Anda di halaman 1dari 6

RUBRIK PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I (KAEDAH DAN PELAKSANAAN)

Aspek

KriteriaAmat Cemerlang
(A+)


Cemerlang
(A, A-)


Kepujian
(B+, B, B-)


Lulus
(C+, C)Gagal
(C-, D+, D & F)
1.0 PENDAHULUAN

Refleksi
pengalaman
yang lalu
( 10 markah)
(9 - 10 markah)

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian
amat jelas


Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
amat berkesan


Membincangkan secara
mendalam andaian,
nilai dan kepercayaan
terhadap P&P dalam
refleksi pengalaman
P&P


Membincangkan secara
amat terperinci jurang
antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan
amalan P&P yang
dilaksanakan
(7.5 8.9 markah)

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian
jelas

Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
berkesan

Membincangkan
andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap
P&P dalam refleksi
pengalaman P&PMembincangkan secara
terperinci jurang antara
nilai dan kepercayaan
yang dipegang dengan
amalan P&P yang
dilaksanakan
(6.0 7.4 markah)

Menghurai pengalaman
P&P yang berkaitan
dengan fokus kajian
secara kurang jelas

Menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
secara kurang
berkesan

Membincangkan secara
kurang jelas andaian,
nilai dan kepercayaan
terhadap P&P dalam
refleksi pengalaman
P&P


Membincangkan secara
kurang jelas terperinci
jurang antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan
amalan P&P yang
dilaksanakan
(5.0 5.9 markah)

Menghurai
pengalaman P&P
yang berkaitan
dengan fokus kajian
secara tidak jelas

Menilai kembali
pengalaman P&P
yang berkaitan
dengan fokus secara
tidak berkesan

Membincangkan
secara tidak jelas
andaian, nilai dan
kepercayaan terhadap
P&P dalam refleksi
pengalaman P&P

Membincangkan
secara tidak terperinci
jurang antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan
amalan P&P yang
dilaksanakan
(0 4.9 markah)

Tidak menepati maksud
atau tidak menghuraikan
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
kajian

Tidak menepati maksud
atau tidak menilai kembali
pengalaman P&P yang
berkaitan dengan fokus
secara tidak berkesan

Tidak menepati maksud
atau tidak
membincangkan secara
tidak jelas andaian, nilai
dan kepercayaan
terhadap P&P dalam
refleksi pengalaman P&P


Tidak menepati maksud
atau tidak
membincangkan secara
tidak terperinci jurang
antara nilai dan
kepercayaan yang
dipegang dengan amalan
P&P yang dilaksanakanKriteria
Aspek

Amat Cemerlang
(A+)

Cemerlang
(A, A-)

Kepujian
(B+, B, B-)

Lulus
(C+, C)


Gagal
(C-, D+, D & F)
2.0 FOKUS
KAJIAN/ ISU
KEPERIHATINAN

Tinjauan dan
Analisis
Masalah
( 25 markah)
(22.5 - 25 markah)

Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang
berkait dengan
pengalaman pengkaji
dan relevan kepada
keperluan murid
dengan amat baik dan
jelas

Dapat menilai
pemilihan fokus
berdasarkan kriteria
berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
Kawalan
Kolaborasi
Kerelevanan
kepada sekolah


Menyatakan fokus
kajian dan peluang
penambahbaikan
dengan amat jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data
awal untuk
membuktikan
masalah/isu wujud
secara amat terperinci
(19 22.4 markah)

Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan murid
dengan baik dan jelas


Dapat menilai pemilihan
fokus berdasarkan 4
daripada 6 kriteria
berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
Kawalan
Kolaborasi
Kerelevanan kepada
sekolah


Menyatakan fokus kajian
dan peluang
penambahbaikan dengan
jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktikan
masalah/isu wujud secara
terperinci
(15 18.9 markah)

Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang
berkait dengan
pengalaman pengkaji
dan relevan kepada
keperluan murid
dengan kurang baik
dan kurang jelas

Dapat menilai
pemilihan fokus
berdasarkan 3 daripada
6 kriteria berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
Kawalan
Kolaborasi
Kerelevanan kepada
sekolah


Menyatakan fokus
kajian dan peluang
penambahbaikan
dengan kurang jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktikan
masalah/isu wujud
secara kurang jelas
(12.5 14.9 markah)

Mengenal pasti dan
menghuraikan isu
keprihatinan yang
berkait dengan
pengalaman pengkaji
dan relevan kepada
keperluan murid
secara tidak baik dan
tidak jelas

Dapat menilai
pemilihan fokus
berdasarkan 2
daripada 6 kriteria
berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
Kawalan
Kolaborasi
Kerelevanan
kepada sekolah

Menyatakan fokus
kajian dan peluang
penambahbaikan
secara tidak jelas

Menghuraikan cara
pengumpulan data
awal untuk
membuktikan masalah
/isu wujud secara tidak
jelas
0 12.4

