Anda di halaman 1dari 23

BAB III

TINJAUAN KASUS
A. Pengkajian
Pengkajian dilakukan pada tanggal 9 mei 2013 pada pukul 10.00 WIB. Klien datang
ke RSPAD Gatot Soe!oto pada tanggal " mei 2013 di lantai # Beda$ pada pukul
0%.00 WIB dengan diagno&a S''( ) St!uma 'odu&a 'on (ok&ik *. (ujuan ka&u& ini
diuat e!da&a!kan langka$+langka$ dalam p!o&e& kepe!a,atan -aitu pengkajian.
diagno&a kepe!a,atan. pe!en/anaan. implementa&i dan e0alua&i.
1. Identitas Klien
Klien e!nama '-.R jeni& kelamin pe!empuan u&ia 12 ta$un. &tatu& pe!ka,inan
menika$. agama i&lam. &uku ang&a eta,i. pendidikan S3A. a$a&a -ang digunakan
a$a&a indone&ia. peke!jaan iu !uma$ tangga. alamat pe!um ma-ang p!atama lok
P.1 'o.9 R( 00" 4 0% kelu!a$an mu&tika &a!i. Beka&i (imu!. Sume! ia-a ASK5S.
&ume! in6o!ma&i klien.
2. Riwayat Keperawatan
a. Riwayat Kesehatan Sekarang
Klien mengelu$ &ulit menelan. tidak na6&u makan. te!dapat enjolan di le$e!.
timuln-a kelu$an e!ta$ap. laman-a 1 ulan -ang lalu. upa-a mengata&in-a
e!i&ti!a$at dan minum ai! $angat tetapi ka!ena tidak kunjung &emu$ klien
datang ke RSPAD Gatot Soe!oto
. Riwayat Kesehatan !asa "al#
Klien tidak ada !i,a-at pen-akit &eelumn-a dan tidak pe!na$ mengalami
ke/elakaan. tidak ada ale!gi te!$adap oat. makanan. lingkungan. tetapi ale!gi
te!$adap inatang e!ulu. tidak ada !i,a-at pemakaian oat.
$. Riwayat Kesehatan Kel#arga % &en'gra( dan keretangan ) &enerasi dan
Klien *
26 | P a g e
86
80
90
75
79
65
70
69
(idak diketa$ui (idak diketa$ui (idak diketa$ui (idak diketa$ui


&akit tua &e$at
Kete!angan 7
7 8aki 9 laki 7 3eninggal
7 Pe!empuan 7 Klien
: 7 (inggal &e!uma$
d. Pen-akit -ang pe!na$ dide!ita ole$ anggota kelua!ga -ang menjadi 6akto! !i&iko
tidak ada $uungan
e. Riwayat Psik's'sial dan Spirit#al
;!ang te!dekat dengan klien adala$ &uami dan anak. pola komunika&i 2 a!a$.
pemuat keputu&an -aitu klien dan &uami. kegiatan ma&-a!akat tidak ada. dampak
pen-akit klien te!$adap kelua!ga -aitu kelua!ga me!a&a /ema& dengan kondi&i
-ang dialami klien. ma&ala$ -ang mempenga!u$i klien -aitu takut dan /ema&
ka!ena akan diope!a&i. mekani&me koping te!$adap &t!e& -aitu peme/a$an
ma&ala$. $al -ang paling dipiki!kan &aat ini klien ingin /epat &emu$. $a!apan
&etela$ menjalani pe!a,atan klien ingin &ege!a &emu$ dan e!akti0ita& &epe!ti
27 | P a g e
9
0
8
9
80 82
7
8
7
5
73
7
5
7
3
70
6
0
50
5
3
5
5
50 48
3
6
4
0
4
7
5
0
56
54 45
+
,
(idak diketa$ui
(idak diketa$ui
(idak diketa$ui
(idak diketa$ui
(idak
diketa$ui
&e$at
Sakit tua
&e$at
Ny.R -+,thdengan
SNNT
1
4
2
3
ia&a. pe!ua$an -ang di!a&akan &etela$ jatu$ &akit klien &ulit menelan ka!ena ada
enjolan dile$e!. tidak ada nilai -ang e!tentangan dengan ke&e$atan. klien tiap
$a!i melakukan &$alat 2 ,aktu dan e!doa. kondi&i lingkungan !uma$ klien
tinggal di komplek. 0entila&i uda!a /ukup.
.. P'la Keiasaan
1. P'la N#trisi
Seelum &akit 7 Klien makan 3< 4 $a!i. na6&u makan aik. po!&i makan -ang
di$ai&kan 1 po!&i. makanan -ang tidak di&ukai tidak ada.
makanan -ang memuat ale!gi tidak ada. makanan pantangan
tidak ada. makanan diet tidak ada. penggunaan oat &eelum
makan tidak ada.
Selama &akit 7 Klien makan 3< 4 $a!i. tidak na6&u makan ka!ena mual. po!&i
makan -ang di$ai&kan = po!&i. makanan -ang tidak di&ukai
tidak ada. makanan -ang memuat ale!gi tidak ada. makanan
pantangan tidak ada. makanan diet tidak ada. penggunaan oat
&eelum makan die!i inj. ;mep!a>ole 2<10 mg. tidak
menggunakan alat antu )'G(*.
2. P'la /li(inasi
Seelum &akit 7 Klien BAK 1+?< 4 $a!i. ,a!na kuning je!ni$. kelu$an tidak
ada. Klien BAB 1< 4 $a!i pada pagi $a!i. ,a!na kuning
ke/oklatan. kon&i&ten&i = padat. tidak ada kelu$an dan tidak
ada penggunaan la<ati6
Selama &akit 7 Klien BAK %< 4 $a!i. ,a!na kuning je!ni$. kelu$an tidak ada.
tidak menggunakan alat antu )katete!*. Klien BAB 1< 4 $a!i
pada pagi $a!i. ,a!na kuning ke/oklatan. kon&i&ten&i = padat.
tidak ada kelu$an dan tidak ada penggunaan la<ati6
). P'la Pers'nal 0ygiene
Seelum &akit 7 Klien mandi 2< 4 $a!i &etiap pagi dan &o!e. klien &ikat gigi tiap
3< 4 $a!i &etiap pagi. &iang dan malam. klien /u/i !amut 2< 4
minggu
28 | P a g e
Selama &akit 7 Klien mandi 2< 4 $a!i &etiap pagi dan &o!e. klien &ikat gigi 3< 4
$a!i &etiap pagi. &iang dan malam. klien /u/i !amut 1< 4
minggu
+. P'la Istirahat dan Tid#r
Seelum &akit 7 Klien lama tidu! &iang 2 jam. lama tidu! malam % jam 4 $a!i.
keia&aan &eelum tidu! e!doa
Selama &akit 7 Klien lama tidu! &iang 2 jam. lama tidu! malam % jam 4 $a!i.
keia&aan &eelum tidu! e!doa
,. P'la Akti1itas dan "atihan
Seelum &akit 7 Klien eke!ja di!uma$. klien e!ola$ !aga -aitu &enam &etiap
1< 4 minggu dan tidak ada kelu$an dalam e!akti0ita&
Selama &akit 7 Klien tidak eke!ja. tidak e!ola$!aga. tidak ada kelu$an &aat
e!akti0ita&
). Pengkajian 2isik
a. Pe(eriksaan 2isik U(#(
Be!at adan klien &eelum &akit ?0 kg. &e&uda$ &akit 2% kg. tinggi adan klien 122
/m. tekanan da!a$ 1204%0 mm@g. nadi ?2<4menit. pe!na6a&an 20<4menit. &u$u 3?
o
A.
keadaan umum &edang. tidak ada peme&a!an kelenja! geta$ ening.
