%a a(ama Islam masu' 'e In*onesia #a*a a+a* &1
*an #em+a%an)a +e$asal *a$i Gu0a$at 34am+a)5. In*ia, Dasa$ *a$i teo$i ini a*alah:
Ku$an(n)a fa'ta )an( men0elas'an #e$anan +an(sa A$a+ *alam #en)e+a$an Islam
*i In*onesia,-u+un(an *a(an( In*onesia *en(an In*ia telah lama melalui 0alu$
In*onesia 6 4am+a) 6 Timu$ Ten(ah 6 E$o#a,A*an)a +atu nisan Sultan Samu*$a
Pasai )aitu Mali' Al Saleh tahun &7! )an( +e$/o$a' 'has Gu0a$at, Pen*u'un(
teo$i Gu0a$at a*alah Snou/' -u$($on)e. 89 Stutte$heim *an Be$na$* -,M,
:le''e, Pa$a ahli )an( men*u'un( teo$i Gu0a$at. le+ih memusat'an #e$hatiann)a
#a*a saat tim+uln)a 'e'uasaan #oliti' Islam )aitu a*an)a 'e$a0aan Samu*$a Pasai,
-al ini 0u(a +e$sum+e$ *a$i 'ete$an(an Ma$/o#olo *a$i :enesia 3Italia5 )an(
#e$nah sin((ah *i Pe$la' 3 Pe$u$eula5 tahun &7, Ia men/e$ita'an +ah%a *i
Pe$la' su*ah +an)a' #en*u*u' )an( memelu' Islam *an +an)a' #e*a(an( Islam
*a$i In*ia )an( men)e+a$'an a0a$an Islam,
II, Teo$i Ma''ah
Teo$i +e$#en*a#at +ah%a a(ama Islam masu' 'e In*onesia #a*a a+a* &1
*an #em+a%an)a +e$asal *a$i Gu0a$at 34am+a)5. In*ia, Dasa$ *a$i teo$i ini
a*alah:
Ku$an(n)a fa'ta )an( men0elas'an #e$anan +an(sa A$a+ *alam
#en)e+a$an Islam *i In*onesia,-u+un(an *a(an( In*onesia *en(an In*ia telah
lama melalui 0alu$ In*onesia 6 4am+a) 6 Timu$ Ten(ah 6 E$o#a, A*an)a +atu
nisan Sultan Samu*$a Pasai )aitu Mali' Al Saleh tahun &7! )an( +e$/o$a' 'has
Gu0a$at, Pen*u'un( teo$i Gu0a$at a*alah Snou/' -u$($on)e. 89 Stutte$heim *an
Be$na$* -,M, :le''e, Pa$a ahli )an( men*u'un( teo$i Gu0a$at. le+ih
memusat'an #e$hatiann)a #a*a saat tim+uln)a 'e'uasaan #oliti' Islam )aitu
a*an)a 'e$a0aan Samu*$a Pasai, -al ini 0u(a +e$sum+e$ *a$i 'ete$an(an
Ma$/o#olo *a$i :enesia 3Italia5 )an( #e$nah sin((ah *i Pe$la' 3 Pe$u$eula5 tahun
&7, Ia men/e$ita'an +ah%a *i Pe$la' su*ah +an)a' #en*u*u' )an( memelu'
Islam *an +an)a' #e*a(an( Islam *a$i In*ia )an( men)e+a$'an a0a$an Islam,
&, Pe$io*e I : Pen)e+a$an Islam *ila'u'an oleh Maulana Mali' I+$ahim.
Maulana Isha; 325. Ahma* <uma*il =u+$a. Muhamma* Al2
Ma($i+i. Mali' Is$ail. Muhamma* Al2A'+a$. Maulana
-asannu*in. Ali)u**in *an S)ei'h Su+a'i$ 325,
, Pe$io*e II : Pen)e+a$an Islam *i(anti'an oleh Ra*en Rahmat 3Sunan
Am#el Denta5. <a>fa$ Shi**i; 3Sunan Ku*us5. S)a$if
-i*a)atullah 3Sunan Gunun( <ati5,
1, Pe$io*e III : hi0$ahn)a Maulana Isha; *an S)ei'h Su+a'i$. *an %afatn)a
Maulana -assanu*in *an Ali)u**in ma'a #en)e+a$ Islam #a*a
#e$io*e ini *ila'u'an oleh Ra*en Pa'u 3Sunan Gi$i5. Ra*en
Sai* 3Sunan Kali0a(a5. Ra*en Ma'h*um I+$ahim 3Sunan
Bonan(5 *an Ra*en =ashim 3Sunan D$a0at5,
?, Pe$io*e I: : Pen)e+a$ Islam selan0utn)a a*alah <uma*il Ku+$a *an
Muhamma* Al2Ma(h$i+i *an 'emu*ian *i(anti'an oleh Ra*en
-asan 3Ra*en Patah5 *an 9a*hilah Khan 39alatehan5,
@, Pe$io*e : : Untu' #e$io*e ini 'a$ena Ra*en Patah men0a*i Sultan Dema'
ma'a )an( men((anti'an #osisin)a a*alah Sunan Mu$ia
Wujud Akulturasi Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Islam
Se+elum Islam masu' *an +e$'em+an(. In*onesia su*ah memili'i /o$a'
'e+u*a)aan )an( *i#en(a$uhi oleh a(ama -in*u *an Bu*ha se#e$ti )an( #e$nah An*a
#ela0a$i #a*a mo*ul se+elumn)a, Den(an masu'n)a Islam. In*onesia 'em+ali
men(alami #$oses a'ultu$asi 3#$oses +e$/am#u$n)a *ua 3le+ih5 'e+u*a)aan 'a$ena
#e$/am#u$an +an(sa2+an(sa *an salin( mem#en(a$uhi5. )an( melahi$'an 'e+u*a)aan
+a$u )aitu 'e+u*a)aan Islam In*onesia, Masu'n)a Islam te$se+ut ti*a' +e$a$ti
'e+u*a)aan -in*u *an Bu*ha hilan(, Bentu' +u*a)a se+a(ai hasil *a$i #$oses
a'ultu$asi te$se+ut. ti*a' han)a +e$sifat 'e+en*aanAmate$ial teta#i 0u(a men)an('ut
#e$ila'u mas)a$a'at In*onesia, 4ontoh seni +an(unan )an( te$#en(a$uh al'utu$asi
*an 'e+u*a)aan Islam
1. Seni Bangunan
8u0u* a'ultu$asi *alam seni +an(unan *a#at te$lihat #a*a +an(unan mas0i*. ma'am.
