Anda di halaman 1dari 21

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014

KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR
TAJUK : Pentadbiran/ Pengurusan Sekolah.
OBJEKTIF : 1. Mengenalpasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai.
2. Memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan berkesan.
3. Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan Kementerian
Pelajaran Malaysia.
4. Meminimum kekerapan guru keluar meninggalkan bilik darjah (PdP).
5. Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.
6. Memastikan pelaksanaan LDP secara school based bagi melindungi masa instruksional di sekolah
fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Penyediaan Jadual
Waktu

Penyediaan Jadual
Guru Ganti

Aplikasi Anjakan 6 :

Mengupaya JPN, PPD,
dan Sekolah Untuk
Menyediakan
Penyelesaian Khusus
Berasaskan Keperluan
Meningkatkan autonomi
pengurusan.

Melaksanakan
pengagihan waktu PdP
mengikut pekeliling dan
buku panduan sedia
ada.

Pengagihan waktu
mata
pelajaran perlu
seimbang antara guru
dan ada waktu
senggang antara waktu
PdP.

Jadual waktu
penggunaan bilik-bilik
khas dibuat dengan teliti

Guru dapat
membuat
persediaan
sepenuhnya dan
masuk awal untuk
kelas seterusnya

Dapat
mengelakkan
pembaziran masa
bagi guru dan
murid untuk
bergerak dari satu
lokasi ke satu
lokasi yang lain.

Pengajaran guru
lebih berkesan.

Guru berada di
sekolah tetapi
lewat/tidak masuk
kelas.

Guru masuk ke kelas
tetapi tidak
menjalankan PdP
berkesan.

Guru ganti kurang
berkesan
menjalankan PdP.
Sebahagian guru
tidak menyediakan/
minima(ala kadar)
bahan PdP murid
kepada guru ganti.

Memantapkan
Penyediaan
Jadual
Waktu/Jadual
Ganti.

Profil guru.

Rekod guru
ganti.

Lelong
waktu/jadual
anjal/sistem set.

Bilik transit/khas.

Kelas gabung.
fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian
Menyediakan jadual
guru ganti yang yang
adil untuk semua guru
dan berkesan
Waktu
pembelajaran
murid tidak terjejas
Subjek &
tahun/tingkatan
setara.
Taklimat/bengkel
pengurusan
jadual waktu.
Penandaarasan
amalan terbaik
jadual
waktu/jadual
ganti.
Lesson Study

fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Aktiviti kokurikulum
dilaksanakan
secara terancang
dan sistematik di
luar waktu PdP.

Aktiviti kokurikulum
di sekolah menjadi
satu budaya.

Aplikasi Anjakan 3 :

Melahirkan Rakyat
Malaysia Dengan
Penghayatan Nilai
Memperkembangkan murid
secara holistik dengan
memberi lebih fokus
kepada kokurikulum.

Membina dan
mematuhi
jadual aktiviti
kokurikulum sekolah di
luar waktu PdP.

Membuat
perancangan
tahunan aktiviti
kokurikulum.


Masa yang
diperuntukkan
untuk aktiviti
kokurikulum
digunakan
sepenuhnya dan
melindungi masa
intruksional.

Aktiviti kokurikulum
dilaksanakan pada
masa PdP.


Merancang
takwim yang
lengkap untuk
semua aktiviti
kokurikulum bagi
melindungi masa
intruksional.

Pelaksanaan
aktiviti
kokurikulum
hendaklah
seiring/
mengambil kira
kandungan
kurikulum.

Mengadakan
kursus dan
bengkel
pelaksanaan
aktiviti
kokurikulm

fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Mewajibkan
semua guru
terlibat dalam
aktiviti
kokurikulum.

Pemantauan
yang berkala dan
sistematik.fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
(PBS) dilaksanakan
seiring dengan PdP.

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan
Kesamarataan Akses
Kepada Pendidikan
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa
Memastikan peperiksaan
dan pentaksiran
bertumpukan kepada
kemahiran berfikir aras
tinggi.

Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan
Sekolah Untuk
Meyediakan Penyelesaian
Khusus Berasaskan
Keperluan
Mempercepatkan
penambahbaikan prestasi
sekolah melalui program
yang sistematik.

Pengetua/Guru Besar
dan guru mematuhi
pelan pelaksanaan
PBS.

Pencerapan klinikal
oleh
pentadbir sekolah

Murid - kemahiran
berfikir aras tinggi,
seiring dengan
pelaksanaan
kurikulum baharu.

PBS dapat
dilaksanakan
dengan berkesan

Pengasingan antara
pentaksiran dengan
PdP yang
berlangsung

Pementoran.

Pemantauan di
peringkat
sekolah, PPD
dan JPN


fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Meningkatkan kualiti
Pembelajaran
Profesional
Berterusan (CPD)
mulai 2013, dengan
lebih tumpuan ke
atas keperluan
individu dan latihan
berasaskan sekolah.

Aplikasi Anjakan 4 :
Tranformasi Keguruan
Sebagai Profesion Pilihan
Meningkatkan kualiti CPD
dengan lebih tumpuan ke
atas keperluan individu dan
latihan berasskan sekolah.

Kerjaya secara in-situ
di
sekolah.

Kursus secara e-
Pembelajaran di luar
waktu sekolah.

Guru berada di
sekolah.

PdP tidak terjejas.

Peningkatan
pengetahuan guru

Masa keberadaan
guru di sekolah.

PdP terjejas.

Melaksanakan
pengoperasian
LDP secara
School Based.

Permohonan
dan pelaporan
kursus melalui
sistem online
(e-SPLG).

Pemantauan
LDP secara
berkesan.PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR
TAJUK : Kepimpinan Instruksional
OBJEKTIF : 1. Meningkatkan potensi kepimpinan sekolah.
2. Meningkatkan amalan kepimpinan instruksional di sekolah.
3. Memastikan kualiti pengajaran dan
pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah berkesan.
4. Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.

Fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Membangun kapasiti
Kepimpinan
Instruksional (KI).
Mempertingkatkan
kualiti pengajaran
guru.
Mengurangkan
gangguan
instruksional.

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan
Kesamarataan
Akses Kepada Pendidikan
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa
Meningkatkan pelaburan bagi
sumber pengajaran kepada
murid dengan keperluan
khusus.

Latihan Kepimpinan
Instruksional kepada
pemimpin sekolah
(Pengetua dan
Pemimpin
Pertengahan).

Perkongsian amalan
terbaik PdP.

CPD untuk
mempertingkatkan
kualiti PdP guru.

Membangun
kompetensi guru
dalam aspek
pengetahuan,
kemahiran dan
sahsiah.

Guru mengajar
murid belajar.
Membangunkan
kepimpinan
pengajaran
berkesan.

Guru yang
mempunyai
kemahiran tinggi
dalam PdP.

Budaya
kepemimpinan
pengajaran di
sekolah.

Latihan kurang
berkesan.

Pemimpin sekolah
tidak dapat
melestarikan
amalan
kepimpinan
instruksional di
sekolah.

Guru kurang
bersedia
menerima
perubahan.

Membangunkan
atau
menggunakan
Modul Latihan KI
yang standard.

Pemantauan
pelaksanaan MMI
di sekolah.

Instrumen
pemantauan.

Latihan untuk
memotivasi guru.
PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJARfokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Aplikasi Anjakan 4 :
Tranformasi Keguruan
Sebagai Profesion Pilihan
Memastikan guru memberi
fokus ke atas fungsi teras
pengajaran.
Aplikasi Anjakan 5 :

Memastikan Kepimpinan
Berprestasi Tinggi Di
Tempatkan Setiap Sekolah
Memastikan
penambahbaikan
berlaku dalam
pengoperasian
sekolah, kurikulum dan
kokurikulum, serta lebih
akauntabiliti terhadap
meningkatkan keberhasilan
murid.

Mengenal pasti
gangguan
instruksional di
sekolahfokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Kepimpinan
Pengetua / Guru
Besar yang
berkualiti.