Tidak dapat mengenal
pasti isu atau tidak
menghuraikan isu
keprihatinan yang berkait
dengan pengalaman
pengkaji dan relevan
kepada keperluan muridDapat menilai pemilihan
fokus berdasarkan 1 atau
tiada langsung daripada 6
kriteria berikut:
Kebolehtadbiran
Kepentingan
Kebolehgunaan
Kawalan
Kolaborasi
Kerelevanan kepada
sekolah


Tidak dapat menyatakan
fokus kajian dan peluang
penambahbaikan


Tidak menghuraikan cara
pengumpulan data awal
untuk membuktikan
masalah/isu wujud
Aspek

KriteriaAmat Cemerlang
(A+)


Cemerlang
(A, A-)


Kepujian
(B+, B, B-)


Lulus
(C+, C)Gagal
(C-, D+, D & F)
3.0 OBJEKTIF/
SOALAN
KAJIAN

( 5 markah)
(4.5 - 5 markah)

Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
dinyatakan dengan
amat jelas 3 perkara
berikut:
Fokus
Tindakan
Pencapaian
tindakan

Soalan kajian amat
relevan dengan
objektif kajian

(3.75 4.45 markah)

Pernyataan objektif kajian
tindakan dapat
dinyatakan dengan jelas
3 perkara berikut:
Fokus
Tindakan
Pencapaian tindakan

Soalan kajian relevan
dengan objektif kajian


(3.0 3.74 markah)

Pernyataan objektif
kajian tindakan dapat
dinyatakan dengan
kurang jelas 3 perkara
berikut:
Fokus
Tindakan
Pencapaian
tindakan

Soalan kajian kurang
relevan dengan objektif
kajian
(2.5 2.99 markah)

Pernyataan objektif
kajian tindakan tidak
dinyatakan dengan
jelas 3 perkara berikut:
Fokus
Tindakan
Pencapaian
tindakan

Soalan kajian tidak
relevan dengan
objektif kajian

(0 2.49 markah)

Pernyataan objektif kajian
tindakan tidak
menyatakan 3 perkara
berikut:
Fokus
Tindakan
Pencapaian tindakan

Soalan kajian tidak
relevan dengan objektif
kajian


4.0 KUMPULAN
SASARAN

( 5 markah)
(4.5 -5 markah)

Memerihalkan ciri-ciri
responden secara
amat terperinci
bilangan
jantina
nama
kelas/jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang
lain


(3.75 4.45 markah)

Memerihalkan ciri-ciri
responden secara amat
terperinci 4 perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas/jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain(3.0 3.74 markah)

Memerihalkan ciri-ciri
responden secara amat
terperinci 3 perkara
berikut:
bilangan
jantina
nama kelas/jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang
lain(2.5 2.99 markah)

Memerihalkan ciri-ciri
responden secara
amat terperinci 2
perkara berikut:
bilangan
jantina
nama
kelas/jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang
lain

(0 2.49 markah)

Tidak memerihalkan ciri-
ciri responden secara
terperinci dalam
sekurang-kurangnya 2
perkara berikut:
bilangan
jantina
nama kelas/jawatan
prestasi akademik
ciri-ciri unik yang lain

Aspek

KriteriaAmat Cemerlang
(A+)


Cemerlang
(A, A-)


Kepujian
(B+, B, B-)


Lulus
(C+, C)Gagal
(C-, D+, D & F)
5.0 PROSEDUR
PELAKSANAAN
TINDAKAN

( 10 markah)
(9 - 10 markah)

Memperincikan
langkah-langkah/aktiviti
tindakan P&P dengan
amat jelas

Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan
amat jelas
(7.5 8.9 markah)

Memperincikan
langkah-langkah/aktiviti
tindakan P&P dengan
jelas

Memberi rasional
terhadap tindakan yang
dicadangkan dengan
jelas
(6.0 7.4 markah)

Memperincikan
langkah-
langkah/aktiviti
tindakan P&P
dengan kurang jelas

Memberi rasional
terhadap tindakan
yang dicadangkan
dengan kurang jelas


(5.0 5.9 markah)

Memperincikan
langkah-
langkah/aktiviti
tindakan P&P secara
ringkas dan tidak
jelas

Memberi rasional
terhadap tindakan
yang dicadangkan
secara tidak jelas
(0 4.9 markah)

Tidak
Memperincikan
langkah-
langkah/aktiviti
tindakan P&P

Tidak memberi
rasional terhadap
tindakan yang
dicadangkan.
6.0 CARA
PENGUMPULAN
DATA

( 10 markah)
(9 - 10 markah)

Kaedah pengumpulan
data yang amat sesuai
dan dterangkan secara
amat terperinci untuk
menjawab soalan kajian
tindakan


Instrumen kajian
tindakan dijelaskan
dengan amat terperinci
dan dilampirkan

(7.5 8.9 markah)

Kaedah pengumpulan
data yang sesuai dan
dperincikan untuk
menjawab soalan kajian
tindakanInstrumen kajian
tindakan dijelaskan
dengan terperinci dan
dilampirkan


(6.0 7.4 markah)

Kaedah
pengumpulan data
yang sesuai dan
penerangan
diberikan untuk
menjawab soalan
kajian tindakan

Instrumen kajian
tindakan sesuai,
penerangan kurang
terperinci dan
instrumen
dilampirkan

