Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 2-3C

SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM


NAMA PELAJAR : ROZALIA BINTI RAMLI
KURSUS & MAJOR : PENDIDIKAN ISLAM
BIL ITEM-ITEM
Sila Masukkan Tarikh &
Tandakan ( ! a"au ( # !
$ATATAN
% Bi&da"a 'uru P(la"ih
)
P(rn*a"aan Pr&+(ssi&nal
a) Apakah yang akan dilaksanakan
semasa prakik!m"
#) Apa yang elah dilal!i dan dilaksanakan
sepan$ang prakik!m"
%) Apa yang elah di%apai sepan$ang
prakik!m"
,
P(n-("ahuan .aru
a) &asil Pem#a%aan
#) &asil Per#in%angan
%) &asil Ka$ian Kes
d) &asil Pemerhaian
/
R(+l(ksi S("ia0 Ak"i1i"i Tu-as *an-
2i3alankan
a) Penga$aran ' Pem#ela$aran
#) T!gas(!gas Khas
%) Perisi)a yang erli#a
d) Pengalaman eren!
4
Tindakan-"indakan 5asil R(+l(ksi
P(n-a3aran & P(6.(la3aran 5arian
Tu-as Ak"i1i"i Jurnal
a) Pelan * Langkah Tindakan !n!k
Penam#ah#aikan
#) Pelaksanaan Penam#ah#aikan
%) Penilaian * Re+leksi
7
5asil K(r3a 5arian 'uru P(la"ih
a) ,aaan- lakaran- dra+ a)al
#) K.leksi hasil ker$a akhir
i/ Bahan Ban! Menga$ar
ii/ M.d!l
iii/ Perisian 0 Digial- 1ide. ' a!di.
i1/ Peng!r!san gra+ik
c) K.leksi hasil er#aik g!r! pelaih
8
In&1asi P(da-&-i
i/ Kaedah * Teknik * Sraegi
ii/ Bahan Ban! Menga$ar
9
T(&ri S(ndiri *an- 2i.ina 5asil
P(n-ala6an *an- 2ilalui S(0an3an-
Prak"iku6
:
Il6u Binaan S(ndiri *an- T(r.(n"uk
5asil T(&ri *an- 2iu3i & 2i.uk"ikan
LAMPIRAN 2-3C
s(;ara Sain"i+ik
%<
Buk"i-.uk"i 2&ku6(n *an-
M(nun3ukkan Pr&s(s M(laksanakan
S(sua"u Tu-as
a) S!ra Lanikan * Arahan
#) Pr.ses K.la#.rasi * Bim#ingan
%) Senarai Semak * S.al Selidik
d) Lap.ran Pen%apaian * Presasi
e) S!ra * Si$il Penghargaan
+) Arikel * Esei
g) 2ad!al Ker$a
h) 3am#ar * 4.. aki1ii * T!gas yang
di$alankan
%%
P(n-a3aran .(r0asan-an
a) Peran%angan
#) Pelaksanaan
%) Re+leksi * Lap.ran
%)
P(nilaian P(n-a3aran & P(6.(la3aran
a) 4.rmai+ #ersi+a diagn.sik
#) S!mai+
%) 2ad!al Penen!an 5$ian 62P5)
d) Pand!an Mem#eri Markah 6PMM)
%,
Salinan B.rang Penyeliaan ' Bim#ingan
Pensyarah ' 3!r! Pem#im#ing
6B.rang PR7)
%/
P(n-li.a"an K&kurikulu6
a) S!ra Lanikan
#) 2ad!al Ker$a * Ran%angan Aki1ii
Sepan$ang Prakik!m
%) Re+leksi Seiap Kali T!gas
d) Penilaian
Tandaangan Pensyarah Pem#im#ing-
88888888888888888888888888888888888888888
65STAZ MO&AMMAD AZIZI BIN MD M5K&TAR)