Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM PISMP AMBILAN JAN 2011 BORANG MARKAH KERTAS CADANGAN KURSUS MTE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

NAMA PELAJAR :

 

ASPEK

RUBRIK

ULASAN

MARKAH

1.0

PENDAHULUAN

-Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas -Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan. -Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P. -Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan.

   

Refleksi

pengalaman yang

lalu

(10 markah)

2.0

FOKUSKAJIAN/

-Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan. pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas. -Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut:

   

ISU KEPERIHATINAN

 

Tinjauan dan

Analisis Masalah

(25 markah)

 

Kebolehtadbiran

Kepentingan

Kebolehgunaan

Kawalan

Kolaborasi

Kerelevanan kepada sekolah

-Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas -Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah/isu wujud secara amat terperinci.

3.0

OBJEKTIF/

-Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut:

Fokus

   

SOALAN KAJIAN

 

(5 markah)

Tindakan

 

Pencapaian tindakan

-Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian.

4.0

KUMPULAN

-Memerihalkan ciri-ciri responden secara amat terperinci

   

SASARAN

bilangan

 

(5 markah)

jantina

nama kelas/jawatan

 

prestasi akademik

ciri-ciri unik yang lain

5.0

PROSEDUR

-Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan P&P dengan amat jelas. -Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas.

   

PELAKSANAAN

TINDAKAN

 

(

10 markah)

6.0

CARA

-Kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan. -Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan.

   

PENGUMPULAN

DATA

 
 

(

10 markah)

 

7.0

CARA

-Kaedah analisis data amat sesuai bagi data yang dikumpul. -Analisis data telah dijelaskan dengan amat baik.

   

PENGANALISISAN

DATA

 
 

(

10 markah)

 

8.0

JADUAL

-Jadual kajian amat lengkap dengan tempoh masa sesuai. -Kos kajian dinyatakan dengan amat baik.

 

PELAKSANAAN

KAJIAN ( 5 markah)

9.0

TINJAUAN

-Menyenaraikan lebih daripada 5 rujukan yang amat berkaitan. -Penulisan rujukan adalah konsisten dengan gaya rujukan American Psychological Association (APA). -Semua rujukan yang digunakan amat relevan dan berkredibiliti.

 

LITERATUR

 

(

10 markah)

10.0 REFLEKSI & PORTFOLIO

-Penulisan refleksi yang sangat analitik -Kandungan portfolio dan sumber rujukan yang sangat lengkap dan disusun secara sistematik

 
 

(

10 markah)

 

Jumlah Markah

/100

 

Wajaran

/50

Tanda tangan pemeriksa

(

)