. Siste( Penglihatan
Si&i mata klien &imet!i&. kelopak mata no!mal. pe!ge!akan ola mata no!mal.
konjungti0a me!a$ muda. ko!nea no!mal. &kle!a anikte!ik. pupil i&oko!. otot+otot
mata tidak ada kelainan. 6ung&i pengli$atan aik. tanda+tanda !adang tidak ada. klien
memakai ka/a mata B. klien tidak memakai kontak len&a dan !eak&i te!$adap /a$a-a
kanan dan ki!i B4B
$. Siste( Pendengaran
29 | P a g e
Daun telinga klien no!mal. kondi&i telinga tenga$ no!mal. tidak ada /ai!an da!i
telinga. tidak ada pe!a&aan penu$ di telinga. tidak ada tinitu&. 6ung&i pendenga!an
no!mal. tidak memiliki gangguan ke&eimangan. tidak ada pemakaian alat antu.
d. Siste( 3i$ara
Klien e!i/a!a lan/a!. jela&. dan dapat dimenge!ti
e. Siste( Perna.asan
Calan na6a& klien e!&i$ tidak ada &umatan. klien tidak &e&ak. tidak menggunakan
otot antu pe!na6a&aan. RR 20<4menit. i!ama te!atu!. jeni& pe!napa&an &pontan.
kedalaman dalam. tidak ada atuk. tidak ada &putum. tidak te!dapat penda!a$an.
palpa&i dada &imet!i&. pe!ku&i dada !e&onan. &ua!a na6a& 0e&ikule!. tidak ada n-e!i &aat
e!na6a&. tidak ada penggunaan alat antu na6a&.
.. Siste( Kardi'1ask#ler
'adi "?<4menit. i!ama te!atu!. den-ut kuat. tekanan da!a$ 1204%0 mm@g. tidak ada
di&ten&i 0ena jugula!i&. tempe!atu! kulit $angat 3?
0
A. ,a!na kulit keme!a$an.
pengi&ian kapile! D 3 detik. tidak ada edema. ke/epatan den-ut apikal "?<4menit.
i!ama te!atu! tidak ada kelainan un-i jantung.
g. Siste( 0e(at'l'gi
Klien tidak pu/at. tidak ada pe!da!a$an di dae!a$ luka ope!a&i
h. Siste( Sara. P#sat
(idak ada kelu$an &akit kepala. tingkat ke&ada!an /ompo& menti&. GAS E 12. tidak
ada peningkatan tanda+tanda (IK. tidak ada gangguan &i&tem pe!&a!a6an. !e6lek
6i&iologi& no!mal. tidak ada !e6lek patologi&
i. Siste( Pen$ernaan
Gigi klien tidak ada /a!ie&. tidak ada penggunaan gigi pal&u. tidak ada &tomatiti&.
lida$ tidak koto!. &ali0a no!mal. tidak ada munta$. tidak ada n-e!i diagian pe!ut.
i&ing u&u& 12<4menit. tidak ada dia!e. tidak kon&i&ten&i. $epa! tidak te!aa. adomen
lemek
j. Siste( /nd'krin
Ada peme&a!an kelenja! ti!oid. na6a& tidak e!au keton. tidak ada luka gangg!en
k. Siste( Ur'genital
Balan/e /ai!an 7 intake 1200 ml B 200 ml ) in6u& R8 B Kete!ola/ 20 tpm * . output
1000 ml. tidak ada pe!ua$an pola kemi$. BAK ,a!na kuning je!ni$. tidak ada
di&ten&i kandung kemi$. tidak ada kelu$an &akit pinggang
l. Siste( Integ#(en
(u!go! kulit ela&ti&. tempe!atu! kulit $angat. ,a!na kulit keme!a$an. keadaan kulit
aik. tidak ada kelainan kulit. kondi&i kulit dae!a$ pema&angan in6u& tidak ada tanda+
tanda in6ek&i ) me!a$. engkak. n-e!i *. keadaan !amut tek&tu! aik. kee!&i$an
!amut e!&i$
(. Siste( !#sk#l'skeletal
30 | P a g e
(idak ada ke&ulitan dalam pe!ge!akan. tidak ada &akit pada tulang. &endi. dan kulit.
tidak ada 6!aktu!. tidak ada kelainan entuk tulang &endi. keadaan tonu& otot aik.
kekuatan otot 2222 2222
2222 2222
Data (ama$an ) Pema$aman tentang pen-akit * 7 Klien &uda$ mengeta$ui tentang
kondi&i pen-akit -ang dide!itan-a.
+. 4ata Pen#njang % Peme!ik&aan diagno&tik -ang menunjang ma&ala$. 8AB.
Radiologi. 5ndo&kopi. dll *
Po&t op I&tmoloe/tom- pada tanggal 10 3ei 2013
@a&il FSG ($-!oid ) 12 Ap!il 2013 * di poli eda$
+ (-!oid kanan 7 3eme&a!. tampak nodul i&oe/$oi/. ulat. di i&t$mu& lou&
kanan. uku!an 2.1 /m < 2.1 /m < 1." /m
+ (-!oid ki!i 7 Be&a! dan entuk no!mal. inte!nal e/$o&t!u/tu!e no!mal.
tidak tampak le&i 6okal
@a&il peme!ik&aan &pi!omet!i ) 1" Ap!il 2013 * di poli pa!u
+ Kapa&ita& 0ital ) K# * 7 A# 7 1.13 lt! ) 1%.1 G *
+ K#P 7 H#A 7 1.2? lt! ) 23.2 G *
+ #ol. 5k&p. Pak&a 1 detik ) #5P+142 * 7 H5#+1 7 1.1" lt! ) 29. 2 G *
+ A!u& pun/ak ek&p. 3ak& ) AP5 * 7 PHR 7 1.22 dtk
+ H!ekuen&i 'apa& 7 21<4menit
+ H5#. G 7 1.1" E 91. 23 G
1.2?
Ke&impulan 7 Re&t!ikti6
Peme!ik&aan 8AB ) 1" Ap!il 2013 *
@ematologi
@ematologi !utin
+ @emogloin 7 11.39 4 dl ) 13 9 1% g 4dl *
+ @ematok!it 7 3" G ) 10 9 22 G*
+ 5!it!o&it 7 2.3 juta4F8 ) 1.3 9 ?.0 juta4F8*
+ 8euko&it 7 ?2204F8 )1%00 9 10%00 4F8 *
+ (!omo&it 7 2090004F8 ) 120000 9 1000004F8 *
+ 3A# 7 "0 648
+ 3A@ 7 22 pg
+ 3A@A 7 31 g4dl
31 | P a g e
Haal @emo&ta&i&
Koagula&i
Blood (ime 1I00II ) 1+3 menit *
Alot (ime 3I 00II ) 1+? menit *
Kimia Klinik
SG;( ) AS( * E 23
SGP( ) A8( * E 1"
F!eum E 1"
K!eatinin E 1.1
Gluko&a da!a$ ) pua&a * E %2
Gluko&a da!a$ ) 2 jam PP * E 132
'at!ium E 112
K E 3.9
Al E 10?
,. Penatalaksanaan % ($e!api 4 pengoatan te!ma&uk diet *
+ (e!pa&ang in6u& R8 B Kete!ola/ 30 mg 20tpm &ejak 10 3ei 2013
+ Injek&i Ae6t!ia<one 2<1 g!