Aplikasi Anjakan 5 :
Memastikan Kepimpinan
Berprestasi Tinggi Di
Tempatkan Setiap Sekolah
Memastikan
penambahbaikan berlaku
dalam pengoperasian
sekolah
dan kurikulum serta lebih
akauntabiliti terhadap
meningkatkan keberhasilan
murid.

Mewujudkan budaya
kepimpinan yang
fleksibel dan
berkesan.

Memperkasakan
Jawatankuasa
Kurikulum Sekolah
(JKS) dan
Pengurusan Panitia
Sekolah.

Membudayakan
Kepimpinan Melalui
Teladan.

Amalkan SOP
(Standard
Operational
Procedure)

Pengurusan
sekolah yang
sistematik dan
boleh diterima.

Keberkesanan
dalam
melaksanakan
pengurusan
akademik di
sekolah.

Sikap hormat dan
kagum atas
kebolehan dan
keterampilan
pemimpin sekolah

Kelemahan dalam
menterjemah
elemen
kepemimpinan
dengan tepat.

Melanggar arahan
dan tidak akur akan
surat pekeliling

Kursus
Kepimpinan
Instruksional.

Rujuk Surat
Pekeliling Ikhtisas
yang berkaitan.

Program
Penandaarasan

Program
Immersion


PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

TAJUK : Keberkesanan Guru Mengajar
OBJEKTIF : 1. Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.
2. Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi.
3. Meningkatkan kompetensi guru.

Fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Memaksimumkan
masa berkualiti
semasa proses PdP
berlangsung.

Aplikasi Anjakan 4 :
Tranformasi Keguruan
Sebagai Profesion Pilihan
Memastikan guru memberi
fokus ke atas fungsi teras
pengajaran.

Aplikasi Anjakan 7 :
Memanfaatkan ICT Bagi
Meningkatkan Kualiti
Pembelajaran Di Malaysia
Menambahbaik pendekatan
dan perkongsian amalan
terbaik.

Memantapkan
rancangan dan
persediaan PdP
mengikut tahap murid.

Melaksanakan PdP
seperti dirancang
dengan menerapkan
elemen kreativiti dan
inovasi.

Penilaian berterusan
dilaksanakan semasa
PdP.

Peningkatan kualiti
instruksional dan
keberhasilan
pembelajaran murid.

Pembudayaan
kemahiran generik
dalam PdP.

Peningkatan kreativiti
dan inovasi guru
semasa PdP

PdP kurang berkesan:

Pengabaian masa
instruksional.

Kurang kesediaan
guru dan murid.

PdP kurang
menarik
menyebabkan
murid hilang
tumpuan.

Tiada kepelbagaian
teknik PdP.

Perkongsian
amalan terbaik
PdP.
Mengamalkan team
teaching/
collaborative
teaching.
Pendekatan Lesson
Study.
Membudayakan
inovasi dan
kreativiti.
Mempelbagaikan
kemahiran generik
mengikut tahap
murid.
Memantapkan
refleksi kendiri
guru.

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR


fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Inovasi dalam PdP

Bahan bantu
mengajar yang
menarik dan
berkesan

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan
Kesamarataan
Akses Kepada Pendidikan
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa
Meningkatkan pelaburan bagi
sumber fizikal dan
pengajaran
kepada murid keperluan
khusus.
Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan
Sekolah Untuk Meyediakan
Penyelesaian Khusus
Berasaskan Keperluan
Mempercepatkan
penambahbaikan prestasi
sekolah melalui program
yang
sistematik.

Melaksanakan i-
THINK Alatan
berfikir dalam PdP

Penggunaan ICT
sebagai medium
mengajar

Meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran murid

Learning is fun

Peningkatan
kemahiran
Guru

Melahirkan murid dari
LOTS ke HOTS

Kemahiran murid
berbeza, tahap
keupayaan murid
juga berbeza.
Kesediaan guru
menerima
perubahan.PLC LESSON
STUDY

LDP-School Based

PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2013
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR


fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Aplikasi Anjakan 7 :

Memanfaatkan ICT Bagi
Meningkatkan Kualiti
Pembelajaran Di Malaysia
Memanfaatkan penggunaan
ICT untuk meningkatkan
kapisiti dan pembelajaran
lebih khusus


PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR


fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Kompetensi guru.

