Anda di halaman 1dari 2

PAJSK

Borang-borang yang berkaitan | Cara mengisi Borang PAJSK


Antara borang-borang yang terlibat adalah:
Lampiran A : Borang Rekod Segak dan BMI
Lampiran B : Borang Rekod Kehadiran / Penyertaan untuk Sukan / Kokurikulum/ Ektra
Kurikulum
Lampiran ! : Borang Rumuan Akti"iti Sukan / Kokurikulum
Lampiran # : Borang Rumuan Akti"iti Ektra Kurikulum
Cadangan pergerakan borang-borang ini
Lampiran A : Borang Rekod Segak dan BMI
$% &uru P'PK yang bertanggung(a)ab mengii borang ini%
*% Apabila guru kela diberi borang ini+ guru kela aing-aingkan borang
pela(ar lelaki dan borang pela(ar perempuan% Serahkan kepada guru P'PK
lelaki dan perempuan%
,% Ambil emula borang yang telah iap diii dari guru P'PK dan key in
dalam SPPBS%
Lampiran B : Borang Rekod Kehadiran Penyertaan !nt!k S!kan Kok!rik!"!m
#kstra K!rik!"!m
$% Borang ini diii oleh guru penaihat atau pengan(ur akti"iti%
*% &uru kela beri borang ini kepada pela(ar yang terlibat% Pela(ar terebut
men-ari endiri guru penaihat dan kemudian menyerahkan borang
kepada guru kela kembali%
Lampiran C : Borang R!m!san Akti$iti S!kan Kok!rik!"!m
$% Borang ini diii oleh guru Ketua Penaihat%
*% &uru kela mengedarkan borang ini kepada pela(ar% Minimum atu pela(ar
, keping borang untuk rekod Kelab/ Peratuan+ .nit Beruni/orm dan
Rumah Sukan%
,% .ntuk memudahkan ker(a guru kela+ minta pela(ar menuli nama kelab+
unit dan rumah ukan yang mereka terlibat% Kemudian guru kela kutip
emula borang-borang terebut dan aing-aingkan dan kela-kelakan
mengikut kategori% !ontoh -: untuk Rumah Biru+ taplekan emua pela(ar
rumah biru dan untuk peratuan bahaa !ina taplekan emua pela(ar
peratuan Bahaa !ina%
0% Selepa iap diaing-aingkan+ guru kela menyerahkan borang-borang
pela(ar kepada Ketua &uru Penaihat yang terlibat%
1% #engan -ara ini+ ke-i-iran borang pela(ar kela -ikgu boleh diatai%
Lampiran % : Borang R!m!san Akti$iti #kstra K!rik!"!m
$% Borang diberi kepada pela(ar yang terlibat aha(a%
*% $ borang untuk $ akti"iti atau $ penglibatan aha(a%
1
,% &uru yang mengii borang ini adalah guru yang terlibat dengan akti"iti
ektra kurikulum pela(ar terebut% !ontoh Ketua Kela diii oleh guru
kela% Ketua Murid ekolah diii oleh ketua guru diiplin/ PK 2EM%
Permarkahan dan &ara mengisi borang
Lampiran A : Borang Rekod Segak dan BMI
Lampiran C : Borang R!m!san Akti$iti S!kan Kok!rik!"!m
$% Ada , apek permarkahan iaitu penglibatan 314 m5+ penyertaan 304m5 dan
pretai 3*45
*% #ari etiap apek terebut pula dibahagikan kepada elemen-elemen yang
pela(ar -apai%
,% Elemen dalam penglibatan melibatkan (a)atan 3$4m5+ peringkat 3*4m5
komitmen 3$45 dan umbangan 3$45
0% Elemen dalam penyertaan pula melibatkan kehadiran ebanyak 04m
ditentukan dari bilangan pela(ar hadir akti"iti%
1% Elemen pretai pula adalah pen-apaian ebanyak *4m
6% Elemen (a)atan- guru meti meru(uk Slaid $7 2andout 8aklimat PA'SK
ebelum memberi markah kepada pela(ar% Ada perubahan permarkahan%
8idak ama markah dengan item permarkahan ebelum ini%
7% Elemen peringkat pula dibahagikan kepada , peringkat% Ru(uk Slaid $9%
9% Elemen komitmen melibatkan nilai murni% Ru(uk Slaid *$
:% Elemen khidmat umbangan ru(uk kategori pela(ar amada teknikal+
penguruan atau okongan pada Slaid **%
$4% Elemen kehadiran tidak perlu dikira kerana dalam borang+ guru penaihat
hanya perlu tandakan bilangan kehadiran pela(ar dan bilangan epatutnya
hadir aha(a%
$$% Bagi elemen pen-apaian pula+ guru perlu tandakan markah pela(ar
berdaarkan peraturan dalam Slaid *7%
2