+ Injek&i ;mep!a>ole 2<10 mg
5. Res#(e
Klien e!nama '-.R umu! 12 ta$un datang ke RSPAD Gatot Soe!oto pada tanggal "
3ei 2013 di lantai # Beda$ dengan kelu$an &ulit menelan &ejak 1 ulan lalu. le$e!
te!dapat enjolan dan tidak na6&u makan. @a&il peme!ik&aan 6i&ik. ((#7(D7
1104"0mm@g. S73?
0
A. '7%0<4menit. RR71%<4menit. BB &eelum &akit ?0 kg. &e&uda$
&akit 2% kg. ke&ada!an /ompo& menti&. Klien pada tanggal 10 3ei 2013 ada !en/ana
ope!a&i i&tmoloektomi. 3a&ala$ -ang ditemukan klien /ema&. ku!ang pengeta$uan
tentang p!o&edu! ope!a&i. dan ketidak&eimangan nut!i&i ku!ang da!i keutu$an tuu$.
8alu pada tanggal 10 3ei 2013 klien &ele&ai ope!a&i dan tia di lantai # Beda$ pada
pukul 12.30 WIB. klien te!pa&ang in6u& R8 30tpm. te!pa&ang d!ain p!oduk&i
te!tampung. ,a!na me!a$. te!dapat luka ope!a&i te!tutup ka&&a diagaian le$e!. ;at
-ang &uda$ die!ikan di kama! ope!a&i -aitu 7 Injek&i Ae6!ia<one 2<1?mg. Injek&i
32 | P a g e
;ndon/et!one 2<1 amp. Peme!ik&aan 6i&ik ((#7(D71204%0mm@g. '7%0<4menit.
S73?
0
A. 3a&ala$ kepe!a,atan -ang mun/ul &aat ini -aitu gangguan !a&a n-aman
)n-e!i*. !i&iko in6ek&i. !i&ti te!jadi pe!da!a$an. ketidak&eimangan nut!i&i ku!ang da!i
keutu$an tuu$. (indakan kepe!a,atan -ang &uda$ dilakukan -aitu 7 menguku! ((#.
o&e!0a&i tanda+tanda pe!da!a$an. mengkaji keadaan umum klien. Setela$ dilakukan
tindakan kepe!a,atan ma&ala$ elum te!ata&i. tujuan elum te!/apai. tindakan
dilanjutkan.
6. 4ata 2'k#s
+ Data Su-ekti6
Klien mengatakan &eelum ma&uk !uma$ &akit klien &ulit menelan ka!ena ada
enjolan dile$e!n-a dan lida$ te!a&a pa$it. &etela$ ope!a&i klien &ulit menelan dan
n-e!i pada agian luka ope!a&i dengan &kala n-e!i 2. klien tidak na6&u makan
ka!ena mual dan munta$
+ Data ;-ekti6
Ke&ada!an /ompo& menti&. keadaan umum &edang. GAS7 12 5
1
3
?
#
2
. ((#7 (D7
1204%0mm@g. '7"?<4menit. S73?
0
A. RR720<4menit. BB &eelum &akit ?0 kg.
&e&uda$ &akit 2%kg. makan $ai& = po!&i. klien tampak lema$. klien tampak
me!ingi& dan kadang memegang dae!a$ -ang &akit. klien te!pa&ang in6u& R8 B
Kete!ola/ 20tpm &ejak 10 3ei 2013. te!pa&ang d!ain p!oduk&i te!tampung &ejak
10 3ei 2013. te!dapat luka eka& ope!a&i ditutup ka&&a diagian le$e!. tu!go! kulit
ela&ti&4aik. @ 7 11.3 g4dl. muko&a ii! lema. leuko&it 7 ?2204F8
7. Analisa 4ata
'o Data 3a&ala$ 5tiologi
1. DS7 Klien mengatakan n-e!i
diagian po&t ope!a&i dengan &kala
n-e!i 2
D;7
+ Klien tampak me!ingi& dan
kadang memegang dae!a$ -ang
&akit
+ Ke&ada!an /ompo& menti&.
keadaan umum &edang
+ GAS 7 12
+ ((#7(D71204%0mm@g.
'7"?<4menit
S73?
0
A
RR720<4menit
Gangguan !a&a
n-aman n-e!i
.d te!putu&n-a
inkontinuita&
ja!ingan &ekunde!
akiat pemeda$an
)ope!a&i
i&tmoloektomi*
33 | P a g e
2. DS7 +
D;7
+ Klien te!pa&ang d!ain p!oduk&i
te!tampung te!pa&ang &ejak 10
3ei 2013
+ Wa!na me!a$
Ri&iko tinggi
te!jadi pe!da!a$an
.d te!putu&n-a
pemulu$ da!a$
&ekunde! te!$adap
pemeda$an )po&t
op i&tmoloektomi*
3. DS7 +
D;7
+ Klien te!pa&ang in6u& R8 B
Keto!ola/ 20tpm &ejak 10 3ei
2013 dan diganti dengan
@aplo/k pada tanggal 12 3ei
2013
+ Klien te!pa&ang d!ain p!oduk&i
te!tampung &ejak 10 3ei 2013
+ Klien te!dapat luka eka& ope!a&i
te!tutup ka&&a diagian le$e!
+ ((#7(D71204%0mm@g.
'7"?<4menit
S73?
0
A
RR720<4menit
8euko&it 7 ?2204F8
Ri&iko In6ek&i .d ma&ukn-a 3;
&ekunde! akiat
jalu! in0a&i6 ) in6u&.
d!ain * dan
pemeda$an po&t
op i&tmoloektomi
1. DS7+Klien mengatakan &eelum
ma&uk !uma$ &akit klien &ulit
menelan ka!ena ada enjolan
dile$e!n-a dan lida$ te!a&a pa$it.
+Klien mengelu$ tidak na6&u makan
ka!ena mual dan munta$
D;7
+ Klien tampak lema$
+ Klien makan $ai& = po!&i
+ BB &eelum &akit ?0kg. &e&uda$
&akit 2%kg
+ (u!go! kulit ela&ti&4aik
+ 3uko&a ii! lema
+ @ 7 11.3g4dl
+ ((#7(D71204%0mm@g.
'7"?<4menit
S73?
0
A RR720<4menit
Ketidak&eimangan
nut!i&i ku!ang da!i
keutu$an tuu$
.d mual dan
munta$
34 | P a g e
B. 4iagn'sa Keperawatan
1. Gangguan !a&a n-aman n-e!i .d te!putu&n-a inkontinuita& ja!ingan &ekunde!
akiat pemeda$an )ope!a&i i&tmoloektomi*
2. Ri&iko tinggi te!jadi pe!da!a$an .d te!putu&n-a pemulu$ da!a$ &ekunde!
te!$adap pemeda$an )po&t op i&tmoloektomi*
). Ri&iko in6ek&i .d ma&ukn-a 3; &ekunde! akiat jalu! in0a&i6 ) in6u&. d!ain * dan
pemeda$an po&t op i&tmoloektomi
+. Ketidak&eimangan nut!i&i ku!ang da!i keutu$an tuu$ .d mual dan munta$
8. Inter1ensi- I(ple(entasi dan /1al#asi
1. Gangguan !a&a n-aman n-e!i .d te!putu&n-a inkontinuita& ja!ingan &ekunde!
akiat pemeda$an )ope!a&i i&tmoloektomi*
T#j#an 9 Setela$ dilakukan tindakan kepe!a,atan &elama 3<21 jam
di$a!apkan n-e!i e!ku!ang
Kriteria 0asil 9 + '-e!i e!ku!ang dengan &kala n-e!i dalam ata& no!mal
)0+3*
+ Waja$ klien tampak !ilek&
+ ((# dalam ata& no!mal
(D7 1204%0mm@g. '7%0+100<4menit. S73?.2+3".2
0
A.