Aplikasi Anjakan 4 :
Tranformasi Keguruan
Sebagai Profesion Pilihan
- kerjaya berasaskan
kompetensi.
- Memastikan guru
memberi fokus ke atas
fungsi teras pengajaran.

Mempertingkatkan
latihan keguruan untuk
mencapai tahap
kompetensi dan
standard yang
ditetapkan.

Guru mengajar subjek
mengikut opsyen

Keberkesanan
sistem
penyampaian.

Pembelajaran yang
memikat dan
berkesan.

Permasalahan
Guru sakit
berpanjangan,
bersalin, cuti
belajar.

GSTT (SJK) /
Guru Ganti / Guru
Interim.

Kursus Kompetensi
dan Kursus
Pedogogi.

Program Guru Muda
/ Program
Pembangunan Guru
Baharu (Mentor-
Mentee).

Ujian Pengesanan
Tahap Kompetensi
Guru.

Sistem pemantauan.

Rekod guru bercuti /
akan bercuti.
Bimbingan Rakan
Guru (pengajaran
secara
berpasangan).
PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

TAJUK : Murid Belajar
OBJEKTIF : 1. Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
(PdP) dengan berkesan di dalam bilik darjah.
2. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.
3. Meningkatkan keberhasilan murid.


Fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Guru melaksanakan
PdP dalam bilik
darjah.

Memantau aktiviti
PdP kelas ganti

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan
Kesamarataan
Akses Kepada Pendidikan
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa
Meningkatkan pelaburan bagi
sumber pengajaran kepada
murid dengan keperluan
khusus.

Pemantauan status
kehadiran guru

Pencerapan PdP

Menjalankan
pemerhatian mengejut
(MBWA)

Pengajaran dan
pembelajaran
berkesan

Keberhasilan murid

Faktor guru tidak hadir
(rasmi) :
Kursus
Mesyuarat
Kepegawaian
sukan
Jurulatih
Faktor guru tidak hadir
(tidak rasmi)
Cuti bersalin
Cuti sakit
Cuti rehat
Tiada aasan / tanpa
sebab

Autoriti
Modul
pembelajaran
Modul untuk guru
ganti
PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR


fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Aplikasi Anjakan 4 :
Tranformasi Keguruan
Sebagai Profesion Pilihan
Memastikan guru memberi
fokus ke atas fungsi teras
pengajaran.

Aplikasi Anjakan 7 :
Memanfaatkan ICT Bagi
Meningkatkan Kualiti
Pembelajaran Di Malaysia
Memanfaatkan penggunaan
ICT untuk meningkatkan
kapisiti dan pembelajaran
lebih khusus

Aplikasi Anjakan 10 :
Memaksimumkan
Keberhasilan Murid Bagi
Setiap Ringgit Mengaitkan
setiap program kepada
keberhasilan murid yang
jelas.


PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Headcount

Aplikasi Anjakan 5 :
Memastikan Kepimpinan
Berprestasi Tinggi Di
Tempatkan Setiap Sekolah
Memastikan
penambahbaikan berlaku
dalam pengoperasian
sekolah dan kurikulum serta
lebih akauntabiliti terhadap
meningkatkan keberhasilan
murid.

Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan
Sekolah Untuk Meyediakan
Penyelesaian Khusus
Berasaskan Keperluan
Mempercepatkan
penambahbaikan prestasi
sekolah melalui program
yang sistematik.
Aplikasi Anjakan 8 :
Mentranformasi
Kebolehupayaan dan
Kapasiti Penyampaian
Kementerian Personel
yang dapat menyokong
sekolah.

