Anda di halaman 1dari 8

FALSAFAH DAN ETIKA GURU (EDC2202

)
A. INTEGRITI PROFESION KEGURUAN
Setiap kerjaya profesional mempunyai kod etikanya yang tersendiri yang
menentukan nilai-nilai asas yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahlinya. Guru merupakan
salah satu profesion yang sangat menekankan kod etika lantaran persekitaran kerja
yang melibatkan komuniti sosial yang meluas. Istilah guru itu sendiri memberikan
gambaran yang jelas tentang peranan utamanya dalam pembentukan modal insan dan
pembangunan sumber manusia yang akan berbakti kepada negara pada masa
hadapan. Malah tidak dapat dinafikan bahawa profesion keguruan merupakan
profesion yang sangat penting kerana penglibatannya dalam proses menyebar,
mendidik dan menyerap ilmu pengetahuan ke dalam jiwa setiap anak didik akan
menentukan jatuh bangun sesebuah negara. Justeru, guru perlu berpegang teguh
kepada etika akauntabiliti dan integriti agar profesion ini tetap utuh kerana akauntabiliti
dan integriti merupakan rumusan kepada pemulihan martabat guru di mata masyarakat.
Menurut Kamus wibahasa, akauntabiliti merujuk kepada sifat
bertanggungjawab kepada seseorang atau sesuatu perkara. alam konteks perguruan,
akauntabiliti memberi maksud tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan
yang merangkumi akauntabiliti terhadap diri sendiri, pelajar, sekolah, masyarakat dan
negara serta profesion keguruan itu sendiri. Manakala integriti pula, menurut
!ikipedia, perkataan yang berasal daripada istilah bahasa Inggeris yang bermaksud
keutuhan dari semua segi yang baik, dan menurut Kamus wibahasa integriti merujuk
kepada kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Kesimpulannya, integriti
merupakan sifat jati diri indi"idu yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, amanah,
benar, tidak mudah dipengaruhi, boleh diper#ayai dan berpegang kepada prinsip. Inilah
sifat yang perlu ada dalam diri setiap insan bergelar guru.
$rofesion perguruan menuntut setiap guru mempunyai nilai
kebertanggungjawaban yang spesifik dan tinggi yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru
terhadap pelbagai pihak. Ianya perlu dijaga dan perlu diberi perhatian terutamanya
yang membabitkan nilai integriti profesion keguruan itu sendiri. %ilai integriti ini meliputi
1
FALSAFAH DAN ETIKA GURU (EDC2202
)
pelbagai aspek dalam profesion perguruan kerana guru merupakan agen kepada
pembangunan modal insan yang sempurna dan menyeluruh. Guru perlu memberi
perhatian terhadap aspek profesion keguruan itu sendiri. alam menjaga integriti
profesion keguruan, seorang guru perlu bersikap profesional dan memberi perhatian
terhadap kualiti kerja sebagai pendidik dalam mendidik dan membangunkan sumber
manusia. Menjadi guru yang profesional bermakna guru itu menjadi pendidik yang
benar-benar mendidik dan jujur terhadap amanah yang dipikul. Guru perlu
menghormati setiap pandangan profesional rakan sejawat dan mengekalkan hubungan
pada tahap yang profesional. Integriti seorang guru juga merujuk kepada keterbukaan.
Keterbukaan ini merujuk kepada sikap sentiasa mengakui kelebihan rakan yang lebih
berpengalaman, namun sentiasa berusaha bersama-sama dengan bersungguh-
sungguh untuk menunaikan tanggungjawab sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan
sosial. Seorang guru perlu sedar bahawa tanggungjawab mereka terhadap bidang
pendidikan dan profesion perguruan amat tinggi, justeru mereka perlu sentiasa
mempertingkatkan kemahiran diri dalam semua aspek kehidupan dan menjadi guru
yang serba boleh. %amun, dalam aspek ini, guru tidak menyendiri sebaliknya peranan
guru dalam komuniti juga dianggap penting dan menjadi tanggungjawab kepada
kepimpinan organisasi pendidikan iaitu Kementerian $elajaran Malaysia bagi
memastikan integriti profesion perguruan sentiasa menjadi kepentingan. ari semasa
ke semasa penilaian tahap integriti warga pendidik atau guru dilaksanakan untuk
membantu Kementerian $elajaran mengenal pasti aspek-aspek yang boleh diberi
penambahbaikan. &malan dan budaya integriti terhadap profesion perguruan sentiasa
diberi penekanan agar perkhidmatan pendidikan dapat ditingkatkan sekaligus
mempertingkatkan tahap integriti guru yang pada masa kini ter#alar dengan berita-
berita yang kurang menyenangkan. Guru itu sendiri perlu bertanggungjawab terhadap
profesion perguruan dengan mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan
atau ulasan yang boleh men#emarkan nama baik profesion perguruan sebaliknya perlu
sentiasa bergerak aktif, sentiasa bekerjasama dan sebulat suara dalam menangani isu-
isu berkaitan dunia pendidikan dan kebajikan guru dengan menjadi ahli pertubuhan
guru yang berdaftar. engan #ara ini, bukan sahaja ia dapat menunjukkan akauntabiliti
2
FALSAFAH DAN ETIKA GURU (EDC2202
)
malah menonjolkan #iri-#iri integriti guru terhadap obligasi mereka dalam memajukan
dunia pendidikan dan profesion perguruan. Guru harus sentiasa mengenali penjanaan
tanggungjawab, inisiatif dan integriti dalam pengajaran yeng mengikut profesion
perguruan.