RR71%+21<4menit
Inter1ensi 9
1. Kaji keadaan umum
2. Kaji tingkat ke&ada!an
). Fku! ((# tiap ? jam
+. Kaji n-e!i meliputi loka&i.ka!akte!i&tik dan inten&ita& dengan &kala 0+10
,. Kaji 6akto! -ang dapat menu!unkan atau meningkatkan n-e!i
5. Anju!kan teknik !elak&a&i na6a& dalam
6. Kolao!a&i oat analgetik &e&uai p!og!am dokte! -aitu injek&i kete!ola/ 1<1
amp
I(ple(entasi 9
Tanggal 11 !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB mengkaji keadaan umum dan tingkat ke&ada!an klien. $a&il 7
Keadaaan umum &edang. ke&ada!an /ompo& menti&. Pukul 0%.02 WIB menguku!
((#. $a&il 7 (D7 1204%0mm@g. '7 %1<4menit. RR71%<4menit. S73?
0
A. Pukul
35 | P a g e
09.00 WIB 3engkaji n-e!i meliputi loka&i. ka!akte!i&tik dan inten&ita& dengan
&kala 0+10. $a&il 7 loka&i dae!a$ luka ope!a&i te!tutup ka&&a di agian le$e! te!a&a
n-e!i. &kala n-e!i 2. Pukul 10.00 WIB 3engkaji 6akto! -ang dapat menu!unkan
atau meningkatkan n-e!i. $a&il 7 klien i&ti!a$at dapat menu!unkan n-e!i. Pukul
12.00 WIB 3eme!ikan oat inj. keto!ola/ 1<1 amp melalui in6u&. $a&il 7 oat
ma&uk dan tidak ada tanda+tanda ale!gi dan n-e!i e!ku!ang. Pukul 13.00 WIB
3enganju!kan klien melakukan tek$nik !elak&a&i na6a& dalam. $a&il 7 klien
menge!ti dan mau melakukann-a dengan aik. Pukul 11.00 WIB menguku! ((#.
$a&il 7 (D7 1204%0 mm@g. '7 %0<4menit. S73?
0
A. RR71%<4menit
Tanggal 12 !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB menguku! ((#. $a&il 7 (D7 1104"0mm@g. '7%0<4menit.
S73?
0
A. RR7 20<4menit. Pukul 09.00 WIB 3engkaji n-e!i meliputi loka&i.
ka!akte!i&tik dan inten&ita& dengan &kala 0+10. $a&il 7 loka&i dae!a$ luka ope!a&i
te!tutup ka&&a di agian le$e!. &kala n-e!i 1. ,aja$ tampak !ilek&. Pukul 10.00
WIB 3engkaji 6akto! -ang dapat menu!unkan atau meningkatkan n-e!i. $a&il 7
klien i&ti!a$at dapat menu!unkan n-e!i. Pukul 11.30 WIB 3enganju!kan klien
melakukan tek$nik !elak&a&i na6a& dalam. $a&il 7 klien menge!ti dan mau
melakukann-a dengan aik. Pukul 11.00 WIB menguku! ((#. $a&il 7 (D7 1104"0
mm@g. '7 "0<4menit. S73?."
0
A. RR720 <4menit. Pukul 19.00 WIB meme!ikan
oat inj. Keto!ola/ 1 amp B aJuaide& 9mg melalui $aplo/k. $a&il 7 oat ma&uk
dan tidak ada tanda ale!gi dan n-e!i e!ku!ang.
Tanggal 1) !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1204"0 mm@g. '7 %1<4menit. S7
3?
0
A. RR7 1%<4 menit. Pukul 09.00 WIB 3engkaji n-e!i meliputi loka&i.
ka!akte!i&tik dan inten&ita& dengan &kala 0+10. $a&il7 loka&i dae!a$ luka ope!a&i
te!tutup ka&&a di agian le$e!. &kala n-e!i 3. Pukul 10.00 WIB 3engkaji 6akto!
-ang dapat menu!unkan atau meningkatkan n-e!i. $a&il 7 klien i&ti!a$at dapat
menu!unkan n-e!i. Pukul 11.00 WIB 3eme!ikan oat inj. keto!ola/ 1 amp B
aJuaide& 9mg melalui $aplo/k . $a&il 7 oat ma&uk dan tidak ada tanda+tanda
ale!gi dan n-e!i e!ku!ang. &kala n-e!i 3. Pukul 13.00 WIB 3enganju!kan klien
melakukan tek$nik !elak&a&i na6a& dalam. $a&il 7 klien menge!ti dan mau
melakukann-a dengan aik. Pukul 11.00 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1004"0
mm@g. '7 %0<4mnt. &$ 3?
0
A. RR7 1% <4mnt.
36 | P a g e
/1al#asi 9
Tanggal 1) !ei 2:1)
S 7 Klien mengatakan n-e!i &uda$ e!ku!ang dengan &kala n-e!i 3
; 7 Waja$ Klien tampak !ilek&- ((#. $a&il 7 (D7 1004"0 mm@g. '7 %0<4mnt. &$ 3?
0
A.
RR7 1% <4mnt.
A 7 (ujuan te!/apai &eagian. ma&ala$ elum te!ata&i
P 7 (indakan kepe!a,atan dilanjutkan
2. Ri&iko tinggi te!jadi pe!da!a$an .d te!putu&n-a pemulu$ da!a$ &ekunde!
te!$adap pemeda$an )po&t op i&tmoloektomi*
T#j#an 9 Setela$ dilakukan tindakan kepe!a,atan &elama 3<21 jam
di$a!apkan pe!da!a$an tidak te!jadi
Kriteria 0asil 9 (idak te!dapat tanda+tanda pe!da!a$an
Inter1ensi 9
1. Fku! ((# tiap ? jam
2. Pantau tanda+tanda pe!da!a$an
3. Pantau p!oduk&i /ai!an d!ain ) K 20 // * dan o&e!0a&i ,a!na /ai!an d!ain
I(ple(entasi 9
Tanggal 11 !ei 2:1)
Pukul 0%.02 WIB menguku! ((#. $a&il 7 1204%0mm@g. '7 %1<4menit.
RR71%<4menit. S73?
0
A. Pukul 09.32 WIB memantau p!oduk&i /ai!an d!ain dan
mengo&e!0a&i ,a!na /ai!an d!ain. $a&il 7 p!oduk&i te!tampung &ean-ak 10//.
,a!na me!a$. Pukul 09.10 WIB memantau tanda+tanda pe!da!a$an. $a&il 7 tidak
te!jadi pe!da!a$an dan tidak ada !eme&an da!a$ didae!a$ pema&angan d!ain.
Pukul 11.00 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1204%0 mm@g. '7 %0<4menit. S73?
0
A.
RR71%<4menit. Pukul 1".12 WIB memantau p!oduk&i /ai!an d!ain dan
mengo&e!0a&i ,a!na /ai!an d!ain. $a&il 7 p!oduk&i te!tampung &ean-ak 30//.
,a!na me!a$. Pukul 1".20 WIB memantau tanda+tanda pe!da!a$an. $a&il 7 tidak
te!jadi pe!da!a$an dan tidak ada !eme&an da!a$ didae!a$ pema&angan d!ain.
