Anda di halaman 1dari 1

Bil Nama ahli kump.

Tajuk tutorial Catatan


1 Shafiq
Naiemah
Husna
Hanif
1. Tujuan, kepentingan dan kesan kod
etika kepada seorang guru
2.Huraikan sekurang-kurangna tiga
model kesantunan guru
2 !"lina
!sma#
$arah
$airu"
1. %uru perlu memastikan dirina &e&as
dari masalah ke'angan ang
teruk.!pakah ang perlu dilakukan oleh
guru untuk memastikan perkara terse&ut
ter(apai.
2. )endidikan ialah sistem dinamik,
sentiasa &eru&ah, dan penam&ahan
mengikut e*olusi kehidupan dan tuntutan
semasa. Bin(angkan &agaimanakah
seorang guru memainkan peranan se&agai
agen peru&ahan.
+ ,un"ir
Hafi"
-amil
Sahir
1. %uru perlu menunjukkan kesantunan
ang sesuai ketika &erinteraksi dengan
seseorang.Huraikan &entuk- &entuk
kesantunan ang perlu ditunjukkan oleh
seseorang guru
2. Berdasarkan satu artikel ang
menentuh tentang (a&aran dalam
kepimpinan seseorang guru di sekolah,
huraikan kesan dan (ara mengatasi
(a&aran terse&ut.
. Shamil
!nas
$arhan
!in
1. $ungsi dan peranan /)N dan ))0.
Bagaimana unit1&ahagian ini dapat
menokong perkem&angan anda se&agai
guru di sekolah2
2.Huraikan kepentingan &udaa reflektif
dalam kalangan guru
3 Nik
4an $irdaus
5harif
,ustaqim
1. Bin(angkan (iri-(iri penampilan guru
ang disenangi oleh murid.
2. -epentingan dan kesan seseorang guru
sng mengikuti -ursus 0alam
)erkhidmatan 6-0)7.