Audit akademik

Post Mortem

Coaching and
Mentoring

Peningkatan GPMP
dan GPS

Peningkatan band
sekolah

Kemahiran
menginterpretasi
data headcount

Kurang mahir
dalam
pengurusan
headcount

Penekanan
SIPartner dan
SISC+

Bengkel
pemantapan
headcount

Kemahiran
Coaching and
Mentoring
PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR
fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Aplikasi Anjakan 9 :

Bekerjasama Dengan Ibu
Bapa, Komuniti Dan Sektor
Swasta Secara Meluas
Akses atas talian kepada
kemajuan anak di sekolah
(SAPS).

Aplikasi Anjakan 10 :
Memaksimumkan
Keberhasilan Murid Bagi
Setiap Ringgit Mengaitkan
setiap program kepada
keberhasilan murid yang
jelas.

Aplikasi Anjakan 11 :
Meningkatkan Ketelusan
Untuk Akauntabiliti Awam
Secara Langsung Laporan
bagi kemajuan sasaran.


PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJAR

fokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Membudayakan
kesediaan murid
untuk belajar

Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan
Kesamarataan
Akses Kepada Pendidikan
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa
Meningkatkan pelaburan bagi
sumber pengajaran kepada
murid dengan keperluan
khusus.

Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan
Sekolah Untuk Meyediakan
Penyelesaian Khusus
Berasaskan Keperluan
Memastikan ada keperluan
infrastruktur asas.

Membudayakan
Pembelajaran
Akses Kendiri
Self Acces
Learning (SAL)

Happy and
happening school

Pengajaran
berpusatkan
guru

Stesen
pembelajaran di
setiap sekolah


PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJARfokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Kecemerlangan
Murid
Aplikasi Anjakan 1 :
Menyediakan
Kesamarataan
Akses Kepada Pendidikan
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa
Meningkatkan pelaburan bagi
sumber pengajaran kepada
murid dengan keperluan
khusus.

Aplikasi Anjakan 2 :
Memastikan Setiap Murid
Profisien Dalam Bahasa
Malaysia Dan Bahasa
Inggeris Program LINUS

Aplikasi Anjakan 3 :
Melahirkan Rakyat
Malaysia
Dengan Penghayatan Nilai

Memperkembangkan murid
secara holistik dengan
memberi lebih fokus kepada
kokurikulum.

Murid menguasai
kemahiran asas
membaca, menulis, dan
mengira.

Mengupayakan bakat
dan potensi diri secara
optimum.

Pembelajaran di luar
bilik darjah. Contoh-
Penggunaan bilik-bilik
khas / makmal /
persekitaran sekolah.

Guru Penyayang /
Sekolah Penyayang.

Kebolehan
menguasai
kemahiran asas
dan peningkatan
prestasi
akademik.

Memanfaatkan
bakat dan
potensi dalam
kurikulum.

Mengatasi
masalah ponteng
dan
ketidakhadiran
ke sekolah.

Latar belakang
sosioekonomi
memberikan impak
yang berbezabeza
dalam
kemajuan
pendidikan.

Keadaan fizikal
sekolah yang
berbeza-beza

Memperkasakan dan
meningkatkan
keberkesanan:

Program Nilam.
Data SAPS
Koakademik / Kelab
dan Persatuan
Naik taraf bilik-bilik
khas dengan
kemudahan dan
kelengkapan PdP
yang menarik.
Pengiktirafan dan
ganjaran atas potensi
murid.


PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL TAHUN 2014
KEMBALI PADA YANG ASAL : PEMIMPIN INSTRUKSIONAL, GURU MENGAJAR, MURID BELAJARfokus Pelan tindakan
seterusnya
impak isu Cadangan penyelesaian

Aplikasi Anjakan 6 :
Mengupaya JPN, PPD dan
Sekolah Untuk Meyediakan
Penyelesaian Khusus
Berasaskan Keperluan
Memastikan ada keperluan
infrastruktur asas.

Aplikasi Anjakan 9 :
Bekerjasama Dengan Ibu
Bapa, Komuniti Dan Sektor
Swasta Secara Meluas
Akses atas talian kepada
kemajuan anak di sekolah
(SAPS).


PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA
INTRUKSIONAL ( MMI ) 2014
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LUI
72120 BANDAR SERI JEMPOL
NEGERI SEMBILAN