(5.0 5.9 markah)

Kaedah
pengumpulan data
yang kurang sesuai
dan penerangan
diberikan untuk
menjawab soalan
kajian tindakan

Instrumen kajian
tindakan sesuai,
penerangan kurang
jelas dan dan
instrumen
dilampirkan
(0 4.9 markah)

Kaedah
pengumpulan
data tidak sesuai

Instrumen kajian
tindakan tidak
sesuai
Aspek
Kriteria


Amat Cemerlang
(A+)


Cemerlang
(A, A-)


Kepujian
(B+, B, B-)


Lulus
(C+, C)Gagal
(C-, D+, D & F)
7.0 CARA
PENGANALISISAN
DATA

( 10 markah)
(9 - 10 markah)

Kaedah analisis data
amat sesuai bagi data
yang dikumpul

Analisis data telah
dijelaskan dengan
amat baik
(7.5 8.9 markah)

Kaedah analisis data
amat sesuai bagi data
yang dikumpul

Analisis data telah
dijelaskan dengan baik
(6.0 7.4 markah)

Kaedah analisis
data sesuai bagi
data yang dikumpul

Analisis data telah
dijelaskan dengan
kurang baik
(5.0 5.0 markah)

Kaedah analisis
data sesuai bagi
data yang dikumpul

Analisis data tidak
dijelaskan
(0 4.9 markah)

Kaedah analisis
data tidak sesuai
bagi data yang
dikumpul

Analisis data tidak
dijelaskan

8.0 JADUAL
PELAKSANAAN
KAJIAN

( 5 markah)
(4.5 - 5 markah)

Jadual kajian amat
lengkap dengan
tempoh masa sesuai

Kos kajian dinyatakan
dengan amat baik
(3.75 4.45 markah)

Jadual amat kajian
lengkap dengan
tempoh masa sesuai

Kos kajian dinyatakan
dengan baik
(3.0 3.74 markah)

Jadual lengkap
dengan tempoh
masa sesuai

Kos kajian
dinyatakan dengan
baik
(2.5 2.99 markah)

Jadual kajian kurang
lengkap dengan
tempoh masa sesuai

Kos kajian
dinyatakan
(0 2.49 markah)

Jadual kajian tidak
lengkap

Kos kajian tidak
dinyatakan


9.0 TINJAUAN
LITERATUR

( 10 markah)
(9 - 10 markah)

Menyenaraikan lebih
daripada 5 rujukan
yang amat berkaitan

Penulisan rujukan
adalah amat konsisten
dengan gaya rujukan
American
Psychological
Association (APA)

Semua rujukan yang
digunakan amat
relevan dan
berkredibiliti
(7.5 8.9 markah)

Menyenaraikan 4-5
rujukan yang berkaitan


Penulisan rujukan
adalah konsisten
dengan gaya rujukan
American Psychological
Association (APA)

Sebahagian besar
rujukan yang digunakan
relevan dan
berkredibiliti
(6.0 7.4 markah)

Menyenaraikan 2-3
rujukan yang
berkaitan

Penulisan rujukan
adalah konsisten
dengan gaya
rujukan (APA)

Sebahagian kecil
rujukan yang
digunakan relevan
dan berkredibiliti
(5.0 5.9 markah)

Menyenaraikan 1
rujukan yang
berkaitan

Penulisan rujukan
adalah kurang
konsisten dengan
gaya rujukan (APA)

Semua rujukan yang
digunakan kurang
relevan dan kurang
berkredibiliti
(0 4.9 markah)

Menyenaraikan 1
rujukan yang
berkaitan

Penulisan rujukan
adalah tidak
konsisten dengan
gaya rujukan (APA)

Semua rujukan
yang digunakan
tidak relevan dan
tiada kredibiliti


Aspek

KriteriaAmat Cemerlang
(A+)


Cemerlang
(A, A-)


Kepujian
(B+, B, B-)


Lulus
(C+, C)Gagal
(C-, D+, D & F)
10.0 REFLEKSI &
PORTFOLIO

( 10 markah)
(9 - 10 markah)

Penulisan refleksi
yang sangat analitikKandungan portfolio
dan sumber rujukan
yang sangat lengkap
dan disusun secara
sistematik.


(7.5 8.9 markah)

Penulisan refleksi yang
analitik dan kreatifKandungan portfolio
dan sumber rujukan
yang lengkap dan
disusun secara
sistematik.

(6.0 7.4 markah)

Penulisan refleksi
yang sederhanat
analitik/kreatif


Kandungan portfolio
dan sumber rujukan
yang sederhana.

(5.0 5.9 markah)

Penulisan refleksi
yang kurang analitikKandungan portfolio
dan sumber rujukan
yang kurang
lengkap/sistematik.

(0 4.9 markah)

Penulisan refleksi
yang tidak analitik/
kreatif


Kandungan
portfolio dan
sumber rujukan
yang tidak
lengkap/sistematik.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


............................................... ..........................................
En. Sukiman bin Saad
Penyelaras Mata Pelajaran Ketua Jabatan Sains & Matematik