'abaran seorang guru pada masa kini bukanlah seperti #abaran guru-guru
terdahulu. Guru pada masa dahulu tugasnya hanya sekadar mengajar subjek tertentu
sahaja di dalam kelas sehinggalah mun#ulnya Kurikulum (aru Sekolah )endah *K(S)+
yang pada masa kini dikenali sebagai Kurikulum (ersepadu Sekolah )endah *K(S)+
yang mempunyai hala tuju dalam konsep pembangunan generasi. ,ugas guru pas#a
K(S) inilah yang memikul tugas dan tanggungjawab yang agak tinggi. Mereka bukan
hanya sekadar mengajar subjek tertentu di dalam kelas, bahkan mereka juga
merupakan operator kepada sebuah kurikulum pendidikan. %amun, sistem pendidikan
yang semakin dinamik membentuk Kurikulum Standard Sekolah )endah *KSS)+
menuntut tanggungjawab guru yang lebih besar iaitu membentuk modal insan yang
bersifat menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. i sinilah
integriti guru terhadap aspek pembangunan pelajar perlu diberi perhatian. Seorang
guru yang mempunyai integriti mestilah mempunyai sikap amanah terhadap pelajarnya.
Menurut Kamus ewan (ahasa an $ustaka -disi Keempat *.//0+, amanah
bermaksud sesuatu yang diper#ayakan kepada orang, keper#ayaan yang diletakkan
kepada seseorang, keper#ayaan, boleh diper#ayai dan jujur. &manah merupakan suatu
tanggungjawab yang amat besar dan perlu dipegang dan dilunaskan oleh setiap
indi"idu yang bergelar guru dengan sebaiknya. Seorang guru itu perlulah memegang
amanah yang terpikul di bahunya dengan sebaik mungkin agar beliau dapat melahirkan
insan yang #emerlang dalam setiap aspek seperti yang dihasratkan oleh 1alsafah
$endidikan Kebangsaan. Seorang guru yang amanah akan menyampaikan segala ilmu
yang dimilikinya dengan tidak menyembunyikan sedikit pun daripada pelajar-pelajarnya.
Guru itu juga perlu menyampaikan ilmu-ilmu dan fakta yang benar agar kognitif pelajar
dapat dibangunkan dengan sempurna. Integriti guru terhadap pelajar juga dapat dilihat
daripada aspek dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu
serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang
3
FALSAFAH DAN ETIKA GURU (EDC2202
)
berkesan. Guru juga haruslah mengutamakan kemajuan, kebajikan dan keselamatan
murid-murid berbanding hal-hal lain. Seorang guru yang bertanggungjawab haruslah
bersikap adil terhadap pelajar-pelajarnya tanpa mengira bangsa, agama, faktor jasmani,
emosi, mental, politik, sosial dan perkara-perkara lain yang menyumbang kepada sikap
berat sebelah dalam kalangan guru. Guru hendaklah mendidik, membimbing dan
mengajar murid-murid di bilik darjah dengan ikhlas tanpa meminta sebarang bayaran
atau hadiah daripada mereka, sebaliknya guru sekali-sekala perlu memberi hadiah
kepada murid-muridnya untuk menggalakkan dan memberi moti"asi kepada mereka
agar berminat terhadap proses pembelajaran. Selain daripada itu, guru perlu memberi
#ontoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas, berbudi bahasa dan bersopan
santun semasa bertugas supaya pelajar memperolehi model yang baik kerana guru
merupakan role-model kepada pelajar. 2leh yang demikian, guru perlu sentiasa
menjaga profesionalisme perguruan supaya mereka tidak di pandang serong dan
diperlekehkan oleh pelajar sebaliknya sentiasa dihormati dan diingati walau di mana
sahaja mereka berada.
alam profesion perguruan, integriti amat perlu dititikberatkan terutamanya
dalam soal amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan bukan sahaja oleh
Kementerian $elajaran amnya, malah pentadbiran sekolah khasnya. Justeru, amatlah
penting bagi seorang guru dalam bertanggungjawab terhadap aspek persekitaran
sekolah yang menjadi tempat men#urahkan khidmat bakti demi kepentingan umum.