Tanggal 12 !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB menguku! ((#. $a&il 7 (D7 1104"0mm@g. '7%0<4menit. S73?
0
A.
RR7 20<4menit. Pukul 11.00WIB 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1104"0 mm@g. '7
"0<4menit. S73?."
0
A. RR720 <4menit. Pukul 20.00 WIB 3enguku! ((#. $a&il 7(D7
37 | P a g e
1204%0mm@g. '7 %0<4menit. S7 3?
0
A. RR7 1% <4menit. Pukul 02.00 WIB
memantau p!oduk&i /ai!an d!ain dan mengo&e!0a&i ,a!na /ai!an d!ain. $a&il 7
p!oduk&i te!tampung &ean-ak 20 //. ,a!na me!a$. Pukul 02.10 WIB memantau
tanda+tanda pe!da!a$an. $a&il 7 tidak te!jadi pe!da!a$an dan tidak ada !eme&an
da!a$ didae!a$ pema&angan d!ain.
Tanggal 1) !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1204"0 mm@g. '7 %1<4menit. S7
3?
0
A. RR7 1%<4 menit. Pukul 11.00 WIB menguku! ((#. $a&il 7 (D7 1004"0
mm@g. '7 %0<4mnt. S7 3?
0
A. RR7 1% <4mnt. Pukul 20.00 WIB menguku! ((#.
$a&il7 (D7 1104"0 mm@g. '7 %0<4menit. S7 3?
0
A. RR7 1%<4menit. Pukul 02.12
WIB memantau p!oduk&i /ai!an d!ain dan mengo&e!0a&i ,a!na /ai!an d!ain.
$a&il 7 p!oduk&i te!tampung &ean-ak 11 //. ,a!na me!a$. Pukul 02.20 WIB
memantau tanda+tanda pe!da!a$an. $a&il 7 tidak te!jadi pe!da!a$an dan tidak ada
!eme&an da!a$ didae!a$ pema&angan d!ain.
/1al#asi 9
Tanggal 1) !ei 2:1)
S 7 +
; 7 Klien te!pa&ang d!ain &ejak tanggal 10 3ei 2013 dan didae!a$ pema&angan
d!ain tidak te!dapat tanda in6ek&i ) me!a$. engkak * dan p!oduk&i d!ain -ang
te!tampung &ean-ak 11 //.
A 7 (ujuan te!/apai. ma&ala$ te!ata&i
P 7 (indakan kepe!a,atan dilanjutkan
R4 pada tanggal 11 3ei 2013 !en/ana a66 d!ain
). Ri&iko in6ek&i .d ma&ukn-a 3; &ekunde! akiat jalu! in0a&i6 ) in6u&. d!ain * dan
pemeda$an po&t op i&tmoloektomi
T#j#an 9 Setela$ dilakukan tindakan kepe!a,atan &elama 3<21 jam
di$a!apkan in6ek&i tidak te!jadi
Kriteria 0asil 9 + (idak te!jadi tanda+tanda in6ek&i ) tumo!. !uo!. kalo!.
dolo!. 6ungtio lae&a *
+ 8euko&it dalam ata& no!mal ) 1%00+10%004F8 *
+ ((# dalam ata& no!mal
(D7 1204%0mm@g. '7%0+100<4menit. S73?.2+3".2
0
A.
RR71%+21<4menit
+ 8uka tampak ke!ing. e!&i$
+ (idak ada !eme&an da!a$ da!i d!ain
Inter1ensi 9
38 | P a g e
1. Kaji keadaan umum
2. Kaji tingkat ke&ada!an
). Fku! ((# tiap ? jam
+. ;&e!0a&i tanda+tanda in6ek&i &epe!ti keme!a$an pada luka
,. ;&e!0a&i adan-a pe!da!a$an di dae!a$ pema&angan d!ain
5. ;&e!0a&i ka!akte!i&tik luka te!$adap adan-a pe!adangan
6. 8akukan pe!a,atan luka &e/a!a a&eptik dan anti&eptik 3 $a!i &ekali
7. Kaji keadaan luka
;. Kolao!a&i oat antiiotik -aitu inj. Injek&i Ae6t!ia<one 2<1 g! &e/a!a I#
&e&uai p!og!am medi&.
I(ple(entasi 9
Tanggal 11 !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB mengkaji keadaan umum dan tingkat ke&ada!an klien. $a&il 7
Keadaaan umum &edang. ke&ada!an /ompo& menti&. Pukul 0%.02 WIB menguku!
((#. $a&il 7 1204%0mm@g. '7 %1<4menit. RR71%<4menit. S73?
0
A. Pukul 09.30
WIB mengkaji keadaan luka te!$adap adan-a pe!adangan. $a&il7 tampak luka
ope!a&i te!tutup ka&&a diagian le$e!. luka te!tutup ka&&a diagian le$e! tampak
e!&i$. ka!akte!i&tik n-e!i &etempat. Pukul 10.12 WIB 3engo&e!0a&i tanda+
tanda in6ek&i &epe!ti keme!a$an pada luka. $a&il 7 tidak ada keme!a$an pada
dae!a$ &ekita! luka dan luka tidak engkak. Pukul 11.00 WIB mengo&e!0a&i
adan-a pe!da!a$an di dae!a$ pema&angan d!ain. $a&il 7 tidak te!jadi pe!da!a$an
dan tidak ada !eme&an da!a$ didae!a$ pema&angan d!ain. Pukul 12.00 WIB
meme!ikan oat inj. Ae6t!ia<one 2<1 g! &e/a!a I#. $a&il 7 oat ma&uk dan tidak
ada tanda+tanda ale!gi. Pukul 11.00 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1204%0 mm@g.
'7 %0<4menit. S73?
0
A. RR71%<4menit. Pukul 1%.00 WIB mengganti /ai!an in6u&
dengan R8 B Kete!ola/ 30mg 20tpm. $a&il 7 tete&an lan/a! 20tpm. tidak ada tanda
in6ek&i. Pukul 19.00 WIB 3enguku! ((#. $a&il 7(D7 1204%0mm@g. '7
%?<4menit. S7 3?
0
A. RR7 20 <4menit. Pukul 23.00 WIB meme!ikan oat inj.
Ae6t!ia<one 2<1g! &e/a!a I#. $a&il 7 oat ma&uk dan tidak ada tanda+tanda ale!gi.
Tanggal 12 !ei 2:1)
39 | P a g e
Pukul 0%.00 WIB menguku! ((#. $a&il 7 (D7 1104"0mm@g. '7%0<4menit.
S73?
0
A. RR7 20<4menit. Pukul 09.30 WIB mengkaji keadaan luka te!$adap
adan-a pe!adangan. $a&il7 tampak luka ope!a&i te!tutup ka&&a diagian le$e!. luka
te!tutup ka&&a diagian le$e! tampak e!&i$. ka!akte!i&tik n-e!i &etempat. Pukul
10.12 WIB 3engo&e!0a&i tanda+tanda in6ek&i &epe!ti keme!a$an pada luka. $a&il
7 tidak ada keme!a$an pada dae!a$ &ekita! luka dan luka tidak engkak. Pukul
10.30 WIB melakukan a66 in6u& dan diganti dengan @aplo/k . $a&il 7 in6u&
te!lepa&. tidak ada tanda in6ek&i. dan @aplo/k te!pa&ang. Pukul 11.00 WIB
mengo&e!0a&i adan-a pe!da!a$an di dae!a$ pema&angan d!ain. $a&il 7 tidak
te!jadi pe!da!a$an dan tidak ada !eme&an da!a$ didae!a$ pema&angan d!ain.