istana, 8u0u* a'ultu$asi *a$i mas0i* 'uno memili'i /i$i se+a(ai +e$i'ut:
I, Ata#n)a +e$+entu' tum#an( )aitu ata# )an( +e$susun sema'in 'e atas
sema'in 'e/il *a$i tin('atan #alin( atas +e$+entu' limas, <umlah ata#n)a (an0il &.
1 atau @, Dan +iasan)a *itam+ah *en(an 'emun/a' untu' mem+e$i te'anan a'an
'e$un/in(ann)a )an( *ise+ut *en(an Musta'a,
II, Ti*a' *ilen('a#i *en(an mena$a. se#e$ti laBimn)a +an(unan mas0i* )an( a*a
*i lua$ In*onesia atau )an( a*a se'a$an(. teta#i *ilen('a#i *en(an 'enton(an
atau +e*u( untu' men)e$u'an a*Ban atau #an((ilan sholat, Be*u( *an 'enton(an
me$u#a'an +u*a)a asli In*onesia,
III, Leta' mas0i* +iasan)a *e'at *en(an istana )aitu se+elah +a$at alun2alun atau
+ah'an *i*i$i'an *i tem#at2tem#at 'e$amat )aitu *i atas +u'it atau *e'at *en(an
ma'am,
Men(enai /ontoh mas0i* 'uno *a#at mem#e$hati'an Mas0i* A(un( Dema'. Mas0i*
Gunun( <ati 34i$e+on5. Mas0i* Ku*us *an se+a(ain)a, Selain +an(unan mas0i*
se+a(ai %u0u* a'ultu$asi 'e+u*)aan Islam. 0u(a te$lihat #a*a +an(unan ma'am, 4i$i2
/i$i *a$i %u0u* a'ultu$asi #a*a +an(unan ma'am te$lihat *a$i:
&, Ma'am2ma'am 'uno *i+an(un *i atas +u'it atau tem#at2tem#at )an( 'e$amat,
, Ma'amn)a te$+uat *a$i +an(unan +atu )an( *ise+ut *en(an <i$at atau
Ki0in(.nisann)a 0u(a te$+uat *a$i +atu,
1, Di atas 0i$at +iasan)a *i*i$i'an $umah te$sen*i$i )an( *ise+ut *en(an /un('u#
atau 'u++a,
?, Dilen('a#i *en(an tem+o' atau (a#u$a )an( men(hu+un('an anta$a ma'am
*en(an ma'am atau 'elom#o'2'elom#o' ma'am, Bentu' (a#u$a te$se+ut a*a
)an( +e$+entu' 'o$i a(un( 3+e$ata# *an +e$#intu5 *an a*a )an( +e$+entu'
/an*i +enta$ 3ti*a' +e$ata# *an ti*a' +e$#intu5,
@, Di *e'at ma'am +iasan)a *i+an(un mas0i*. ma'a *ise+ut mas0i* ma'am *an
+iasan)a ma'am te$se+ut a*alah ma'am #a$a %ali atau $a0a, 4ontohn)a mas0i*
ma'am Sen*an( Du%u$ *i Tu+an,
Ban(unan istana a$site'tu$ )an( *i+an(un #a*a a%al #e$'em+an(an Islam. 0u(a
mem#e$lihat'an a*an)a unsu$ a'ultu$asi *a$i se(i a$site'tu$ atau#un $a(am hias.
