Anda di halaman 1dari 12

MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG

SEKOLAH KEBANGSAAN PUNAN


2013
Pendidikan di Malayia adala! a"# #a!a $e%"e%#an ke
a%a! &e&'e%ke&$an(kan la(i ')"eni indi*id# e+a%a
&enyel#%#! dan $e%e'ad# #n"#k &e,#-#dkan inan
yan( ei&$an( dan !a%&)ni.
/ Pe%dana Men"e%i Malayia0
Maa 1 2013 Mala&
4a%ik! 1 2 Jan#a%i 2015
4e&'a" 1 Kan"in Sek)la!
*******************************
ATURCARA MAJLIS
02000&l& 666 Pa%a Je&'#"an dan I$# $a'a &en(a&$il "e&'a"
02030&l& 666 Ke"i$aan 7IP
6660 Ba+aan 8OA
000000000000000 U+a'an al#9al#an1
i0 G#%# Bea%
ii0 Ba"in K( P#nan

66600 Pe%e&$a!an 'ela-a%
66660 Penya&'aian Hadia! dan An#(e%a!
6666 Penya&'aian Cende%a!a"i
66600 Nyanyian La(# Ne(a%ak#
10000&l&0000000000000000 Ja&#an dan &a-li $e%#%ai

*******************************
2
PENERIMA HADIAH KHAS BAGI KEDATANGAN PENUH
KE SEKOLAH BAGI TAHUN 2013
BIL NAMA TAHUN
1
A::I;I BIN MANSOR 5
2 A8;HRIL BIN LILIN 3
3 EL<ANA BIN4I RUSLI =
5 HA:IS BIN RA:A =
30 RU;AIMI BIN RU8I =
3
PENERIMA HADIAH KHAS KEBERSIHAN DIRI
2013
BIL NAMA TAHUN
1
MUHAMMA8 I;>AN BIN AB8ULLAH 1
2 CHRIS4IE MAURINISSCA CLA< 2
3 A::I;I BIN MANSOR 5
5 A8;HRIL BIN LILIN 3
3 SHARI8UAN BIN ASHAH 3
5
PENERIMA HADIAH KHAS KEBERSIHAN GIGI
2013
BIL NAMA TAHUN
1
NOR:AI;AL BIN SELAMA4 2
2 JE:;ULKI:LIE BIN A88< 2
3 CHRIS4IE MAURINISSCA CLA< 2
5 A8;HRIL BIN LILIN 3
3 HA:IS BIN RA:A =
3
PENERIMA ANUGERAH KEPIMPINAN
TAHUN 2013
PENGAWAS
MUHAMMA8 RU;AINI BIN AB8ULLAH
NURUL SUHAI8A B4E 8;ULKI:KLIE
SAI:UL A?L LIM LAUN HO>
LIL< NA8IRA B4E HASAN
ROHANA B4E ;AKI
HA:I; BIN RA:A
PUSTAKAWAN
A;;A HA;LIN B4E HASAN
SHARI8UAN BIN ASHAH
S<AMSUL BIN APON
EL<ANA B4E RUSLI
A8;HRIL BIN LILIN
RU;AIMI BIN RU8I
KETUA DARJAH
TAHUN 1 :ARAH SUHA8A BIN4I AB8ULLAH
TAHUN 2 SI4I NORMAS AIN BIN4I HASHIM
TAHUN 3 HA:I;ROOL A;HMAR BIN ACHAI
TAHUN 4 A::I;I BIN MANSOR
TAHUN 5 SHARI8UAN BIN ASHAH
TAHUN 6 S<AMSUL BIN APON
PENOLONG KETUA DARJAH
TAHUN 1 ROLAN8 BIN RUSLI
TAHUN 2 CHRIS4IE MAURINISSCA CLA<
=
TAHUN 3 -
TAHUN 4 -
TAHUN 5 A;;A HA;LIN B4E HASAN
TAHUN 6 LIL< NA8IRA B4E HASAN
PENERIMA ANUGERAH TERBAIK
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2013
TAHUN 4
10 A::I;I BIN MANSOR
TAHUN 5
10 SAI:UL A?L LIM LAUN HO>
20 A8;HRIL BIN LILIN
30 ROHANA B4E ;AKI
@
PENERIMA ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN
MENGIKUT KELAS 2013
TAHUN 1
BAHASA MELA<U RUJASMIRA BIN4I RU8I
MA4EMA4IK MUHAMMA8 I;>AN BIN AB8ULLAH
TAHUN 2
BAHASA MELA<U CHRIS4IE MAURINISSCA CLA<
BAHASA INGGERIS NOR:AI;AL BIN SELAMA4
MA4EMA4IK JE:;ULKI:LIE BIN A88<
TAHUN 3
BAHASA MELA<U HA:I;ROOL A;HMAR BIN ACHAI
MA4EMA4IK HA:I;ROOL A;HMAR BIN ACHAI
TAHUN 4
BAHASA MELA<U A::I;I BIN MANSOR
BAHASA INGGERIS A::I;I BIN MANSOR
MA4EMA4IK A::I;I BIN MANSOR
TAHUN 5
BAHASA MELA<U A8;HRIL BIN LILIN
BAHASA INGGERIS SAI:UL A?L LIM LAUN HO>
MA4EMA4IK SAI:UL A?L LIM LAUN HO>
SAINS SAI:UL A?L LIM LAUN HO>
2
PENERIMA ANUGERAH PELAJAR TERBAIK