Pukul 12.00 WIB meme!ikan oat inj. Ae6t!ia<one 2<1 g! &e/a!a I#. $a&il 7 oat
ma&uk dan tidak ada tanda+tanda ale!gi. Pukul 11.00 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7
1104"0 mm@g. '7 "0<4menit. S73?."
0
A. RR720 <4menit. Pukul 20.00 WIB
3enguku! ((#. $a&il 7(D7 1204%0mm@g. '7 %0<4menit. S7 3?
0
A. RR7 1% <4menit.
Pukul 23.00 WIB meme!ikan oat inj. Ae6t!ia<one 2<1g! &e/a!a I#. $a&il 7 oat
ma&uk dan tidak ada tanda+tanda ale!gi.
Tanggal 1) !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1204"0 mm@g. '7 %1<4menit. S7
3?
0
A. RR7 1%<4 menit. Pukul 09.30 WIB mengkaji keadaan luka te!$adap adan-a
pe!adangan. $a&il7 tampak luka ope!a&i te!tutup ka&&a diagian le$e!. luka
te!tutup ka&&a diagian le$e! tampak e!&i$. ka!akte!i&tik n-e!i &etempat. Pukul
09.12 WIB melakukan pe!a,atan luka &e/a!a a&eptik dan anti&eptik dengan 'aAl
0.9G. $a&il7 luka e!&i$. luka ke!ing dan tidak ada tanda in6ek&i. ja$itan luka
tampak ke!ing. panjang ja$itan "/m. tidak ada nana$. Pukul 11.00 WIB
meme!ikan oat inj. Ae6t!ia<one 2<1 g! &e/a!a I#. $a&il 7 oat ma&uk dan tidak
ada tanda+tanda ale!gi. Pukul 11.00 WIB menguku! ((#. $a&il 7 (D7 1004"0
mm@g. '7 %0<4mnt. S7 3?
0
A. RR7 1% <4mnt. Pukul 20.00 WIB menguku! ((#.
$a&il7 (D7 1104"0 mm@g. '7 %0<4menit. S7 3?
0
A. RR7 1%<4menit. Pukul 23.30
WIB meme!ikan oat inj. Ae6t!ia<one 2<1g! &e/a!a I#. $a&il 7 oat ma&uk dan
tidak ada tanda+tanda ale!gi.
/1al#asi 9
Tanggal 1) !ei 2:1)
S 7 +
40 | P a g e
; 7
+ Klien &uda$ lepa& in6u& dan diganti @aplo/k pada tanggal 12 3ei 2013
didae!a$ pema&angan @aplo/k tidak te!dapat tanda in6ek&i ) me!a$.
engkak *
+ Klien te!pa&ang d!ain &ejak tanggal 10 3ei 2013 dan didae!a$ pema&angan
d!ain tidak te!dapat tanda in6ek&i ) me!a$. engkak *
+ Klien tampak luka ope!a&i diagian le$e! te!tutup ka&&a. dae!a$ luka
tampak ke!ing. e!&i$. ja$itan tampak ke!ing dan tidak ada !eme&an da!a$
A 7 (ujuan te!/apai &eagian. ma&ala$ elum te!ata&i
P 7 (indakan kepe!a,atan dilanjutkan
+. Ketidak&eimangan nut!i&i ku!ang da!i keutu$an tuu$ .d mual dan munta$
T#j#an 9 Setela$ dilakukan tindakan kepe!a,atan &elama 3<21 jam
di$a!apkan keutu$an nut!i&i te!penu$i
Kriteria 0asil 9 + Klien makan $ai& 1 po!&i
+ Klien tidak mual danmunta$
+ Be!at adan naik4e!tama$
@ dalam ata& no!mal )13 9 1% g 4dl *
+ 3uko&a ii! lema. tu!go! kulit ela&ti&
+ ((# dalam ata& no!mal
(D7 1204%0mm@g. '7%0+100<4menit. S73?.2+3".2
0
A.
RR71%+21<4menit
Inter1ensi 9
1. Fku! ((# tiap ? jam
2. Pantau kemampuan makan klien
). Pantau adan-a mual dan munta$
+. Pantau muko&a ii! dan tu!go! kulit
,. Anju!kan klien makan dalam po!&i ke/il tapi &e!ing
5. Kolao!a&i oat antiemetik -aitu inj. ;mep!a>ole 2<10 mg &e&uai p!og!am
medi&
I(ple(entasi 9
Tanggal 11 !ei 2:1)
Pukul 0%.02 WIB menguku! ((#. $a&il 7 1204%0mm@g. '7 %1<4menit.
RR71%<4menit. S73?
0
A. Pukul 11.30 WIB menganju!kan klien makan dalam po!&i
ke/il tapi &e!ing. $a&il7 Klien menge!ti dan mulai mengaplika&ikann-a. Pukul
11.12 WIB memantau kemampuan makan klien. $a&il7 klien makan $ai& = po!&i.
Pukul 12.00 WIB meme!ikan oat inj. ;mep!a>ole 2<10 mg. $a&il 7 oat ma&uk
41 | P a g e
dan tidak ada tanda+tanda ale!gi. Pukul 12.30 WIB memantau adan-a mual dan
munta$. $a&il7 Klien mengatakan ma&i$ mual tetapi tidak munta$. Pukul 12.32
WIB memantau muko&a ii! dan tu!go! kulit klien. $a&il7 muko&a ii! lema.
tu!go! kulit klien ela&ti&4aik. Pukul 11.00 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1204%0
mm@g. '7 %0<4menit. S73?
0
A. RR71%<4menit. Pukul 1".00 WIB memantau
kemampuan makan klien. $a&il7 klien makan = po!&i. Pukul 1".02 WIB
memantau adan-a mual dan munta$. $a&il7 Klien mengatakan &uda$ tidak mual
dan tidak munta$. Pukul 1".10 WIB memantau muko&a ii! dan tu!go! kulit
klien. $a&il7 muko&a ii! lema. tu!go! kulit klien ela&ti&4aik. Pukul 19.00 WIB
3enguku! ((#. $a&il 7(D7 1204%0mm@g. '7 %?<4menit. S7 3?
0
A. RR7 20 <4menit.
Pukul 23.00 WIB meme!ikan oat inj. ;mep!a>ole 2<10 mg. $a&il 7 oat ma&uk
dan tidak ada tanda+tanda ale!gi
Tanggal 12 !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB menguku! ((#. $a&il 7 (D7 1104"0mm@g. '7%0<4menit.
S73?
0
A. RR7 20<4menit. Pukul 11.12 WIB menganju!kan klien makan dalam po!&i
ke/il tapi &e!ing. $a&il7 Klien menge!ti dan mulai mengaplika&ikann-a. Pukul
11.22 WIB memantau kemampuan makan klien. $a&il7 klien makan $ai& = po!&i.
Pukul 12.00 WIB meme!ikan oat inj. ;mep!a>ole 2<10 mg. $a&il 7 oat ma&uk
dan tidak ada tanda+tanda ale!gi. Pukul 12.30 WIB memantau adan-a mual dan
munta$. $a&il7 Klien mengatakan ma&i$ mual tetapi tidak munta$. Pukul 12.32
WIB memantau muko&a ii! dan tu!go! kulit klien. $a&il7 muko&a ii! lema.
tu!go! kulit klien ela&ti&4aik. Pukul 11.00 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1204%0
mm@g. '7 %0<4menit. S73?