mau#un *a$i seni #atun(n)a /ontohn)a istana Kasultanan Yo()a'a$ta *ilen('a#i
*en(an #atun( #en0a(a D%a$a#ala 3-in*u
a, Seni Ban(unan Mas0i*
+, Ma'am
/,
Masjid Agung Demak Menara Kudus
Komplek Raja Imogiri Makam Fatima bin Maimun
*, Seni U'i$
T$a*isi Islam ti*a' men((am+a$'an +entu' manusia atau he%an, Seni u'i$
$elief )an( men(hias Mas0i*. ma'am Islam +e$u#a sulu$an tum+uh2tum+uhan
namun te$0a*i #ula Sin'$etisme 3hasil #e$#a*uan *ua ali$an seni lo(am5. a(a$
*i*a#at 'ese$asian. *iten(ah $a(am hias sulu$an te$*a#at +entu' 'e$a )an( *istili$,
U'i$an atau#un hiasan. selain *itemu'an *i mas0i* 0u(a *itemu'an #a*a
(a#u$a2(a#u$a atau #a*a #intu *an tian(, Untu' hiasan #a*a (a#u$a,
e, A'sa$a *an Seni Sast$a
Te$se+a$n)a a(ama Islam 'e In*onesia ma'a +e$#en(a$uh te$ha*a# +i*an(
a'sa$a atau tulisan. )aitu mas)a$a'at mulai men(enal tulisan A$a+. +ah'an
Makam Malik Al Sale
Makam Malik Al Sale
Moti! Batik "irebon
Alkutlurasi #indu $ Islam
%kiran iasan siluet gaja
Mantingan ja&a timur
+e$'em+an( tulisan A$a+ Mela)u atau +iasan)a *i'enal *en(an istilah A$a+
(un*ul )aitu tulisan A$a+ )an( *i#a'ai untu' menulis'an +ahasa Mela)u teta#i
ti*a' men((una'an tan*atan*a a. i. u se#e$ti laBimn)a tulisan A$a+, Di sam#in(
itu 0u(a. hu$uf A$a+ +e$'em+an( men0a*i seni 'ali($afi )an( +an)a' *i(una'an
se+a(ai motif hiasan atau#un u'i$an,
Se*an('an *alam seni sast$a )an( +e$'em+an( #a*a a%al #e$io*e Islam
a*alah seni sast$a )an( +e$asal *a$i #e$#a*uan sast$a #en(a$uh -in*u 6 Bu*ha
*an sast$a Islam )an( +an)a' men*a#at #en(a$uh Pe$sia, Den(an *emi'ian
%u0u* a'ultu$asi *alam seni sast$a te$se+ut te$lihat *a$i tulisanA a'sa$a )an(
*i#e$(una'an )aitu men((una'an hu$uf A$a+ Mela)u 3A$a+ Gun*ul5 *an isi
/e$itan)a 0u(a a*a )an( men(am+il hasil sast$a )an( +e$'em+an( #a*a 0aman
-in*u,
Bentu' seni sast$a )an( +e$'em+an( a*alah:
&, -i'a)at )aitu /e$ita atau *on(en( )an( +e$#an('al *a$i #e$isti%a atau to'oh
se0a$ah, -i'a)at *itulis *alam +entu' #e$isti%a atau to'oh se0a$ah, -i'a)at
*itulis *alam +entu' (an/a$an 3'a$an(an +e+as atau #$osa5, 4ontoh hi'a)at
)an( te$'enal )aitu -i'a)at &CC& Malam.
, Ba+a* a*alah 'isah $e'aan #u0an((a 'e$aton se$in( *ian((a# se+a(ai #e$isti%a
se0a$ah /ontohn)a Ba+a* Tanah <a%i 3<a%a Kuno5. Ba+a* 4i$e+on,
1, Sulu' a*alah 'ita+ )an( mem+entan('an soal2soal tasa%%uf /ontohn)a Sulu'
Su'a$sa. Sulu' 8i0il. Sulu' Malan( Sumi$an( *an se+a(ain)a,
?, P$im+on a*alah hasil sast$a )an( san(at *e'at *en(an Sulu' 'a$ena +e$+entu'
'ita+ )an( +e$isi $amalan2$amalan. 'ea0ai+an *an #enentuan ha$i +ai'A+u$u',
Bentu' seni sast$a te$se+ut *i atas. +an)a' +e$'em+an( *i Mela)u *an
Pulau <a%a,
f, Sistem Peme$intahan
Dalam #eme$intahan. se+elum Islam masu' In*onesia. su*ah +e$'em+an(
#eme$intahan )an( +e$/o$a' -in*u atau#un Bu*ha. teta#i setelah Islam masu'.
ma'a 'e$a0aan2'e$a0aan )an( +e$/o$a' -in*uABu*ha men(alami 'e$untuhann)a
*an *i(anti'an #e$anann)a oleh 'e$a0aan2'e$a0aan )an( +e$/o$a' Islam se#e$ti
Samu*$a Pasai. Dema'. Mala'a *an se+a(ain)a,
Sistem #eme$intahan )an( +e$/o$a' Islam. $a0an)a +e$(ela$ Sultan atau
Sunan se#e$ti haln)a #a$a %ali *an a#a+ila $a0an)a menin((al ti*a' la(i
*ima'am'an *i/an*iA*i/an*i'an teta#i *ima'am'an se/a$a Islam,