Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT,

CAMERON HIGHLANDS.
KERTAS KERJA PROGRAM 3S 2014
(SENYUM, SALAM DAN SAPA)
A. BUTIR-BUTIR AM
1.Tajuk Program : PROGRAM 3S (SENYUM, SAPA, SALAM)
2.Penasihat Program : En. Norzihan bin Rijaludin
3.Pengarah Program : Mohd Solehuddin bin Rosdi
. !um"ulan Sasaran : Semua #uru dan Pelajar
$. Tem"at : Sekolah !ebangsaan %on&ent' %ameron (ighlands
). Tarikh : 21 *ulai 2+1
B. PENGENALAN
Program 3S ,Sen-um ' Salam dan Sa"a. akan diadakan bagi membentuk "eribadi
"elajar sekolah ini agar lebih menghormati guru' kakitangan sekolah dan "ara "elajar
itu sendiri. Se/ara langsung "rogram ini juga da"at memu"uk budi "ekerti dan nilai0
nilai murni dalam diri "elajar selaras dengan kehendak kerajaan -ang mahukan budi
bahasa diamalkan oleh semua la"isan mas-arakat. Sejajar dengan hasrat tersebut'
kerajaan telah me1ujudkan !em"en 2udi 2ahasa 2uda-a !ita -ang disiarkan di
dalam media /etak dan media elektronik. 3leh itu' 4nit 2imbingan dan !aunseling
akan menganjurkan Program 3S ini adalah bertujuan untuk men-uburkan lagi hasrat
murni kerajaan dan diadakan di "eringkat sekolah. Malah ian-a juga da"at mendidik
"ara "elajar su"a-a me1ujudkan sika" berso"an santun' ramah mesra dan sedia
menolong di antara satu sama lain. Selain itu' ian-a juga da"at mengeratkan
sillaturrahim dan da"at mengenali dengan lebih erat.
C. TUJUAN
!ertas kerja ini bertujuan untuk menda"atkan kelulusan dari"ada "ihak Pentadbiran
Sekolah !ebangsaan %on&ent' agar "rogram ini da"at dijalankan se"ertimana -ang telah
diran/angkan.
D. OBJEKTIF
5i akhir "rogram ini' adalah dihara"kan "ara "elajar da"at:
1. 6gar "elajar da"at memu"uk nilai0nilai murni dalam diri khususn-a untuk
1arga sekolah dan mas-arakat luar.
2. Mendidik "elajar agar berbudi bahasa' berso"an santun' tolong menolong
dan menghormati guru' kakitangan sekolah' dan rakan0rakan.
3. 6gar "elajar merasa dihargai kerana "elajar -ang berbudi bahasa dan
berakhlak mulia akan diberi ganjaran.
. 6gar "elajar da"at mengamalkan sika" tolong menolong dalam kehidu"an
seharian.
$. Memberi galakan ke"ada "elajar untuk berusaha mem"raktikan nilai0nilai
murni di"eringkat sekolah lagi.
E. ANGGARAN PERBELANJAAN
PERBELANJAAN
1. 2utton Sen-um : 11$ 7 RM 2.++ 8 RM 23+.++
2. !ad Manila : $ 7 RM+.)+ 8 RM 3.++
3. Polistrine : 2 7 RM 12.++ 8 RM 2.++
. (adiah : $+ 7 RM 1.++ 8 RM $+.++
$. 2anner : 1 9 RM $+.++ 8 RM $+.++
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
JUMLAH = RM 32.!!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
F. AJK PELAKSANAAN
PENGERUSI : En. Norzihan bin Rijaludin ,#uru 2esar.
NAIB PENGERUSI 1: En. Mohd Pazli bin #hazali ,P! (EM.
2: Pn ;ainab bt. 6-ob ,P! Tadbiran < !urikulum.
3: En. Mohd =adzil bin 2akar , P! !oko.
SETIAUSAHA 1: Mohamad ;ulk>lie bin ;akaria
AJK KERJA
Pen-elaras : Mohd Solehuddin bin Rosdi
6*! Promosi : Pn. Noraina bt Mohd Rizal
6*! Penilaian : Pen-elaras !elas
#uru0 guru !elas
6*! 5okumentasi : En. Mohamad Rozarulaidil bin Rosli
6*! N-an-ian : Pn. 6zila bt. 6hmad
6*! (adiah : %ik *a/-lin (o
6*! P6 Sistem : En Mohd 6zizi bin 6ziz
6*! 2anner : En %he Rosdam bin %he Sulaiman
G.TENTATIF PELANCARAN PROGRAM
- 4/a"an "erasmian oleh En. Norzihan bin Rijaludin : #uru 2esar.
- Peserta akan mengambil tem"at untuk mengetuai n-a-ian lagu Sen-um
dan lagu 2udi 2ahasa 2uda-a kita.
- Pelajar akan turut bersama men-an-ikan lagu dengan "anduan lirik lagu
-ang diedarkan ke"ada mereka oleh "eserta.
H. AKTIITI
Pelajar digalakkan berbudi bahasa' sen-um' memberi salam dan men-a"a guru0guru'
rakan0rakan dan 1arga sekolah. Penilaian akan dibuat ke"ada "elajar0"elajar -ang
bersahsiah ter"uji dengan berdasarkan "en/alonan guru0guru tingkatan dan "en-elaras
tingkatan.
I. PENUTUP
5ihara"kan "rogram ini da"at memberikan kesedaran ke"ada "elajar untuk sentiasa
mengamalkan sahsiah ter"uji dan berbudi bahasa. Selain itu' semoga "rogram ini
da"at men-emai sika" ramah mesra di kalangan "elajar' guru dan 1arga sekolah.
D#$%&#'(') *+%,,

-----------------..
,M3(6M65 ;4?!=?@E 2@N ;6!6R@6.
Setiausaha'
Program 3S ,Sen-um' Salam' Sa"a.
D#+.+.$(') *+%,,
-------------..
,N3R;@(6N 2@N R@*6?45@N.
#uru 2esar'
S! %on&ent' %ameron (ighlands.