0
A. RR71%<4menit. Pukul 1".00 WIB memantau
kemampuan makan klien. $a&il7 klien makan = po!&i. Pukul 1".02 WIB
memantau adan-a mual dan munta$. $a&il7 Klien mengatakan &uda$ tidak mual
dan tidak munta$. Pukul 1".10 WIB memantau muko&a ii! dan tu!go! kulit
klien. $a&il7 muko&a ii! lema. tu!go! kulit klien ela&ti&4aik. Pukul 20.00 WIB
3enguku! ((#. $a&il 7(D7 1204%0mm@g. '7 %0<4menit. S7 3?
0
A. RR7 1% <4menit.
Pukul 23.00 WIB meme!ikan oat inj. ;mep!a>ole 2<10 mg. $a&il 7 oat ma&uk
dan tidak ada tanda+tanda ale!gi.
Tanggal 1) !ei 2:1)
Pukul 0%.00 WIB 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1204"0 mm@g. '7 %1<4menit. S7
3?
0
A. RR7 1%<4 menit. Pukul 10.12 WIB menganju!kan klien makan dalam po!&i
42 | P a g e
ke/il tapi &e!ing. $a&il7 Klien menge!ti dan mulai mengaplika&ikann-a. Pukul
10.29 WIB memantau kemampuan makan klien. $a&il7 klien makan $ai& 1 po!&i.
Pukul 11.00 WIB meme!ikan oat inj. ;mep!a>ole 2<10 mg. $a&il 7 oat ma&uk
dan tidak ada tanda+tanda ale!gi. Pukul 12.00 WIB memantau adan-a mual dan
munta$. $a&il7 Klien mengatakan &uda$ tidak mual dan tidak munta$. Pukul 12.32
WIB memantau muko&a ii! dan tu!go! kulit klien. $a&il7 muko&a ii! lema.
tu!go! kulit klien ela&ti&4aik. Pukul 11.00 3enguku! ((#. $a&il 7 (D7 1004"0
mm@g. '7 %0<4mnt. S7 3?
0
A. RR7 1% <4mnt. Pukul 1".00 WIB memantau
kemampuan makan klien. $a&il7 klien makan 1 po!&i. Pukul 1".02 WIB memantau
adan-a mual dan munta$. $a&il7 Klien mengatakan &uda$ tidak mual dan tidak
munta$. Pukul 1".10 WIB memantau muko&a ii! dan tu!go! kulit klien. $a&il7
muko&a ii! lema. tu!go! kulit klien ela&ti&4aik. Pukul 20.00 WIB 3enguku!
((#. $a&il 7 (D7 1104"0 mm@g. '7 %0<4menit. S7 3?
0
A. RR7 1%<4menit. Pukul
23.30 WIB meme!ikan oat inj. ;mep!a>ole 2<10 mg. $a&il 7 oat ma&uk dan
tidak ada tanda+tanda ale!gi.
/1al#asi 9
Tanggal 1) !ei 2:1)
S 7 Klien mengatakan &uda$ tidak mual dan tidak munta$
; 7 Klien $ai& 1 po!&i. tidak mual. tidak munta$. tu!go! kulit klien ela&ti&4aik.
muko&a ii! lema. @ 7 134dl
A 7 (ujuan te!/apai. ma&ala$ te!ata&i
P 7 (indakan kepe!a,atan di$entikan
BAB I<
P/!BA0ASAN
Pada a ini akan mema$a& tentang ke&enjangan anta!a teo!i dan ka&u&. -ang
meliputi pengkajian. diagno&a kepe!a,atan. inte!0en&i. implementa&i dan e0alua&i.
43 | P a g e
A. Pengkajian
Pada ta$ap pengkajian anta!a teo!i dan ka&u& te!dapat ke&enjangan. Pada teo!i
di !i,a-at pen-akit da$ulu klien &eelumn-a mende!ita gondok dan ada !i,a-at
ketu!unan da!i kelua!ga. &edangkan pada ka&u& tidak ditemukan. ka!ena klien a!u
mengalami pen-akit ini. 8alu pada o&e!0a&i d!ain pada teo!i di&eutkan dio&e!0a&i
tiap 2+3 $a!i a!u dio&e!0a&i &edangkan pada ka&u& dio&e!0a&i &etiap $a!i. Pada
&i&tem pe!na6a&an diteo!i tampak &e&ak. penumpukan &ek!et e6ek da!i ane&te&i. da!a$
ada didalam jalan na6a&. &edangkan pada ka&u& klien tidak &e&ak dan tanda+tanda
diata& tidak ditemukan. Pada pola elimina&i diteo!i di&eutkan dia!e pada ka&u& klien
elum BAB da!i &ele&ai ope!a&i &ampai &eka!ang. Peme!ik&aan penunjang -ang &uda$
dilakukan -aitu. ope!a&i i&tmoloektom-. peme!ik&aan da!a$ lengkap. FSG ($-!oid.
peme!ik&aan &pi!omet!i. Ke&enjangan pada ope!a&i. pada teo!i ope!a&i -ang dilakukan
-aitu ti!oide/tom- &edangkan pada ka&u& ope!a&i -ang dilakukan -aitu
i&tmoloektom-.
Penuli& mengalami $amatan -aitu ku!angn-a pendokumenta&ian pe!a,at
!uangan ka!ena dalam penuli&an /atatan kepe!a,atan $an-a dituli& ga!i& e&a!n-a
&aja. &e$ingga penuli& $a!u& mengkla!i6ika&i kemali pendokumenta&ian -ang tela$
diuat pe!a,at !uangan. Hakto! pendukungn-a adala$ ke!ja&ama -ang aik dengan
klien dimana klien &angat koope!ati6 te!$adap penuli& dan pe!a,at !uangan -ang
&elalu memantu penuli& ila mengalami ke&ulitan dalam pengkajian.
B. Diagno&a Kepe!a,atan
Pada teo!i te!dapat enam )?* diagno&a kepe!a,atan p!e dan po&t ope!a&i.
&edangkan pada ka&u& pada p!e ope!ati6 ditemukan 3 diagno&a -aitu /ema&. ku!ang
pengeta$uan dan ketidak&eimangan nut!i&i ku!ang da!i keutu$an tuu$. tetapi
didiagno&a ini tidak diangkat ka!ena klien tela$ menjalani ope!a&i. Pada po&t ope!ati6
ditemukan 1 diagno&a -aitu gangguan !a&a n-aman n-e!i. !i&iko tinggi te!jadin-a
pe!da!a$an. !i&iko in6ek&i. ketidak&eimangan nut!i&i ku!ang da!i keutu$an tuu$.
Diagno&a -ang ditemukan pad teo!i tetapi tidak ditemukan pada ka&u& -aitu !i&ti
te!jadi ketidake6ekti6an e!&i$an jalan na6a&. gangguan komunika&i 0e!al.
44 | P a g e
Dalam menentukan diagno&a kepe!a,atan penuli& tidak menemukan
$amatan. Hakto! pendukung -ng ditemukan penuli& dalam mengangkat diagno&a
kepe!a,atan pada '-. R -aitu klien -ang koope!ati6 dalam mengungkapkan
kelu$ann-a. Pa!a pe!a,at !uangan lantai # pe!a,atan eda$ tu!ut &e!ta eke!ja&ama
menggali kelu$an klien &e$ingga penuli& mengangkat lima diagno&a &e&uai dengan
kondi&i dan kelu$an klien.
