Anda di halaman 1dari 4

APA MAKSUD PROGRAM LINUS?

Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening


Saringan). Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi.
Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia
ada (KA!"), memastikan semua murid #ahun $ pada !%$%menguasai asas
membaca, menu&is dan mengira pada akhir tahun ' men(e&ang #ahun !%$$.
DEFINISI LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menu&is dan memahami perkataan dan ayat serta
mengap&ikasikan pengetahuan tersebut da&am pembe&a(aran dan komunikasi
harian.
KEMAHIRAN ASAS LITERASI
#A)*N $ +o&eh membaca, menu&is dan memahami minima ,%% patah
perkataan dan ayat mudah.
#A)*N ! +o&eh membaca, menu&is dan memahami minima -%% patah
perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi.
#A)*N ' +o&eh membaca, menu&is dan memahami minima $%%% patah
perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi da&am satu perenggan.
12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI
Konstruk $ . Keupayaan membaca dan menu&is huru/ 0oka& dan konsonan.
Konstruk ! . Keupayaan membaca dan menu&is suku kata terbuka.
Konstruk ' . Keupayaan membaca dan menu&is perkataan suku kata terbuka.
Konstruk 1 . Keupayaan membaca dan menu&is suku kata tertutup.
Konstruk , . Keupayaan membaca dan menu&is perkataan suku kata tertutup.
Konstruk 2 . Keupayaan membaca dan menu&is perkataan yang mengandungi
suku kata tertutup 3ng4.
Konstruk 5 . Keupayaan membaca dan menu&is perkataan yang mengandungi
di/tong
Konstruk - . Keupayaan membaca dan menu&is perkataan yang mengandungi
0oka& berganding.
Konstruk 6 . Keupayaan menu&is perkataan yang mengandungi digra/ dan
konsonan bergabung.
Konstruk $% . Keupayaan membaca dan menu&is perkataan yang berimbuhan
a7a&an dan akhiran.
Konstruk $$ . Keupayaan membaca dan menu&is ayat mudah.
Konstruk $! . Keupayaan membaca, memahami dan menu&is ayat berdasarkan
bahan rangsangan.
DEFINISI NUMERASI
Keupayaan untuk me&akukan operasi asas matematik dan memahami idea
matematik yang mudah serta mengap&ikasikan pengetahuan dan kemahiran
matematik da&am kehidupan harian.
KEMAHIRAN ASAS NUMERASI
TAHUN 1
8 Kemahiran . "embaca, menu&is dan mengira mengikut turutan nombor hingga
,%.
8 9perasi asas . :aham /akta asas tambah dan to&ak
8 Ap&ikasi . "engira 7ang hingga ;" $%, memahami masa dan ukuran asas
TAHUN 2
8 Kemahiran . "embaca, menu&is dan mengira turutan nombor hingga $%%
8 9perasi asas . :aham /akta asas tambah, to&ak, darab dan bahagi
8Ap&ikasi . "engira 7ang hingga ;" ,%, memahami 7aktu da&am (am dan
mengukur pan(ang<pendek ob(ek
TAHUN 3
8 Kemahiran . "embaca, menu&is dan mengira mengikut turutan nombor hingga
$%%%.
8 9perasi asas . :aham /akta asas tambah, to&ak, darab dan bahagi
8 Ap&ikasi . "engira 7ang hingga ;" $%%, memahami 7aktu da&am (am dan
minit serta mengukur ob(ek da&am unit pia7ai
12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI
Konstruk $ . Keupayaan pra nombor dan mengena& angka
Konstruk ! . Keupayaan membi&ang
Konstruk ' . Keupayaan memahami ni&ai nombor
Konstruk 1 . Keupayaan membuat seriasi
Konstruk , . Keupayaan mengena& mata 7ang "a&aysia
Konstruk 2 . Keupayaan menyatakan 7aktu
Konstruk 5 . Keupayaan mengenda&ikan operasi asas
Konstruk - . Keupayaan mengenda&ikan operasi asas me&ibatkan mata 7ang
"a&aysia
Konstruk 6 . Keupayaan mengukur pan(ang ob(ek, (isim ob(ek dan isipadu.
Konstruk $% . Keupayaan menter(emah ayat biasa kepada ayat matematik dan
seba&iknya
Konstruk $$ . Keupayaan mengap&ikasikan pengetahuan dan kemahiran da&am
kehidupan harian terhad kepada nombor bu&at
Konstruk $! . Keupayaan mengap&ikasikan pengetahuan dan kemahiran da&am
kehidupan harian me&ibatkan mata 7ang, masa dan ukuran pan(ang.
PERANAN GURU BAHASA/GURU
MATEMATIK/GURU PEMULIHAN
1.1 Mengikuti kursus dalaman LINUS.
=ikenda&ikan o&eh guru LN*S.
1.2 Membantu pelaksanaan dan penyelarasan semua Saringan.
1.3 Mengenal pasti murid-murid LINUS yang tercicir dalam arus perdana.
1.4 Membantu guru LINUS secara langsung dan tidak langsung dalam penyediaan
bahan bantu mengaar untuk murid LINUS.
1.! Membantu guru LINUS untuk mengenal pasti murid LINUS "egar.
1.# Merancang adual $aktu untuk murid LINUS "egar.
1.% Mengaar dan membimbing murid LINUS "egar .
1.& Menalankan 'iagn(stik untuk murid LINUS "egar.
1.) Selepas saringan 2 "ahun 1 dan tahun berikutnya* guru pemulihan akan mengaar
dan membimbing murid LINUS "egar.