Anda di halaman 1dari 2

(BPPS)

BORANG PERMOHONAN PENEMPATAN SEKOLAH (BPPS) BAGI


MURID SEKOLAH RENDAH
KE TINGKATAN SATU/PERALIHAN SEKOLAH MENENGAH NEGERI
JOHOR 2014
Nama Sekolah : .. Daerah :

Nama Murid :

.
No. Kad Pengenalan : .
Makluma S!k"la# P$l$#a%
Pilihan jawapan bagi alasan
A. Ada abang , kakak dan penjaga di sekolah ini (tuliskan nama dan No. KP abang,
kakak, penjaga)
B. Ada adik beradik berada di sekolah berdekatan (tuliskan nama dan No. KP abang,
kakak, penjaga)
C. Ada kemudahan pengangkutan walaupun jauh
D. bu!bapa!pengjaga bekerja berdekatan sekolah (tuliskan maklumat pekerjaan dan
alamat)
". #inggal berhampiran dengan sekolah $ang dipohon
Nama S!k"la#
M!%!%&a#
Ala'a%
((ulaka%
)a*a+a% ,a%&
-$+$l$#)
.aaa% J$ka B!/ka$a%
(J$ka +$l$#a% A0 B0 D)
Pilihan perama
! :
" B # D $
Pilihan kedua : " B # D $
Kepimpinan (Pilih salah satu) ". "hli %awaankuasa & 'ain(lain )ang seara*
B. %awaan Khas & +mam & lain(lain )ang seara*
#. Keua Pengawas & Pen. Keua Pengawas& Keua
Darjah
D. Pengawas & Pengawas Perpusakaan &
$. Pen. Keua Darjah & 'ain(lain )ang seara*
,. -iada
Sukan Dan Permainan (%ila
N$atakan)
Kelab Dan Persauan (%ila N$atakan)
Pasukan Pakaian Seragam (%ila
N$atakan)
Pen.apaian (Pilih salah satu) ".
Mewakili Daerah&Bahagian&/on
B. Mewakili Negara
#. Mewakili Negeri
D. Mewakili 0umah
$. Mewakili Sekolah
,. -iada
B10"N2 +N+ P$0'3 D+S+MP"N S$'"M" S"-3 -"43N D+ S$K1'"4 0$ND"4
(BPPS)
Sa)a mengaku bahawa segala makluma )ang diberikan di aas adalah benar.
.
(+bu bapa&Penjaga)
Nama :
No K&P :
No -el :
B10"N2 +N+ P$0'3 D+S+MP"N S$'"M" S"-3 -"43N D+ S$K1'"4 0$ND"4