A. Inte!0en&i
3enu!ut teo!i langka$+langka$ pe!en/anaan meliputi p!io!ita& ma&ala$.
menetapkan tujuan dan k!ite!ia $a&il &e!ta men-u&un !en/ana tindakan. Pada
pe!en/anaan di&u&un e!da&a!kan p!io!ita&. Pada penetapan tujuan dalam pe!en/anaan
ditemukan adan-a ke&enjangan anta!a teo!i dan ka&u&. Pada teo!i tidak ada ata&an
,aktu -ang ditentukan dalam pen/apaian tujuan. &edangkan pada ka&u& penuli&
menetapkan ata&an ,aktu &eagai patokan dalam penguku!an tujuan -aitu untuk
men/apai tujuan te!$adap ma&ala$ klien ditetapkan &elama 3<21 jam. Penetapan
k!ite!ia $a&il di&e&uaikan dengan teo!i dan kondi&i klien dalam meme!ikan a&u$an
kepe!a,atan. Dalam !en/ana tindakan di&u&un &e/a!a &i&temati& dan ope!a&ional aga!
!en/ana -ang diuat dapat ditindak lanjuti ole$ pe!a,at di!uangan. Dalam
pe!en/anaan. penuli& tidak mengalami $amatan. ka!ena &etiap !en/ana di&u&un &e&uai
dengan kondi&i klien dan menga/u pada uku &ume! dan inte!net -ang mendukung
&e!ta mendapat dukungan da!i ke!ja&ama klien dan pe!a,at !uangan.
D. Implementa&i
Pada pelak&anaan tindakan tidak &emua !en/ana tindakan dapat dilak&anakan
&e&uai dengan !en/ana -ang tela$ di&u&un. ka!ena penuli& e!dina& &elama % jam4$a!i
untuk mengata&in-a tindakan kepe!a,atan te!&eut didelega&ikan kepada pe!a,at
!uangan &e$ingga pelak&anaann-a dapat dilanjutkan. Semua tindakan -ang dilakukan
ole$ penuli& maupun pe!a,at &e!ta !e&pon klien te!$adap tindakan lang&ung
didokumenta&ikan pada pen/atatan kepe!a,atan -ang men/akup ,aktu. tindakan
&e!ta !e&pon klien dan tidak lupa tanda tangan pe!a,at -ang melak&anakan tindakan
&eagai a&pek legal pendokumenta&ian. Hakto! pendukung dalam meme!ikan a&u$an
kepe!a,atan pada klien adala$ &ikap -ang koope!ati6 dan mau eke!ja&ama dalam
tindakan kepe!a,atan.
5. 50alua&i
45 | P a g e
Setela$ melakukan tindakan kepe!a,atan. maka penuli& melakukan e0alua&i
te!$adap diagno&a kepe!a,atan -ang ditemukan pada klien. Da!i ke 1 diagno&a -ang
ditemukan pada klien. 3 ma&ala$ elum te!ata&i -aitu Gangguan !a&a n-aman n-e!i.
Ri&iko tinggi te!jadi pe!da!a$an. Ri&iko in6ek&i. &e$ingga tindakan kepe!a,atan
dilanjutkan dan 1 ma&ala$ te!ata&i -aitu Ketidak&eimangan nut!i&i ku!ang da!i
keutu$an tuu$. &e$ingga tindakan kepe!a,atan di$entikan.
BAB <
P/NUTUP
Pada a ini penuli& akan men-ampaikan $a&il pema$a&an -ang tela$ dilakukan
untuk &elanjutkn-a meme!ikan ma&ukan e!upa &a!an -ang nantin-a dapat e!man6aat agi
!uma$ &akit. pe!a,at. klien &e!ta kelua!ga.
A. Ke&impulan
Setela$ meme!ikan a&u$an kepe!a,atan dan melakukan pema$a&an anta!a teo!i
dan ka&u&. maka penuli& dapat memuat ke&impulan &eagai e!ikut 7
1. Pengkajian data -ang ditemukan &emua &e&uai dengan !e&pon klien te!$adap
pen-akitn-a &e$ingga data -ang ditemukan ada ee!apa -ang tidak &e&uai
dengan teo!i. @al ini meme!ikan pengalaman agi penuli& a$,a !e&pon
klien te!$adap pen-akitn-a e!eda te!gantung tingkat kepa!a$an dan
pene!ima klien te!$adap pen-akitn-a &elain itu ke!ja&ama klien dan kelua!ga
&angat memantu &e$ingga dalam pengkajian tidak ditemukan $amatan.
2. Diagno&a kepe!a,atan -ang ditemukan pada ka&u& di&e&uaikan dengan data
-ang dipe!ole$ pada pengkajian &eagai !e&pon klien te!$adap pen-akitn-a.
&e$ingga pada ka&u& $an-a ditemukan 1 diagno&a kepe!a,atan -ang pe!lu
diata&i ole$ pe!a,at.
3. Pe!en/anaan diuat &e&uai dengan kondi&i klien mulai da!i penentuan p!io!ita&.
penetapan tujuan dan k!ite!ia. e0alua&i &e!ta men-u&un !en/ana tindakan. Pada
46 | P a g e
penetapan tujuan ditentukan ,aktu pen/apaian. pada !en/ana tindakan di&u&un
&e/a!a &i&temati& dan ope!a&ional.
1. Pada pelak&anaan tidak &emua pe!en/anaan tindakan diuat penuli& dapat
dilakukan &e$ingga penuli& mendelega&ikann-a pada pe!a,at !uangan.
2. 50alua&i a&u$an kepe!a,atan da!i 1 diagno&a kepe!a,atan -ang ditemukan 3
ma&ala$ elum te!ata&i. 1 ma&ala$ &uda$ te!ata&i.
B. Sa!an
Setela$ penuli& mengu!aikan dan men-impulkan. penuli& dapat mengidenti6ika&i
kelei$an dan keku!angan -ang ada. maka &elanjutn-a penuli& akan
men-ampaikan &a!an -ang ditunjukkan kepada pe!a,at !uangan. klien &e!ta
kelua!ga &eagai e!ikut 7
1. Ke!ja&ama dengan klien dan kelua!ga dapat dipe!ta$ankan dan ditingkatkan
aga! a&u$an kepe!a,atan -ang die!ikan pada klien akan lei$ optimal
2. Fntuk pe!a,at !uangan aga! dapat meme!ikan a&u$an kepe!a,atan &e&uai
dengan S;P ) Standa!d ;pe!ational P!o/edu!e *
3. Fntuk klien dan kelua!ga aga! tetap !utin kont!ol ke poliklinik. menjaga
ke&e$atan &e!ta menjalin $uungan -ang aik dengan petuga& ke&e$atan.
47 | P a g e
4a.tar P#staka
(a!,oto. Wa!tona$. dkk.2012.Keperawatan Medikal Bedah Gangguan
Sistem Endokrin.Caka!ta7 (!an& In6o 3edia
Sjam&u$idajat. Wim de jong.2001.Buku Ajar Ilmu Bedah Edisi 2.Caka!ta7
5GA
Doengoe&. 3a!il-nn 5. dkk.2000.Rencana Asuahn Keperawatan.Caka!ta7
5GA
3anjoe!. A!ie6. dkk.2000.Kapita Selekta Kedokteran Jilid .Caka!ta7 3edia
Ae&/ulapiu&
Inte!net 7
A!&ipguntu!.log&pot./om420134024lp+&t!uma+nodu&a+non+tok&ik+&nnt.$tml
Diundu$ 7 tanggal 12 3ei 2013
,,,.in6okepe!a,atan./om
Diundu$ 7 tanggal 12 3ei 2013
'inaka!ina2012.log&pot./om420124114makala$+kepe!a,atan.$tml
Diundu$ 7 tanggal 12 3ei 2013
48 | P a g e