Guru perlu memastikan bahawa segala metodologi yang digunakan dapat membentuk
pembangunan kognitif pelajar dan kemajuan sekolah se#ara menyeluruh. Ini mampu
direalisasikan dengan #ara kaedah pengajaran yang serasi dengan konsep sistem
pendidikan yang sentiasa dinamik mengikut peredaran semasa. alam menjaga
integriti guru dalam aspek ini, guru perlu sentiasa telus dan tulus dalam memoti"asikan
pelajar dan mengekalkan hubungan sosial yang baik dengan semua yang ada dalam
institusi sekolah dengan matlamat dapat melahirkan indi"idu yang berintegriti hasil
didikan yang komited daripada guru-guru. engan ini, hasrat untuk memperkasakan
persekitaran sekolah yang kondusif dapat direalisasikan.
4
FALSAFAH DAN ETIKA GURU (EDC2202
)
alam memartabatkan profesion perguruan, integriti merupakan dorongan
dalaman agar guru sentiasa berusaha untuk meningkatkan keupayaan diri dengan
sentiasa mendalami ilmu dalam pelbagai bidang dengan mempunyai pen#apaian
akademik yang tinggi dan melibatkan diri dalam proses pembelajaran sepanjang hayat
atau 3lifelong learning4. Konsep dan aspek pembelajaran sepanjang hayat ini
bukanlah satu perkara baru dalam sistem pendidikan negara, namun ia perlu sentiasa
dijadikan satu praktikal agar pembelajaran dapat melahirkan tindakan yang pro-
kehidupan. Maka guru harus sentiasa mengamalkan integriti dalam mendemokrasikan
pendidikan bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada
se#ara formal di sekolah, institusi pengajian tinggi, pusat latihan "okasional mahupun
se#ara tidak formal iaitu berdasarkan pengalaman dan latihan di sekolah itu sendiri.
Guru harus sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang dinamik
dengan pembelajaran sepanjang hayat agar penyebaran ilmu dapat disebarkan kepada
pelajar. &spek pembelajaran sepanjang hayat ini juga memerlukan guru yang sentiasa
mengamalkan integriti dan optimistik dalam memajukan kerjaya seorang guru.
B. REFLEKSI
$erkataan integriti bermaksud 3wholeness4 atau 3#ompleteness4, iaitu
kesempurnaan manakala ada juga yang menganggap intergriti sebagai 3soundness
of moral prin#iple4 yang merujuk kepada keikhlasan dan kejujuran *%illsen, .//5+. 2leh
itu, integriti guru sangat penting dalam melaksanakan amanah dan kuasa yang
dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Guru tidak wajar
menyalahgunakan kuasanya untukkepentingan diri, keluarga, saudara mara atau kaum
kerabat sendiri. Sebagai guru, perlu telus dan tulus, selain memikul tanggungjawab
dalam mendidik anak bangsa dan masyarakat se#ara amnya *Institut Integriti Malaysia,
.//5+. Maka, tanggungjawab seorang guru amat berat dalam mendidik pelajar dengan
penuh keikhlasan dan kejujuran untuk melahirkan generasi yang berguna kepada
masayarakat dan negara kita. 2leh itu, guru perlu mempunyai hubungan yang baik
5
FALSAFAH DAN ETIKA GURU (EDC2202
)
dengan pelajar yang berteraskan keikhlasan serta sifat penyayang agar dapat
memberikan didikan yang terbaik buat semua pelajar. Guru yang berintegriti akan
melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh
kasih sayang kepada pelajar. Seorang guru yang berintegriti tinggi juga perlu
mempunyai ketabahan yang tinggi dan sentiasa positif dalam menyelesaikan masalah
pelajar di sekolah.
Sebagai guru yang pernah bertugas sebagai Guru Sandaran ,idak ,erlatih
*GS,,+ dan guru pelatih, kesedaran tentang integriti amatlah penting. (erdasarkan
pengalaman, ada segelintir guru yang adakalanya bertindak di luar kawalan tanpa
memikirkan kesan terhadap integriti guru yang sering dipertikaikan pada 6aman ini.
Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu bertanggungjawab dan
mempunyai kewajipa nuntuk memberi yang terbaik untuk pelajar. Suasana dan strategi
baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan perlu
diperkembangkan untuk membentuk modal insan dan pelajar yang terbaik seperti yang
dihasratkan oleh 1alsafah $endidikan Kebangsaan. 2leh itu, guru yang berintegriti
dan melaksanakan tugas se#ara ikhlas harus mampu meran#ang pengajaran dan
pembelajaran yang terbaik demi melahirkan modal insan yang mempunyai minda kelas
pertama. Jika seorang guru yang berintegriti bekerja dengan niat yang ikhlas, amanah
dan mempunyai sifat penyayang terhadap pelajar, sudah pasti pelajar akan
memperolehi didikan yang terbaik hasil didikan dan mampu menjadikan guru sebagai
3role model4 dalam kehidupan mereka.
%amun, sejak akhir-akhir ini profesion guru yang dulunya dipandang tinggi kini
mulai dipandang rendah oleh masyarakat disebabkan wujudnya sebahagian ke#il guru-
guru di sekolah yang tidak mengamalkan integriti dalam kehidupan mereka sebagai
seorang guru dan pendidik ibarat perumpamaan melayu kerana nila setitik, rosak susu
sebelanga. Masalah ini ialah kurangnya integriti dalam diri guru tersebut dan tidak
mempunyai prinsip moral yang tinggi seseorang indi"idu bergelar guru. $ada pendapat
saya, perlakuan ini terjadi kerana emosi yang tidak dapat dikawal. Seorang guru yang
berintegriti sewajarnya mempunyai kemahiran mengawal emosi dengan baik. $elbagai
6
FALSAFAH DAN ETIKA GURU (EDC2202
)
isu melibatkan guru dipertikaikan yang boleh memberikan implikasi besar terhadap
profesion perguruan. Ia mengakibatkan profesion guru dipandang rendah oleh
masyarakat. 7al ini kerana, seorang guru sepatutnya menjaga, mendidik, dan
memberi tunjuk ajar yang terpuji kepada pelajar bukan sebaliknya yang sering terjadi
dalam dunia hari ini. $erlakuan ini, boleh lah diibaratkan seperti harapkan pagar, pagar
makan padi. Masyarakat akan hilang keper#ayaan kepada instutusi pendidikan dan
kehilangan keper#ayaan ini menyebabkan tugas guru-guru menjadi semakin sukar
kerana ibu bapa dan masyarakat sukar untuk memberi kerjasama yang baik kepada
guru. Ibu bapa dan masyarakat akan terus menuding jari kepada semua guru lantaran
sikap segelintir yang lupa akan perjanjian yang dibuat di awal perkhidmatan.
(agi menyelesaikan masalah ini, saya men#adangkan agar Jabatan $endidikan
%egeri mengenalpasti guru-guru yangmenghadapi masalah psikologi dan mengatasinya
dengan segera agar tiada sebarang masalah emosi dan kelakuan timbul. $endapat ini
sejajar dengan pendapat r. Mohamed &wang yang mengatakan untuk memilih guru
perlulah dipilih daripada kalangan yang terbaik bukannya setakat tangkap muat sahaja.
Justeru, guru-guru juga perlu menghadiri bengkel dan kursus yang memberi
pendedahan kepada menaikkan imej dan kualiti guru dan penyelesaian menghadapi
situasi kerja yang semakin rumit serta mengendalikan tekanan di sekolah. Guru juga
perlu sedar bahawa pelajar adalah manusia biasa yang memerlukan bimbingan dan
tunjuk ajar daripada golongan pendidik yang sentiasa sabar seterusnya berintegriti
dalam menjalankan tugas. ,atasusila profesion perguruan perlu sentiasa menjadi
pedoman dan diikuti agar profesion perguruan menjadi profesion yang dianggap
profesional dalam menghasilkan tenaga insan untuk pembangunan negara pada masa
hadapan.
Kesimpulannya, sebagai guru yang memegang amanah besar kepada negara
harus sentiasa menjaga akauntabiliti dan integriti dalam menjalankan amanah yang
digalas agar profesion perguruan tidak ter#alar dan ter#emar pada pandangan
masyarakat. $eranan guru dalam melahir insan gemilang dan terbilang amatlah besar,
namun adakalanya ia akan dilupakan sekiranya seorang guru itu menjalankan tugas
7
FALSAFAH DAN ETIKA GURU (EDC2202
)
seperti melepaskan batuk di tangga. Guru perlu sentiasa sedar bahawa pengetahuan
profesional dan pembangunan merupakan asas kepada amalan pekerjaan mereka.
Justeru, guru-guru harus sentiasa menitikberatkan peranan mereka dalam menghadapi
setiap #abaran dalam profesion perguruan, sentiasa menaikkan martabat guru,
mengamalkan integriti agar kredibiliti guru tidak akan dipersoalkan pada pandangan
masyarakat terutamanya ibu bapa dan pelajar yang menjadi klien yang mengukur
kehebatan seorang guru.
8

Anda mungkin juga menyukai