Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Kajian Tempatan


Kelas : 5 Ehsan
Bil Murid : / 39 orang
Masa : 8.40 pagi 9.40 pagi (1 jam)
Tarikh : 24 April 2014
Tema : Mengenal Negara Kita
Tajuk : Unit 2 Cuaca dan Iklim di Malaysia
(Faktor yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis
Tumbuhan Semula Jadi)

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
i. Membina nota lengkap faktor yang mempengaruhi pelbagai
jenis tumbuhan semula jadi
ii. Melengkapkan lembaran kerja faktor yang mempengaruhi
pelbagai jenis tumbuhan semula jadi

Ringkasan Isi Pelajaran : i. Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis
tumbuhan semula jadi

Penerapan Nilai Murni : Rasional, berusaha, kerajinan, mencintai alam semula jadi.

Unsur-unsur Patriotisme : Berbangga dengan keunikan alam semula jadi yang
terdapat di negara kita.

Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui pelbagai jenis flora dan fauna
yang terdapat di Malaysia.

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran
: lembaran kerja, tayangan slaid multimedia, LCD,
komputer riba. kertas arahan

Langkah/
Prosedur Pelaksanaan
Elemen Pengurusan
Pembelajaran Bestari
/ Kemahiran Generik
Catatan

Set Induksi (Masa: 5 minit)

1. Murid ditayangkan dengan
tayangan slaid tumbuh-tumbuhan
semulajadi dan hidupan liar.
2. Murid dipilih untuk tampil ke
hadapan kelas.
3. Murid tersebut kemudiannya
diminta untuk menyenaraikan jenis
tumbuhan semulajadi yang telah
dipelajari pada minggu lepas.
4. Murid dan guru bersoal jawab
mengenai slaid.
5. Guru mengaitkan jawapan guru
dengan isi pelajaran pada hari ini
iaitu Faktor yang Mempengaruhi
Pelbagai Jenis Tumbuhan Semula
JadiKBKK:
Menghubungkait,
membuat inferens.

Kecerdasan
Pelbagai:
interpersonal,verbal
linguistik,naturalis,
kinestatik.

Kemahiran Generik:
Berpusatkan murid.

Isi Pelajaran:
Jenis tumbuh-
tumbuhan semula jadi

Nilai:
Berusaha, memberi
perhatian, mendengar
dengan teliti.

BBM:
Slaid Power Point,
LCD, Komputer

Soalan Guru:
Apakah
jenistumbuhan
semula jadi yang
sudah kamu pelajari?

Langkah 1 (Masa: 15 minit)

1. Guru menunjukkan peta lengkap di
papan putih
2. Murid diminta untuk meyalin nota
lengkap tersebut di dalam buku
tulis.
3. Murid mendengar penerangan
guru di hadapan kelas.
4. Murid diminta memberikan
sepenuh perhatian semasa guru


KBKK:
Merangsang
pemikiran,
mengenalpasti,
menyenaraikan,

Kecerdasan
Pelbagai:
interpersonal, verbal


Isi Pelajaran:
Faktor yang
Mempengaruhi
Tumbuhan Semula
Jadi

Nilai:
Mendengar dengan
teliti , yakin diri,
membuat penerangan.
5. Murid dan guru bersoal jawab dan
berbincang mengenai isi peta
lengkap tersebut.
linguistik, visual
spatial.

Kemahiran Generik:
Berpusatkan bahan.
berusaha, kerajinan.


BBM:
peta lengkap

Langkah 2 (Masa: 15 minit)

1. Murid diedarkan dengan sehelai
lembaran kerja setiap seorang.
2. 3. Dengan bimbingan guru dan
bantuan nota lengkap, murid
diminta untuk melengkapkan
lembaran kerja yang diberi.
4. Murid bersoal jawab bersama
murid.


KBKK:
Merangsang
pemikiran,
mengenalpasti,
menyenaraikan,
mengelaskan.

Kecerdasan
Pelbagai:
interpersonal, verbal
linguistik, visual
spatial.

Kemahiran Generik:
Berpusatkan bahan.


Isi Pelajaran:
Faktor yang
Mempengaruhi
Tumbuhan Semula
Jadi

Nilai:
teliti , yakin diri

BBM:
lembaran kerja, nota
lengkap


Langkah 3 (Masa: 20 minit)

1. Murid dibahagikan kepada 8
kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberikan 1
lembaran arahan.
3. Murid diminta untuk melukis satu
haiwan liar berdasarkan habitat
yang sama.
4. Berdasarkan pengetahuan yang
ada, murid diminta mengenal pasti


KBKK:
Merangsang
pemikiran,
menjelaskan,
menyenaraikan,
mengelaskan.

Kecerdasan
Pelbagai:


Isi Pelajaran:
Mengelaskan tumbuh-
tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar
mengikut habitat
berdasarkan empat
jenis hutan yang
terdapat di negara kita
iaitu:
dan kemudian mengelaskan
haiwan tersebut mengikut jenis
tumbuhan semula jadi yang
sesuai.
5. Wakil kumpulan diminta untuk
membentangnya di hadapan kelas.
6. Murid dan guru berbincang
mengenai hasil kerja yang
dilakukan.

Interpersonal,verbal
linguistik.

Kemahiran Generik:
koperatif, kolaboratif.


i. Hutan hujan
tropika
ii. Hutan paya
iii. Hutan pantai
iv. Hutan gunung


Nilai:
Menghormati,
berusaha,
bekerjasama.

BBM:
kertas arahan
Penutup (Masa: 5 minit)

1. Beberapa orang murid dipilh
secara rawak untuk mengimbas
semula isi pelajaran yang
disampaikan.
2. Guru membuat rumusan tentang
isi pelajaran pada hari ini secara
keseluruhan.
3. Murid kemudiannya diterapkan
dengan nilai murni.
4. Murid diedarkan dengan lembaran
kerja rumah sebagai aktiviti
pengukuhan.

KBKK:
Membuat kesimpulan,
memberi maklum
balas.

Penutup kognitif
Murid diminta
menjawab soalan yang
diberi.

Kecerdasan
Pelbagai:
Interpersonal, verbal
linguistik.


Nilai murni :
Memelihara
kepelbagaian flora
dan fauna yang
terdapat di Malaysia
supaya tidak
mengalami
kepupusan.

Soalan guru:
Apakah yang akan
berlaku sekiranya
habitat tumbuh-
tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar
terancam?