SETIAP TAHAP 2013
TAHAP I
10 CHRIS4IE MAURINISSCA CLA<
TAHAP II
10 NURUL SUHAI8A BIN4I 8;ULKIPLIE
PENERIMA ANUGERAH PELAJAR TERBAIK
SETIAP MATA PELAJARAN UPSR 2013
BAHASA MELA<U
PEMAHAMAN
NURUL SUHAI8A BIN4I 8;ULKIPLIE
BAHASA MELA<U
PENULISAN
EL<ANA B4E RUSLI
MA4EMA4IK
NURUL SUHAI8A BIN4I 8;ULKIPLIE
SAINS
EL<ANA B4E RUSLI
BAHASA INGGERIS
NURUL SUHAI8A BIN4I 8;ULKIPLIE
PENERIMA ANUGERAH MEMBACA
PESERTA KEDAP 2013
A
KA4EGORI BERKAH>IN
a0 EN0 RU8I BIN AMIL
$0 PN0 NUR MARIA B40 AB8ULLAH
KA4EGORI BUJANG
a0 EN BAHARU8IN BIN LILIN
$0 CIK SALLIANA A?K LIM LAUN HO>
PENERIMA CENDERAHATI PELAJAR
SK PUNAN 2013
BIL NAMA DARJAH
1 ALEXTER DANIELY BIN AKI -
2 HAAROUL AII BIN ACHAI -
3 MUHAMMAD IWAN BIN ABDULLAH 1
4 NOR !ARAH SUHADA BINTI ABDULLAH 1
5 ROLAND BIN RUSLI 1
6 RUJASMIRA BINTI RUDI 1
" CHRISTIE MAURINISSCA CLAY ANAK CESSUS CLAY 2
# JE!ULKI!LIE BIN ADDY 2
$ NOR!AIAL BIN SELAMAT 2
10 SITI NORMAS AIN BINTI HASHIM 2
11 HA!IROOL AHMAR BIN ACHAI 3
12 A!II BIN MANSOR 4
13 ADHRIL BIN LILIN 5
14 SAI!UL A%L LIM LAUN HOW 5
15 AA ALIN BT HASAN 5
16 ROHANA BT AKI 5
1" SHARIDUAN BIN ASHAH 5
1# LILY NADIRA BINTI HASAN 6
1$ MOHD ROAINI BIN ABDULLAH 6
20 NURUL SUHAIDA BT DULKI!LIE 6
21 RUAIMI BIN RUDI 6
22 SYAMSUL BIN APON 6
23 HA!IS BIN RA!A 6
24 ELYANA BINTI RUSLI 6
10
CA
PENERIMA CENDERAHATI PELAJAR
KEDAP SK PUNAN 2013
BIL NAMA NO K%P
1 SA!UAN A%L LIM LAUN HOW $01106-01-6261
2 RUSLI BIN LADIUS "#1203-12-524"
3 RUDI BIN AMIL "1030#-01-5""5
4 ALI BIN MENGKALIP "50501-01-"453
5 TULIS BIN LEBAT 6$121"-01-622$
6 ASMANI BIN AWANG #3021$-01-6561
" LEE AH WONG #"020$-23-5#"1
# SARI TOO A%L SETI #31102-01-"0"1
$ BAHARUDIN BIN LILIN #0020"-14-60#$
10 AWAI BIN DOM 651103-01-55"1
11 RAMLAH BT ABDULLAH #10512-01-530#
12 MAMBANG BT SAMAN 650320-01-605#
13 NIA BT KEPAYANG #2052"-10-5$"0
14 SITI BINTI EKAR "30"11-10-5#0#
15 ROHANA BT MENGKALIP "3042$-01-5$00
16 LUME BINTI DOM 661231-01-61"2
1" NUR MARIA BT ABDULLAH ##0312-23-5#2#
1# LINDA BINTI KADIR ""0620-10-5032
1$ NORLIA BINTI KAKAU #40404-01-"012
20 ASNITA BT AWANG #$031$-01-5536
21 YATI BINTI TELADAN "10415-01-6402
22 SALLIANA A%K LIM LAUN HOW #$0321-01-5#26
23 ASMASNIA BINTI AWANG $20#30-01-502#
24 MARLISSA ATASHA BINTI YUKIN $10#30-01-6056
25 NORAWATI A%P HIMOI "#0425-06-54"6
26 JULIAH A%P PANG AH YONG #30330-06-5660
2" KAMARIAH BT BUJANG "30#0"-01-65#6
2# REMY RAY BINTI LEEKON #40510-01-6646
2$ DAYANG BINTI KAKAU "50310-01-6212
30 NIAH BINTI KEPOYANG ""0501-10-5064
11
SEKALUNG PENGHARGAAN
GURU-GURU SK PUNAN
1. En Md Sharif b. Awang Guru !"ar
#. En N$ri%a& bin Jaa&an GPK 1
'. En Muha&&ad Khir bin Abd (ahid GPK HEM
). En Ch! A%i%an bin Ch! Ra%a*i GPK K$Ku
+. En Md. S,ahri* bin Md -unu"
.. En M$hd Hanif Mubara/ b. M$ha&ad
0. Ci/ Hani%ah a12 Ngah
3. En Muha&&ad Tir&id%i bin 4aud
5. En Abdu* A%i% bin A*i
16. En 7ai%ihi*&i bin Ra&*i
Turu8 M!&ban8u
1. En Hadi K$/ b. K!2a,ang
12